Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 98 от 17 ноември 2020 г. на Държавен вестник е обнародван:

  Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (обн., ДВ, бр. 28 от 2020 г.; изм., бр. 34, 38, 44, 55, 60, 64, 71 и 92 от 2020 г.)
   
  § 1. В чл. 6а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „извънредното положение“ се добавя „съответно на извънредната епидемична обстановка“, а думата „неговата“ се заменя с „нейната“.
  2. В ал. 2 в изречение първо след думите „извънредното положение“ се добавя „съответно на извънредната епидемична обстановка“, думата „неговата“ се заменя с „нейната“ и след думата „конкуренцията“ се добавя „и на Комисията за защита от дискриминация“, в изречение второ накрая се добавя „освен ако в процесуален закон е предвидено друго“, а в изречение трето след думата „конкуренцията“ се добавя „или Комисията за защита от дискриминация“.
  3. Създават се ал. 3, 4 и 5:
  „(3) По време на извънредната епидемична обстановка административните ръководители на органите на съдебната власт предприемат необходимите мерки за защита на живота и здравето на участниците в производствата и делата, както и на съдиите, прокурорите, следователите и служителите в съответната администрация. При усложняване на епидемичната обстановка административните ръководители на органите на съдебната власт може да създадат организация за отсрочване на насрочените производства и дела за нови дати. Административните ръководители на органите на съдебната власт може еднократно за определен период от време, но не по-дълъг от 14 дни, да разпоредят да не се провеждат открити съдебни заседания и насрочените за този период съдебни заседания да бъдат отсрочени.
  (4) По време на извънредната епидемична обстановка всички съобщения и книжа се връчват на посочения от страната електронен адрес, ако страната е поискала връчването да става по електронен път. В този случай връчването се смята за извършено от деня на изпращане на потвърждение за получаване на съобщението. Ако потвърждение не бъде извършено в тридневен срок от изпращане на съобщението, връчването се извършва по общия ред.
  (5) По време на извънредната епидемична обстановка съдът може да отложи делото, ако поради болнично лечение, поставяне под задължителна карантина, изолация или прилагане на принудителни административни мерки по Закона за здравето във връзка със заболяването COVID-19 страната или нейният представител не може да се яви в съдебно заседание, като в срок до 7 дни от отпадане на причината страната или нейният представител представи съответни доказателства.“

  § 2. В чл. 7 се създава ал. 3:
  „(3) Работник или служител, който е близък контактен по смисъла на акт на орган по чл. 61 от Закона за здравето на потвърден случай на COVID-19, преминава към работа от разстояние или надомна работа, ако работата позволява това, за определения в акта срок, като писмено декларира пред работодателя, съответно органа по назначаване настъпилото обстоятелство. Условията и редът за преминаване, изпълнение и контрол се определят със заповед на работодателя или органа по назначаване.“
   
  § 3. В чл. 12 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 и 2 думите „30 септември“ се заменят с „31 декември“.
  2. В ал. 8 думата „август“ се заменя с „декември“.

  § 4. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 10:
  а) в ал. 1 думите „31 октомври 2020 г.“ се заменят с „31 януари 2021 г.“;
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Срокът на валидност на личните карти и паспорти, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 януари 2021 г., се удължава с 6 месеца. За срока на удължаването личните карти и паспортите са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина – при условията на реципрочност. По искане на лицето нова лична карта или паспорт може да се издават и преди изтичането на удължения срок.“;
  в) в ал. 3 в изречение първо думата „октомври“ се заменя с „декември“, думите „с 6 месеца“ се заменят със „със 7 месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочен в съответното свидетелство“, в изречение второ думите „само на територията на Република България“ се заменят с „в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/698 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 г. за определяне на специални и временни мерки с оглед на избухването на COVID-19 относно подновяването или удължаването на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни и отлагането на някои периодични проверки и продължаващо обучение в определени области на транспортното законодателство (ОВ, L 165/10 от 27 май 2020 г.)“, а в изречение трето цифрата „6“ се заменя със „7“;
  г) създава се ал. 4:
  „(4) По време на обявено извънредно положение, съответно извънредна епидемична обстановка и при условията на реципрочност, чужденец или гражданин на Европейския съюз, на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, Конфедерация Швейцария или на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, който е влязъл по законоустановения ред на територията на страната, може да напусне Република България през граничните контролно-пропускателни пунктове в рамките на срока, за който държавата, която е издала паспорта или личната карта, е нотифицирала Република България, че тяхната валидност е удължена, както и при условие, че е осигурен транзит на лицето до държавата на крайната му дестинация.“
  2. Създава се § 10а:
  „§ 10а. По време на обявено извънредно положение, съответно извънредна епидемична обстановка службите за административен контрол на чужденците може да продължат пребиваването с три месеца на лицата, които са влезли на територията на Република България при условията на безвизов режим за краткосрочно пребиваване, както и на лицата, които са влезли с виза за краткосрочно пребиваване. Лицата имат право да кандидатстват за продължаване на разрешения срок на пребиваване с три месеца по хуманитарни причини или поради извънредни обстоятелства. Заявлението за продължаване на разрешения срок на пребиваване се подава до службите за административен контрол на чужденците по местопребиваване на кандидатите.“
  3. В § 51а в изречение първо цифрите „7, 8“ се заличават, създава се ново изречение второ: „Разпоредбите на чл. 7 и 8 се прилагат по време на извънредното положение, съответно на извънредната епидемична обстановка и два месеца след нейната отмяна.“, а досегашното изречение второ става изречение трето.
  Преходни и заключителни разпоредби
   
  § 5. В Закона за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи (ДВ, бр. 58 от 2019 г.) в § 29 от заключителните разпоредби думите „1 януари 2021 г.“ се заменят с „2 август 2021 г.“.
   
  § 6. В Закона за чужденците в Република България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г., бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 21 и 44 от 2012 г., бр. 16, 23, 52, 68, 70 и 108 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 79 и 80 от 2015 г., бр. 15, 33, 97, 101 и 103 от 2016 г., бр. 97 от 2017 г., бр. 14, 24, 56 и 77 от 2018 г., бр. 1, 24, 34, 58 и 101 от 2019 г. и бр. 17, 28, 44, 60 и 89 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 24, ал. 13:
  а) в изречение първо думите „изтича в срок до три месеца след отмяната на обявено извънредно“ се заменят с „изтича по време на обявено извънредно положение или в срок до 9 месеца след отмяната на извънредното“, а думата „три“ се заменя с „9“;
  б) в изречение второ думите „в срок до три месеца“ се заменят с „по време на обявено извънредно положение или в срок до 9 месеца“, след думата „виза“ се добавя „за дългосрочно пребиваване по чл. 15, ал. 1“ и думата „три“ се заменя с „9“.
  2. В чл. 44:
  а) създава се нова ал. 14:
  „(14) Срокът по ал. 13 за провеждане на действия по първоначална идентификация, установяване на самоличност и за предприемане на последващи административни мерки се удължава с периода, през който чужденецът е бил поставен в изолация, болнично лечение или карантина.“;
  б) досегашната ал. 14 става ал. 15.
   
  § 7. Сроковете за провеждане на редовните общи събрания през 2021 г. по Закона за нотариусите и нотариалната дейност и Закона за частните съдебни изпълнители се удължават с три месеца.
   
  § 8. Параграф 3 влиза в сила от 31 август 2020 г., а § 4, т. 1, букви „а“, „б“ и „в“ влизат в сила от 31 октомври 2020 г.
  Законът е приет от 44-то Народно събрание на 6 ноември 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

  Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

  източник: dv.parliament.bg
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x