Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 50 от 01 юли 2022 г. на Държавен вестник е обнародвано:

  Постановление № 144 от 29 юни 2022 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, приет с Постановление № 65 на Министерския съвет от 2019 г.
  (обн., ДВ, бр. 27 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 33 и 48 от 2020 г. и бр. 28 от 2021 г.)

  МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

  § 1. В чл. 65, ал. 2 думите „по чл. 73, ал. 2 или“ се заличават.

  § 2. В чл. 66, ал. 4 думите „или по безкасов път по посочена от лицето титулярна банкова сметка“ се заменят с „чрез лицензиран пощенски оператор или по безкасов път по лична платежна сметка на правоимащото лице, обозначена с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчици на платежни услуги, лицензирани от Българската народна банка, и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната“.

  § 3. Член 68 се изменя така:
  „Чл. 68. В случаите по чл. 73 от Закона за хората с увреждания помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия, на които хората с увреждания имат право, се предоставят след индивидуалното им определяне за лицето с медицински документ, издаден от лекарска консултативна комисия, териториална експертна лекарска комисия или Националната експертна лекарска комисия, при съобразяване на медицинските условия, експлоатационните срокове и необходимите медицински документи за предоставянето, посочени в утвърдената от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) спецификация и спецификацията – списък по наредбата по чл. 30а, ал. 4 от Закона за медицинските изделия.“

  § 4. Член 69 се изменя така:
  „Чл. 69. (1) За предоставянето на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия по чл. 68, съответно тяхното изработване или ремонт, човекът с увреждане, упълномощено от него лице или лицето по чл. 21, ал. 2, т. 2 – 4 от Закона за хората с увреждания след получаването на медицинския документ по чл. 73, ал. 1 от Закона за хората с увреждания подава заявление до управителя на НЗОК чрез директор на районна здравноосигурителна каса (РЗОК), съответно до директор на РЗОК. В заявлението се посочват номерата на представените от лицето медицински документи по чл. 68, необходими за предоставянето на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия.
  (2) Заявлението по ал. 1 се подава чрез информационната база данни по чл. 108а, ал. 1 от Закона за здравето в рамките на процедурата по издаване на медицинския документ по чл. 73, ал. 1 от Закона за хората с увреждания. Заявлението за ремонт се подава лично, с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
  (3) Заявлението по ал. 1 се подава по образец, утвърден от управителя на НЗОК.
  (4) Компетентен да се произнесе по заявлението по ал. 1 е управителят на НЗОК в случаите, когато заплащаната от НЗОК стойност на заявеното помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие, съответно ремонта, е по-висока от 1000 лева.
  (5) Компетентен да се произнесе по заявлението по ал. 1 е директорът на РЗОК в случаите, когато заплащаната от НЗОК стойност на заявеното помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие, съответно ремонта, е по-ниска от 1000 лева.
  (6) По заявленията по ал. 4 и 5 се извършва предварителен контрол за предоставянето, като се проверява съответствието им с изискванията по спецификацията и спецификацията – списък по чл. 68. Не може да бъде отказано одобряване на заявлението, ако са представени всички изискуеми документи с необходимото съдържание за съответните изисквания.
  (7) При наличие на несъответствия заявителят се уведомява писмено да ги отстрани в срок 3 дни от съобщаването, като му се указва, че при неотстраняването им производството по заявлението ще бъде прекратено. В тези случаи срокът за произнасянето по заявлението започва да тече от датата на отстраняване на несъответствията.
  (8) В случаите по ал. 7 НЗОК, съответно РЗОК, при необходимост предприема служебни действия за подпомагане на заявителя за отстраняване на несъответствията. В тези случаи компетентните органи и лица, както и заявителите са длъжни да оказват необходимото съдействие.
  (9) Заявленията се одобряват в 7-дневен срок от подаването им.
  (10) Човекът с увреждане получава съобщение за резултата от процедурата по разглеждане на заявлението по реда съответно на чл. 18а, ал. 4 и ал. 7 – 10 от Административнопроцесуалния кодекс.
  (11) Хората с увреждания упражняват правото си да получат определените им помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия в 6-месечен срок от определянето им с медицинския документ по чл. 73, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, освен в случаите, когато изработването или ремонтът им изисква по-дълъг период и това е удостоверено с документ от изпълнителя, както и когато за получаването им след изтичане на експлоатационните срокове не се налага медицинският документ да бъде издаван отново.“
  § 5. Член 70 се изменя така:
  „Чл. 70. (1) Хората с увреждания получават съответните помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, в това число тяхното изработване или ремонт, само от лица, вписани в регистъра по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с увреждания и сключили индивидуален договор по чл. 45, ал. 16 от Закона за здравното осигуряване.
  (2) Помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия по чл. 68 се предоставят от лицата по ал. 1 на човека с увреждане, на упълномощено от него лице или на лицето по чл. 21, ал. 2, т. 2 – 4 от Закона за хората с увреждания, съответно се пристъпва към изработване или ремонт, въз основа на издадения медицински документ по чл. 73, ал. 1 от Закона за хората с увреждания и одобрено от управителя на НЗОК, съответно от директора на РЗОК, заявление за предоставянето/ремонта.
  (3) В случаите по ал. 2 РЗОК заплаща на лицето от регистъра по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с увреждания съгласно сключения с него договор по чл. 45, ал. 16 от Закона за здравното осигуряване и при спазване на въведените с наредбата по чл. 45, ал. 9 от Закона за здравното осигуряване ред и условия за това.“

  § 6. Член 71 се изменя така:
  „Чл. 71. (1) Хората с увреждания имат право на парична компенсация за пътни разходи в страната, когато индивидуално определените им с медицинския документ по чл. 73, ал. 1 от Закона за хората с увреждания помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия не могат да бъдат предоставени, изработени или ремонтирани по настоящ адрес и присъствието на лицата е необходимо.
  (2) За изплащане на паричната компенсация по ал. 1 в срок до един месец от получаването на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия човекът с увреждане подава в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес заявление – декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, и прилага следните документи:
  1. билет за пътуване в двете посоки в страната – във втора класа на бърз или пътнически влак, или с автобус, издаден съгласно изискванията на Закона за железопътния транспорт и Закона за автомобилните превози;
  2. документ от лицето, вписано в регистъра по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с уреждания и сключило договор по чл. 45, ал. 16 от Закона за здравното осигуряване, което изработва, предоставя или извършва ремонт на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, доказващ явяване за вземане на мярка, проба или за получаване на готовото помощно средство, приспособление, съоръжение и/или медицинско изделие от страна на човека с увреждане.
  (3) Дирекция „Социално подпомагане“ извършва проверка по служебен път чрез НЗОК за предоставените помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия на човека с увреждане, за което е подадено заявлението декларация, както и за наличие на сключен договор по чл. 45, ал. 16 от Закона за здравното осигуряване с лицето, вписано в регистъра по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с увреждания.
  (4) Директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или оправомощено от него длъжностно лице в 10-дневен срок от подаването на заявлението декларация по ал. 2 издава заповед за отпускане или за отказ за отпускане на паричната компенсация.
  (5) Парична компенсация по ал. 1 получават и придружителите на децата до 18-годишна възраст.
  (6) Лицата, които ползват личен превоз, получават парична компенсация по ал. 1 в размер на стойността на билет за пътуване във втора класа на бърз или пътнически влак или с автобус след представяне на документа по ал. 2, т. 2.
  (7) Паричната компенсация по ал. 1 се изплаща от дирекция „Социално подпомагане“ на правоимащите лица по касов път чрез лицензиран пощенски оператор или по безкасов път по лична платежна сметка на правоимащото лице, обозначена с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчици на платежни услуги, лицензирани от Българската народна банка, и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната, най-късно до края на месеца, следващ месеца на съобщаване на заповедта по ал. 4, в рамките на бюджетната година, с изключение на помощта за месец декември, която се изплаща най-късно до 31 януари на следващата година.“

  § 7. Членове 72 и 73 се отменят.

  § 8. В чл. 74 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „максималния размер по чл. 68, ал. 2“ се заменят с „максималната стойност на същите, договорена по реда на наредбата по чл. 30а, ал. 4 от Закона за медицинските изделия и посочена в спецификацията – списък по чл. 68“.
  2. В ал. 2 думите „или безкасов път по посочена от лицето титулярна банкова сметка, след като е подадено заявление декларация в дирекция „Социално подпомагане“по настоящ адрес на“ се заменят с „чрез лицензиран пощенски оператор или по безкасов път по лична платежна сметка на правоимащото лице, обозначена с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчици на платежни услуги, лицензирани от Българската народна банка, и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната, след като е подадено заявление декларация в съответната РЗОК от“.

  § 9. Членове 75 и 76 се отменят.

  § 10. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите „в дирекция „Социално подпомагане“ се заменят с „на предоставилите ги лица от регистъра по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с увреждания“.
  2. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „като се спазват и условията по договорите по чл. 45, ал. 16 от Закона за здравното осигуряване“.

  § 11. Член 78 се изменя така:
  „Чл. 78. За осъществяване на дейностите по чл. 70 НЗОК и районните здравноосигурителни каси ползват информацията от регистъра по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с увреждания.“

  § 12. В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашнияттекст става ал. 1 и в нея думите „Агенцията за хората с увреждания“ се заменят с „Изпълнителната агенция по лекарствата“, а след думата „предоставяне“ се поставя запетая и се добавя „в това число изработване“.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Националната здравноосигурителна каса и районните здравноосигурителни каси осъществяват контрол на дейностите по предоставяне, в това число изработване и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания съгласно договорите по чл. 45, ал. 16 от Закона за здравното осигуряване.“

  § 13. Създава се чл. 79а:
  „Чл. 79а. Дейностите по предоставяне, отчитане, контрол и заплащане на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания/ремонтни дейности се извършват автоматизирано чрез специализиран софтуер на НЗОК.“

  § 14. В чл. 83, ал. 3 думите „или по безкасов път по посочена от лицето титулярна банкова сметка“ се заменят с „чрез лицензиран пощенски оператор или по безкасов път по лична платежна сметка на правоимащото лице, обозначена с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчици на платежни услуги, лицензирани от Българската народна банка, и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната“.

  § 15. В чл. 87, ал. 2, т. 2 думите „Националната здравноосигурителна каса“ се заменят с „НЗОК“.

  § 16. Приложение № 2 към чл. 68, ал. 1 и приложение № 3 към чл. 70, ал. 4 и чл. 76 се отменят.

  Преходни и заключителни разпоредби

  § 17. Националната здравноосигурителна каса заплаща за предоставените на хората с увреждания помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, в това число за тяхното изработване и ремонт, съобразно медицинските документи на лицата, издадени преди 1 юли 2022 г., до изтичане на сроковете, за които се отнасят медицинските документи, или на съответните нормативно определени към момента на издаване на медицинските документи експлоатационни срокове на продуктите.

  § 18. Лицата, които към 1 юли 2022 г. имат издаден медицински документ по чл. 73, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, но същият не определя индивидуално помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за лицето съобразно утвърдената от НЗОК спецификация – списък, или медицинският документ не е вписан по реда на чл. 108а, ал. 2а от Закона за здравето, могат да упражнят правото си да получат помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия след индивидуалното им определяне от ЛКК, ТЕЛК или НЕЛК, издала документа, и подаване на заявление по чл. 69, ал. 1 чрез информационната база данни по чл. 108а, ал. 1 от Закона за здравето.

  § 19. В Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 96 от 2016 г., бр. 62 от 2018 г., бр. 84 от 2019 г., бр. 59 от 2021 г. и бр. 47 от 2022 г.), се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се чл. 5б:
  „Чл. 5б. (1) При издаването на медицинските документи съгласно чл. 73, ал. 1 от Закона за хората с увреждания ЛКК, ТЕЛК и НЕЛК определят помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания при съобразяване на медицинските условия, експлоатационните срокове и необходимите медицински документи за предоставянето им, посочени в утвърдената от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) спецификация и спецификацията – списък по наредбата по чл. 30а, ал. 4 от Закона за медицинските изделия.
  (2) Комисиите по ал. 1 определят помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия индивидуално за лицето с увреждане, като посочват конкретния им вид, индивидуализиран със съответния НЗОК код съгласно спецификацията по ал. 1.“
  2. В чл. 54а:
  а) в ал. 2 се създава т. 8:
  „8. медицинските документи, издадени от ЛКК, ТЕЛК и НЕЛК съгласно чл. 73, ал. 1 от Закона за хората с увреждания.“;
  б) създава се ал. 6а:
  „(6а) Данните по ал. 2, т. 8 се въвеждат в ИБД от съответната комисия в момента на изготвянето на документа.“;
  в) създава се ал. 9:
  „(9) В рамките на процедурата по издаване на медицински документи по чл. 73, ал. 1 от Закона за хората с увреждания чрез ИБД се подават заявленията на лицата с увреждания за извършването на предварителен контрол за предоставянето на индивидуално определените им помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.“
  3. В чл. 56, ал. 1 след думите „в РКМЕ“ се поставя запетая и се добавя „по електронен път“.
  4. Приложение № 9 към чл. 24, ал. 8 се изменя така:
  „Приложение № 9 към чл. 24, ал. 8

  Вижте приложението тук >>>


  § 20. В Правилника за дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания, реда за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания и контрола за спазването на критериите за национална представителност, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2019 г.; изм., бр. 36 от 2022 г.), в чл. 5 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Представителите по чл. 4, т. 1 са по един заместник-министър на финансите, на икономиката и индустрията, на регионалното развитие и благоустройството, на околната среда и водите, на образованието и науката, на вътрешните работи, на отбраната, на здравеопазването, на транспорта и съобщенията, на иновациите и растежа, на културата, на труда и социалната политика, на земеделието, на туризма, на външните работи, на енергетиката, на спорта, на правосъдието и на електронното управление, определени от съответния министър.“

  § 21. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата, приет с Постановление № 169 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2009 г., бр. 5 и 83 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г., бр. 7 и 30 от 2013 г., бр. 24, 74 и 84 от 2014 г., бр. 44 от 2015 г. и бр. 60 от 2017 г.), се правят следните допълнения:
  1. В чл. 6, ал. 1 се създават т. 15 и 16:
  „15. издава заповеди за вписване в регистъра по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с уреждания или мотивирани заповеди за отказ на вписването, както и заповеди за заличаване на регистрацията;
  16. организира дейността на агенцията по водене и поддържане на регистъра по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, както и контрола във връзка с дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания съгласно Закона за хората с увреждания.“
  2. В чл. 18 се създава т. 35:
  „35. води и поддържа регистъра по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с увреждания.“

  § 22. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2022 г.

  Министър-председател: Кирил Петков
  Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
   
  източник: dv.parliament.bg

  Целия 50-ти брой на ДВ вижте тук >>>
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x