Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Р. България за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г.

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 53 от 20 юни 2023 г. на Държавен вестник е обнародван:

  Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

  (ДВ, бр. 104 от 2022 г.)

  § 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В текста преди т. 1 думите „но за срок не по-дълъг от три месеца“ се заменят с „но не по-късно от 31 юли 2023 г.“.
  2. В т. 1 думите „чл. 60, т. 2“ се заличават и се създава изречение второ: „Минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител по чл. 68 от Закона за държавния служител, е 780 лв.“
  3. Създава се нова т. 2:
  „2. разходите и предоставените трансфери на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет, бюджетните взаимоотношения с държавния бюджет на бюджетните организации по чл. 13, ал. 3 и 4 от Закона за публичните финанси, разходите и предоставените трансфери по бюджета на държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса, включително бюджетните им взаимоотношения с държавния бюджет, се извършват до размер, не по-голям от размера им към същия период на предходната година, като се отчитат и влезли в сила актове на Народното събрание, на Министерския съвет и други нормативни административни актове, които предвиждат допълнителни или намалени бюджетни средства;“.
  4. Досегашните т. 2, 3, 4, 5 и 6 стават съответно т. 3, 4, 5, 6 и 7.

  § 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „чл. 10, т. 2“ и „и ал. 2, т. 2“ се заличават.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) В срока по чл. 1, считано от 1 юли 2023 г., се определят:
  1. минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване – 523,04 лв.;
  2. максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя – 1950 лв.“

  § 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Трансферите за целевата субсидия за капиталови разходи на общините се предоставят ежемесечно до 5-о число на текущия месец в размер една трета от тримесечното разпределение на базата на достигнатия размер към 31 декември 2022 г. и при отчитане на влезли в сила актове. В срока по чл. 1 общинските съвети одобряват разчети за финансиране на капиталовите разходи по обекти на строителство и основен ремонт за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране на плащания по заеми за капиталови разходи за сметка на целевата субсидия за капиталови разходи, преходен остатък от предходната година, собствени и други приходи. Целевата субсидия за капиталови разходи може да бъде трансформирана в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост, при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.“
  2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

  § 4. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 се създават т. 8, 9 и 10:
  „8. на дейности, свързани с изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост, от сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд, включително за сметка на наличностите от трансфери от минали години, акумулирани по сметка на Националния фонд в Българската народна банка, за инвестиции, включени в Националния план за възстановяване и устойчивост;
  9. на неотложни разходи, свързани със сигурността, живота, здравето на хората, неотложни културни обекти и събития с национално и международно значение, и за привличане на чуждестранни инвестиции;
  10. на мерки, свързани с финансово оздравяване на публични предприятия, които са в затруднено положение и на които е възложено изпълнението на услуги от общ икономически интерес, за прилагането на които е налице одобрение от Европейската комисия.“
  2. В ал. 4 думите „и средствата по програми и проекти на Европейския съюз“ се заличават.

  § 5. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. Параграф 1 се отменя.
  2. В § 6, ал. 1 думите „при спазване на параметрите съгласно чл. 29, ал. 4 от Закона за здравното осигуряване“ се заличават.
  3. Параграф 15 се отменя.

  Преходни и заключителни разпоредби

  § 6. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 17, 30, 46, 53, 64, 77, 88, 98, 102 и 105 от 2018 г., бр. 12, 35, 83, 94 и 99 от 2019 г., бр. 26, 28, 51, 64, 69, 103 и 109 от 2020 г., бр. 12, 19, 21 и 77 от 2021 г., бр. 16, 18, 25, 51, 58 и 62 от 2022 г. и бр. 8 от 2023 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 89а, ал. 1 думите „сбора на гарантирания минимален доход, установен за страната през последните 12 месеца“ се заменят с „30 на сто от сбора на линията на бедност, определена за страната през последните 12 месеца“.
  2. Член 103 се изменя така:
  „Добавка за чужда помощ
  Чл. 103. Пенсионерите с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, на които е определена чужда помощ, получават към определената им пенсия добавка в размер 75 на сто от социалната пенсия за старост.“

  § 7. Разпоредбите на § 16, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г.; изм., бр. 96 от 2015 г., бр. 57 и 98 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г. и бр. 80 от 2018 г.) не се прилагат за 2023 г. за увеличаване числеността на Държавния авиационен оператор за изпълнение на допълнително възложени функции и не се прилагат за увеличаване на числеността на Българската агенция за инвестиции, на Комисията за защита на личните данни и омбудсмана на Република България.

  § 8. Законът влиза в сила от 10 юни 2023 г., с изключение на:
  1. параграф 2, т. 1, която влиза в сила от 1 юли 2023 г.;
  2. параграф 6, т. 1, която влиза в сила от 1 юни 2023 г.
  Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 15 юни 2023 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

  Председател на Народното събрание: Росен Желязков
   
  източник: dv.parliament.bg

  Целия бр. 53 на ДВ вижте тук >>>


  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x