Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В бр. 43 от 25 май 2018 г. на Държавен вестник е обнародвано:

  Постановление № 81 от 21 МАЙ 2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, приет с Постановление № 255 на Министерския съвет от 2016 г.
  (обн., ДВ, бр. 79 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 48 и 79 от 2017 г.)

  МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

  § 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 6 думите „и от главния счетоводител“ се заличават.
  2. В ал. 2, т. 1 накрая се добавя „за случаите, когато се изисква изпълнение на условията по чл. 7, ал. 1, т. 1 от ЗТМТМ“.
  3. В ал. 5:
  а) в т. 1 накрая се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“;
  б) създава се т. 4:
  „4. категорията на предприятието по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за малките и средните предприятия.“

  § 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  „(2) За регистрация на заетостта по чл. 8, ал. 3, чл. 9, ал. 3 и 4 и чл. 24, ал. 3 от ЗТМТМ Агенцията по заетостта служебно изисква информация от институциите по ал. 1.
  (3) Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет предоставя на Агенцията по заетостта информация за заетостта на лицата по чл. 9, ал. 1, т. 10 от ЗТМТМ ежегодно в срок до 31 януари.“

  § 3. В чл. 4 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Проучването по ал. 1 обхваща периода от 15 дни до 3 месеца непосредствено преди подаването на заявление за достъп до пазара на труда.“

  § 4. В чл. 5 думите „чл. 41, ал. 5 и чл. 41, ал. 4 ЗТМТМ“ се заменят с „чл. 41, ал. 4 и 5 и чл. 45, ал. 3 и 4 от ЗТМТМ“.

  § 5. Член 7 се изменя така:
  „Чл. 7.(1) Заявление за ново решение за достъп до пазара на труда за един и същ работник – гражданин на трета държава, може да бъде подадено в случаите по чл. 5, ал. 2 от ЗТМТМ, когато е налице прекъсване на заетостта и на пребиваването му с продължителност не по-малка от:
  1. три месеца – когато е налице някое от обстоятелствата по чл. 10, ал. 4 от ЗТМТМ;
  2. три месеца – при достигането на максимално допустимия срок по чл. 7, ал. 5 от ЗТМТМ;
  3. шест месеца – след изтичането на срока на вътрешнокорпоративния трансфер по чл. 32, ал. 2 от ЗТМТМ.
  (2) Алинея 1 не се прилага за работници – граждани на трети държави, които имат право да се регистрират в Агенцията по заетостта като търсещи работа лица.
  (3) Заетостта на лицата по чл. 8, ал. 2, т. 3 от ЗТМТМ се продължава по реда за получаването на съответното разрешение за достъп до пазара на труда, без да се прилагат изискванията на ал. 1.“

  § 6. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите „исканията по чл. 14, ал. 1 ЗТМТМ“ се заменят със „заявленията по ал. 1“.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Срокът по чл. 15, ал. 2 от ЗТМТМ спира да тече до получаването на решението по ал. 2.“

  § 7. В чл. 11, ал. 1, т. 2 думите „т. 2 – 11“ се заменят с „т. 2, 4 – 11“.

  § 8. В чл. 12, ал. 1, т. 1 след думите „чл. 213, ал. 4“ се поставя запетая и се добавя „т. 3“.

  § 9. В чл. 14, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2 думите „2, 3, 5 и 6“ се заменят с „2, 5 и 6“.
  2. В т. 3 след думите „копие от“ се добавя „срочен“.

  § 10. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  „(2) Към обосновката на искането не се изискват документите по чл. 2, ал. 2, т. 1.
  (3) Решенията по чл. 17, ал. 1 от ЗТМТМ могат да се предоставят за максимално допустимия срок по чл. 33к, ал. 2 от ЗЧРБ.“

  § 11. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 2 думите „чл. 2, ал. 1, т. 2, 3 и 9“ се заменят с „чл. 2, ал. 1, т. 2“;
  б) създава се нова т. 3:
  „3. копие от срочен трудов договор или от допълнително споразумение към трудовия договор;“
  в) досегашната т. 3 става т. 4.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Към обосновката на искането не се изискват документите по чл. 2, ал. 2, т. 1.“
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

  § 12. Член 17 се изменя така:
  „Чл. 17. В случаите по чл. 17, ал. 4 от ЗТМТМ решението се предоставя по реда на чл. 15.“

  § 13. В чл. 18 след думите „ал. 2“ се добавя „и 3“.

  § 14. Член 19 се отменя.

  § 15. В чл. 20 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
  „3. декларация, че са спазени изискванията на чл. 28, ал. 1 – 4 от ЗТМТМ.“
  2. В ал. 2 числото „30“ се заменя с „15“.

  § 16. Създава се чл. 20а:
  „Чл. 20а. (1) В случаите по чл. 24, ал. 4 от ЗТМТМ решението по чл. 20, ал. 1 се предоставя в срока по чл. 32, ал. 3 след подаване от работодателя в Агенцията по заетостта на:
  1. заявление по образец съгласно приложение № 2;
  2. документите по чл. 2, ал. 1, т. 2, 7 – 11;
  3. декларация, че са спазени изискванията на чл. 28, ал. 1 – 4 от ЗТМТМ.
  (2) При подаването на обосновката по чл. 2, ал. 1, т. 2 не се изискват документите по чл. 2, ал. 2, т. 1.“

  § 17. Създава се чл. 21а:
  „Чл. 21а. (1) Предоставянето на решение в случаите по чл. 29а, ал. 1 от ЗТМТМ, когато сезонният работник продължава да работи при същия работодател, се извършва след подаване от работодателя в Агенцията по заетостта на:
  1. документите по чл. 20, ал. 1, т. 1 и 3;
  2. копие от срочен трудов договор или от допълнително споразумение към трудовия договор.
  (2) Предоставянето на решение за смяна на работодателя по чл. 29а, ал. 1 от ЗТМТМ се извършва при условията на чл. 20.
  (3) След предоставянето на решенията по ал. 1 и 2 сезонният работник следва да изпълни условията на чл. 50а от Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 41, 62 и 110 от 2013 г., бр. 60 и 61 от 2014 г., бр. 40 и 57 от 2015 г., бр. 79 от 2016 г. и бр. 51 и 81 от 2017 г.).“

  § 18. В чл. 23, ал. 1, т. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова буква „в“:
  „в) е преместен при вътрешнокорпоративен трансфер;“.
  2. Досегашната буква „в“ става буква „г“.

  § 19. Член 24 се изменя така:
  „Чл. 24. (1) Решенията по чл. 23, ал. 1 се предоставят за максимално допустимия срок по чл. 32, ал. 2 от ЗТМТМ.
  (2) В рамките на срока по ал. 1 не се изисква предоставяне на ново решение за достъп до пазара на труда при продължаване на заетостта при същия работодател.“

  § 20. В чл. 25, ал. 2, т. 2 думите „2 – 5“ се заменят с „2, 4, 5“.

  § 21. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 2 думата „документите“ се заменя с „документа“, а думите „и 3“ се заличават.
  2. В ал. 3 думите „чл. 7, ал. 8“ се заменят с „чл. 41, ал. 4“.

  § 22. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 5 след думите „по дейността“ се поставя запетая и се добавя „легализиран/и по съответния ред“;
  б) точка 6 се отменя.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Разрешението по ал. 1 се получава след заплащане на таксата по чл. 45, ал. 3 от ЗТМТМ.“

  § 23. В чл. 29, ал. 3 думата „дейността“ се заменя със „срока на разрешението за извършване на дейност“ и думите „чл. 7, ал. 8“ се заменят с „чл. 45, ал. 3“.

  § 24. В глава втора, раздел VІІ се създава чл. 30а:
  „Чл. 30а. (1) За регистрация в случаите по чл. 8, ал. 3 от ЗТМТМ работодателят подава в Агенцията по заетостта в 7-дневен срок от началото на заетостта:
  1. декларация в два екземпляра по образец съгласно приложение № 5;
  2. документите по чл. 2, ал. 1, т. 7 – 11;
  3. копие от удостоверение за български произход.
  (2) Регистрацията по ал. 1 се потвърждава със заверка на декларацията от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта в 10-дневен срок от датата на подаването ù, като на вносителя се връща заверен екземпляр.“

  § 25. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В основния текст на ал. 1 накрая се добавя „преди началото на заетостта“.
  2. В ал. 2 думите „и преди началото на заетостта“ се заличават, а накрая се поставя запетая и се добавя „като на вносителя се връща заверен екземпляр“.

  § 26. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „започване на работата“ се заменят с „началото на заетостта“.
  2. В ал. 3 след думите „по ал. 1“ се добавя „се извършва преди влизането на гражданина на трета държава на територията на Република България“, а думите „15-дневен“ се заменят с „10-дневен“.
  § 27. Член 33 се изменя така:
  „Чл. 33. (1) За регистрация на заетостта по чл. 36, ал. 1 и 2 от ЗТМТМ работодателят подава в дирекция „Бюро по труда“ по месторабота на работника – гражданин на трета държава, в 7-дневен срок от началото на заетостта:
  1. декларация в два екземпляра по образец съгласно приложение № 6;
  2. копие от срочен трудов договор, сключен по условията на българското законодателство, за длъжност с код по НКПД, подписан от страните и съобразен с посочената продължителност на научното изследване в рамките на научноизследователския проект;
  3. информация за провеждането и приключването на изследването, включително на територията на други втори държави членки, когато това е планирано;
  4. копие от документа за пребиваване на гражданина на трета държава.
  (2) За регистрацията по ал. 1 служебно се извършва проверка за наличие на вписване на работодателя в регистъра по чл. 7б, ал. 1, т. 1 от Закона за насърчаване на научните изследвания.
  (3) Регистрацията по ал. 1 се извършва в 7-дневен срок от подаването на документите по ал. 1 и се потвърждава със заверка на декларацията по ал. 1, т. 1 от директора на дирекция „Бюро по труда“.“

  § 28. В чл. 34, ал. 1, т. 2 думата „трудовия“ се заменя със „срочен трудов“.

  § 29. Създава се чл. 34а:
  „Чл. 34а. (1) За регистрация на заетостта по чл. 38а от ЗТМТМ работодателят подава в дирекция „Бюро по труда“ по месторабота на работника – гражданин на трета държава, в 7-дневен срок от началото на заетостта:
  1. декларация в два екземпляра по образец съгласно приложение № 6;
  2. копие от трудовия договор с условие за стажуване, сключен при спазване изискванията на чл. 233б от Кодекса на труда, за длъжност с код по НКПД, подписан от страните и съобразен с продължителността на стажа;
  3. копие от документа за пребиваване на гражданина на трета държава.
  (2) Към договора по ал. 1, т. 2 работодателят прилага програма на стажа, в която се посочват условията за провеждане на теоретичното и практическото обучение.
  (3) Регистрацията по ал. 1 се извършва в 7-дневен срок от подаването на документите и се потвърждава със заверка на декларацията по ал. 1, т. 1 от директора на дирекция „Бюро по труда“.“

  § 30. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 4:
  „(4) За деклариране на заетостта на лицата по чл. 9, ал. 1, т. 12 от ЗТМТМ освен документите по ал. 1 работодателят подава и копие на акта по чл. 27 от Закона за борба с трафика на хора.“
  2. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея числото „3“ се заменя с „4“.

  § 31. В чл. 38 се правят следните изменения:
  1. В ал. 6 думата „регистрирани“ се заменя с „вписани в Търговския регистър и в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел“.
  2. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Лицата по ал. 6 заявяват писмено готовността си да участват в работата на НСТМТМ пред министъра на труда и социалната политика, като посочват и кой ще ги представлява.“

  § 32. В чл. 39, ал. 3 запетаята след думите „две години“ и текстът до края се заличават.

  § 33. В чл. 44 се правят следните изменения:
  1. В т. 4 думата „страни“ се заменя с „държави“.
  2. Точка 5 се отменя.
  3. В т. 7 думата „страни“ се заменя с „държави“.

  § 34. В чл. 62, ал. 4, т. 8 думите „в страната“ се заличават.

  § 35. В чл. 65, ал. 1, т. 3 думите „в страната“ се заличават.

  § 36. В приложение № 2 думите „към чл. 15, т. 1, чл. 16, ал. 1, т. 1, чл. 20, ал. 1, т. 1, чл. 23, ал. 1, т. 1 и чл. 24, ал. 1, т. 1“ се заменят с „към чл. 15, ал. 1, т. 1, чл. 16, ал. 1, т. 1, чл. 20, ал. 1, т. 1, чл. 20а, ал. 1, т. 1, чл. 21а, ал. 1, т. 1 и чл. 23, ал. 1, т. 1“.

  § 37. Приложение № 5 към чл. 30а, ал. 1, т. 1, чл. 31, ал. 1, т. 1 и чл. 32, ал. 1, т. 1 се изменя така:
  Забележка на редакцията: виж приложението в PDF-а на броя

  § 38. Приложение № 6 към чл. 33, ал. 1, т. 1, чл. 34, ал. 1, т. 1 и чл. 34а, ал. 1, т. 1 се изменя така:
  Забележка на редакцията: виж приложението в PDF-а на броя

  § 39. Приложение № 7 към чл. 36, ал. 1, т. 1 се изменя така:
  Забележка на редакцията: виж приложението в PDF-а на броя

  Заключителна разпоредба

  § 40. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 2, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 27, 29 и 30, които влизат в сила от 23 май 2018 г.

  Министър-председател: Бойко Борисов
  Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков

  източник: dv.parliament.bg
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x