Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 28 от 06 април 2021 г. на Държавен вестник е обнародвано:

  Постановление № 127 от 1 април 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, приет с Постановление № 65 на Министерския съвет от 2019 г. 
  (обн., ДВ, бр. 27 от 2019 г.; доп., бр. 33 и 48 от 2020 г.)

  МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

  § 1. В чл. 15, ал. 3, т. 1 думата „реалните“ се заменя с „реални“.

  § 2. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Основният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Работодателят изготвя ежегодно, но не по-късно от края на януари, списък, удостоверяващ определените работни места за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания. Списъкът се съхранява в предприятието и се представя при поискване от контролните органи по чл. 26, ал. 1.“

  § 3. В чл. 26, ал. 1 след цифрата „5“ се поставя запетая и думите „и 6“ се заменят с „6 и 7“.

  § 4. В чл. 28, ал. 1 изречение второ се изменя така: „Вътрешните правила включват задължително специфичните фактори по чл. 38, ал. 8 от Закона за хората с увреждания, процедури за предварителен контрол, текущ контрол върху изпълнението на проверките и последващи оценки на изпълнението, както и ред за извършване на проверки във връзка с чл. 38, ал. 5 от Закона за хората с увреждания.“

  § 5. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 6:
  „(6) Компенсационната вноска по чл. 38, ал. 6 от Закона за хората с увреждания се заплаща не по-късно от последното число на месеца, за който се отнася. Когато този ден е неработен, вноската се внася най-късно в първия работен ден.“
  2. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 7 и 8.

  § 6. В чл. 43 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1, т. 4 след думата „увреждания“ се поставя запетая и се добавя „с психични разстройства и/или интелектуални затруднения“.
  2. В ал. 2 след думата „увреждания“ се поставя запетая и се добавя „с психични разстройства и/или интелектуални затруднения“.
  3. В ал. 3, т. 9 след думата „увреждания“ се поставя запетая и се добавя „с психични разстройства и/или интелектуални затруднения“.

  § 7. В чл. 45, ал. 1, т. 5 след думата „увреждания“ се поставя запетая и се добавя „с психични разстройства и/или интелектуални затруднения“.

  § 8. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
  „2. Компонент 2 „Лична мобилност“ – за финансиране на дейности за осигуряване на личната мобилност на човек с трайно увреждане съобразно функционалния дефицит и потребности.“
  2. В ал. 6 след думата „политика“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.

  § 9. В чл. 50, т. 2 думите „Закона за етажната собственост“ се заменят със „Закона за управление на етажната собственост“.

  § 10. Член 53 се изменя така:
  „Чл. 53. Допустимите за финансиране дейности за осигуряване на личната мобилност на хора с трайни увреждания по Компонент 2 се определят в Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност.“

  § 11. В чл. 58, ал. 5, т. 2 думите „или липсващи приложения“ се заличават.

  § 12. В чл. 63, ал. 1 думата „изпълнителят“ се заменя с „бенефициентът“.

  § 13. В чл. 86, в основния текст думите „Министерството на труда и социалната политика“ се заменят с „Агенцията за хората с увреждания“.

  § 14. В чл. 104 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „съгласно бюджетните насоки и срокове, определени от министъра на финансите, след предварително съгласуване с“ и запетаята пред тях се заменят с „до“.
  2. В ал. 3 думата „акт“ се заменя с „решение“.

  § 15. В чл. 106 ал. 5 се изменя така:
  „(5) При констатирани нарушения в изпълнение на субсидираните дейности и/или при неизпълнението им, както и при отпадане на националната представителност, Министерството на труда и социалната политика преустановява субсидирането.“

  § 16. В приложение № 2 към чл. 68, ал. 1, на ред 8 „Перука – един брой“ се правят следните изменения:
  1. В колона 4 „Необходими документи“ думите „онкологична или хирургична“ се заменят с „по профила на заболяването“.
  2. В колона 6 „Забележки“ след абревиатурата „(СБАЛО)“ се добавя „или към клиника/отделение по онкология към многопрофилна болница за активно лечение“.

  Заключителни разпоредби

  § 17. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

  § 18. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на труда и социалната политика.

  Министър-председател: Бойко Борисов
  За главен секретар на Министерския съвет: Росен Кожухаров

  източник: dv.parliament.bg

  Целия бр. 28 на ДВ вижте тук >>>
   
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x