Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Наредбата за информиране на работниците и служителите и за отпускане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 36 от 27 април 2018 г. на Държавен вестник е обнародвано:
   
  Постановление № 59 от 20 април 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя, приета с Постановление № 362 на Министерския съвет от 2004 г. 
  (обн., ДВ, бр. 3 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2006 г., бр. 20 от 2014 г. и бр. 29 от 2017 г.)

  МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

  § 1. В чл. 3 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Информирането се извършва, както следва:
  1. за работниците и служителите, на които трудовото правоотношение не е прекратено към датата на вписване в търговския регистър на решението по чл. 6 от закона – чрез писмено уведомяване на представителите на работниците и служителите и чрез обява на подходящо място в предприятието;
  2. за работниците и служителите, на които трудовото правоотношение е прекратено през месеца на вписване в търговския регистър на решението по чл. 6 от закона или през последните 36 предходни календарни месеца – чрез изпращане на съобщение с обратна разписка на всеки работник и служител.“

  § 2. В чл. 5, ал. 1 думите „чл. 108, ал. 1, т. 1“ се заменят с „Инструкция № 1 от 3 април 2015 г. за реда и начина за осъществяване на контролно-ревизионна дейност от контролните органи на Националния осигурителен институт (обн., ДВ, бр. 28 от 2015 г.; изм., бр. 31 от 2017 г.)“.

  § 3. В чл. 8, ал. 1 думата „двумесечен“ се заменя с „тримесечен“.

  § 4. В чл. 10, ал. 4 думите „и чл. 23, ал. 2“ се заличават.

  § 5. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. Думите „категория труд по НКТП“ се заличават.
  2. Указанията за попълване на справката за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове се изменят така:
  „УКАЗАНИЯ
  за попълване на справката за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове
  Справката за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове, се изготвя от работодателя в срок до 21 дни от вписването в търговския регистър на съдебното решение по чл. 6 от ЗГВРСНР.
  Справката се изготвя за всички работници и служители, които са или са били в трудово правоотношение с работодателя, независимо от срока му и от продължителността на работното време.
  В съответните редове на справката се вписват данните от разчетно-платежните ведомости за начислените, но неизплатени брутни трудови възнаграждения и парични обезщетения, изплатените аванси, дължим остатък за изплащане – помесечно за последните шест календарни месеца, предхождащи месеца на вписване на съдебното решение. Когато за някой (някои) от тези месеци лицето няма начислени, но неизплатени трудови възнаграждения и/или парични обезщетения (поради продължителна временна неработоспособност, неплатен отпуск и др.), в справката се включва следващият назад предходен месец. Последният календарен месец, който може да бъде включен в справката, е тридесет и шестият календарен месец, предхождащ месеца на вписване на решението.
  За лицата, които са с прекратени правоотношения през последните 36 месеца преди датата на вписване в търговския регистър на решението по чл. 6 и имат само начислени, но неизплатени парични обезщетения за сметка на работодателя, дължими по силата на нормативен акт или колективен трудов договор, в справката се вписват начислените, но неизплатени парични обезщетения за месеца, в който е извършено начисляването, независимо от периода, за който се отнасят.
  Забележки:
  1. Ако лицето е с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, към справката се прилага копие на актуално експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
  2. В начислените, но неизплатени брутни трудови възнаграждения, не се включва сумата по чл. 40, ал. 5 от КСО, която работодателят изплаща на работника/служителя за първите три дни от временната неработоспособност. Тя се посочва на отделен ред в справката.
  3. Плащанията на работниците и служителите от средствата за социални разходи, средствата за работно, униформено и представително облекло и др. не се включват в справката, тъй като не са трудови възнаграждения.
  Справката се изготвя в три екземпляра – по един: за лицето, за ТП на НОИ и за работодателя. Екземплярът за работника/служителя се връчва лично срещу подпис или се изпраща чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка.“

  Преходни и заключителни разпоредби

  § 6. (1) Контролните органи на НОИ извършват проверка съгласно Инструкция № 1 от 3 април 2015 г. за реда и начина за осъществяване на контролно-ревизионна дейност от контролните органи на Националния осигурителен институт при работодателите, за които има вписано решение по чл. 6 от ЗГВРСНР и са подадени заявления-декларации за отпускане на гарантирани вземания по реда на § 41, ал. 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти (ДВ, бр. 15 от 2018 г.). За резултата от проверката се съставя констативен протокол.
  (2) В 14-дневен срок от връчването на заповедта за проверка работодателят изготвя за всяко правоимащо лице справка по образец съгласно приложение № 1. Справката се изготвя в два екземпляра – един за ТП на НОИ, който се прилага към констативния протокол, и един за работодателя.
  (3) В случаите на приети в ТП на НОИ разплащателни ведомости и други документи по реда на Инструкция № 5 от 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник (обн., ДВ, бр. 57 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2012 г., бр. 107 от 2013 г., бр. 6 от 2015 г. и бр. 52 от 2016 г.) констативният протокол и справките по образец съгласно приложение № 1 се изготвят от контролните органи на НОИ в срока по ал. 2.
  (4) За изплащане или отказ за изплащане на гарантирано вземане по § 41 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти директорът на фонда издава разпореждане в срок до един месец от приключването на проверката.

  § 7. Постановлението влиза в сила от 22 декември 2017 г. с изключение на § 6, който влиза в сила от 16 февруари 2018 г.

  Министър-председател: Бойко Борисов
  Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
   
  източник: dv.parliament.bg 

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Законодателни промени  x