Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Закон за социално подпомагане

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg
  Обн., ДВ, бр. 56 от 19.05.1998 г., изм., бр. 45 от 30.04.2002 г., изм. и доп., бр. 120 от 29.12.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., бр. 18 от 28.02.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 52 от 29.06.2007 г., изм., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., бр. 58 от 27.06.2008 г., в сила от 1.07.2008 г., изм. и доп., бр. 14 от 20.02.2009 г., доп., бр. 41 от 2.06.2009 г., в сила от 1.07.2009 г., изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. и доп., бр. 15 от 23.02.2010 г., доп., бр. 9 от 28.01.2011 г., изм. и доп., бр. 51 от 5.07.2011 г., бр. 32 от 24.04.2012 г., в сила от 24.04.2012 г., изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм. и доп., бр. 8 от 29.01.2016 г., изм., бр. 85 от 24.10.2017 г., бр. 7 от 19.01.2018 г., бр. 17 от 23.02.2018 г., доп., бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., изм. и доп., бр. 91 от 2.11.2018 г., в сила от 2.05.2019 г., доп., бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., изм. и доп., бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.01.2020 г., бр. 35 от 30.04.2019 г., в сила от 1.08.2019 г.
   
  Глава първа
  ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
   
  Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г., бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) Този закон урежда обществените отношения, свързани с гарантирането на правото на гражданите в Република България на социално подпомагане чрез социални помощи.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г.) Законът има за цел:
  1. подпомагане на гражданите, които без помощта на другиго не могат да задоволяват своите основни жизнени потребности;
  2. укрепване и развитие на обществената солидарност в трудни житейски ситуации;
  3. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г., бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) подкрепа за социално включване на лицата, които получават социални помощи;
  4. подпомагане на трудовата заетост на безработните лица, които отговарят на изискванията за получаването на месечни социални помощи;
  5. (отм. – ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.).
  (3) (Нова - ДВ, бр. 120 от 2002 г., изм., бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) Социалното подпомагане се предоставя по начин, който запазва човешкото достойнство на гражданите, и се основава на социална работа, като се прилага индивидуален подход и комплексна оценка на потребностите на лицата и семействата.
  (4) (Нова - ДВ, бр. 120 от 2002 г., отм., бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.).
  (5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 120 от 2002 г., отм., бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.).

  Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., изм. и доп., бр. 52 от 2007 г., доп., бр. 9 от 2011 г.) Българските граждани, чужденците с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, чужденците, на които е предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут, и чужденците, ползващи се от временна закрила, са длъжни да полагат грижи за задоволяване на своите жизнени потребности.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г., бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) Социалното подпомагане се осъществява чрез предоставяне на социални помощи в пари и/или в натура за задоволяване на основни жизнени потребности на гражданите, когато това е невъзможно чрез труда им и притежаваното от тях имущество.
  (3) (Доп. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., изм., бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) Право на социални помощи имат българските граждани, семейства и съжителстващи лица, които поради здравни, възрастови, социални и други независещи от тях причини не могат сами чрез труда си или доходите, реализирани от притежавано имущество, или с помощта на задължените по чл. 140 от Семейния кодекс да ги издържат лица да осигуряват задоволяване на основните си жизнени потребности.
  (4) (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., изм. и доп., бр. 52 от 2007 г., доп., бр. 9 от 2011 г., изм., бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г., бр. 35 от 2019 г. , в сила от 1.08.2019 г.) Получаването на месечни социални помощи се обвързва със:
  1. полагането на общественополезен труд от безработни лица в трудоспособна възраст, регистрирани в дирекция "Бюро по труда", и участието им в обучение за ограмотяване и/или повишаване на квалификацията, освен в случаите на майчинство или когато здравословното състояние на лицето не позволява това;
  2. редовното посещаване на детска градина или училище от детето или ученика в задължителна предучилищна или съответно училищна възраст съобразно формата на организация или на обучение, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние.
  (5) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г., отм., бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.).
  (6) (Отм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., нова, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г., изм., бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) От правото по ал. 3 се ползват и чужденците с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, чужденците, на които е предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут, и чужденците, ползващи се от временна закрила, и лицата, за които това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна.

  Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г., бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) При предоставяне на социални помощи не се допуска пряка или непряка дискриминация на лицата, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

  Глава втора
  ОРГАНИ ПО СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ
  (Загл. изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г.)
   
  Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г.) Министерският съвет определя държавната политика в областта на социалното подпомагане.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г.) Министърът на труда и социалната политика разработва, координира и провежда държавната политика в областта на социалното подпомагане.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., доп., бр. 15 от 2010 г.) Държавната политика в областта на социалното подпомагане се осъществява в сътрудничество с държавните органи, областните администрации, органите на местното самоуправление и юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, които създават условия и съдействат за реализирането на програми и проекти в тази област.
  (4) (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., отм., бр. 15 от 2010 г.).
  (5) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.).

  Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г.) (1) За изпълнение на държавната политика в областта на социалното подпомагане се създава Агенция за социално подпомагане към министъра на труда и социалната политика.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) Агенцията за социално подпомагане е изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика, и е юридическо лице със седалище София.
  (3) Агенцията за социално подпомагане се представлява и ръководи от изпълнителен директор.
  (4) Към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане се създава инспекторат.
  (5) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) Териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане са регионални дирекции за социално подпомагане в областните административни центрове и дирекции "Социално подпомагане".
  (6) В дирекциите "Социално подпомагане" се създават отдели "Закрила на детето".
  (7) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) Дейността, структурата и числеността на персонала на Агенцията за социално подпомагане, броят и териториалният обхват на нейните поделения се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика.

  Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г.) (1) (Предишен текст на чл. 6 - ДВ, бр. 15 от 2010 г., изм., бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) Агенцията за социално подпомагане:
  1. изпълнява държавната политика за социално подпомагане;
  2. (изм. – ДВ, бр. 8 от 2016 г.) осъществява дейност по предоставяне на социални помощи;
  3. разработва единна система за оценка и контрол на дейностите на дирекциите "Социално подпомагане" и осъществява специализиран контрол върху тях чрез инспектората на Агенцията за социално подпомагане;
  4. (доп. – ДВ, бр. 8 от 2016 г., отм., бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.);
  5. (изм. – ДВ, бр. 8 от 2016 г.) събира, обработва, систематизира, съхранява и използва информация в сферата на функционалната си компетентност по закон в интегрирана информационна система;
  6. (доп. – ДВ, бр. 8 от 2016 г., отм., бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.);
  7. (отм. – ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.);
  8. (изм. – ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) изготвя обобщени годишни отчети и анализи за дейността в областта на социалните помощи, които представя на министъра на труда и социалната политика;
  9. (изм. – ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) участва при изготвянето на проекти на нормативни актове в областта на социалните помощи;
  10. поддържа регистри на децата, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване, на осиновяващи при условията на пълно осиновяване и на утвърдените приемни семейства чрез регионалните дирекции за социално подпомагане;
  11. (нова – ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г., доп., бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2019 г.) усъвършенства критериите и индикаторите за извършване на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания по Закона за хората с увреждания;
  12. (нова – ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г., доп., бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2019 г.) организира дейността по извършване на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания по реда на Закона за хората с увреждания;
  13. (нова – ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г., изм., бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2019 г.) предоставя анализ и обобщени данни от индивидуалните оценки на потребностите на хората с увреждания по Закона за хората с увреждания и резултатите от тях на министъра на труда и социалната политика за определен период, в определен регион или за страната;
  14. (нова – ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) публикува на официалната си интернет страница информация за насоките и достъпа за реализиране на правата за хората с увреждания;
  15. (нова – ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) участва и задължително дава становища при изготвянето на проекти на нормативни актове, свързани с правата на хората с увреждания;
  16. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) извършва и други дейности, определени със закон или с акт на Министерския съвет.
  (2) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г., изм., бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., доп., бр. 8 от 2016 г.) За изпълнение на функциите по ал. 1, т. 2 и 10 дирекциите "Социално подпомагане" и регионалните дирекции за социално подпомагане имат право на безплатен достъп до Национална база данни "Население", който се осигурява чрез споразумение между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенцията за социално подпомагане, и задължително изискват по служебен път необходимата им информация от автоматизираните информационни системи на ЕСГРАОН, териториалните структури на Националната агенция за приходите, Агенцията по вписванията, Агенцията по заетостта, Националния осигурителен институт и от други държавни и общински органи, както и от физически и юридически лица, като те са длъжни да я предоставят безплатно в 14-дневен срок от датата на поискването й.
  (3) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) Министърът на труда и социалната политика утвърждава наредба за кариерно развитие на социалните работници в Агенцията за социално подпомагане.
  (4) (Нова – ДВ, бр. 8 от 2016 г.) Министърът на труда и социалната политика издава наредба за съдържанието и функционирането на интегрираната информационна система по ал. 1, т. 5.

  Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) (1) При изпълнение на служебните си задължения служителите на Агенцията за социално подпомагане и нейните териториални поделения имат право на парични средства за представително облекло за всяка календарна година.
  (2) Паричните средства по ал. 1 за държавните служители на Агенцията за социално подпомагане и нейните териториални поделения се предоставят при условия, ред и в размер, определени в Наредбата за служебното положение на държавните служители (обн., ДВ, бр. 23 от 2000 г.; попр., бр. 47 от 2000 г.; изм., бр. 53, 62 и 89 от 2000 г.; попр., бр. 90 от 2000 г.; изм., бр. 28 и 35 от 2001 г., Решение № 3901 от 2001 г. на Върховния административен съд - бр. 54 от 2001 г.; изм., бр. 108 от 2001 г., бр. 15, 67 и 115 от 2002 г., бр. 17, 59 и 109 от 2003 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 50 и 83 от 2005 г., бр. 2, 46 и 68 от 2006 г., бр. 46, 64, 92 и 101 от 2008 г., бр. 21, 95 и 106 от 2011 г. и бр. 21 от 2012 г.).
  (3) Паричните средства по ал. 1 за служителите на Агенцията за социално подпомагане и нейните териториални поделения, които са назначени по трудов договор по Кодекса на труда, се предоставят при условия, ред и в размер, определени в наредба на министъра на труда и социалната политика, съгласувано с министъра на финансите.

  Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г.).

  Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г.).

  Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г.).

  Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г.).

  Глава трета
  СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ
   
  Чл. 11. (1) (Предишен текст на чл. 11, изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г.) Социалните помощи са средства в пари и/или в натура, които допълват или заместват собствените доходи до основните жизнени потребности или задоволяват инцидентно възникнали потребности на подпомаганите лица и семейства.
  (2) (Нова - ДВ, бр. 120 от 2002 г., изм., бр. 15 от 2010 г.) Социални помощи се получават от лица, след като са изчерпани всички възможности за самоиздръжка и за издръжка от лицата по чл. 140 от Семейния кодекс.
  (3) (Нова – ДВ, бр. 35 от 2019 г. , в сила от 1.08.2019 г.) Лицата, на които е възложено да полагат грижи за деца съгласно Закона за закрила на детето, получават месечни социални помощи по този закон само когато децата в задължителна предучилищна или училищна възраст редовно посещават детска градина или училище съобразно формата на организация или на обучение, освен ако това е невъзможно поради здравословното им състояние.

  Чл. 12. (1) Социалните помощи са:
  1. месечни;
  2. целеви;
  3. еднократни.
  (2) (Нова - ДВ, бр. 120 от 2002 г.) Социални помощи се отпускат след преценка на:
  1. доходите на лицето или семейството;
  2. имущественото състояние;
  3. семейното положение;
  4. здравословното състояние;
  5. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., изм., бр. 35 от 2019 г. , в сила от 1.08.2019 г.) трудовата заетост;
  6. (нова – ДВ, бр. 35 от 2019 г. , в сила от 1.08.2019 г.) включването на децата в системата на предучилищното и училищното образование в случаите, когато същите подлежат на задължително предучилищно или училищно образование;
  7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 35 от 2019 г. , в сила от 1.08.2019 г.) възрастта;
  8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 35 от 2019 г. , в сила от 1.08.2019 г.) други констатирани обстоятелства.
  (3) (Нова - ДВ, бр. 120 от 2002 г.) Министерският съвет определя месечен размер на гарантирания минимален доход, който служи като база за определяне на социалните помощи по ал. 1.
  (4) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., изм., бр. 15 от 2010 г.) Условията и редът за отпускането, изплащането, изменянето, спирането, възобновяването и прекратяването на социалните помощи се уреждат с правилника за прилагане на този закон с изключение на целевите помощи за отопление, които се уреждат с наредба на министъра на труда и социалната политика.

  Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 120 от 2002 г., отм., бр. 15 от 2010 г.).

  Чл. 12б. (Нов - ДВ, бр. 120 от 2002 г.) (1) Безработните лица, които отговарят на условията за подпомагане с месечни помощи, се включват в програми за заетост, утвърдени от министъра на труда и социалната политика.
  (2) Лицата по ал. 1, отказали участие в програми за заетост, се лишават от месечни помощи за срок от една година.
  (3) Реализирането на програмите по ал. 1 се осъществява съвместно от общинските администрации, държавните, общинските и частните предприятия и други юридически лица, териториалните поделения на Агенцията по заетостта и на Агенцията за социално подпомагане.
  (4) Включването в програми за заетост по ал. 1 не е задължително за:
  1. полагащите грижи за деца до 3-годишна възраст:
  а) майки (осиновителки, осиновители);
  б) родители, които отглеждат сами децата си;
  в) настойници;
  2. бременни жени след третия месец на бременността им;
  3. лицата с трайни увреждания или с установена временна неработоспособност;
  4. лицата, полагащи грижи за болен член на семейството или за роднини по възходяща и низходяща линия до втора степен;
  5. лицата, полагащи грижи за член на семейството или роднини по възходяща и низходяща линия до втора степен, които имат увреждане и се нуждаят постоянно от чужда помощ;
  6. лицата с психични заболявания, установени от компетентните органи.

  Чл. 12в. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 1.07.2006 г., изм., бр. 58 от 2008 г., в сила от 1.07.2008 г., отм., бр. 15 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г.).

  Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 8 от 2016 г.) Социални помощи се отпускат въз основа на заявление-декларация, подадено от нуждаещия се или от упълномощено от него лице.
  (2) Помощите по ал. 1 се отпускат със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" или от упълномощено от него длъжностно лице след преценка на всички данни и обстоятелства, констатирани със социална анкета.
  (3) Отказът за отпускане на социални помощи задължително се мотивира.
  (4) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., бр. 8 от 2016 г.) Заповедта за отпускане или за отказ на социални помощи се съобщава писмено на лицето, подало заявление, в 14-дневен срок от нейното издаване.
  (5) Заповедта по ал. 2 се обжалва пред директора на регионалната дирекция "Социално подпомагане" по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (6) (Нова – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) Когато директорът на регионалната дирекция "Социално подпомагане" не се е произнесъл по жалбата или я е отхвърлил, заповедта по ал. 2 може да се обжалва пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решението на административния съд е окончателно.
  (7) (Нова – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) Когато директорът на регионалната дирекция "Социално подпомагане" е решил въпроса по същество, решението му може да се обжалва пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решението на административния съд е окончателно.

  Чл. 14. (1) Социалните помощи се освобождават от данъци и такси.
  (2) Правото на социална помощ е лично. Отказът от това право, както и прехвърлянето му са недействителни.
  (3) От парични социални помощи не могат да се правят удръжки, освен за:
  1. надвзети средства за социално подпомагане в резултат на счетоводно-техническа грешка;
  2. запори за вземания за издръжка на деца.
  (4) (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.).
  (5) (Нова - ДВ, бр. 120 от 2002 г., изм., бр. 18 от 2006 г., бр. 15 от 2010 г.) Лицата, недобросъвестно получили социални помощи, се лишават от тези помощи до възстановяване на дължимите суми, но за срок не по-дълъг от две години.
  (6) (Нова - ДВ, бр. 120 от 2002 г., изм., бр. 15 от 2010 г.) Лицата, неизползвали по предназначение целевата помощ за отопление, се лишават от правото да получават такава и през следващия отоплителен сезон.
  (7) (Нова - ДВ, бр. 120 от 2002 г.) Вземанията на лицата по този закон се погасяват в тримесечен срок, смятано от края на месеца, за който се отнасят.

  Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) При сигнал за недобросъвестно получени средства от социални помощи или по преценка на директора на съответната дирекция "Социално подпомагане" се извършва проверка от длъжностно лице на дирекцията.
  (2) За резултатите от проверката длъжностното лице по ал. 1 съставя констативен протокол, който предоставя в тридневен срок на директора на дирекцията "Социално подпомагане".
  (3) В случай на констатирана недобросъвестност директорът на дирекция "Социално подпомагане" издава мотивирана заповед за възстановяване на получената социална помощ заедно със законната лихва.

  Чл. 14б. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) Заповедта по чл. 14а, ал. 3 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 7-дневен срок от деня на получаването. Обжалването спира изпълнението, като не се допуска предварително изпълнение.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г.) Принудителното изпълнение на заповедта по чл. 14а, ал. 3 се допуска по искане на Дирекция "Социално подпомагане" по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс.

  Чл. 14в. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) В производствата по чл. 14б страните се освобождават от държавни такси.

  Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., предишен текст на чл. 15, бр. 15 от 2010 г., изм., бр. 35 от 2019 г. , в сила от 1.08.2019 г.) Лицата, подпомагани по реда на този закон, са длъжни да уведомяват писмено съответната дирекция "Социално подпомагане" за всички промени на обстоятелствата, посочени в чл. 12, ал. 2, т. 1 - 8, в срок не по-късно от един месец от настъпването им.
  (2) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) При неизпълнение на задълженията по ал. 1 лицата се лишават от социални помощи за срок една година.

  Глава четвърта
  СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
   
  Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 8 от 2016 г., отм., бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.).

  Чл. 16а. (Нов – ДВ, бр. 8 от 2016 г., отм., бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.).

  Чл. 16б. (Нов – ДВ, бр. 8 от 2016 г., отм., бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.).

  Чл. 16в. (Нов – ДВ, бр. 8 от 2016 г., отм., бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.).

  Чл. 16г. (Нов – ДВ, бр. 8 от 2016 г., отм., бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.).

  Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 8 от 2016 г., доп., бр. 24 от 2019 г., в сила от 22.03.2019 г.) Социалните услуги се предоставят срещу заплащане на такси от лицата, които ги ползват, или по договаряне. Социалните услуги за деца са безплатни, когато са делегирани от държавата дейности, освен в случаите, когато заплащане е предвидено в закон. Когато ползваните социални услуги са делегирани от държавата дейности, такси не заплащат и:
  1. лицата над 18-годишна възраст до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст;
  2. лицата, които нямат доходи и влогове;
  3. лицата, настанени в приюти и в кризисни центрове;
  4. лицата от 18- до 21-годишна възраст, настанени в центрове за временно настаняване след напускането на специализирана институция за предоставяне на социални услуги;
  5. лицата, дарили недвижима собственост в полза на държавата или общините с цел развитие на социални услуги.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г., доп., бр. 24 от 2019 г., в сила от 22.03.2019 г.) Таксите за социални услуги, финансирани от държавния бюджет, се определят с тарифа, утвърдена от Министерския съвет. В тарифата се определят и случаите, в които лицата, настанени в специализирана институция или социална услуга в общността от резидентен тип, заплащат такса в пълния размер на действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, и случаите, в които лицата заплащат такса в непълен размер.
  (3) Таксите за социални услуги, финансирани от общинския бюджет, се заплащат по Закона за местните данъци и такси.
  (4) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г., доп., бр. 8 от 2016 г.) Заплащането на социални услуги, предоставени от лицата по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4, се извършва по договаряне в случаите, когато не са делегирани от държавата дейности.
  (5) (Нова – ДВ, бр. 8 от 2016 г.) Таксите по ал. 2 се събират от кмета на общината или определени от него длъжностни лица от общинската администрация и се внасят по банкова бюджетна сметка на Министерството на труда и социалната политика до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.
  (6) (Нова – ДВ, бр. 8 от 2016 г.) Кметът на общината поддържа актуален регистър, който включва:
  1. брой и видове социални услуги на територията на общината, които се финансират от държавния бюджет;
  2. капацитет и реален брой на лицата, които ползват социални услуги, финансирани от държавния бюджет, по отделни услуги;
  3. лицата, които дължат такси за социални услуги, финансирани от държавния бюджет;
  4. размер на таксите, дължими от лицата, ползващи социални услуги, финансирани от държавния бюджет;
  5. общ размер на дължимите такси;
  6. размер на събраните такси за социални услуги, финансирани от държавния бюджет;
  7. размер на несъбраните такси и лицата, които ги дължат.
  (7) (Нова – ДВ, бр. 8 от 2016 г.) Кметът на общината изпраща по електронен път ежемесечно на изпълнителния директор на фонд "Социална закрила" информацията по ал. 6.
  (8) (Нова – ДВ, бр. 8 от 2016 г.) При неплащане за повече от три месеца на такса за ползване на социална услуга – делегирана от държавата дейност, от лице, което отговаря на условията за заплащане на такса съгласно тарифата по ал. 2, предоставянето на услугата на лицето се прекратява, освен ако в срок до един месец заплати дължимите такси.

  Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., бр. 18 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 14 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г., доп., бр. 8 от 2016 г., отм., бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.).

  Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2010 г., изм., бр. 51 от 2011 г., изм. и доп., бр. 8 от 2016 г., отм., бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.).

  Чл. 18б. (Нов – ДВ, бр. 8 от 2016 г., изм., бр. 85 от 2017 г., бр. 17 от 2018 г., отм., бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.).

  Чл. 18в. (Нов – ДВ, бр. 8 от 2016 г., отм., бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.).

  Чл. 18г. (Нов – ДВ, бр. 8 от 2016 г., отм., бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.).

  Чл. 18д. (Нов – ДВ, бр. 8 от 2016 г., отм., бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.).

  Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., бр. 15 от 2010 г., отм., бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.).

  Глава пета
  СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ
  (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.)
   
  Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., отм., бр. 15 от 2010 г.).

  Глава шеста
  (Отм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г.)
  ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
   
  Чл. 21 - 23. (Отм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г.).

  Глава седма
  ФИНАНСИРАНЕ
   
  Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г.) (1) Финансирането на социалното подпомагане се осъществява със средства от:
  1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) държавния бюджет;
  2. (отм. – ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.);
  3. (отм. – ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.);
  4. (отм. – ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.);
  5. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г.) средства от фонд "Социална закрила";
  6. други източници.
  (2) Агенцията за социално подпомагане е администратор на следните собствени приходи:
  1. приходи от глоби за нарушения по този закон;
  2. постъпления от рекламно-информационна и издателска дейност;
  3. дарения и завещания от местни и чуждестранни физически или юридически лица;
  4. приходи от други източници.

  Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 120 от 2002 г., изм., бр. 15 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г., отм., бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.).

  Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., бр. 51 от 2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) За финансиране на дейности и мероприятия, свързани с провежданите политики в областта на социалното подпомагане, се създава фонд "Социална закрила", наричан по-нататък "фонда" към министъра на труда и социалната политика.
  (2) Фонд "Социална закрила" е юридическо лице със седалище София.

  Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., бр. 51 от 2011 г.) Средствата по фонд "Социална закрила" се набират от:
  1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) целева субсидия от държавния бюджет в размер, определян ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България;
  2. дарения и завещания от местни и чуждестранни физически или юридически лица;
  3. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., бр. 15 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г., отм., бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.);
  4. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г.) приходи от организирани извънредни и специализирани тиражи на Българския спортен тотализатор;
  5. възстановени неправомерно и недобросъвестно получени средства по фонда и лихвите по тях;
  6. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм., бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.);
  7. приходи от други източници.

  Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г.) (1) (Предишен текст на чл. 27, изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г.) Средствата по фонд "Социална закрила" се разходват за:
  1. социални помощи;
  2. целеви социални програми и проекти в областта на социалното включване;
  3. (нова – ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 2.05.2019 г.) проекти в подкрепа за осъществяването на социалната дейност и/или за постигане на социалните цели на социални предприятия, вписани в регистъра на социалните предприятия;
  4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 2.05.2019 г., отм., бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.);
  5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 2.05.2019 г.) изследвания и разработване на нормативна база в сферата на социалното подпомагане - не повече от 2 на сто от годишния обем на фонда;
  6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 2.05.2019 г.) придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база;
  7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 2.05.2019 г.) изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги;
  8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 2.05.2019 г.) издръжка на дейността на фонда - не повече от 5 на сто от набраните средства.
  (2) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2011 г.) В случаите по ал. 1, т. 1 средства се отпускат само след изчерпване на всички други нормативноопределени възможности.
  (3) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2011 г., изм., бр. 15 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 91 от 2018 г., в сила от 2.05.2019 г., бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) В случаите по ал. 1, т. 2, 3 средства се отпускат само когато дейностите не са финансирани от държавния бюджет, от програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове или други финансови механизми.
  (4) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2011 г.) Средствата по ал. 1 се разходват при условия и по ред, определени с методика за разпределение на средствата, приета от управителния съвет на фонд "Социална закрила" и утвърдена от министъра на труда и социалната политика.

  Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., бр. 51 от 2011 г.) (1) Органи на управление на фонда са управителният съвет и изпълнителният директор.
  (2) Управителният съвет на фонда се състои от петима членове, в т. ч. председател.
  (3) Министърът на труда и социалната политика определя членовете на управителния съвет и неговия председател.
  (4) Мандатът на членовете на управителния съвет е 5 години.
  (5) Членове на управителния съвет се освобождават предсрочно:
  1. по тяхна писмена молба, отправена до министъра на труда и социалната политика;
  2. при влязла в сила присъда за извършено умишлено престъпление от общ характер;
  3. когато са били членове на управителни или контролни органи на юридически лица, които са обявени в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
  4. при трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си повече от 6 месеца;
  5. когато са причинили виновно имуществени вреди на фонда;
  6. (изм. – ДВ, бр. 7 от 2018 г.) при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
  7. при смърт.
  (6) При предсрочно освобождаване на член на управителния съвет в едномесечен срок от настъпване на събитието министърът на труда и социалната политика назначава на негово място нов член за срок до края на мандата на освободения член.

  Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм. и доп., бр. 15 от 2010 г., изм., бр. 51 от 2011 г.) (1) Управителният съвет:
  1. взема решения за набиране и разходване на средствата на фонда;
  2. приема проекта на годишен бюджет на фонда и го предлага на министъра на труда и социалната политика;
  3. определя условията и реда за разпределяне на средствата и за финансиране дейностите на фонда;
  4. приема годишния отчет за дейността на фонда и го изпраща на министъра на труда и социалната политика;
  5. съставя годишния финансов отчет съгласно изискванията на Закона за счетоводството;
  6. създава и закрива постоянни и временни комисии, съвети и други към фонда;
  7. предлага за утвърждаване от министъра на труда и социалната политика структурата и щата на фонда;
  8. контролира изпълнението на проектите, финансирани със средства на фонда.
  (2) Заседанията на управителния съвет се свикват от неговия председател или по инициатива на една трета от неговите членове. Управителният съвет заседава в присъствието на две трети от състава си. Решенията се вземат с мнозинство от повече от половината от общия брой на неговите членове.
  (3) Освен ако в закон е предвидено друго, членовете на управителния съвет получават възнаграждение, което се определя със заповед на министъра на труда и социалната политика.
  (4) Членовете на управителния съвет отговарят солидарно за имуществените вреди, които са причинили виновно на фонда.
  (5) Управителният съвет приема правилник за организацията и дейността на фонд "Социална закрила", който се утвърждава от министъра на труда и социалната политика.

  Чл. 29а. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2011 г.) (1) Изпълнителният директор на фонда се назначава по трудово правоотношение от министъра на труда и социалната политика.
  (2) Изпълнителният директор:
  1. представлява фонда лично или чрез изрично упълномощено от него длъжностно лице;
  2. организира дейността на фонда, осъществява оперативното му ръководство и управлява имуществото съгласно дадените му от управителния съвет правомощия;
  3. организира провеждането на заседанията на управителния съвет;
  4. осигурява изпълнението на решенията на управителния съвет;
  5. изготвя проекта на годишен план за работата на фонда и го представя за одобряване от управителния съвет;
  6. изготвя и внася за разглеждане от управителния съвет годишния бюджет на фонда;
  7. разработва и предлага за одобряване от управителния съвет структурата и щата на фонда;
  8. изготвя и внася за разглеждане от управителния съвет годишен отчет за дейността на фонда;
  9. сключва и прекратява трудовите договори със служителите на фонда, както и граждански договори;
  10. (нова – ДВ, бр. 8 от 2016 г., отм., бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.).

  Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г.).

  Глава осма
  КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ
   
  Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г.) Министърът на труда и социалната политика упражнява цялостен контрол по спазването на този закон и на другите нормативни актове в областта на социалното подпомагане.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) Специализираният контрол по законосъобразното прилагане на нормативните актове в областта на социалното подпомагане в териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане се осъществява от инспектората по чл. 5, ал. 4.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., отм., бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.).

  Чл. 32. (1) При изпълнение на контролните си функции инспекторите имат право:
  1. да посещават без ограничение органите за социално подпомагане и местата, където се извършват дейности по социално подпомагане;
  2. (нова – ДВ, бр. 8 от 2016 г., отм., бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.);
  3. (предишна т. 2 – ДВ, бр. 8 от 2016 г.) да изискват обяснения и предоставяне на документи, справки и сведения;
  4. (предишна т. 3, доп. – ДВ, бр. 8 от 2016 г., изм., бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) да получават пряко от подпомаганите лица необходимата информация.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г.) Инспекторите са длъжни да спазват нормативните изисквания за защита на класифицираната информация, станала им известна при или по повод на извършваните проверки, както и да зачитат честта и достойнството на подпомаганите лица.
  (3) (Изм. – ДВ, бр. 8 от 2016 г.) При установяване на нарушения от компетентността на други органи инспекторатът незабавно ги уведомява, а в случай на установени закононарушения, които съдържат данни за извършено престъпление, незабавно уведомява органите на прокуратурата.

  Чл. 33. Държавните органи и съответните длъжностни лица са задължени да предоставят информация и да оказват съдействие на инспекторите при изпълнение на техните функции.

  Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г.) За предотвратяване или преустановяване нарушенията на законодателството по социалното подпомагане инспекторите налагат следните принудителни административни мерки:
  1. (доп. – ДВ, бр. 8 от 2016 г.) дават задължителни предписания за отстраняване на допуснати нарушения и определя подходящ срок за изпълнението им съобразно тежестта и степента на допуснатото нарушение;
  2. (изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г.) спират изпълнението на неправомерни решения;
  3. (изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., отм., бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.).
  (2) Принудителните административни мерки по ал. 1 могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

  Чл. 35. (1) (Предишен текст на чл. 35 - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) В общините се създават обществени съвети с решение на общинския съвет, които оказват съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане и упражняват обществен контрол върху тяхното осъществяване.
  (2) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г., отм., бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.).

  Чл. 36. (1) Длъжностно лице, което виновно нарушава законодателството по социално подпомагане, носи административнонаказателна отговорност, независимо от дисциплинарната и имуществената отговорност за същото деяние.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., бр. 18 от 2006 г.) Наказанието по ал. 1 е глоба в размер 600 лв., а за повторно нарушение - 1200 лв.
  (3) Наказанието по ал. 2 се налага и на лица, които не изпълняват задължителните предписания по чл. 34, ал. 1, т. 1.
  (4) (Нова – ДВ, бр. 8 от 2016 г., отм., бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.).

  Чл. 37. (1) Нарушението се установява с акт, съставен от инспектор.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г.) Наказателното постановление се издава от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане или от упълномощено от него длъжностно лице.
  (3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
  (4) (Отм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г.).

  Чл. 38. (Отм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г.).

  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
   
  § 1. По смисъла на този закон:
  1. "Основни жизнени потребности" са достатъчно храна, облекло и жилище, съобразно социално-икономическото развитие на страната.
  2. "Съжителстващи лица" са съвместно живеещите в едно жилище със или без родствена връзка, регистрирани на един адрес.
  3. (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., бр. 8 от 2016 г.) "Социално включване" е създаването на условия и възможности в най-висока степен за участие на лицата в обществения живот.
  4. (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., доп., бр. 41 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г., изм., бр. 15 от 2010 г.) "Лица с трайни увреждания" са лица с установена степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.
  5. (Нова - ДВ, бр. 120 от 2002 г., отм., бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.).
  6. (Нова - ДВ, бр. 120 от 2002 г., изм., бр. 8 от 2016 г., отм., бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.).
  7. (Нова - ДВ, бр. 120 от 2002 г., изм., бр. 15 от 2010 г., отм., бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.).
  8. (Нова - ДВ, бр. 14 от 2009 г., отм., бр. 15 от 2010 г.).
  9. (Нова - ДВ, бр. 120 от 2002 г., предишна т. 8, бр. 14 от 2009 г., изм., бр. 8 от 2016 г., отм., бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.).
  10. (Нова - ДВ, бр. 120 от 2002 г., предишна т. 9, бр. 14 от 2009 г., доп., бр. 15 от 2010 г.) "Гарантиран минимален доход" е нормативно определен размер средства, който се използва като база за определяне на социалната помощ, с цел осигуряване на минимален доход за задоволяване на основни жизнени потребности на лицата, съобразно тяхната възраст, семейно положение, здравословно и имуществено състояние, трудова и учебна заетост.
  11. (Нова - ДВ, бр. 120 от 2002 г., предишна т. 10, бр. 14 от 2009 г., изм., бр. 15 от 2010 г., бр. 8 от 2016 г.) "Социална анкета" е дейност по установяване наличието на условията за упражняване на правото на социални помощи, извършена от социални работници в Дирекция "Социално подпомагане", която се изразява в проверки в дома на лицето и/или семейството, в проучване на документация и събиране на информация.
  12. (Нова – ДВ, бр. 8 от 2016 г., отм., бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.).
  13. (Нова – ДВ, бр. 8 от 2016 г., отм., бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.).
  14. (Нова – ДВ, бр. 35 от 2019 г. , в сила от 1.08.2019 г.) "Недобросъвестно получени средства от социални помощи" са налице, когато за получаването им не са изпълнени или са нарушени изискванията на този закон или други норми на действащото законодателство, които имат отношение към определяне на правото на подпомагане, включително когато получателят притежава имущество или прави разходи, които не съответстват на заявените от него доходи, което е установено с влязъл в сила акт на съответните компетентни органи.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
   
  § 2. Този закон отменя Указа за общественото подпомагане (обн., Изв., бр. 77 от 1951 г.; изм. и доп., бр. 69 от 1956 г., бр. 65 от 1957 г.; ДВ, бр. 51 от 1984 г.).

  § 3. Министерският съвет издава правилник за прилагането на закона.
  § 4. Изпълнението на закона се възлага на министъра на труда и социалната политика.

  ————————————————————————————————
   
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  към Закона за деноминация на лева
  (ДВ, бр. 20 от 1999 г., доп., бр. 65 от 1999 г.,
  в сила от 5.07.1999 г.)
   ......................................................................

  § 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 1999 г.) С влизането в сила на закона всички числа в стари левове, посочени в законите, влезли в сила преди 5 юли 1999 г., се заменят с намалени 1000 пъти числа в нови левове. Замяната на всички числа в стари левове с намалени 1000 пъти числа в нови левове се прилага и за всички закони, приети преди 5 юли 1999 г., които са влезли или ще влязат в сила след 5 юли 1999 г.
  (2) Органите, приели или издали подзаконови нормативни актове, влезли в сила преди 5 юли 1999 г. и в които има числа в левове, да направят произтичащите от този закон изменения в тях така, че измененията да се прилагат от датата на влизането в сила на закона.
   ......................................................................

  § 7. Законът влиза в сила от 5 юли 1999 г.
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  към Закона за изменение и допълнение
  на Закона за социално подпомагане
  (ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 1.01.2003 г.)

  § 32. Създадената с този закон Агенция за социално подпомагане е правоприемник на Националната служба за социално подпомагане и на общинските служби за социално подпомагане и поема активите и пасивите им.

  § 33. Трудовите правоотношения със служителите от Националната служба за социално подпомагане, от общинските служби за социално подпомагане и от заведенията за социални услуги се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.

  § 34. Имуществото, ползвано от общинската служба за социално подпомагане към датата на влизане в сила на закона, се предоставя за безвъзмездно ползване на Агенцията за социално подпомагане за нуждите на дирекции "Социално подпомагане".

  § 35. Областните управители и кметовете на общините създават условия и съдействат на Агенцията за социално подпомагане, като й предоставят за ползване сгради, помещения и други материални условия, необходими за осъществяването на дейността й.

  § 36. Териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане, които са настанени в сгради - собственост на държавата или на общините, не заплащат наем.

  § 37. Съществуващите заведения за социални услуги, които са на общинска и/или държавна бюджетна издръжка към момента на влизане в сила на закона, преминават в управление на кмета на съответната община, който е и работодател на персонала в тях.

  § 38. Лицата, лицензирани за извършване на социални услуги, са длъжни да се впишат в регистъра по чл. 18, ал. 2 в тримесечен срок от влизането в сила на закона.
   ......................................................................

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  към Закона за изменение и допълнение на
  Закона за социално подпомагане
   (ДВ, бр. 18 от 2006 г.)
   ........................................................................

  § 12. Разпоредбите на § 2, § 6, § 7, т. 1, 2, т. 3 относно думите "Лицата по ал. 1, т. 3 и 4", и т. 4, и § 11 се прилагат от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

  § 13. Параграф 3 влиза в сила от 1 юли 2006 г.
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  към Административнопроцесуалния кодекс
  (ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.)
   ......................................................................

  § 118. В Закона за социално подпомагане (обн., ДВ, бр. 56 от 1998 г.; изм., бр. 45 и 120 от 2002 г., бр. 18 от 2006 г.) навсякъде думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".
  ......................................................................
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  към Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето
  (обн., ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 2.06.2009 г.)
   ......................................................................
  § 96. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
   ......................................................................
  2. параграфи 26, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 65, 66, 69, 70, 73, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 88, 89 и 90, които влизат в сила от 1 юли 2009 г.;
   ......................................................................
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  към Закона за изменение и допълнение на
  Закона за социално подпомагане
  (ДВ, бр. 15 от 2010 г.)
   ......................................................................

  § 21. Издадените удостоверения на основание чл. 20, ал. 1 от правилника за прилагане на закона на многодетни майки се преиздават в срок до една година от влизането в сила на този закон.

  § 22. Министерският съвет в срок един месец от влизането в сила на този закон приема необходимите изменения и допълнения в правилника за прилагане на закона и в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (обн., ДВ, бр. 67 от 2002 г.; изм., бр. 93 от 2004 г.; попр., бр. 97 от 2004 г.; изм., бр. 115 от 2004 г., бр. 71 от 2006 г. и бр. 34 от 2009 г.).

  § 23. Параграф 6 влиза в сила от 1 януари 2011 г.
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  към Закона за изменение и допълнение на
  Закона за социално подпомагане
  (ДВ, бр. 51 от 2011 г.)

  § 10. (1) Закрива се фонд "Социално подпомагане" - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика. Наличните средства на закрития фонд "Социално подпомагане" се прехвърлят по бюджета на фонд "Социална закрила".
  (2) Фонд "Социална закрила" е правоприемник на активите, пасивите, правата и задълженията на закрития фонд "Социално подпомагане" по баланса и отчета към деня на влизане в сила на този закон.

  § 11. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на труда и социалната политика утвърждава правилника за организацията и дейността на фонд "Социална закрила" и методика за разпределение на средствата по фонда.
  (2) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на труда и социалната политика определя членовете на управителния съвет и назначава изпълнителния директор на фонд "Социална закрила".
  (3) До определянето на членовете на управителния съвет и назначаването на изпълнителния директор по ал. 2 досегашните членове на управителния съвет на закрития фонд "Социално подпомагане" продължават да осъществяват правомощията си.
  (4) До утвърждаването на правилника по ал. 1 се прилага Правилникът за дейността на управителния съвет на фонд "Социално подпомагане" (необнародван), издаден на основание на отменения чл. 30.
  ......................................................................
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  към Закона за изменение и допълнение на
  Закона за социално подпомагане
  (ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.)
   ......................................................................

  § 8. Всички професионални приемни семейства, които имат сключен трудов договор с директор на дирекция "Социално подпомагане" към датата на влизане в сила на този закон, имат право да поискат промяна на договора с избрания доставчик на социална услуга "приемна грижа". В случай че приемното семейство не желае промяна на трудовия договор, неговото действие се запазва до изтичането на посочения в него срок.

  § 9. Министерският съвет приема необходимите изменения в Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето и в наредбата по чл. 31, ал. 6 от Закона за закрила на детето в срок до три месеца от влизането в сила на този закон.

  § 10. Министерският съвет приема необходимите изменения в Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане в срок до един месец от влизането в сила на този закон.

  § 11. Министерският съвет приема необходимите изменения в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане в срок до три месеца от влизането в сила на този закон.

  § 12. Министърът на труда и социалната политика издава наредба за кариерното развитие на социалните работници в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон.
   .......................................................................
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  към Закона за изменение и допълнение на
  Закона за социално подпомагане
  (ДВ, бр. 8 от 2016 г.)
   .......................................................................

  § 15. Издадените лицензи по реда на Закона за закрила на детето преди датата на влизането в сила на този закон запазват действието си до изтичането на срока им. Преди изтичането на срока им лицата по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане подават до председателя на Държавната агенция за закрила на детето заявление по реда на чл. 43в от Закона за закрила на детето за получаване на нов лиценз.
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  към Закона за социалните услуги
  (ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.)
   .......................................................................

  § 31. (1) Националната карта на социалните услуги се приема от Министерския съвет до 12 месеца от влизането в сила на закона.
  (2) До приемането на Националната карта на социалните услуги:
  1. от държавния бюджет се финансират само тези видове социални услуги, които до влизането в сила на закона са определени като държавно делегирани дейности с решението на Министерския съвет по т. 3, буква "а";
  2. за услугите по т. 1 се прилагат разпоредбите на закона относно създаването, прекратяването, финансирането и прекратяването на финансирането, годишното планиране, заплащането на таксите за ползване и освобождаването от такси за ползване и възлагането на социални услуги, финансирани от държавния бюджет;
  3. с одобрението по чл. 54 Агенцията за социално подпомагане потвърждава, че:
  а) социалната услуга е включена в решението на Министерския съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за съответната година;
  б) необходимите средства за финансиране на социалната услуга са осигурени съгласно закона за държавния бюджет за съответната година;
  в) социалната услуга съответства на стандартите за качество, съответно на критериите и стандартите за социалните услуги.
  (3) До приемането на Наредбата за качеството на социалните услуги се прилагат критериите и стандартите за социалните услуги, приети до влизането в сила на закона.

  § 32. Социалните и интегрираните здравно-социални услуги, включени в Националната карта на социалните услуги, които не са създадени до приемането й, се създават до 1 януари 2035 г.

  § 33. (1) В Националната карта на социалните услуги не се включват съществуващите домове за деца, лишени от родителска грижа, домове за пълнолетни лица с умствена изостаналост, домове за пълнолетни лица с психични разстройства, домове за пълнолетни лица с физически увреждания, домове за пълнолетни лица със сетивни нарушения и домове за пълнолетни лица с деменция, които се финансират от държавния бюджет и се управляват от общините.
  (2) В Националната карта на социалните услуги се включват социалните и интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа, които са необходими при закриване на домовете по ал. 1.
  (3) До закриването им домовете по ал. 1 запазват наименованието си и начина на организация и управление на услугата, като се включват в годишното планиране и се определят стандарти за финансирането им и такси за ползването им от пълнолетни лица по реда на закона.
  (4) Разпоредбите на закона относно създаването, прекратяването и възобновяването на предоставянето на социални услуги не се прилагат за домовете по ал. 1.

  § 34. (1) Съществуващите до влизането в сила на закона домове за пълнолетни лица с умствена изостаналост, домове за пълнолетни лица с психични разстройства, домове за пълнолетни лица с физически увреждания, домове за пълнолетни лица със сетивни нарушения и домове за пълнолетни лица с деменция се закриват до 1 януари 2035 г.
  (2) Агенцията за качеството на социалните услуги извършва периодични проверки на качеството на услугите, предоставяни в домовете по ал. 1. Въз основа на анализ от извършените проверки изпълнителният директор на Агенцията за качеството на социалните услуги прави мотивирано предложение до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане за поредността и срока на закриване на домовете по ал. 1, финансирани от държавния бюджет и управлявани от общините.
  (3) Въз основа на предложението по ал. 2 за съответния дом се изготвя план за закриването на дома от кмета на общината, който отговаря за управлението му, съвместно с Агенцията за социално подпомагане и с Агенцията за качеството на социалните услуги.
  (4) Не по-късно от една година преди закриването на дом по ал. 1 за всяко настанено лице се изготвя план за извеждането му от дома и за подготовка за реинтеграция в домашна среда или за ползване на социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа, отговаряща на стандартите за качество, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги.
  (5) Планът по ал. 4 се изготвя от дирекция "Социално подпомагане" с участието на лицето, представители на общината, която отговаря за управлението на дома, доставчици на социални услуги, лечебни заведения, семейството и близки на лицето.
  (6) Домовете по ал. 1, които се финансират от държавния бюджет и се управляват от общините, се закриват със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

  § 35. (1) Съществуващите до влизането в сила на закона места за настаняване в домовете за стари хора се включват в Националната карта на социалните услуги като част от резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст.
  (2) В срок до две години от влизането в сила на закона всяка община, която управлява дом за стари хора, приема план за реформиране на дома с цел съответствие на предоставяната от общината резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст със стандартите за качество на тази услуга, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги.
  (3) Всички домове за стари хора се реформират в съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги, до 1 януари 2025 г.
  (4) Агенцията за качеството на социалните услуги извършва периодични проверки на качеството на услугите, предоставяни в домовете за стари хора. Когато се установи, че финансиран от държавния бюджет дом не е възможно да се реформира в съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги, изпълнителният директор на Агенцията за качеството на социалните услуги прави мотивирано предложение до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане за закриването на дома. Разпоредбите на § 34, ал. 3 – 6 се прилагат съответно.

  § 36. (1) Съществуващите домове за деца, лишени от родителска грижа, които се управляват от общините, и домове за медико-социални грижи за деца, които се управляват от Министерството на здравеопазването, се закриват до 1 януари 2021 г.
  (2) За всяко дете, настанено в дом за деца, лишени от родителска грижа, или в дом за медико-социални грижи за деца, под ръководството на дирекция "Социално подпомагане" се изготвя план за извеждане от дома и подготовка на детето за реинтеграция в семейна среда или за ползване на социална услуга.
  (3) За всеки дом за деца, лишени от родителска грижа, се изготвя план за закриване на дома от кмета на общината, който отговаря за управлението му, съвместно с Агенцията за социално подпомагане.
  (4) За всеки дом за медико-социални грижи за деца се изготвя план за закриване на дома от министъра на здравеопазването съвместно с кмета на общината, на територията на която функционира домът, и с Агенцията за социално подпомагане.
  (5) Домовете за деца, лишени от родителска грижа, които се управляват от общините, се закриват със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

  § 37. (1) До влизането в сила на закона се забранява създаването на нови специализирани институции за предоставяне на социални услуги – домове за деца, лишени от родителска грижа, домове за пълнолетни лица с умствена изостаналост, домове за пълнолетни лица с психични разстройства, домове за пълнолетни лица с физически увреждания, домове за пълнолетни лица със сетивни нарушения, домове за пълнолетни лица с деменция и домове за стари хора.
  (2) До 1 януари 2021 г. се забранява създаването на нови домове за медико-социални грижи за деца.

  § 38. (1) Лицата, които до влизането в сила на закона са вписани в регистъра по отменения чл. 18, ал. 2 от Закона за социално подпомагане, са длъжни да се лицензират по реда на закона до 1 януари 2021 г.
  (2) Лица, които имат издаден лиценз за социална услуга за деца, чийто срок към датата на подаване на заявлението по чл. 149, ал. 1 не е изтекъл, не дължат такса за издаване на лиценз по реда на ал. 1.

  § 39. (1) В срок до 12 месеца от влизането в сила на закона доставчиците на социални услуги предприемат действия за привеждане на предоставяните от тях социални услуги в съответствие с изискванията на закона и със стандартите за качество, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги.
  (2) В срока по ал. 1 Агенцията за качеството на социалните услуги оказва методическа подкрепа на доставчиците на социални услуги.
  ..........................................................................................

  § 44. (1) От 1 януари 2021 г. социалните услуги се финансират от държавния бюджет съгласно стандартите за финансиране на социалните услуги, определени по чл. 45.
  (2) До 31 декември 2020 г. финансирането на социалните услуги от държавния бюджет е съгласно стандартите за финансиране, разработвани по досегашния ред.
  (3) До приемането на тарифата по чл. 46, ал. 2 таксите за ползване на социални услуги, финансирани от държавния бюджет, се заплащат в размерите, определени по досегашния ред.

  § 45. Законът влиза в сила от 1 януари 2020 г., с изключение на:
  1. параграф 6, т. 5, буква "а", § 7, т. 2, букви "а" и "б", т. 3, т. 6, буква "а", т. 9 и 10, § 18, т. 2 в частта относно "домове за медико-социални грижи за деца съгласно Закона за лечебните заведения" и § 20, т. 2 в частта относно заличаването на думите "и домовете за медико-социални грижи за деца", и т. 5, буква "в", които влизат в сила от 1 януари 2021 г.;
  2. параграф 3, т. 4, букви "е", "ж" и "з" и § 28, т. 1, буква "а", т. 2 и 5, които влизат в сила от 1 януари 2019 г.
  3. член 22, ал. 4, чл. 40, чл. 109, ал. 1, чл. 124, чл. 161, ал. 2, § 3, т. 6, § 30, 36, 37 и 43, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  към Закона за изменение и допълнение
  на Закона за социално подпомагане
  (ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 1.08.2019 г.)
   .......................................................................
  § 7. В тримесечен срок от обнародването на този закон в "Държавен вестник" Министерският съвет приема необходимите промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца.
   .......................................................................

  източник: mlsp.government.bg
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x