Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Данъчни облекчения за деца 2021 г.

  Красимира Гергева Отговор, предоставен от
  Красимира Гергева
  Екперт
  ➤ Данъчните облекчения за деца, както всяка друга година, ще се ползват по реда на ЗДДФЛ или чрез работодателя или чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в НАП с даване на декларация по чл. 22в и/или чл. 22г. от ЗДДФЛ. През настоящата 2021 г. данъчните облекчения за деца, които могат да ползват родителите, са в по-големи размери и работодателите могат да са в невъзможност да възстановят облекченията на работниците при тях и имат право да откажат възстановяването, като пренасочат ползването му чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ чрез НАП.

  До края на месец Ноември се очаква в страницата на НАП да бъдат публикувани новите бланки на декларациите по чл. 22в и чл. 22г от ЗДДФЛ, които ще се отнасят само за 2021 г., като в тях ще бъдат визирани новите суми за намаляване на данъчната основа на работниците/ служителите.

  Данъчните облекчения по чл.  22в от ЗДДФЛ ще се ползват при следните условия:

  Декларацията се попълва от местни физически лица и от чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, които имат право да ползват данъчно облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ за доходи, придобити през 2021 г. Това може да бъде лице, което към 31 декември на данъчната година е:
  Родител, който не е лишен от родителски права – тук условието е детето да не настанено извън семейство и не е учредено попечителство или настойничество; или
  Настойник или попечител – в случаите на настойничество или попечителство; или
  Член на семейство на роднини или близки -  в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето; или
  Приемен родител – в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемното семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

  Също така данъчното облекчение може да се ползва и ot родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице условията по чл. 22в, ал. 1 - 3 от ЗДДФЛ.

  Това какво е качеството на декларатора (родител, приемен родител, настойник, попечител или член на семейство на роднини или близки) се отбелязва в т. 1-5 на Таблица 1, 2 или 3 в Част II на декларацията.

  Данъчното облекчение се ползва при следните условия:
  - Към 31 декември на данъчната година детето е местно лице на държавата членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство;
  - Детето не е навършило пълнолетие;
  - Към 31 декември на данъчната година детето не е настанено на пълна държавна издръжка в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа, в дом за деца, лишени от родителска грижа, или в дом за медико-социални грижи за деца.

  Данъчното облекчение може да се ползва и ако в рамките на текущата година детето е родено или навършило пълнолетие.

  Данните за децата се попълват в т. 6 на Таблица 1, 2 и 3 от Част II.

  Когато данъчното облекчение се ползва от чуждестранно физическо лице, установено за данъчните цели в държава членка на ЕС, или в друга държава -  страна по Споразумението на ЕИП, към декларацията се прилагат копия на официални документи, доказващи наличието на условията по чл. 22в от ЗДДЛ, както и същите документи, преведени на български от заклет продавач. В тези случаи се попълва ред 1 от Част III на декларацията.
   
  ВАЖНО! Данъчното облекчение за деца се ползва, при условие че другият родител (приемен родител или член на семейство на роднини или близки), няма да ползва намалението за 2021 г. Когато в нарушение на това условие пълният размер на данъчното облекчение за 2021 г. е ползван от повече от едно лице, всяко от лицата дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.
   
  Важно условие за ползване на данъчните облекчения е данъчно задълженото лице да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация, включително и когато декларацията се подава по реда на чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ, както и по реда на чл. 103 и 104 от ДОПК (чл. 23, ал. 2 от ЗДДФЛ)
   
  Размер на данъчното облекчение за деца за 2021 г.

  Данъчното облекчение за деца се прилага като сумата от годишните данъчни основи се намалява със:
  4500 лева – при едно ненавършило пълнолетие дете;
  9000 лева – при две ненавършили пълнолетие деца;
  13 500 лева – при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

  Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи!
   
  Много е важно да се отбележи, че когато размерът на данъчните облекчения за деца е по-висок от сумата на годишните данъчни основи на декларатора, разликата може да се ползва от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, чрез подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. В тези случаи сумирано размерът на данъчното облекчение, ползван от двамата родители, съответно приемни родители, близки или роднини, не може да превишава допустимия размер според броя на децата.
   
  Данъчното облекчение за деца може да се ползва, както следва:
  1. От лицата, които имат доходи от трудово правоотношение - чрез работодателя по основно трудово правоотношение при определяне на годишния данък за този вид доходи. Декларацията по чл. 22в от ЗДДФЛ, както и приложенията към нея, се представят пред работодателя от 30 ноември до 31 декември 2021 г. В тези случаи се попълва ред 6 в част I на декларацията.
  2. С подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021г. в компетентната ТД на НАП. В тези случаи декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ се прилага към годишната данъчна декларация като конкретния размер на облекчението се определя в Приложение №10 (образец 2010).
   
  Когато данъчното облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ е ползвано в пълен размер при работодателя по основното трудово правоотношение, но физическото лице е задължено да подава годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г., декларация за ползване на данъчно облекчение за деца не се попълва отново, а това обстоятелство се отбелязва на съответното място в Приложение № 10.

  Данъчно облекчение за деца с увреждания за 2021 г.

  Данъчното облекчение по чл. 22г от ЗДДФЛ за отглеждане на дете с 50 и над 50% вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на ТЕЛК/ НЕЛК, за едно дете е в размер на 9000 лв. и се приспада от сумата на годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ до размера на тази сума. Този вид данъчно облекчение се ползва според броя на децата с увреждания и няма ограничения.

  За 2021 г. годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се намалява с разликата между 9000 лв. и размера на ползваното данъчно облекчение за деца с увреждания от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ за същата година.
   
  Данъчните облекчения по чл. 22г от ЗДДФЛ ще се ползват при следните условия:
  Декларацията се попълва от местни физически лица и от чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, които имат право да ползват данъчно облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ за доходи придобити през 2021 г. Това може да бъде лице, което към 31 декември на данъчната година е:
  Родител на дете с 50 и над 50% вид и степен на увреждане, който не е лишен от родителски права – тук условието е детето да не настанено извън семейство и не е учредено попечителство или настойничество; или
  Настойник или попечител дете с 50 и над 50% вид и степен на увреждане – в случаите на настойничество или попечителство; или
  Член на семейство на роднини или близки дете с 50 и над 50% вид и степен на увреждане -  в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето; или
  Приемен родител дете с 50 и над 50% вид и степен на увреждане – в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемното семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

  Данъчното облекчение се ползва при следните условия:
  - Към 31 декември на данъчната година детето е местно лице на държавата членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство;
  - Детето не е навършило пълнолетие;
  - Към 31 декември на данъчната година, детето не е настанено на пълна държавна издръжка в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа, в дом за деца, лишени от родителска грижа, или в дом за медико-социални грижи за деца.
   
  Данъчното облекчение може да се ползва, включително за годината, през която са установени видът и степента на увреждане, както и за годината, в която изтича срокът на валидност на решението. За това облекчение трябва да е налице валидно решение на ТЕЛК/ НЕЛК, удостоверяващо вида и степента на увреждане на детето, за което ще се ползва облекчение. Данъчните облекчения по чл. 22в и чл. 22г от ЗДДФЛ могат да се ползват в комбинация.


   

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Социални помощи  x