Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg
  Обн., ДВ, бр. 91 от 2.11.2018 г., в сила от 2.05.2019 г., изм., бр. 17 от 26.02.2019 г., в сила от 2.05.2019 г., изм. и доп., бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 22.03.2019 г.
   
  Глава първа
  Общи положения
   
  Чл. 1. Законът урежда обществените отношения, свързани със социалната и солидарна икономика, видовете субекти и мерките за тяхното насърчаване, както и условията и реда за дейността на социалните предприятия.
   
  Чл. 2. Законът има за цел да насърчи развитието на социалната и солидарна икономика като стопански отрасъл със специални правила за:
  1. подобряване на достъпа до заетост и обучения за придобиване или усъвършенстване на професионалната квалификация с цел повишаване на жизнения стандарт на лицата по чл. 7, т. 4;
  2. създаване на условия за оказване на подкрепа на лицата по чл. 7, т. 4 за социално включване и самостоятелен начин на живот;
  3. намаляване на социалното неравенство и за устойчиво териториално развитие.
   
  Чл. 3. Социалната и солидарна икономика е форма на предприемачество, насочено към една или няколко социални дейности и/или социални цели, осъществявани от предприятия, включително чрез производство на различни стоки или предоставяне на услуги, в сътрудничество с държавните или местните органи или самостоятелно.
   
  Чл. 4. Принципите на социалната и солидарна икономика са:
  1. преимущество на социалните пред икономическите цели;
  2. сдружаване в обществена и/или колективна полза;
  3. публичност и прозрачност;
  4. независимост от органите на държавната власт;
  5. участие на членовете, работниците или служителите при вземане на управленски решения.
   
  Глава втора
  Субекти на социалната и солидарна икономика
   
  Чл. 5. Субекти на социалната и солидарна икономика са кооперациите, юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и социалните предприятия.
   
  Чл. 6. Социалните предприятия са клас А и клас А+.
   
  Чл. 7. Социално предприятие клас А е всяко социално предприятие, независимо от правноорганизационната му форма, което отговаря на условията по т. 1, 2 и 3 или по т. 1, 2 и 4:
  1. осъществява социална дейност, която произвежда социална добавена стойност, определена съгласно методика, издадена от министъра на труда и социалната политика;
  2. управлява се прозрачно с участие на членовете, работниците или служителите при вземане на решения по установена в учредителния договор, устава или друг устройствен документ процедура;
  3. положителният счетоводен финансов резултат на предприятието след данъчно облагане за последния отчетен период се разходва повече от 50 на сто и не по-малко от 7500 лв. за осъществяване на социална дейност или цел;
  4. не по-малко от 30 на сто и не по-малко от три лица от наетите в предприятието към датата на възникването на трудовото правоотношение са:
  а) хора с трайни увреждания;
  б) продължително безработни лица, които имат право на месечна социална помощ съгласно Закона за социално подпомагане и правилника за прилагането му;
  в) лица до 29-годишна възраст, които нямат предходен професионален опит;
  г) лица, настанени извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, включително след прекратяване на настаняването им;
  д) безработни лица над 55 години, които са регистрирани в дирекция "Бюро по труда";
  е) лица, които отглеждат деца с трайни увреждания и получават помощи по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца;
  ж) лица, изтърпели наказание лишаване от свобода за срок, не по-кратък от 5 години, ако краят на наказанието е настъпил през последните три години от постъпването на работа;
  з) лица със зависимост към алкохол или наркотични вещества, преминали успешно лечебна или психосоциална рехабилитационна програма през последните две години преди постъпването на работа, което се удостоверява чрез документ, издаден от лицата, при които е проведено лечението или психосоциалната рехабилитация;
  и) бездомни лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби;
  к) чужденци, получили закрила в Република България по реда на Закона за убежището и бежанците през последните три години от постъпването им на работа;
  л) лица, получили статут на специална закрила по реда на Закона за борба с трафика на хора;
  м) лица, пострадали от домашно насилие по смисъла на Закона за защита от домашното насилие.
   
  Чл. 8. Социално предприятие клас А+ е всяко предприятие, независимо от правноорганизационната му форма, което отговаря на всички условия по чл. 7 или на условията за социално предприятие клас А и на едно от следните допълнителни условия:
  1. социалната добавена стойност се осъществява изцяло в административните граници на общини, които за предходната година имат равнище на безработица, равно или по-високо от средното за страната спрямо наличните статистически данни към датата на подаването на заявлението;
  2. положителният счетоводен финансов резултат на предприятието след данъчно облагане се разходва повече от 50 на сто и не по-малко от 75 000 лв. за осъществяване на социална дейност;
  3. най-малко 30 от наетите са лица по чл. 7, т. 4 и са работили без прекъсване в предприятието през последните 6 месеца.
   
  Чл. 9. Изискванията за социалните предприятия по чл. 7, т. 3 и чл. 8, т. 2 се смятат за изпълнени и когато положителният счетоводен финансов резултат на предприятието след данъчно облагане е реинвестиран в самото предприятие, ако основната му дейност е социална по смисъла на този закон.
   
  Глава трета
  Регистър на социалните предприятия
   
  Чл. 10. (1) (Доп. – ДВ, бр. 24 от 2019 г. , в сила от 22.03.2019 г.) Социалните предприятия се вписват в регистъра на социалните предприятия при условията и по реда, определени в този закон и в правилника за неговото прилагане, приет от Министерския съвет.
  (2) Вписването в регистъра на социалните предприятия се извършва по искане на заинтересованото предприятие, а заличаването – по искане на социалното предприятие или служебно.
  (3) Вписването в регистъра на социалните предприятия, както и доброволното заличаване от него се извършват чрез заявление на заинтересованото предприятие, което съдържа:
  1. данни на предприятието, чието вписване или заличаване се иска;
  2. адрес за кореспонденция и лице за контакт;
  3. основанието, на което се иска вписването или заличаването;
  4. подпис на представляващия предприятието.
  (4) Към заявлението за вписване се прилагат документи, които удостоверяват изпълнението на условията по чл. 7 и 8 за вписване в регистъра на социалните предприятия. Документите се предоставят в препис, заверен от лицето, което представлява предприятието, или в нотариално заверен препис.
  (5) (Изм. – ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 2.05.2019 г.) Когато в заявлението по ал. 3 или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, е необходимо изрично съгласие от предоставилите ги лица за тяхното обработване от регистъра на социалните предприятия съгласно изискванията за защита на личните данни.
  (6) Когато заявлението по ал. 3 произлиза от лице, което не е законен представител на предприятието, към него се прилага и изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа.
  (7) Когато са спазени изискванията за вписване, министърът на труда и социалната политика в 14-дневен срок от подаването на заявлението за вписване издава удостоверение на предприятието за вписването в регистъра на социалните предприятия. Предприятията, получили удостоверение за вписване в регистъра на социалните предприятия, имат право да добавят към наименованието и правната си форма думите "социално предприятие", а стоките или услугите, които предоставят, да обозначават с думите "продукт на социално предприятие".
  (8) В случай на несъответствия и/или непълноти на заявлението по ал. 3 или приложените към него документи заявителят се уведомява писмено да ги отстрани в 14-дневен срок от датата на получаването на уведомлението. В този случай заявлението и документите се смятат за подадени от датата на получаването на уведомлението.
  (9) В случаите, когато се налагат допълнителни проучвания и/или съгласувания с други институции, срокът за издаване на удостоверение или за отказ може да бъде удължен, но не повече от 14 дни, за което заявителят се уведомява писмено.
  (10) В случай че несъответствията и/или непълнотите не бъдат отстранени в определения срок, министърът на труда и социалната политика или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед, с която по искането се постановява отказ. Заявителят се уведомява за направения отказ по реда, определен в чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс. Отказът може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (11) Социално предприятие клас А, вписано в регистъра на социалните предприятия, трябва в срок един месец от всяка трета година от датата на вписването си да предостави на министъра на труда и социалната политика документите, които удостоверяват, че продължава да отговаря на условията за вписване.
  (12) Социално предприятие клас А+, вписано в регистъра на социалните предприятия, трябва в срок един месец от всяка втора година от датата на вписването си да предостави на министъра на труда и социалната политика документите, които удостоверяват, че продължава да отговаря на условията за вписване.
  (13) Когато социално предприятие не изпълни в срок задължението си по ал. 11 или 12 или когато от подадените документи е видно, че някое от условията не е изпълнено, министърът на труда и социалната политика издава заповед, с която го заличава от регистъра на социалните предприятия. Заповедта се съобщава на представляващия предприятието по реда, определен в чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс. Заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (14) В случай че от подадените документи е видно, че социално предприятие клас А+ вече не отговаря на условията за социално предприятие от този клас, но продължава да отговаря на тези за социално предприятие клас А, министърът на труда и социалната политика издава заповед, с която го пререгистрира като социално предприятие клас А в регистъра на социалните предприятия. Заповедта се съобщава на представляващия предприятието по реда, определен в чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс. Заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (15) Социално предприятие клас А не подлежи на заличаване от регистъра на социалните предприятия, когато независимо от отрицателния си счетоводен финансов резултат разходва сума за осъществяване на социална дейност и/или социална цел, не по-малка от сумата, разходвана през предхождащия последния отчетен период, когато счетоводният финансов резултат е бил положителен.
  (16) Социално предприятие клас А+ не губи придобития клас, когато независимо от отрицателния си счетоводен финансов резултат разходва сума за осъществяване на социална дейност и/или социална цел, не по-малка от сумата, разходвана през предхождащия последния отчетен период, когато счетоводният финансов резултат е бил положителен.
  (17) Социално предприятие, вписано в регистъра на социалните предприятия, може да поиска чрез подаване на заявление до министъра на труда и социалната политика да бъде заличено в срок до три месеца от заявлението.
  (18) Заявленията и уведомленията, както и документите, които се прилагат към тях, може да се подават до министъра на труда и социалната политика или до оправомощено от него длъжностно лице на хартиен носител или в електронна форма при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на този закон.
  (19) Заявленията и уведомленията, както и документите, които се прилагат към тях, може да се подават в електронна форма, подписани с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или с квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), на Закона за електронното управление и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
  (20) За вписване в регистъра на социалните предприятия, както и за заличаване от него държавни такси не се събират.
   
  Чл. 11. (1) Регистърът на социалните предприятия е публичен и съдържа следната информация относно вписаните в него предприятия:
  1. наименованието, правноорганизационната форма и идентификационния номер на предприятието;
  2. класа на социалното предприятие;
  3. датата, основанието на вписването в регистъра и заличаването от него;
  4. основната стопанска и социална дейност и/или социална цел на предприятието.
  (2) Информацията от регистъра на социалните предприятия се публикува на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика.
   
  Глава четвърта
  Насърчаване на социалната и солидарна икономика
   
  Чл. 12. Министърът на труда и социалната политика насърчава субектите на социалната и солидарна икономика и им оказва подкрепа, като:
  1. подпомага диалога помежду им и с държавните органи, включително като съдейства за осъществяването на общи инициативи в областта на социалната и солидарна икономика с различни държавни органи;
  2. подпомага приобщаването на гражданите към дейността на субектите на социалната и солидарна икономика и за осъществяването на социалните им цели, като създава електронна платформа, чрез която те ще може да представят дейността си пред заинтересованите лица с цел бъдещи партньорства и съвместна дейност.
   
  Чл. 13. (1) Органите на местното самоуправление може да оказват съдействие на субектите на социалната и солидарна икономика в тяхната дейност, като:
  1. насърчават развитието на човешките ресурси в областта на социалната и солидарна икономика, като осигуряват достъп до електронната платформа по чл. 12, т. 2;
  2. разработват механизми и програми за подкрепа на социалното предприемачество, насочени към развитие на регионалните аспекти на социалната и солидарна икономика, чрез включване на мерки в нормативните актове, свързани с развитието на общината;
  3. участват в дейностите на социалната и солидарна икономика чрез различни форми на сътрудничество.
  (2) Начините, по които органите на местното самоуправление може да оказват съдействие на субектите на социалната и солидарна икономика, се определят с решение на общинския съвет.
   
  Чл. 14. Министърът на труда и социалната политика насърчава социалните предприятия и им оказва подкрепа, като:
  1. предоставя методическа помощ при търсенето на специализирано финансиране за дейността им;
  2. провежда национални обучителни програми за развитие на управленския им капацитет;
  3. създава, регистрира и поддържа отличителна сертификационна марка за социалните предприятия и техните стоки или услуги, като я предоставя за безвъзмездно ползване от социалните предприятия, вписани в регистъра на социалните предприятия;
  4. предлага създаване на обективни индикатори за статистическа отчетност на социалната и солидарна икономика към Националния статистически институт, извършва анализи и предлага промени или нови мерки за насърчаване.
   
  Чл. 15. (1) Социалните предприятия клас А+ може да бъдат насърчени чрез:
  1. възмездно учредяване в тяхна полза за развитието на социалните им цели на право на строеж върху имоти – частна общинска собственост, без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците не по-малко от 6 месеца след постъпването на заявлението на социалното предприятие, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост; в този случай социалното предприятие се задължава да продължи да съществува и да действа като такова за срок, не по-кратък от 10 години от учредяването на правото на строеж, като при неизпълнение на това задължение дължи на общината парично обезщетение в размер 40 на сто от цената на учредяване през първите 5 години и 20 на сто от цената на учредяване през периода от шестата до десетата година;
  2. възмездно учредяване в тяхна полза за постигането на социалните им цели на право на ползване върху имоти и вещи – частна общинска собственост, без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието не по-малко от 6 месеца след постъпването на заявлението на социалното предприятие, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост; правото на ползване се погасява със заличаването на социалното предприятие от регистъра на социалните предприятия или с изтичането на определения срок, който не може да надхвърля 10 години;
  3. финансово подпомагане за обучение за повишаване на професионалната квалификация на лицата по чл. 7, т. 4, наети от социални предприятия клас А+, по предложение на министъра на труда и социалната политика в рамките на определените със закона за държавния бюджет за съответната година средства за осъществяване на активната политика по заетостта, когато икономическата дейност се извършва изцяло в административните граници на общини, които за предходната година имат равнище на безработица, равно или по-високо от средното за страната.
  (2) В случай че, преди да изтекат 6 месеца от постъпването на заявлението на социалното предприятие клас А+ за учредяване на право на строеж или на право на ползване върху имоти и вещи – частна общинска собственост, без търг или конкурс съгласно ал. 1, т. 1 и 2, постъпи заявление от друго социално предприятие клас А+ с искане относно същия имот или вещ, тогава правото на строеж или на ползване върху имота или вещта се учредява по реда на чл. 37, ал. 1 или съответно по реда на чл. 39, ал. 1 от Закона за общинската собственост. При постъпване на последващо заявление от едно или повече социални предприятия за начална дата на предвидения 6-месечен срок се смята датата на подаването на първото по ред заявление.
  (3) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2019 г. , в сила от 22.03.2019 г.) Отпускането на средствата по ал. 1, т. 3 се осъществява под формата на схеми за минимална помощ при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 декември 2013 г.) и по ред, определен с правилника за прилагане на този закон.
   
  Чл. 16. Насърчителните мерки по този закон не ограничават и не изключват прилагането на всякакви други мерки за подкрепа, предвидени в други нормативни актове, при спазване на правилата за избягване на двойно финансиране.
   
  Чл. 17. Насърчителните мерки в подкрепа на социалните предприятия се прилагат след вписване в регистъра на социалните предприятия.
   
  Допълнителни разпоредби
   
  § 1. По смисъла на този закон:
  1. "Бездомно лице" е лице, което не притежава собствено жилище, не е в състояние да наеме жилище със собствени средства и не е настанено в общинско жилище по реда на Закона за общинската собственост и/или което поради инцидентно възникнали обстоятелства (пожар, природни бедствия, срутване на сграда и други) е останало без подслон.
  2. "Електронна платформа" е единна, централна, публична уеб базирана информационна система, която осигурява свободна комуникация чрез изпращането на електронни съобщения между социалните предприятия и други заинтересовани лица относно бъдеща съвместна дейност.
  3. "Продължително безработни" са лицата по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на заетостта.
  4. "Социална дейност" е всяка дейност, която произвежда социална добавена стойност, определена съгласно методиката по чл. 7, т. 1, и е насочена към постигането на социална цел в подкрепа на лицата по чл. 7, т. 4 и тяхното социално включване, повишаване на жизнения им стандарт, подобряване на достъпа им до пазара на труда и до образование и защитата на техните права, както и за подобряване на жизнената среда чрез опазването на околната среда и биоразнообразието и в подкрепа на екологичния баланс.
  5. "Социално предприятие" е предприятие, което независимо от правноорганизационната си форма има за предмет на дейност производство на стоки или предоставяне на услуги, като съчетава икономически резултати със социални цели, постига измерима, положителна социална добавена стойност, управлява се прозрачно с участието на членовете, работниците или служителите при вземане на управленски решения, осъществява своята икономическа дейност, като част от средносписъчния брой на персонала са лица по чл. 7, т. 4 и/или като печалбата преимуществено се разходва за осъществяване на социална дейност и/или социална цел съгласно учредителния договор или устав.
  6. "Социално предприемачество" е форма на предприемачество, която съвместява стопанска дейност с преследването на социални цели, в резултат на което се произвежда социална добавена стойност, определена съгласно методиката по чл. 7, т. 1.
  7. "Социална добавена стойност" е постигнатият социален ефект за целевата група в резултат от извършваната от социалното предприятие дейност, като се вземат предвид както положителните, така и отрицателните промени и съпътстващите ефекти в резултат от други действия или липса на действия от страна на социалното предприятие.
  8. "Социална цел" е цел в подкрепа на лица по чл. 7, т. 4 по отношение на тяхната заетост, социално включване, повишаване на жизнения им стандарт, подобряване на достъпа им до образование и професионална квалификация и защита на техните права, както и за подобряване средата на живот чрез опазването на околната среда и биоразнообразието и в подкрепа на екологичния баланс.
   
  § 2. Методиката по чл. 7, т. 1 представлява общ за всички социални предприятия подход, чрез който се идентифицират моделните специфики, социалните цели, икономическата и социалната среда, заинтересованите страни, ефективното използване на вложените ресурси, преките и косвените ефекти от дейността в подкрепа на целева група и/или за постигане на социална цел, като например общ размер на разходите за социални дейности/социални цели през годината, процент от облагаемия финансов резултат след данъчно облагане, реинвестирани в социални дейности, брой наети лица по чл. 7, т. 4 и други.
   
  Заключителни разпоредби
   
  § 3. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 91, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22, 35, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75 и 97 от 2016 г., бр. 58, 85, 92, 97 и 103 от 2017 г. и бр. 15 от 2018 г.) в чл. 31, ал. 1 се създава т. 19:
  "19. социални предприятия, вписани в регистъра на социалните предприятия, за осъществяване на социалната им дейност и/или за постигане на социалните им цели."
   
  § 4. В Закона за социално подпомагане (обн., ДВ, бр. 56 от 1998 г.; изм., бр. 45 и 120 от 2002 г., бр. 18, 30 и 105 от 2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г., бр. 58 от 2008 г., бр. 14, 41 и 74 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 9 и 51 от 2011 г., бр. 32 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 8 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г. и бр. 7, 17 и 77 от 2018 г.) в чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) създава се нова т. 3:
  "3. проекти в подкрепа за осъществяването на социалната дейност и/или за постигане на социалните цели на социални предприятия, вписани в регистъра на социалните предприятия;"
  б) досегашните т. 3, 4, 5, 6 и 7 стават съответно т. 4, 5, 6, 7 и 8.
  2. В ал. 3 думите "т. 2 и 3" се заменят с "т. 2, 3 и 4".
   
  § 5. В Закона за насърчаване на заетостта (обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм., бр. 54 и 120 от 2002 г., бр. 26, 86 и 114 от 2003 г., бр. 52 и 81 от 2004 г., бр. 27 и 38 от 2005 г., бр. 18, 30, 33 и 48 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 26, 89 и 109 от 2008 г., бр. 10, 32, 41 и 74 от 2009 г., бр. 49, 59, 85 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 15, 68 и 70 от 2013 г., бр. 54 и 61 от 2014 г., бр. 54, 79, 101 и 102 от 2015 г., бр. 33, 59 и 88 от 2016 г., бр. 97 и 103 от 2017 г. и бр. 24 от 2018 г.) в допълнителните разпоредби в § 1 т. 4 се изменя така:
  "4. "Подходяща работа" е работата, която съответства на образованието и/или квалификацията, и/или професионалния опит на лицето, както и на неговото здравословно състояние, ако тя се намира в същото населено място или до 50 км извън него, при условие че има подходящ обществен транспорт, за период до 12 месеца от датата на регистрация на лицето в дирекция "Бюро по труда". След този период "подходяща работа" е тази, която съответства на здравословното състояние на лицето, ако тя се намира в същото населено място или до 50 км извън него, при условие че има подходящ обществен транспорт."
   
  § 6. Изпълнението на закона се възлага на министъра на труда и социалната политика.
   
  § 7. (В сила от 2.11.2018 г. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Министърът на труда и социалната политика в срок 6 месеца от обнародването на закона в "Държавен вестник" издава методика за оценка на социалната добавена стойност.
   
  § 8. Законът влиза в сила 6 месеца от обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 7, който влиза в сила от деня на обнародването му.
   
  Законът е приет от 44-то Народно събрание на 18 октомври 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
   
  Преходни и заключителни разпоредби
  към Закона за социалните услуги
  (ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.)
   ..............................................................................
  § 45. Законът влиза в сила от 1 януари 2020 г., с изключение на:
  1. параграф 6, т. 5, буква "а", § 7, т. 2, букви "а" и "б", т. 3, т. 6, буква "а", т. 9 и 10, § 18, т. 2 в частта относно "домове за медико-социални грижи за деца съгласно Закона за лечебните заведения" и § 20, т. 2 в частта относно заличаването на думите "и домовете за медико-социални грижи за деца", и т. 5, буква "в", които влизат в сила от 1 януари 2021 г.;
  2. параграф 3, т. 4, букви "е", "ж" и "з" и § 28, т. 1, буква "а", т. 2 и 5, които влизат в сила от 1 януари 2019 г.
  3. член 22, ал. 4, чл. 40, чл. 109, ал. 1, чл. 124, чл. 161, ал. 2, § 3, т. 6, § 30, 36, 37 и 43, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

  източник: mlsp.government.bg

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x