Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Спогодба между България и Израел за посредничество и временна заетост на граждани на двете държави

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg
  Предвид това, че правителството на Република България и правителството на Държавата Израел, наричани по-нататък “Договарящи страни” и поотделно „Договаряща страна”, изразяват желание за засилване и укрепване на приятелството и сътрудничеството между двете държави, убедени, че временната заетост на граждани от двете държави, предмет на съответната правителствена политика е от взаимна помощ за техните народи и може да допринесе за икономическото и социалното развитие, да улесни културното разнообразие и да придвижи напред обмена на технологии, осъзнават необходимостта да се зачитат националните законодателства и международните споразумения, по които са страни, имат за цел подобряване на  цялостното сътрудничество и приятелството между Договарящите страни в контекста на външната политика на двете държави, приемайки, че  набирането и временната заетост на чуждестранни работници на територията на Договарящите страни се извършва в съответствие с приложимите закони, разпоредби и процедури на приемащата държава и положението на нейните  национални пазари на труда и правителствената политика относно секторите, в които се разкрива заетост за наемане на чуждестранни работници, както и годишните квоти, където е приложимо, заявявайки общата си позиция срещу трафика на хора, незаконната миграция, практиките на нерегламентирано и незаконно наемане на работна ръка, и незаконна заетост на чуждестранни работници, като имат предвид, че Договарящите страни споделят общо желание да премахнат заплащането на незаконни такси за наемане от чуждестранните работници, като имат предвид, че Страните желаят да осигурят законно, справедливо и добре информирано набиране на работници за временна заетост в двете държави по силата на тази Спогодба по икономически дейности съгласно договорените между страните Процедури за прилагане на Спогодбата,
   
  Договарящите страни се договориха за следното:
   
  ГЛАВА ПЪРВА
  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
   
  ЧЛЕН 1 – ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

  (1.) Терминът “временна заетост” означава законно наемане на гражданин на една от държавите на територията на другата държава по икономическа дейност, заявена в съответствие с Процедурите за прилагане на Спогодбата, от работодател, който притежава валидно разрешение за работа на чуждестранен работник за ограничен период от време, в съответствие с националното законодателство, наредби, правила, процедури и правителствени решения на приемащата държава, след което гражданинът е задължен да напусне територията на приемащата държава.
   
  (2.) Продължителността на временната заетост за всяка разрешена икономическа дейност ще бъде, както е посочено в Процедурата за прилагане на Спогодбата (Процедурата) по съответната икономическа дейност и не трябва да надвишава максимално разрешената продължителност съгласно приложимото национално законодателство на приемащата държава.
   
  (3.) Максималният брой на временно наетите работници, които могат да бъдат наети по тази Спогодба за отделните икономически дейности ще бъде посочена в  Процедурата по съответната икономическа дейност и ще зависи от броя на предложенията за работа, получени от работниците в приемащата държава. Нищо в тази Спогодба и в съответните Процедури  не бива да се тълкува като задължение за едната от Договарящите страни да наема работници от другата държава или като даване на изключителни права за наемане на работници от която и да е от двете държави.
   
  (4.) Временно наетите работници   нямат право да извършват  други дейности срещу заплащане или да бъдат наемани по друга икономическа дейност, различна от тази за  която им е издадена виза и разрешение за работа в приемащата държава.
   
  ЧЛЕН 2 –  ЦЕЛИ
   
  Целите на  тази Спогодба са следните:
  1. Да се осигури законен, справедлив и добре информиран процес за квалифицирани работници, наети за временна заетост в съответствие с принципите, заложени в тази Спогодба и да се предотвратят незаконните такси и плащания;
  2. Да се създаде рамка за обмен на необходимата информация и текущо сътрудничество между Договарящите страни относно заетостта на чуждестранните работници;
  3. Да се осигури сътрудничество между Договарящите страни относно набирането, подбора, назначаване, пристигането, заетостта и завръщането на работниците след временната им заетост;
  4. Да се насърчи защитата на трудовите права на работниците от едната държава, които извършват временна работа в другата държава през целия процес на набиране, подбор, назначаване, пристигане, заетост и завръщане. 
   
  ЧЛЕН 3 – ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ

  (1.) Надзорът върху изпълнението на тази Спогодба се упражнява от :
  1. в Република България - министъра на труда и социалната политика;
  2. в  Държавата Израел -   министъра на вътрешните работи,
  наричани по-долу „упълномощени органи”.

  (2.) Изпълнението на тази Спогодба и на Процедурите се осъществяват от:
  1. за Република България
  Агенцията по заетостта към министъра на труда и социалната политика („АЗ”);
  2. за  Държавата Израел 
  а.  Служба за населението и имиграцията към Министерството на вътрешните работи в Държавата Израел – в случай на работници, пристигащи в Държавата Израел;
  б.  Съответното министерство съгласно Решение на израелското правителство – в случай на израелски работници, пристигащи в Република България,
  наричани по-долу „компетентни институции”, които са определени от упълномощените  органи по силата на ал. 1 от този член.
   
  ЧЛЕН 4 – ИЗПЪЛНЕНИЕ

  (1.) Изпълнението на тази Спогодба, Процедурите и всяка дейност по-долу, трябва да бъдат в съответствие с приложимото законодателство, наредби, правила, процедури и механизми на държавата на съответната Договаряща страна по Спогодбата.

  (2.) Процедурите се договарят от компетентните институции за всяка икономическа дейност, която е обект на интерес за Договарящите страни.
   
  ГЛАВА ВТОРА
  ПОСРЕДНИЧЕСТВО ЗА НАЕМАНЕ НА РАБОТА
   
  ЧЛЕН 5 – НАЕМАНЕ И ОСНОВНА КАВАЛИФИКАЦИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ

  (1.) Договарящите страни се споразумяха, че временното наемане на  работници от изпращащата страна трябва да се извърши без участие  на частни агенции за посреднически услуги  в тази държава по съответните икономически дейности, както е уредено в съответните Процедури.

  (2.) Набирането на кандидати за наличните предложения за работа в съответствие с професионалната им квалификация се извършва от компетентните институции на изпращащата държава, като се гарантира, че наетите съгласно тази Спогодба работници притежават всички необходими умения, подготовка и опит, които се изискват за съответната икономическа дейност, са в добро психическо и физическо здравословно състояние, за което  притежават съответните медицински свидетелства съгласно приложимата Процедура.
   
  ЧЛЕН 6 – ПРОЦЕС НА НАБИРАНЕ

  (1.) Договарящите страни се споразумяха да предприемат всички необходими стъпки за гарантиране прозрачност на процеса на набиране, за предоставяне на цялата необходима информация на кандидатите и че  не се събират други такси освен допустимите плащания, заложени в приложимата  Процедура, които трябва да бъдат събирани пряко или косвено от кандидатите или работниците, в която и да е от двете държави в  процеса на набиране и наемане.
   
  (2.) Компетентните институции, inter alia, осъществяват  следните дейности:
  1. Обмен на информация относно предложения за работа, получени от приемащата държава за наемане на работници от изпращащата държава;
  2. Подбор на работници на два етапа:
  а.  предварителният подбор на квалифицирани кандидати ще се провежда от изпращащата държава чрез подбор по документи и/или интервю в зависимост от техните професионални квалификации въз основа на представените документи в съответствие с критериите, които са заложени в съответната Процедура.
  б. окончателен  подбор между кандидатите, които са преминали предварителния подбор, ще се провежда от приемащата държава на случаен принцип и/или чрез практически изпити, в съответствие с изискването на приемащата държава за съответната икономическа дейност.
  3. Предоставяне на  необходимата информация на официалния език на изпращащата държава относно условията на пребиваване, труд, настаняване и отпътуване от приемащата държава на избраните кандидати преди подписване на трудовите договори.
  4. Осигуряване на подписването на трудовите договори от избраните кандидати преди отпътуването им.
   
  (3.) Предложенията за работа са предмет на съответните Процедури и задължително съдържат следната информация като минимум
  1. икономическата дейност, в която се осъществява дейността;
  2. броя на работниците, които ще бъдат наети;
  3. професионална квалификация и други изисквания, на които работниците трябва да отговарят;
  4. краен срок за подбора на кандидати;
  5. образец на трудовия договор;
  6. продължителност на трудовия договор;
  7. обща информация относно условията на труд, заплащане, настаняване и възнаграждение в натура;
  8. датите, на които одобрените кандидати трябва да пристигнат на мястото на работа в приемащата държава;
  9. информация относно заплащането на разходите за пътуване между териториите на двете държави.
   
  (4.) Кандидатите, които са преминали двата етапа на подбор, в съответствие с член 6,  ал. 2, т. 2, преминават медицински преглед в изпращащата държава, както е посочено в съответната Процедура.
   
  ЧЛЕН 7 – УСЛОВИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ, ПРЕБИВАВАНЕ И ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ

  (1.) В рамките на тази Спогодба, влизането, пребиваването и временната заетост на граждани на Република България и на Държавата Израел на територията на другата държава се регулират от съществуващото законодателство, наредби и процедури на приемащата държава.

  (2.) Избраните кандидати ще бъдат снабдени с необходимите документи за временно влизане, пребиваване и работа в приемащата държава в съответствие с нейното национално законодателство за специфичната икономическа дейност.
   
  (3.) Компетентната институция на приемащата държава координира приемането на работници на летището чрез представител на съответния работодател, който е отговорен за транспортирането и настаняването на работниците.
   
  ГЛАВА ТРЕТА
  УСЛОВИЯ НА ТРУД И СОЦИАЛНИ ПРАВА НА РАБОТНИЦИТЕ
   
  ЧЛЕН 8 – СОЦИАЛНИ ПРАВА

  (1.) В приемащата държава работниците имат същите трудови права и задължения, които са в сила за местните работници и ще се ползват от еднаква защита при прилагане на законодателството за безопасност и здраве при работа.
   
  (2.) В приемащата държава работниците се ползват от същата правна защита, която се осигурява на местните граждани, по въпросите, свързани с личните права и правата на собственост, предмет на приложимите закони, наредби, правила, процедури и механизми на приемащата държава.
   
  ЧЛЕН 9 – УСЛОВИЯ НА РАБОТА
   
  Възнагражденията на работниците, както и условията на труд, се определят индивидуално в сключените с работодателите трудови договори и са в съответствие с условията на съществуващите колективни трудови договори или, при липсата на такива, с приложимото законодателство спрямо работниците на приемащата държава за същия вид заетост и за същата професия и квалификация.
   
  ЧЛЕН 10 – СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ
   
  В областта на социалната сигурност Договарящите страни се споразумяват да се прилага Спогодбата между Република България и Държавата Израел за социална сигурност, подписана в Йерусалим на 25 март 2008г.
   
  ЧЛЕН 11 – РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ РАБОТОДАТЕЛИ И РАБОТНИЦИ
   
  Всички спорове, които може да възникнат между работодателите и работниците, се решават в съответствие с действащото законодателство на приемащата държава и съответните механизми и национални процедури .
   
  ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
  СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ЗАВРЪЩАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ
   
  ЧЛЕН 12 – РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ЗАВРЪЩАНЕТО

  (1.) При подписване на трудовия договор в изпращащата държава преди заминаване, работниците подписват също и декларация, с която се задължават да се завърнат в изпращащата държава след изтичане на срока на законното им пребиваване в приемащата държава.

  (2.) Договарящите страни предприемат, когато е необходимо и когато е осъществимо, практически стъпки, за да осигурят бързо и ефективно завръщане на работниците им в изпращащата държава, след приключване на срока на законното им пребиваване в приемащата държава.

  (3.) Всяка Договаряща страна запазва правото си да издаде заповед за напускане на нейната територия на гражданин на държавата на другата Договаряща страна, съгласно заложеното в националното й законодателство, наредби, правила, процедури,  и правителствени решения, inter alia, в случаите, в които гражданинът е в нарушение на условията на визата си или разрешението за работа, или на тази Спогодба, или ако приемащата държава установи, че присъствието му може да представлява заплаха за националната сигурност, обществения ред или общественото здраве, или ако той не напусне приемащата държава в края на разрешеното пребиваване. 
   
  ГЛАВА ПЕТА
  РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА СПОГОДБАТА
   
  ЧЛЕН 13 - СЪВМЕСТЕН КОМИТЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ

  (1.) Упълномощените органи на Договарящите страни обменят съответна информация и актуализации за действащото законодателство и процедурите, регламентиращи  трудовите правоотношения и инкриминиране на нарушенията, както и влизането, пребиваването, платената заетост, задълженията на работодателите и заминаването на чуждестранни работници, което може да повлияе на изпълнението на процедурите по Спогодбата.
   
  (2.) Създава се Съвместен комитет за координация, включващ представители на  Договарящите страни, (наричан по-нататък „Съвместен комитет”) за решаване на проблеми, възникнали от прилагането на Спогодбата.

  (3.) Членовете на Съвместния комитет се номинират от упълномощените органи по чл. 3.

  (4.) Съвместният комитет заседава веднъж годишно, алтернативно в Република България и Държавата Израел, в съответствие с взаимно договорените условия и дати. Страните се информират взаимно по писмен път за въпросите, които искат да обсъдят, не по-късно от 60 дни преди всяка среща.

  (5.) Извънредно заседание на Съвместния комитет може да бъде свикано в случай на спешни въпроси по прилагането на Спогодбата по молба на всяка Договаряща страна.
   
  ЧЛЕН 14 - РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
   
  Всеки спор, противоречие или иск, произтичащи от или отнасящи се към тази Спогодба, включително нейното нарушаване или прекратяване, се разрешават приятелски чрез разговори или преговори между Договарящите страни.
   
  ЧЛЕН 15 - ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
   
  Договарящите страни си сътрудничат и съдействат в случаи на нарушения, свързани със Спогодбата, в съответствие със законите на двете Договарящи страни.
   
  ЧЛЕН 16 - ВЛИЗАНЕ В СИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

  (1.) Тази Спогодба влиза в сила от датата от нейното подписване.

  (2.) Договарящите страни могат да изменят тази Спогодба, по писмен път, по взаимно съгласие. Всяко такова изменение влиза в сила на датата на последната дипломатическа нота, с която Договарящите страни се уведомяват взаимно за приключването на вътрешните правни процедури, необходими за влизането в сила на такова изменение.
   
  ЧЛЕН 17 - УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

  (1.) Независимо от изложеното по-горе, прилагането на тази Спогодба за всяка икономическа дейност започва едва след като компетентните власти подпишат детайлна Процедура за дейност, която ще включва, inter alia, продължителността на временна заетост и максималния брой работници за тази икономическа дейност, който приемащата държава е поискала от изпращащата държава.

  (2.) Тази Спогодба влиза в сила за период от три години и се подновява автоматично за следващи периоди от по една година.

  (3.) Всяка една от страните може да прекрати действието на тази Спогодба по всяко време чрез изпращане на Дипломатическа нота до другата Договаряща страна най-малко шест (6) месеца преди искания краен срок.
   
  (4.) Независимо от разпоредбите на ал. 3 по-горе, всяка страна може с незабавен ефект временно да спре набирането и подбора на работници по тази Спогодба, в случай че установи, че в процеса на набиране, подбор и наемане в която и да е държава се събират пряко или косвено от кандидатите или работниците такси за набиране и подбор, различни от допустимите плащания съгласно приложимите Процедури. В случай на такова спиране, се прилагат разпоредбите на член 13 ал. 5 на тази Спогодба.

  (5.) Всеки кандидат или работник от изпращащата държава, който към датата на временно спиране или прекратяване на действието на Спогодбата вече притежава виза и/или разрешение за работа, издадено в рамките на тази Спогодба, няма да бъде засегнат от това спиране или прекратяване.
   
  В уверение на което долуподписаните лица, надлежно упълномощени за това, подписаха тази Спогодба.
   
  Подписана в  …………………, на ……… 2011 г., която отговаря на ……………. 5772 г. по еврейския календар, в два оригинални екземпляра на български, иврит и английски език.

  При различия в тълкуването предимство има английският текст.
   
   
  ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:
  ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО  НА
  ДЪРЖАВАТА ИЗРАЕЛ:
   
   
   
  _________________________________
  ТОТЮ МЛАДЕНОВ
  МИНИСТЪР НА ТРУДА
  И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
   
   
   
   
  _________________________________
  АВРААМ ХАДДАД
  ПОСЛАНИК  
   

  източник: az.government.bg

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Заетост  x