Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg
  В сила от 27.05.2003 г.
  Приета с ПМС № 107 от 17.05.2003 г.
  Обн. ДВ. бр.49 от 27 Май 2003г., изм. ДВ. бр.52 от 27 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.22 от 19 Март 2010г., изм. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.83 от 24 Септември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 3 Октомври 2014г., изм. ДВ. бр.101 от 20 Декември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.78 от 29 Септември 2017г.

  Глава първа.
  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


  Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., в сила от 27.06.2006 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) С наредбата се уреждат условията и редът за извършване на посредническа дейност по наемане на работа в Република България, в други държави и на моряци, регистрацията за извършване на посредническа дейност, нейното отказване и прекратяване, условията и редът за временно или еднократно предоставяне на посреднически услуги по заетостта в Република България, както и задължителните изисквания за съдържанието на посредническите договори.
   
  Чл. 2. (1) Посредническата дейност по наемане на работа включва предоставяне в съвкупност или поотделно на посреднически услуги по:
  1. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) информиране и/или консултиране на търсещите работа лица и на работодателите;
  2. психологическо подпомагане на търсещите работа лица;
  3. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) насочване към обучение на възрастни;
  4. насочване и подпомагане за започване на работа, включително в друго населено място в страната или в други държави.
  (2) (Доп. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) Посредническата дейност по ал. 1 се изразява в оказване съдействие на търсещите работа лица и на работодателите, предлагащи работни места, с цел сключване на договор за наемане на работа.
   
  Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) Посредническа дейност могат да осъществяват лица, наричани по-нататък "посредник", които имат право да предоставят посреднически услуги по заетостта съгласно:
  1. българското законодателство или законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, когато са установени в Република България и са регистрирани по реда на наредбата;
  2. законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, без да подлежат на регистрация, когато извършват тези услуги временно или еднократно в Република България.
   
  Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., в сила от 27.06.2006 г.) Посредникът предоставя:
  1. посреднически услуги по чл. 2, ал. 1 безплатно - без събиране пряко или косвено, изцяло или частично на такси или други плащания от търсещото работа или наетото на работа лице, в т. ч. от моряка;
  2. посреднически услуги по чл. 2, ал. 1 срещу заплащане от работодателя, включително от корабопритежателя, което не може да бъде за сметка на възнаграждението на устроеното на работа лице.
   
  Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) Посредническа дейност по наемане на работа се извършва:
  1. от лицата по чл. 3, т. 1 след регистрация в Агенцията по заетостта и издаване на удостоверение за регистрация от министъра на труда и социалната политика или от упълномощено от него длъжностно лице;
  2. от лицата по чл. 3, т. 2 след предварително уведомяване на министъра на труда и социалната политика или упълномощено от него длъжностно лице.
   
  Чл. 6. (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., в сила от 27.06.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) (1) Действието на регистрацията за извършване на посредническа дейност по наемане на работа е безсрочно.
  (2) Правото по регистрацията за извършване на посредническа дейност по наемане на работа не може да се прехвърля или преотстъпва на други физически или юридически лица, освен в случаите на вливане, сливане, разделяне, отделяне, промяна на правната форма на лицето, при прехвърляне на търговско предприятие или наследяване, ако лицето, на което се прехвърлят или преотстъпват правата, отговаря на условията за вписване в регистъра.
   
  Глава втора.
  РЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО НАЕМАНЕ НА РАБОТА. ОТКАЗВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА


  Раздел I.
  Документи за регистрация


  Чл. 7. (Доп. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) Лицата по чл. 3, т. 1 се регистрират след представяне в Агенцията по заетостта на писмено заявление по образец съгласно приложение № 1, съответно приложение № 1а.
   
  Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., в сила от 27.06.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Към заявлението по чл. 7 лицата, регистрирани по българското законодателство, прилагат:
  1. (отм. - ДВ, бр. 78 от 2017 г., в сила от 29.09.2017 г.)
  2. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 20.12.2016 г.)
  3. (отм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.)
  4. (отм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.)
  5. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 15.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) уникален идентификационен номер за вписване в регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни, воден от Комисията за защита на личните данни;
  6. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2017 г., в сила от 29.09.2017 г.) нотариално заверени копия на документи за завършено средно или висше образование на физическото лице или на представляващия юридическото лице по чл. 3 и на наетите лица, които ще извършват посредническа дейност по наемане на работа; за лицата, завършили средно образование след 1 януари 2007 г. или висше образование след 1 януари 2012 г. в български средни и висши училища, се прилага списък, съдържащ данни за завършено средно или висше образование;
  7. нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи наличието на трудов стаж не по-малко от 3 години в областта на морския транспорт на физическото лице или на представляващия юридическото лице по чл. 3 и на наетите лица, които ще извършват посредническа дейност по наемане на работа на моряци.
  (2) (Отм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.)
  (3) (В сила 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) Към заявлението по чл. 7 лицата, които имат право да предоставят посреднически услуги по заетостта съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, прилагат:
  1. документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 27а, ал. 1, т. 1 - 3 от Закона за насърчаване на заетостта, съобразно законодателството на държавата по регистрация;
  2. копия на документи, удостоверяващи правото на лицата да предоставят посреднически услуги по заетостта, издадени от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария;
  3. уникален идентификационен номер за вписване в регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни, воден от Комисията за защита на личните данни;
  4. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 20.12.2016 г.) списък на физическите лица или на представляващите юридическото лице по регистрация, както и на наетите лица за извършване на посредническа дейност по наемане на работа на територията на Република България, съдържащ данни за завършено средно или висше образование;
  5. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 20.12.2016 г.) списък на физическите лица или на представляващите юридическото лице по регистрация, както и на наетите лица за извършване на посредническа дейност по наемане на работа на моряци на територията на Република България, съдържащ данни за наличието на трудов стаж не по-малко от 3 години в областта на морския транспорт.
  (4) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) Документите по ал. 3, т. 1 и 2 се прилагат и в официален превод на български език.
  (5) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2013 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2017 г., в сила от 29.09.2017 г.) Когато заявителят е българска синдикална организация на моряци или търговско дружество, в което синдикалната организация има управляващо мнозинство, в заявлението по ал. 1 се посочват районът на регистрация и регистрационният номер на колективен трудов договор, сключен между синдикалната организация и установен в Република България корабопритежател и вписан по реда на чл. 53, ал. 3 от Кодекса на труда, в който се съдържат клаузи относно правото на организацията да извършва посредническа дейност по наемане на български моряци на работа на кораби, които плават под българско знаме, самостоятелно или чрез търговско дружество.
  (6) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) За отразяване на промяната в обстоятелствата по чл. 6, ал. 2 лицата подават ново заявление по чл. 7 в срок 10 дни от настъпване на промяната. Към заявлението се прилага и договор за преобразуване или план за преобразуване, съответно договор за прехвърляне на предприятие или удостоверение за наследници, от които е видно съгласието за прехвърляне или преотстъпване на правата по регистрацията или по поемането им.
  (7) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2017 г., в сила от 29.09.2017 г.) Агенцията по заетостта проверява по служебен ред обстоятелствата по ал. 5.

  Раздел II.
  Регистрация. Отказване и прекратяване на регистрацията


  Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Министърът на труда и социалната политика или упълномощено от него длъжностно лице се произнася по заявлението и по приложените към него документи в срок 14 дни от датата на получаването им.
  (2) Ако заявлението и/или приложенията към него не отговарят на изискванията на чл. 7 и 8, заявителят се уведомява писмено да отстрани констатираните непълноти и/или неточности в срок 14 дни от датата на получаване на уведомлението.
  (3) В случаите по ал. 2 документите се считат за подадени от датата на представяне на поправените документи.
  (4) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) В случаите, когато се налагат допълнителни проучвания и/или съгласувания с други институции, срокът за регистрация може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни, за което заявителят се уведомява писмено. 
   
  Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) Министърът на труда и социалната политика или упълномощено от него длъжностно лице издава на лицата по чл. 3, т. 1 удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., в сила от 27.06.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) Удостоверението по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 2 и се вписва в регистър.
  (3) (Доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Удостоверението по ал. 1 се издава след заплащане на такса, определена с тарифа на Министерския съвет, и представяне на документ за извършен превод по банков път. Таксата се заплаща в срок до 14 дни от датата на уведомяването на заявителя, че тя е дължима.
  (4) (Доп. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) При изгубване или повреждане на удостоверението по ал. 1 се издава дубликат след подаване на молба от лицето по чл. 3, т. 1.
  (5) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) Удостоверението по ал. 1 се преиздава в срок 14 дни от датата на уведомяване:
  1. когато лицата по чл. 3, т. 1 уведомят писмено Агенцията по заетостта при промяна на вписаните в удостоверението за регистрация за извършване на посредническа дейност наименование и/или седалище и адрес на управление;
  2. в случаите по чл. 16.
  (6) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) В случаите по чл. 6, ал. 2 се издава ново удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа в срок 14 дни от датата на уведомяване.
   
  Чл. 11. (1) Агенцията по заетостта води регистри за:
  1. (доп. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) издадените удостоверения на лицата по чл. 3, т. 1 за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа;
  2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., в сила от 27.06.2006 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.)
  3. (нова - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) лицата по чл. 3, т. 2, които са уведомили, че ще предоставят временно или еднократно посреднически услуги по заетостта на територията на Република България.
  (2) В регистъра по ал. 1, т. 1 се вписват:
  1. регистрационният номер;
  2. (доп. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) наименованието на лицето по чл. 3, т. 1;
  3. адресът на управление;
  4. адресът на офиса;
  5. (доп. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) името на представляващия лицето по чл. 3, т. 1;
  6. териториалният обхват и видът на извършваните посреднически услуги;
  7. (отм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.)
  8. (нова - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) други.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) В регистъра по ал. 1, т. 3 се вписват:
  1. данните за регистрация в търговски или друг публичен регистър, включително документ, издаден от съответната държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария, с които се удостоверява правото на лицата по чл. 3, т. 2 да предоставят посреднически услуги по заетостта в държавата, в която са установени;
  2. адресът на управление на лицето;
  3. адресът за кореспонденция с лицето - електронна поща и телефон;
  4. адресът на офис или място за извършване на дейността на територията на Република България;
  5. името на представляващия лицето;
  6. териториалният обхват и видът на извършваните посреднически услуги по заетостта;
  7. срокът на еднократното или временното предоставяне на услугите по заетостта.
  (4) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) Измененията и допълненията по ал. 2, т. 2 - 6 се вписват в регистрите.
  (5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2006 г., в сила от 27.06.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) Вписванията по ал. 2 и 3 се заличават при прекратяване на регистрацията по чл. 15, ал. 1 или след изтичане на срока за временно или еднократно предоставяне на услуги по заетостта от лицата по чл. 3, т. 2.
  (6) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) Към регистрите по ал. 1, т. 1 и 3 Агенцията по заетостта създава и поддържа електронна база данни за регистрираните посредници, включваща и електронен вариант на документите по чл. 7, 8, чл. 10, ал. 1, чл. 13, чл. 14, ал. 1, чл. 14а, ал. 1, чл. 16, 18а, чл. 24, ал. 1 и чл. 26.
  (7) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Агенцията по заетостта предоставя в реално време на оправомощени длъжностни лица от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" електронен достъп до базата данни по ал. 6.
   
  Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., в сила от 27.06.2006 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) Регистрацията за извършване на посредническа дейност по наемане на работа се отказва, когато не са спазени изискванията на чл. 27а, ал. 1 и чл. 29 от Закона за насърчаване на заетостта и на чл. 3, 7, 8, чл. 9, ал. 2 и чл. 10, ал. 3.
  (2) Заявителят писмено се уведомява за мотивите за направения отказ в срока по чл. 9, ал. 1.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., в сила от 01.03.2007 г.) Отказът за регистрация може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
   
  Чл. 13. Регистрацията се прекратява със заповед на министъра на труда и социалната политика или на упълномощено от него длъжностно лице:
  1. по искане на посредника;
  2. в случаите по чл. 15, ал. 1.
   
  Чл. 14. (1) Посредникът може да прекрати посредническата си дейност по своя инициатива след писмено уведомяване на Агенцията по заетостта.
  (2) Прекратяването по ал. 1 се извършва чрез заличаване от регистъра по чл. 11, ал. 1, т. 1 и връщане на удостоверението за регистрация в Агенцията по заетостта в срок 14 дни от уведомяването.
  (3) Посредникът уведомява писмено работодателите и търсещите работа лица, с които има сключени договори, за прекратяването на дейността си.
   
  Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) (1) Посредникът уведомява писмено Агенцията по заетостта, когато за определен период няма да извършва посредническа дейност по наемане на работа.
  (2) Обстоятелствата по ал. 1 се вписват в регистъра по чл. 11, ал. 2 и в списъка по чл. 18, т. 1.
   
  Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., в сила от 27.06.2006 г.) Регистрацията за извършване на посредническа дейност по наемане на работа се прекратява, когато:
  1. (доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) посредникът договаря, изисква или получава такси или други плащания от търсещото работа или наетото на работа лице, в т.ч. от моряка, в нарушение на изискванията на чл. 28, ал. 7, т. 2 от Закона за насърчаване на заетостта и чл. 4, т. 1;
  2. посредникът договаря заплащане за предоставяне на посреднически услуги от работодателя, включително от корабопритежателя, което е за сметка на възнаграждението на устроеното на работа лице, в нарушение на изискванията на чл. 4, т. 2;
  3. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) посредникът има влязло в сила наказателно постановление за налагане на административно наказание за нарушение на чл. 28, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за насърчаване на заетостта или на чл. 6, ал. 2, чл. 20, 22а, чл. 23, ал. 1, чл. 24, 25, чл. 26, ал. 1 и 3, чл. 27, 29, 30, чл. 31, ал. 2, чл. 32, 35, 36 и 37;
  4. има влязло в сила наказателно постановление за налагане на административно наказание по чл. 81, ал. 1 ЗНЗ, издадено преди регистрацията за извършване на посредническа дейност;
  5. (нова - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) посредникът има влязло в сила наказателно постановление за налагане на административно наказание по чл. 79, ал. 1 и 2 ЗНЗ;
  6. (нова - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) посредникът има влезли в сила три или повече наказателни постановления за налагане на административно наказание по чл. 81, ал. 2 ЗНЗ в период три години;
  7. (нова - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) посредникът е представил неверни данни или документи с невярно съдържание, които са послужили като основание за регистрация или за вписване на промени в нея.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., в сила от 27.06.2006 г.) Посредникът връща удостоверението за регистрация за извършване на посредническа дейност в Агенцията по заетостта в срок 14 дни от уведомяването за прекратяване.
   
  Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) В рамките на регистрацията посредникът може да кандидатства за изменение или допълнение на вида на предоставяните посреднически услуги, като подаде заявление в Агенцията по заетостта.
   
  Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.)
   
  Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) В дирекциите "Бюро по труда" и в официалната страница на Агенцията по заетостта в Интернет се обявява актуализиран списък на:
  1. регистрираните посредници за извършване на посредническа дейност;
  2. (отм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.)
  3. посредниците, чиято регистрация за извършване на посредническа дейност е прекратена;
  4. (нова - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) посредниците, уведомили, че временно или еднократно ще предоставят посреднически услуги по заетостта на територията на Република България.
   
  Глава втора "а".
  РЕД ЗА ВРЕМЕННО ИЛИ ЕДНОКРАТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПО ЗАЕТОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (НОВА - ДВ, БР. 82 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 03.10.2014 Г.)


  Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) (1) В случаите на предоставяне на посреднически услуги по заетостта временно или еднократно на територията на Република България лицата по чл. 3, т. 2 предварително уведомяват за това министъра на труда и социалната политика или упълномощено от него длъжностно лице чрез писмено уведомление по образец съгласно приложение № 4.
  (2) Уведомлението по ал. 1 се подава в Агенцията по заетостта в срок 14 дни преди започване на предоставянето на посредническите услуги по заетостта.
  (3) В уведомлението по ал. 1 лицата посочват:
  1. данните за регистрация в търговски или друг публичен регистър, включително документ, издаден от съответната държава - членка на Европейския съюз, друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария, с които се удостоверява правото на лицата да предоставят посреднически услуги по заетостта в държавата, в която са установени;
  2. адреса на управление на лицето;
  3. адреса за кореспонденция с лицето - електронна поща, телефон, факс;
  4. адреса на офис или мястото за извършване на дейността на територията на Република България;
  5. името на представляващия лицето;
  6. посредническите услуги по заетостта, които ще предоставят на територията на Република България;
  7. териториалния обхват на посредническите услуги по заетостта;
  8. срока за предоставяне на посредническите услуги по заетостта.
  (4) Към уведомлението по ал. 1 се прилага официален превод на български език на документа, издаден от съответната държава - членка на Европейския съюз, друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария, с който се удостоверява правото на лицето по чл. 3, т. 2 да предоставя посреднически услуги по заетостта в държавата, в която е установено.
  (5) Информацията за лицата по чл. 3, т. 2 се вписва в регистъра по чл. 11, ал. 1, т. 3.
   
  Чл. 18б. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) За случаите по чл. 18а, ал. 1 Агенцията по заетостта уведомява Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" в срок 3 дни от датата на подаване на уведомлението.
   
  Глава трета.
  ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ


  Раздел I.
  Общи правила


  Чл. 19. (1) Посредникът може да ползва информация от Агенцията по заетостта за търсенето и предлагането на пазара на труда.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) Посредникът предоставя в Агенцията по заетостта информация за обявените при него свободни работни места и за работните места, които вече са заети или е отпаднала необходимостта за намиране на кандидат по реда на чл. 28, ал. 9, т. 1 и 2 ЗНЗ.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., в сила от 27.06.2006 г.) Предоставянето и използването на информацията относно данни за работодателите, свободните работни места и търсещите работа лица се извършват съгласно Закона за защита на личните данни и Закона за достъп до обществена информация.
   
  Чл. 20. (1) За извършване на посредническа дейност по наемане на работа се изисква завършено средно или висше образование.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., в сила от 27.06.2006 г.) За извършване на посредническа дейност по наемане на работа на моряци се изисква и трудов стаж не по-малко от 3 години в областта на морския транспорт.
   
  Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., в сила от 27.06.2006 г.) Посредниците осигуряват необходимата материално-техническа база за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.
  (2) Материално-техническата база включва подходящо помещение за предоставяне на услугите, офис обзавеждане, компютърна и копирна техника, телефон и факс.
   
  Чл. 22. (1) Удостоверението за регистрация за извършване на посредническа дейност се поставя на видно място в офиса на посредника.
  (2) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., в сила от 27.06.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) При реклама и/или публикуване на обяви за работа посредникът обявява номера, под който е регистриран за извършване на посредническа дейност. Посредникът рекламира и/или публикува обяви за работни места само в случаите, когато има сключен посреднически договор с работодател и заявени свободни работни места.
   
  Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Посредникът отказва извършването на посредническа дейност по наемане на работа по заявки на работодатели, в които не са спазени изискванията на чл. 2 от Закона за насърчаване на заетостта.
   
  Чл. 23. (1) За извършване на посредническа дейност по наемане на работа посредникът сключва посреднически договор със:
  1. търсещите работа лица;
  2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., в сила от 27.06.2006 г.) работодатели, включително корабопритежатели.
  (2) Посредническият договор между посредника и търсещото работа лице съдържа:
  1. (доп. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) данни за посредника, включително за лицето, упълномощено да подпише договора от името на посредника, и за търсещото работа лице;
  2. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) права и задължения на лицата по т. 1, включително задължението на посредника, извършващ посредническа дейност по наемане на работа в чужбина или на моряци, да възстанови изцяло разходите за престой и транспорт на изпратените от него лица в случаите, когато не са спазени изискванията на чл. 32 и 37;
  3. срок на договора;
  4. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., в сила от 27.06.2006 г.) финансовите условия за предоставяне на посредническата услуга съгласно изискванията на чл. 4;
  5. условия за предсрочно прекратяване на договора;
  6. отговорност на лицата по т. 1 при неизпълнение;
  7. (нова - ДВ, бр. 52 от 2006 г., в сила от 27.06.2006 г.) други условия.
   
  Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., в сила от 27.06.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 01.03.2015 г.) (1) Посредникът води електронен регистър на търсещите и устроените на работа лица.
  (2) Регистърът по ал. 1 се поддържа в електронната база данни на Агенцията по заетостта и съдържа най-малко следната информация:
  1. име и ЕГН на търсещото работа/устроеното на работа лице;
  2. образование и професионална квалификация на търсещото работа лице;
  3. номер и дата на сключения посреднически договор;
  4. име, ЕИК и адрес на работодателя;
  5. длъжност, на която лицето е наето на работа;
  6. данни за сключения трудов договор.
   
  Чл. 25. (1) Посредникът предоставя на търсещите работа лица информация за свободните работни места и за съответните длъжности, която съдържа:
  1. изискванията към кандидата за работа - професионална и физическа пригодност;
  2. условията на труд;
  3. предлаганото възнаграждение;
  4. условията за социално и здравно осигуряване, застраховане;
  5. необходимите познания по езика на приемащата държава;
  6. други специфични изисквания.
  (2) Посредникът предоставя услуги за подбор на работна сила по искане на работодателя.
   
  Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., в сила от 27.06.2006 г.) (1) При изменение и/или допълнение на документите, послужили като основание за регистрация, посредникът уведомява Агенцията по заетостта в срок 10 дни от настъпване на изменението и/или допълнението.
  (2) В случаите, когато изменените и/или допълнени документи не отговарят на изискванията на наредбата, посредникът се уведомява писмено да отстрани констатираните непълноти и/или неточности в срок 14 дни от датата на получаване на уведомлението.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 20.12.2016 г.) В срока по ал. 1 посредникът уведомява Агенцията по заетостта при промяна на адреса на офиса за извършване на посредническа дейност, както и за откриването на офиси в населени места извън мястото на регистрацията му.
   
  Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2006 г., в сила от 27.06.2006 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 01.03.2015 г.)
   
  Раздел II.
  Посредническа дейност по наемане на работа в Република България


  Чл. 27. Посредникът предоставя посреднически услуги на търсещите работа лица по заявки на работодатели за сключване на договори, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и другите нормативни актове в областта на трудовото законодателство, както и при условията и по реда, регламентирани в международен договор за обмен на работна сила, по който Република България е страна.
   
  Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., в сила от 27.06.2006 г.)
   
  Раздел III.
  Посредническа дейност по наемане на работа в други държави (Загл. изм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.)


  Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) Посредникът осигурява работа на българските граждани в друга държава съобразно националното ѝ законодателство и/или при условията и по реда, регламентирани в международен договор за обмен на работна сила, по който Република България е страна.
  (2) Посредникът не може да уговаря за българските граждани условия на труд и възнаграждения под минималните за приемащата държава съобразно националното ѝ законодателство.
   
  Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) Посредникът насочва и подпомага търсещите работа лица за започване на работа в друга държава съгласно условията на посреднически договор, сключен с чужд работодател.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., в сила от 27.06.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) Посредникът съхранява в оригинал и в официален превод на български език всеки посреднически договор, сключен с чужд работодател.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., в сила от 27.06.2006 г.) Договорът по ал. 1 съдържа:
  1. данни за официалната регистрация и идентификация на работодателя;
  2. данни за физическото лице или за лицето, което представлява юридическото лице и подписва посредническия договор от името на работодателя;
  3. данни за длъжностите, на които ще бъдат наемани лицата, срока на наемането; работното време; почивките; отпуските; трудовото възнаграждение; битовите условия; здравното осигуряване; обезщетението при трудова злополука, временна и трайна неработоспособност, смърт; предсрочното прекратяване на трудовия договор; транспортните разходи на устроените на работа лица до работното място при пристигането, ползването на годишен отпуск и при окончателното им завръщане в България, включително при предсрочно прекратяване на трудовия договор; разрешенията за работа;
  4. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) задължението на работодателя да сключи за своя сметка застраховка, покриваща рисковете заболяване, злополука, смърт, хоспитализация, медицински разходи, загуба или намаляване на работоспособността на наетите на работа лица преди тяхното заминаване от Република България, действаща на територията на съответната чужда държава, за срока на сключения индивидуален договор за наемане, както и за времето за пътуване;
  5. финансовите условия за предоставяне на посредническата услуга съгласно изискванията на чл. 4.
  (4) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., в сила от 27.06.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) Към сключения посреднически договор посредникът съхранява копие и официален превод на български език на документ за регистрация на чуждестранния работодател, съдържащ правния му статут, седалище и адрес на управление, предмет на дейност, лицата, които го управляват и представляват, и копие на разрешението за наемане на работа на чужденци, когато такъв документ се изисква от действащото законодателство на приемащата държава.
   
  Чл. 31. (1) (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.)
  (2) Посредникът предоставя на търсещите работа лица:
  1. извлечение от действащото законодателство на чуждата държава, регламентиращо наемането на работа на чужди граждани в нея, преведено на български език;
  2. информация за работодателя;
  3. информация за културата, бита и обичаите на чуждата държава;
  4. (нова - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) информация за мястото на работа.
  (3) Предоставянето на информация по ал. 2 се удостоверява с подписа на търсещото работа лице.
   
  Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., в сила от 27.06.2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Посредникът предоставя на търсещото работа лице преди заминаването му от Република България подписан индивидуален договор за наемане на работа от работодателя или от упълномощено от него лице да подписва индивидуални договори за наемане на работа, както и превод на договора на български език. Предоставянето на индивидуалния договор се удостоверява с декларация, подписана от лицето.
  (2) Индивидуалният договор за наемане на работа съдържа данни за датата и мястото на сключване на договора, срока на договора, както и данните по чл. 30, ал. 3, т. 3 и 4.
   
  Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) За изпълнението на всеки посреднически договор, сключен с чужд работодател, посредникът съхранява:
  1. списък на лицата, изпратени на работа по договора;
  2. копия на разрешенията за работа в чужбина на изпратените на работа лица;
  3. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., в сила от 27.06.2006 г.) копия на документите на лицата за сключена лична здравна застраховка по чл. 30, ал. 3, т. 3.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.)
   
  Раздел IV.
  Посредническа дейност по наемане на работа на моряци


  Чл. 34. (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., в сила от 27.06.2006 г.) Посредническата дейност по наемане на работа на моряци се осъществява в съответствие с изискванията на конвенциите на Международната организация на труда и Международната морска организация, ратифицирани и влезли в сила за Република България.
   
  Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., в сила от 27.06.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) Посредникът насочва и подпомага търсещите работа лица за започване на работа като моряци съгласно условията на посреднически договор, сключен с корабопритежател.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) Посредникът съхранява в оригинал и в официален превод на български език всеки посреднически договор, сключен с корабопритежател.
  (3) Договорът по ал. 1 съдържа:
  1. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) данни за официалната регистрация и идентификация на корабопритежателя, включително, ако има такъв, ИМО уникален идентификационен номер на компанията или на регистрирания корабопритежател;
  2. данни за физическото лице или за лицето, което представлява юридическото лице и подписва посредническия договор от името на корабопритежателя;
  3. списък на корабите, съдържащ номерата, под които те са регистрирани в Международната морска организация (ИМО номер), на които ще бъдат наемани моряци;
  4. длъжностите, на които ще бъдат наемани лицата, и условията на труд; изпитателен срок; трудовото възнаграждение; работното време, почивките и отпуските; работа във военни зони; битовите условия; храната; обезщетенията при: трудова злополука, временна и трайна неработоспособност, смърт, предсрочно прекратяване на трудовия договор по инициатива на корабопритежателя или моряка, както и при изоставяне на кораба от корабопритежателя, безработица в случай на погиване на кораба при корабокрушение; медицински прегледи и медицинско обслужване; транспортните разходи; задължението на корабопритежателя да организира и заплати разходите по репатрирането на моряка;
  5. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., отм. в двете му редакции ДВ, бр. 52 от 2006 г. и ДВ, бр. 22 от 2010 г. с Решение № 12614 от 27.10.2010 г. на ВАС - ДВ, бр. 88 от 2010 г.)
  6. финансовите условия за предоставяне на посредническата услуга съгласно изискванията на чл. 4.
  (4) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) Към сключения посреднически договор посредникът съхранява декларация на корабопритежателя, че той разполага със система за защита на моряците от изоставяне в чужди пристанища. Декларацията се съхранява в заверено копие, а в случаите, в които не е съставена на български език - и в официален превод на български език.
   
  Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) (1) (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.)
  (2) Посредникът няма право по какъвто и да е начин, включително чрез съставяне, използване или разпространяване на списъци на неблагонадеждни моряци, да възпрепятства моряците от намиране на работа, за която са квалифицирани.
  (3) При осъществяване на посредническата си дейност посредникът:
  1. извършва проверка дали моряците, които се наемат или настаняват на работа, са квалифицирани и притежават необходимите документи за съответната работа;
  2. консултира и насочва страните по индивидуалния трудов договор, така че да се постигне съответствие на неговото съдържание с приложимото законодателство и с разпоредбите на приложимия колективен трудов договор.
  (4) Посредникът няма право да изисква от моряците, на които осигурява работа, да заплащат такси или други начисления пряко или косвено, изцяло или частично, с изключение на разходите за снабдяване със: медицинско свидетелство, издадено в съответствие с националното законодателство на държавата, чийто гражданин е морякът; национална моряшка книжка; паспорт или други подобни лични документи, без да се включват разходите за визите, които се възстановяват от корабопритежателя.
   
  Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., в сила от 27.06.2006 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) (1) Посредникът предоставя на търсещото работа лице възможност да се информира за своите права и задължения съгласно индивидуалния трудов договор преди или в процеса на сключването му, в т.ч. като предостави на моряка проекта на договор и му осигури необходимото време за проучване на неговото съдържание и за извършване на необходимите консултации във връзка с това съдържание.
  (2) Посредникът предоставя на търсещото работа лице преди заминаването му от Република България подписан индивидуален договор за наемане на работа от корабопритежателя или от упълномощено от него да подписва индивидуални договори за наемане на работа лице, както и превод на договора на български език.
  (3) Извършването на действията по ал. 1 и 2 се удостоверява с декларация, подписана от търсещото работа лице.
  (4) Индивидуалният трудов договор съдържа най-малко следните реквизити:
  1. пълното име на моряка, дата на раждане или възраст, както и място на раждане;
  2. името и адреса на корабопритежателя;
  3. място и дата на сключване на индивидуалния трудов договор;
  4. длъжността, на която е нает морякът;
  5. размера на заплатата на моряка или, когато е приложимо, формулата, използвана за изчисляването ѝ;
  6. размера на платения годишен отпуск или, когато е приложимо, формулата, използвана за изчисляването му;
  7. срок и условия за прекратяване на договора, включително:
  а) ако договорът е сключен за неопределен период от време, условията, при които всяка от страните има право да го прекрати, както и периода на предизвестие, който за корабопритежателя не трябва да бъде по-кратък от този за моряка;
  б) ако договорът е сключен за определен срок - датата на изтичането му, и
  в) ако договорът е сключен за един рейс - пристанището на назначение и периода от време от пристигането в това пристанище до момента на освобождаване от длъжност на моряка;
  8. средства в полза на моряка, предоставяни от корабопритежателя на моряка във връзка с опазване на здравето и социалното осигуряване на моряка;
  9. правото на репатриране на моряка;
  10. препратки към колективен трудов договор, ако е приложим, и
  11. всички други данни, предвидени като задължителни от законодателството на държавата на знамето.
   
  Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., в сила от 27.06.2006 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) За изпълнението на всеки посреднически договор, сключен с корабопритежател, посредникът съхранява списък на изпратените на работа моряци.
  (2) (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г. 
   
  Чл. 38а. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) Посредникът проучва всеки постъпил при него сигнал, свързан с дейността му.
  (2) В 3-дневен срок от получаване на сигнала по ал. 1 посредникът предоставя копие на сигнала в териториалните дирекции на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и на Изпълнителна агенция "Морска администрация" по седалище и адрес на управление.
  (3) В 14-дневен срок от получаване на сигнала по ал. 1 посредникът отговаря на лицето, подало сигнала, с копие до териториалните дирекции на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и на Изпълнителна агенция "Морска администрация" по седалище и адрес на управление.
   
  Глава четвърта.
  РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОСРЕДНИЧЕСКИ ДОГОВОРИ (ОТМ. - ДВ, БР. 82 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 03.10.2014 Г.)


  Чл. 39. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.)
   
  Чл. 40. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.)
   
  Глава пета.
  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КОНТРОЛ


  Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., в сила от 27.06.2006 г.) (1) При извършване на посредническата дейност посредникът води и съхранява във всеки открит офис следните документи:
  1. (отм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 01.03.2015 г.)
  2. (отм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 01.03.2015 г.)
  3. договорите за посредничество с търсещите работа лица, регистрирани в съответния офис;
  4. копия на посредническите договори с работодатели, включително корабопритежатели;
  5. заявки на работодатели по чл. 27;
  6. документи по чл. 31, ал. 2 и 3;
  7. копия на документите по чл. 32 и 37.
  (2) За извършената посредническа дейност посредникът съхранява за срок 5 години следната документация:
  1. (отм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 01.03.2015 г.)
  2. договори с търсещите работа лица;
  3. документите по чл. 30, 33, 35 и 38;
  4. копия на документите по чл. 32 и 37.
  (3) При поискване от Министерството на труда и социалната политика или от Агенцията по заетостта посредникът предоставя информация за извършената посредническа дейност и за устроените на работа лица.
   
  Чл. 42. (1) (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.)
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., в сила от 27.06.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" може да получава чрез Министерството на външните работи информация за легитимността на чуждите работодатели, включително корабопритежатели, сключили посреднически договор с посредник в Република България.
  (3) Контролът върху посредническата дейност по наемане на работа на моряци може да се осъществява при взаимодействие между Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и Изпълнителна агенция "Морска администрация".
   
  Допълнителни разпоредби

  § 1. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., в сила от 27.06.2006 г.) По смисъла на наредбата:
  1. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) "Моряк" е всяко лице, което отговаря на установените от държавата на знамето условия за наемане на дадена длъжност на борда на кораб, с изключение на военните кораби, риболовните кораби и корабите, използвани от държавата за нетърговски цели.
  2. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) "ИМО номер" е корабен идентификационен номер, регламентиран в Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море на Международната морска организация от 1974 г.
  3. (нова - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) "ИМО уникален идентификационен номер на компанията или регистрирания корабопритежател" е номер, определен в съответствие с Резолюция 160(78) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация.
  4. (нова - ДВ, бр. 22 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.)
  5. (нова - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) "Кораб" е всеки кораб, който не плава изключително по вътрешни водни пътища, във вътрешни води или близко прилежащи води, или защитени води, или зони, в които се прилагат пристанищни правила.
  6. (нова - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) "Държава на знамето" е държавата, под чието знаме корабът плава.
   
  Заключителни разпоредби

  § 2. Наредбата се приема на основание чл. 28, ал. 8 от Закона за насърчаване на заетостта.
   
  § 3. Наредбата не се прилага в случаите, когато български граждани се изпращат в чужбина по силата на междуфирмени договори и запазват трудовите си правоотношения с български работодатели.
   
  § 4. Министърът на труда и социалната политика издава инструкции по прилагането на наредбата.
   
  Преходни и Заключителни разпоредби
  КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 ОТ 15 ЮНИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО НАЕМАНЕ НА РАБОТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.

  (ОБН. - ДВ, БР. 52 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 27.06.2006 Г.)
   
  § 32. Навсякъде в наредбата думите "корабособственик (оператор)" се заменят с "корабопритежател".

  § 33. Физическите и юридическите лица, регистрирани за извършване на посредническа дейност по наемане на работа на основание на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с постановлението в срок един месец от влизането му в сила.
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  § 36. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на чл. 3 и чл. 8, ал. 3, които влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, чл. 8, ал. 1, т. 1 и 2, които влизат в сила от 1 октомври 2006 г., и § 7, т. 2, която влиза в сила от 1 март 2007 г.
   
  Заключителни разпоредби
  КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 ОТ 12 МАРТ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО НАЕМАНЕ НА РАБОТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.

  (ОБН. - ДВ, БР. 22 ОТ 2010 Г.)
   
  § 25. Агенцията по заетостта създава електронната база данни за регистрираните посредници по чл. 11, ал. 6 в срок до 6 месеца от влизането в сила на постановлението.
   
  Заключителни разпоредби
  КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 ОТ 23 ЮНИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ, ОТКАЗ И ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА РАБОТА НА ЧУЖДЕНЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.

  (ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 15.06.2011 Г.)
   
  § 16. Постановлението влиза в сила от 15 юни 2011 г.
   
  Заключителни разпоредби
  КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО НАЕМАНЕ НА РАБОТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.

  (ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2013 Г.)
   
  § 10. (1) В 6-месечен срок от влизането в сила на постановлението посредниците, притежаващи валидно удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа на моряци, представят в Агенцията по заетостта заверено копие на декларация по чл. 35, ал. 4 от всеки от корабопритежателите, с които имат заварен действащ и регистриран по реда на чл. 35, ал. 1 посреднически договор.
  (2) В 14-дневен срок след представяне на документите по ал. 1 Агенцията по заетостта служебно преиздава удостоверенията за регистрация на лицата по ал. 1, като срокът на валидност на преиздаденото удостоверение не надхвърля срока на валидност на заменяното.
   
  Заключителни разпоредби
  КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО НАЕМАНЕ НА РАБОТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.

  (ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 03.10.2014 Г.)
   
  § 39. В срок до 1 март 2015 г. Агенцията по заетостта създава електронната база данни по чл. 24, ал. 2.
  § 40. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 20, 21 и 31, които влизат в сила от 1 март 2015 г.
   
  Заключителни разпоредби
  КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 354 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО НАЕМАНЕ НА РАБОТА
  Заключителни разпоредби

  (ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 20.12.2016 Г.)
   
  § 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
  Заключителни разпоредби
  КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201 ОТ 21 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО НАЕМАНЕ НА РАБОТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.

  (ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 29.09.2017 Г.)
   
  § 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
  Приложение № 1 към чл. 7
   
  (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., в сила от 27.06.2006 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 15.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 20.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2017 г., в сила от 29.09.2017 г.)
   
  Вх. №
  ДО
  АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
                               СОФИЯ
    ЗАЯВЛЕНИЕ
  ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО НАЕМАНЕ НА РАБОТА ЗА ЛИЦА, РЕГИСТРИРАНИ ПО БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
  1. От (физическо лице, юридическо лице, ЕТ - съгласно търговската регистрация)
  2. Представляван от: (име, презиме и фамилия на собственик, управител, изпълнителен директор)
  3. Търговска регистрация: ЕИК № ............................................................................
  4. Седалище и адрес на управление: (съгласно търговската регистрация) гр./с. .................................................................,
  община ............................................................,
  област ...............................................................,
  ул./кв./ж.к. ..................................................... № ...
  бл. ............, вх. ........., ет. ............, ап. .......
  5.
   
   
  Адрес за кореспонденция:
   
   
   
   
  Телефон за контакти/факс:
  e-mail:
  гр./с. ...................................................................,
  община/област ................................................,
  държава ..............................................................,
  ул./кв./ж.к. ..................................................... № ...
  бл. ............, вх. ........., ет. ............, ап. .......
   
  ......................................................................................
  ......................................................................................
  6.
   
  БУЛСТАТ:
  (за лицата, регистрирани по българското законодателство)
   
   
  7. Идентификационен номер на удостоверението за вписване в регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2 ЗЗЛД:  
  8.
   
  Име, презиме, фамилия и ЕГН на наетите лица, които ще извършват посредническа дейност по наемане на работа:*  
   
   
   
   
  1.
  2.
  3.
  4.
  9.
   
  Териториален обхват на посредническата дейност, която заявителят желае да извършва** □ за Република България
  □ за други държави
  □ за моряци
  10.
   
  Посреднически услуги, които посредникът желае да предоставя*** 0 информиране и/или консултиране на търсещите работа лица и на работодателите
  0 психологическо подпомагане на търсещите работа лица
  0 насочване към обучение на възрастни
  0 насочване и подпомагане за започване на работа, включително в друго населено място в страната или в други държави
  11.  Адрес на офиса/офисите на територията на Република България за извършване на посредническа дейност по наемане на работа гр./с. .................................................................,
  община ............................................................,
  област ...............................................................,
  ул./кв./ж.к. ..................................................... № ...
  бл. ............, вх. ........., ет. ............, ап. ......
  тел./факс: ...................................................
  12. Приложени документи**** 0 Нотариално заверени копия на документите за завършено средно или висше образование на физическото лице или на представляващия юридическото лице по чл. 3, т. 1 и на наетите лица, които ще извършват посредническа дейност по наемане на работа. За лицата, завършили средно образование след 1 януари 2007 г. или висше образование след 1 януари 2012 г. в български средни и висши училища, се прилага списък, съдържащ данни за завършено средно или висше образование.
  0 Нотариално заверени копия на документите, удостоверяващи наличието на трудов стаж не по-малко от три години в областта на морския транспорт на физическото лице или на представляващия юридическото лице по чл. 3 и на наетите лица, които ще извършват посредническа дейност по наемане на моряци.
  13. Регистрационен номер и район на регистрация на колективен трудов договор, вписан по реда на чл. 53, ал. 3 от Кодекса на труда  
  14.
   
  Начин на получаване на индивидуалния административен акт
   
  0 чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:
  ........................................................................................................,
  като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването (за вътрешни пощенски пратки), и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
  Индивидуалният административен акт да бъде изпратен като:
  0 вътрешна препоръчана пощенска пратка
  0 вътрешна куриерска пратка
  0 международна препоръчана пощенска пратка след предплащане на цената за пощенските услуги
  0 лично
  0 по електронен път*****
  15. Заявител: ..........................................................................
  (име, подпис, печат)
  16. Дата: .............................................................................
  Забележки:
  * Полето в т. 8 задължително се попълва. В случай че няма наети лица, се попълва "Няма наети лица".
  ** Отбележете с "Х" териториалния обхват на посредническата дейност, която искате да извършвате.
  *** Отбележете с "Х" посредническите услуги, които искате да извършвате.
  **** Отбележете с "Х" документите, които сте представили.
  ***** Услугата ще бъде достъпна след регистрацията ѝ като електронна административна услуга по Закона за електронното управление.
   
  Приложение № 1а към чл. 7
   
  (Ново - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 20.12.2016 г.)
   
  Вх. №                                                                                                                 ДО
                                                                                                                            АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА
                                                                                                                            СОФИЯ
   
    ЗАЯВЛЕНИЕ
  ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО НАЕМАНЕ НА РАБОТА ЗА ЛИЦА, РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ДРУГА ДЪРЖАВА - ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ИЛИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА - СТРАНА ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО, ИЛИ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ
  1. От (физическо лице, юридическо лице, съгласно регистрацията)
  2. Представляван от: (име, презиме, фамилия на собственик, управител, изпълнителен директор)
  3. Документ, издаден от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария, удостоверяващ правото на лицето да предоставя посреднически услуги по заетостта в държавата, в която е установено ..................................................................................................................
  …………………………………………………………....……………..
  (№ и вид на документа)
  4. Седалище и адрес на управление: (съгласно регистрацията в търговски или друг публичен регистър в съответната държава) държава: ..................................................................................................
  гр./с. ........................................................................................................
  община ....................................................................................................
  област .....................................................................................................
  ул./кв./ж.к. ............................................................................ № .............
  бл. ...................., вх. ....................., ет. ....................., ап. ......................
  5. Адрес за кореспонденция:
   
   
   
   
   
  Телефон/факс:
  е-mail:
  държава: ................................................................................................
  гр./с. .......................................................................................................
  община .................................................................................................
  област ...................................................................................................
  ул./кв./ж.к. ............................................................................ № ...........
  бл. ...................., вх. ....................., ет. ....................., ап. .....................
   
  ................................................................................................................
  ................................................................................................................
  6. Идентификационен номер на удостоверението за вписване в регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2 ЗЗЛД:  
  7. Име, презиме, фамилия на наетите лица, които ще извършват посредническа дейност по наемане на работа в Република България * 1
    2
    3
    4
  8. Териториален обхват на посредническата дейност, която заявителят желае да извършва** 0 за Република България
  0 за други държави
  0 за моряци
  9. Посреднически услуги, които посредникът желае да предоставя***
   
   
   0 информиране и/или консултиране на търсещите работа лица и на работодателите
  0 психологическо подпомагане на търсещите работа лица
  0 насочване към обучение на възрастни
  0 насочване и подпомагане за започване на работа, включително в друго населено място, в страната или в други държави
  10. Адрес на офиса/офисите на територията на Република България за извършване на посредническа дейност по наемане на работа гр./с. .....................................................................................................
  община .................................................................................................
  област ...................................................................................................
  ул./кв./ж.к. ............................................................................... № .......
  бл. ...................., вх. ....................., ет. ....................., ап. ...................
  тел./факс ...............................................................................................
  11. Приложени документи**** 0 документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 27а, ал. 1, т. 1 - 3 от Закона за насърчаване на заетостта, съобразно законодателството на държавата по регистрация, с приложен официален превод на български език;
  0 копия на документи, удостоверяващи правото на заявителя да предоставя посреднически услуги по заетостта, издадени от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария, с приложен официален превод на български език;
  0 списък на физическите лица или представляващите юридическото лице по регистрация, както и наетите лица за извършване на посредническа дейност по наемане на работа на територията на Република България, съдържащ данни за завършено средно или висше образование;
  0 списък на физическите лица или представляващите юридическото лице по регистрация, както и наетите лица за извършване на посредническа дейност по наемане на работа на моряци на територията на Република България, съдържащ данни за наличието на трудов стаж не по-малко от три години в областта на морския транспорт
  12. Начин на получаване на индивидуалния административен акт 0 чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:
  ................................................................................................................,
  като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването (за вътрешни пощенски пратки), и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели
  Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:
  0 като вътрешна препоръчана пощенска пратка
  0 като вътрешна куриерска пратка
  0 като международна препоръчана пощенска пратка след предплащане на цената за пощенските услуги
  0 лично
  0 по електронен път*****
  13. Заявител: ...................................................................................................................
  (име, подпис, печат)
  14. Дата: ...................................................................................................................
  Забележки:
  * Полето в т. 8 задължително се попълва. В случай че няма наети лица, се попълва "Няма наети лица".
  ** Отбележете с "Х" териториалния обхват на посредническата дейност, която искате да извършвате.
  *** Отбележете с "Х" посредническите услуги, които искате да извършвате.
  **** Отбележете с "Х" документите, които сте представили.
  ***** Услугата ще е достъпна след регистрацията ѝ като електронна административна услуга по Закона за електронното управление.
   
   
  Приложение № 2 към чл. 10, ал. 2
   
  (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., в сила от 27.06.2006 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.)

   
  МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
   
  УДОСТОВЕРЕНИЕ
   
  На основание чл. 28, ал. 5 от Закона за насърчаване на заетостта и чл. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, приета с Постановление № 107 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2006 г., бр. 22 от 2010 г.; Решение № 12614 на Върховния административен съд от 2010 г. - бр. 88 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2011 г. и бр. 83 от 2013 г.)
   
  РЕГИСТРИРАМ
  под № ........... от ............ г.
   
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
  със седалище гр. (с.) ...................................................................................................................................................................,
  адрес на управление: ул. (ж.к.) ............................................................................................................. № ...............................,
  бл. ................., вх. ..................., ап. ............................, ЕИК ..................................................................................................................................................................................................
  да извършва посредническа дейност по наемане на работа за .............................................................................................,
  (Република България, други държави, моряци в съответствие с Морската трудова конвенция
  от 2006 г.)
  като предоставя следните посреднически услуги:
  1. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
  2. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
  3. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
  4. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Регистрацията е безсрочна.
    МИНИСТЪР  
    ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ  
    НЕГО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:  
    (подпис, печат)  
   
   
  Приложение № 3 към чл. 39, ал. 5
   
  (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., в сила от 27.06.2006 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.)
   
   
  Приложение № 4 към чл. 18а, ал. 1
   
  (Ново - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.)
   
  Вх. № ............... ДО МИНИСТЪРА  
    НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА  
    ПОЛИТИКА  
    ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ  
    НЕГО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ  
       
  УВЕДОМЛЕНИЕ  
  за предоставяне на посреднически услуги по заетостта временно или еднократно на територията на Република България  
     
    1. От  
        (физическо лице, юридическо лице - съгласно регистрацията му)
    2. Представляван от:  
        (име, презиме, фамилия на собственик, управител, изпълнителен директор)
    3. Документ, издаден от съответната държава - членка на Европейския съюз, друга държава - страна по Споразумението за  
      Европейско икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария, удостоверяващ правото на лицето да предоставя посреднически услуги по заетостта в държавата, в която е установено № и вид на документа ..........................................................................................................................
    4. Седалище и адрес на Държава .................................................................................................................................................
      управление: Гр./с. .......................................................................................................................................................
      (съгласно регистрацията Община/област .....................................................................................................................................
      в търговски или друг Ул./кв./ж.к. ........................................................................................... № ...........................................
      публичен регистър):  
    5. Адрес за кореспонденция: Държава ..................................................................................................................................................
        Гр./с. ........................................................................................................................................................
        Община/област ......................................................................................................................................
        Ул./кв./ж.к. .............................................................................................. № .........................................
        бл. ............... ет. ............... ап. ................................................................................................................
      Телефон за контакти/факс: Тел.: ....................................................... факс: .......................................................................................
      e-mail адрес: ..................................................................................................................................................................
    6. Териториален обхват на 0 за Република България;
      посредническите услуги 0 за други държави;
      по заетостта, които лицето ще извършва* 0 за моряци.
    7. Посреднически услуги, които лицето ще предоставя**
   
   
  0 информиране и/или консултиране на търсещите работа лица и на работодателите;
      0 психологическо подпомагане на търсещите работа лица;
      0 насочване към обучение на възрастни;
      0 насочване и подпомагане за започване на работа, включително в друго населено място в страната или в други държави.
    8. Срок за предоставяне на посредническите услуги Временно за срок от ............................................ до ..............................................***
      по заетостта Еднократно на ......................................................................................... 20 ..... г. ****
         
    9. Адрес на офиса/офисите Гр./с. .....................................................................................................................................................
      или на място за Община ................................................................................................................................................
      извършване на Област ..................................................................................................................................................
      посредническа дейност Ул./кв./ж.к. .............................................................................................. № .......................................
      по наемане на работа на бл. ........... ет. ............. ап. ...............
      територията на Република България Тел./факс: ..............................................................................................................................................
    10. Приложени документи***** 0 копие на документ, издаден от съответната държава - членка на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария, удостоверяващ правото на лицето да предоставя посреднически услуги по заетостта, с приложен официален превод на български език;
        0 пълномощно в оригинал, когато уведомлението се подава от пълномощник.
    11. Уведомител: ...........................................................................................................................................................
        (име, подпис, печат)
    12. Дата: ............................................................................................................................................................
     
  Забележки:  
     
  * Отбележете с "Х" териториалния обхват на посредническите услуги, които ще се предоставят на територията на Република България.  
  ** Отбележете с "Х" посредническите услуги, които ще се предоставят на територията на Република България.  
  *** Временното предоставяне на услуги на територията на Република България е за период до 6 месеца в рамките на една календарна година.  
  **** Посочете конкретна дата за еднократното предоставяне на посреднически услуги на територията на Република България в рамките на една календарна година.  
  ***** Отбележете с "Х" документа, който е представен.  
               
   

  източник: az.government.bg

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Заетост  x