Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Наредба за реда за предоставяне на посреднически услуги от АЗ на чуждестранни работодатели за наемане на работа на български граждани

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg
  Приета с ПМС № 242 от 8.09.2004 г., обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г., в сила от 17.09.2004 г.
  кн. 10/2004 г., стр. 209
   
  Глава първа
  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
   
  Чл. 1.  С наредбата се уреждат редът за предоставяне от Агенцията по заетостта на посреднически услуги на чуждестранни работодатели за наемане на работа на български граждани, съдържанието на посредническия и на трудовия договор, както и редът за сключването им.
   
  Чл. 2.  (1) Агенцията по заетостта предоставя посреднически услуги на чуждестранни работодатели с оглед на състоянието и тенденциите в развитието на пазара на труда в Република България.
  (2) Агенцията по заетостта отказва да предостави посреднически услуги на чуждестранен работодател, ако въз основа на представените от него документи прецени, че не са защитени интересите и правата на българските граждани или условията на труд и възнагражденията са под минималните за приемащата държава съобразно националното й законодателство.
  (3) Агенцията по заетостта отказва предоставянето на посреднически услуги, при условие че не може да изпълни заявката по чл. 3 поради обема и сроковете, посочени в нея.
   
  Глава втора
  РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ
   
  Чл. 3.  (1) Чуждестранен работодател, наричан по-нататък "работодателя", който желае да наеме на работа български граждани, представя писмена заявка за това до Агенцията по заетостта по утвърден образец.
  (2) Заявката по ал. 1 трябва да съдържа информация за:
  1.  свободните работни места - по вид и брой;
  2.  размера на трудовото възнаграждение и системата на заплащане на труда;
  3.  датата на започване на работа;
  4.  изискванията за образование на кандидатa;
  5.  необходимия трудов стаж на кандидата;
  6.  степента на владеене на чуждия език;
  7.  други изисквания към кандидата в зависимост от характера на работата и нормативните изисквания за заемането й съгласно чуждото законодателство.
  (3) Към заявката работодателят представя следните документи:
  1.  официален документ, удостоверяващ правния статут, актуалното състояние и предмета на дейност съгласно националното законодателство на приемащата държава, съответно легализиран и преведен, освен ако е предвидено друго в международен договор, по който Република България е страна;
  2.  документ, издаден от компетентния орган съобразно законодателството на приемащата държава, с който се потвърждава правото на работодателя да наема на работа чужденци, съответно легализиран и преведен, освен ако е предвидено друго в международен договор, по който Република България е страна;
  3.  извлечение от действащото законодателство на приемащата държава относно наемането на работа на чуждестранни граждани и условията на труд и заплащане.
  Чл. 4.  Агенцията по заетостта проверява легитимността на работодателя и правото му да наема на работа чужденци чрез дипломатическите или консулските представителства на Република България в съответната страна, в случай че не е представен документ по чл. 3, ал. 3, т. 2.
  Чл. 5.  При непълнота или нередовност на представената от чуждестранния работодател документация Агенцията по заетостта изисква нейното допълване и/или отстраняване на нередовностите в двумесечен срок.
  Чл. 6.  Агенцията по заетостта изпраща на работодателя проект на посреднически договор при напълно комплектувани документи.
   
  Глава трета
  СКЛЮЧВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКИЯ ДОГОВОР
   
  Чл. 7.  (1) Когато има сключен международен договор в областта на заетостта, по който Република България е страна, посредничеството на Агенцията по заетостта се осъществява по реда на договора.
  (2) Посреднически договор може да се сключи, ако неговият предмет е извън предмета на международния договор по ал. 1.
  Чл. 8. Агенцията по заетостта сключва посреднически договори с работодатели от държави, чието законодателство позволява ползването на чуждестранни посреднически услуги при наемане на работници.
   
  Глава четвърта
  СЪДЪРЖАНИЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКИЯ ДОГОВОР
   
  Чл. 9.  Посредническият договор трябва да съдържа:
  1.  задължението на работодателя да предостави на Агенцията по заетостта информация за:
  а) всяко работно място - относно мястото и характера на работата, срока на наемане, трудовото възнаграждение, работното време и отпуските, както и поеманите от него ангажименти за осигуряване на квартира и поемане на транспортните разходи от Република България до съответната държава и обратно;
  б) действащата в приемащата държава нормативна уредба относно размера на трудовите възнаграждения, данъчното облагане на доходите, социалното и здравното осигуряване на чуждестранните работници, включително обезщетения при трудова злополука, временна и трайна неработоспособност, смърт, предсрочно прекратяване на трудовия договор, както и за условията и реда за издаване на разрешения за влизане, пребиваване и работа на територията на съответната държава;
  2.  задължението на работодателя да заплати на Агенцията по заетостта разходите, извършени във връзка с изпълнението на дадената заявка, като: пощенски и телефонни разходи; разходи за наем на помещения, площадки, полигони, автомобили, техника; разходи по наемане на специалисти за преводачески услуги и специалисти за проверка на професионалната и езиковата квалификация на кандидатите; командировъчни разходи, както и други разходи, свързани с изпълнението на посредническия договор.
   
  Чл. 10.  (1) Агенцията по заетостта може да договори извършването на:
  1.  набиране на кандидати съобразно изискванията на работодателя в конкретната заявка;
  2.  предварителен подбор на кандидатите по документи и/или чрез практически изпит;
  3.  изпращане документите на одобрените кандидати на работодателя, когато конкретната заявка предвижда това;
  4.  организиране провеждането на събеседвания на кандидатите с работодателя при дадена предварителна писмена заявка;
  5.  осъществяване на необходимата координация между кандидатите и работодателя;
  6.  запознаване на одобрените кандидати с условията и реда за получаване на разрешение за работа.
  (2) Кандидати по ал. 1 са лицата, регистрирани при условията и по реда на чл. 18 от Закона за насърчаване на заетостта.
  Чл. 11.  (1) След извършване на подбор на кандидатите Агенцията по заетостта изпраща документите на одобрените кандидати на работодателя, който извършва окончателен подбор.
  (2) Работодателят уведомява своевременно Агенцията по заетостта за всеки неодобрен кандидат.
  (3) Работодателят изпраща на Агенцията по заетостта проект на трудов договор за съответния одобрен кандидат.
  (4) Проектът на трудов договор се представя и в превод на български, френски, немски, испански, руски или английски език съобразно езиковите познания на съответния кандидат.
   
  Глава пета
  СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР
   
  Чл. 12.  Проектът на трудов договор по чл. 11, ал. 3 съдържа:
  1.  данни за съдебната регистрация и идентификация на работодателя;
  2.  данни за характера и мястото на работата; данни за длъжността; условията на труд; срока на наемането; работното време; почивките; отпуските; трудовото възнаграждение; срока на предизвестие при прекратяване на трудовия договор; битовите условия; социалното и здравното осигуряване; обезщетенията при трудова злополука, временна и трайна неработоспособност, смърт и при предсрочно прекратяване на трудовия договор;
  3.  задълженията на страните относно транспортните разходи на българския гражданин от Република България до работното място при ползването на годишен отпуск и при окончателното му завръщане в страната, включително при предсрочно прекратяване на трудовия договор;
  4.  задълженията на страните във връзка с издаването на разрешения за влизане, пребиваване и работа съобразно законодателството на приемащата държава;
  5.  задължението на работодателя да сключи за своя сметка здравна осигуровка и/или застраховка на наетото на работа лице преди неговото заминаване от Република България, действаща на територията на съответната чужда държава, за срока на сключения индивидуален трудов договор.
   
  Глава шеста
  СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР
   
  Чл. 13.  (1) Агенцията по заетостта предоставя на съответния кандидат за подпис проекта на трудов договор, след като установи, че неговите клаузи съответстват на разпоредбите на чл. 12.
  (2) Агенцията по заетостта предоставя на кандидата проекта на трудов договор с превод на български език, в случай че той не владее езика, на който е предоставен договорът.
   
  Чл. 14.  (1) Ако Агенцията по заетостта установи, че проектът на трудов договор не отговаря на изискванията на чл. 12, тя уведомява писмено работодателя за несъответствията и му дава 7-дневен срок за отстраняването им.
  (2) Ако в срока по ал. 1 работодателят не отстрани посочените несъответствия в проекта на трудов договор, Агенцията по заетостта прекратява посредничеството за определеното работно място.
  (3) Ако работодателят системно не отстранява несъответствията в проектите на трудов договор, Агенцията по заетостта има право да прекрати едностранно посредническия договор.
  (4) С подписването на трудовия договор от работника се считат за изпълнени посредническите услуги на Агенцията по заетостта спрямо търсещото работа лице.
   
  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
   
  § 1.  Наредбата се приема на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за насърчаване на заетостта.
   
  § 2.  Министърът на труда и социалната политика утвърждава:
  1.  образец на посреднически договор с чуждестранен работодател;
  2.  образец на заявка на чуждестранен работодател, който желае да наеме на работа български гражданин, ползвайки посредническите услуги на Агенцията по заетостта.
   
  § 3.  Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта към министъра на труда и социалната политика.
   
  § 4.  Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
   
  източник: az.government.bg

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Заетост  x