Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Закона за хората с увреждания

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 105 от 11 декември 2020 г. на Държавен вестник е обнародван:

  Закон за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания
  (обн., ДВ, бр.105 от 2018 г.; изм., бр. 24 и 101 от 2019 г. и бр. 28 и 67 от 2020 г.)

  § 1. В чл. 10, ал. 3 т. 4 и 5 се отменят.

  § 2. В чл. 24 ал. 1 се отменя.

  § 3. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се отменя.
  2. Създава се ал. 6:
  „(6) При промяна на обстоятелствата, въз основа на които е предоставена подкрепа по чл. 25, ал. 2, директорът на дирекция „Социално подпомагане“ служебно изготвя нова индивидуална оценка на потребностите.“

  § 4. В чл. 38 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 3 в текста преди т. 1 след думите „ал. 1“ се добавя „до края на съответната календарна година“.
  2. Създават се ал. 7 и 8:
  „(7) За новосъздадени предприятия задължението по ал. 1 възниква през годината, следваща годината на вписването им.
  (8) Специфичните фактори в работната среда по ал. 3, т. 1 се установяват съобразно броя на работниците и служителите, които:
  1. полагат труд при условията на първа или втора категория труд;
  2. работят при условията на установено намалено работно време или имат право на допълнителен платен годишен отпуск съгласно чл. 156, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.“

  § 5. В чл. 51 след думата „увреждания“ се поставя запетая и се добавя „с психични разстройства и/или интелектуални затруднения“.

  § 6. В чл. 52 навсякъде след думата „увреждания“ се поставя запетая и се добавя „с психични разстройства и/или интелектуални затруднения“.

  § 7. Член 61 се отменя.

  § 8. В чл. 65, ал. 1 думата „закона“ се заменя със „закон“.

  § 9. В чл. 72 т. 1 се отменя.

  § 10. Член 73 се изменя така:
  „Чл. 73. (1) Хората с увреждания имат право на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, определени индивидуално с медицински документ, издаден от лекарските консултативни комисии, ТЕЛК или НЕЛК, въз основа на конкретните им нужди и съгласно спецификация, утвърдена от Националната здравноосигурителна каса.
  (2) Финансирането и предоставянето на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания се осъществяват от Националната здравноосигурителна каса въз основа на механизъм и стандарти за качество на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания, като средствата за това се предоставят от държавния бюджет с трансфер чрез бюджета на Министерството на здравеопазването.
  (3) Механизмът за финансиране и стандартите по ал. 2 се определят с наредбата по чл. 45, ал. 9 от Закона за здравното осигуряване и с наредбата по чл. 30а, ал. 4 от Закона за медицинските изделия, а механизмът за предоставяне и ползване – в правилника за прилагане на закона.
  (4) Хората с увреждания, неизползвали помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия по предназначение, възстановяват пълната им стойност, заплатена от Националната здравноосигурителна каса, заедно с лихвата по реда за събиране на държавните вземания.“

  § 11. В чл. 85, ал. 1, т. 4 след думите „ал. 1“ запетаята и думите „т. 2“ се заличават.

  § 12. В чл. 86 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1, т. 3 след думите „чл. 48, ал. 1, т. 2“ се добавя „и/или т. 3“.
  2. В ал. 4 след думите „не по-кратък от 12 месеца от датата на заличаването“ се поставя запетая и се добавя „когато не е спазен срокът за уведомяване по чл. 85, ал. 2“.

  § 13. В чл. 88 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата „създава“ се заменя с „води“.
  2. Навсякъде думите „Агенцията за хората с увреждания“ се заменят с „Изпълнителната агенция по лекарствата“.

  § 14. В чл. 89 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 8 след думата „предоставяне“ се поставя запетая и се добавя „ползване“, а думите „министъра на труда и социалната политика“ се заменят с „министъра на здравеопазването съгласувано с Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата“.
  2. Навсякъде думите „Агенцията за хората с увреждания“ се заменят с „Изпълнителната агенция по лекарствата“.

  § 15. В чл. 91, ал. 2 думите „Агенцията за хората с увреждания“ се заменят с „Изпълнителната агенция по лекарствата“.

  § 16. В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думите „ал. 8“ се добавя „когато не е сключило договор за заплащането им с Националната здравноосигурителна каса по чл. 45, ал. 16 от Закона за здравното осигуряване“.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Когато лицето по ал. 1 е сключило договор за заплащане с Националната здравноосигурителна каса по чл. 45, ал. 16 от Закона за здравното осигуряване, глобата, съответно имуществената санкция се налага съгласно този договор.“

  § 17. В чл. 101 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 6 се изменя така:
  „6. Изпълнителната агенция по лекарствата – в случаите по чл. 99;“.
  2. В ал. 2 т. 7 се изменя така:
  „7. изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата или оправомощено от него длъжностно лице.“

  § 18. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните допълнения:
  1. В т. 2 след думите „вид и степен на увреждане“ се добавя „или степен на трайно намалена работоспособност“.
  2. В т. 23 след думата „увреждания“ се поставя запетая и се добавя „с психични разстройства и/или интелектуални затруднения“.

  § 19. В § 28, т. 3 от преходните и заключителните разпоредби думите „2021 г.“ се заменят с „2022 г.“.

  Преходни и заключителни разпоредби

  § 20. (1) Подзаконовите нормативни актове по прилагането на този закон се привеждат в съответствие с него в тримесечен срок от влизането му в сила.
  (2) До привеждането на подзаконовите нормативни актове по ал. 1 се прилагат действащите подзаконови нормативни актове.

  § 21. До 31 декември 2021 г. министърът на здравеопазването издава наредбата по чл. 89, ал. 8.

  § 22. (1) До 31 декември 2021 г. Министерският съвет привежда в съответствие с този закон Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата и Устройствения правилник на Агенцията за хората с увреждания.
  (2) До 31 декември 2021 г. Агенцията за хората с увреждания предава на Изпълнителната агенция по лекарствата регистъра по чл. 88, ал. 1 и обучава персонала на Изпълнителната агенция по лекарствата за неговото водене и поддържане.
  (3) До 31 декември 2021 г. дейностите по воденето, поддържането и съхраняването на регистъра по чл. 88, ал. 1 се осъществяват от Агенцията за хората с увреждания. От 1 януари 2022 г. неприключилите производства се довършват от Изпълнителната агенция по лекарствата.

  § 23. До 31 декември 2021 г. Агенцията за социално подпомагане предава на Националната здравноосигурителна каса информацията, свързана с предоставените целеви помощи по чл. 72, т. 1.

  § 24. Започналите и неприключили до 31 декември 2021 г. производства за предоставяне на целеви помощи по чл. 72, т. 1, включително плащанията, се довършват при досегашните условия и ред.

  § 25. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 102 от 2017 г., бр. 18, 77, 91, 98 и 102 от 2018 г., бр. 24, 58 и 99 от 2019 г. и бр. 23, 28, 34, 44 и 67 от 2020 г.) в чл. 108а се създава ал. 2а:
  „(2а) В Информационната база данни по ал. 1 се вписват и медицинските документи, издадени от лекарските консултативни комисии, ТЕЛК или НЕЛК съгласно чл. 73, ал. 1 от Закона за хората с увреждания.“

  § 26. Законът влиза в сила от 1 януари 2021 г., с изключение на § 1, 2, 7, 9, 10, 13 – 17 и 25, които влизат в сила от 1 януари 2022 г.

  Законът е приет от 44-то Народно събрание на 2 декември 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

  Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

  източник: dv.parliament.bg

   

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x