Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа и на обслужващия персонал на кораба и корабопритежателя

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 89 от 12 ноември 2019 г. на Държавен вестник е обнародвано:

  Постановление № 280 от 7 ноември 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа и на обслужващия персонал на кораба и корабопритежателя (загл. доп. – ДВ, бр. 19 от 2018 г.), приета с Постановление № 226 на Министерския съвет от 2003 г. 
  (обн., ДВ, бр. 93 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2005 г., бр. 32 от 2014 г. и бр. 19 от 2018 г.)

  МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

  § 1. В чл. 2, ал. 2 след думите „риболовните кораби“ се добавя „с дължина под 24 метра“.

  § 2. В чл. 6 се създава ал. 9:
  „(9) Разпоредбите на този член не се прилагат по отношение на корабопритежател на риболовен кораб с дължина не по-малко от 24 метра, който сам управлява своя кораб.“

  § 3. В чл. 54б, ал. 1 след думите „за кораби, плаващи по вътрешните водни пътища“ се поставя запетая и се добавя „или на Споразумението във връзка с изпълнението на Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 г. на Международната организация на труда, сключено на 21 май 2012 г. между Общата конфедерация на селскостопанските кооперации в Европейския съюз (COGECA), Европейската федерация на транспортните работници (ETF) и Сдружението на националните организации на риболовни предприятия в Европейския съюз (Europêche)“.

  § 4. Създава се чл. 349а:
  „Чл. 349а. Относно настаняването на риболовен кораб се прилагат правилата, посочени в приложение № 5.“

  § 5. В допълнителните разпоредби се правят следните допълнения:
  1. В § 1 се създават т. 16 и 17:
  „16. „Рибар“ е всяко лице, което работи по трудов договор или е ангажирано на друго основание на борда на риболовен кораб с дължина не по-малко от 24 метра, извършващ стопански риболов, с изключение на морските пилоти и наземния персонал, извършващи работа на борда на кораб на кей.
  17. „Дължина на кораба (L)“ е 96 на сто от общата дължина по водолинията при 85 на сто максимална дълбочина на газене, измерена от линията на кила, или дължината от предния ръб на носа до оста на кормилото по тази водолиния, ако последната стойност е по-голяма от първата. При кораби, проектирани с наклонен кил, водолинията, по която се мери тази дължина, е успоредна на проектната водолиния.“
  2. Създава се § 1г:
  „§ 1г. Наредбата въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2017/159 на Съвета от 19 декември 2016 г. за изпълнение на Споразумението във връзка с изпълнението на Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 г. на Международната организация на труда, сключено на 21 май 2012 г. между Общата конфедерация на селскостопанските кооперации в Европейския съюз (COGECA), Европейската федерация на транспортните работници (ETF) и Сдружението на националните организации на риболовни предприятия в Европейския съюз (Europêche).“
  3. Създава се § 1д:
  „§ 1д. Наредбата въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2018/131 на Съвета от 23 януари 2018 г. за изпълнение на Споразумението, сключено между Асоциациите на корабособствениците от Европейската общност (ECSA) и Европейската федерация на транспортните работници (ETF) за изменение на Директива 2009/13/ЕО в съответствие с измененията от 2014 г. на Морската трудова конвенция от 2006 г., одобрени от Международната конференция на труда на 11 юни 2014 г. (ОВ, L 22 от 26 януари 2018 г.).“

  § 6. Създава се приложение № 5 към чл. 349а:
  „Приложение № 5
   към чл. 349а
  Настаняване на риболовен кораб
  Общи разпоредби
  1. По смисъла на настоящото приложение:
  а) „Споразумение“ означава споразумението, сключено от Общата конфедерация на селскостопанските кооперации в Европейския съюз (COGECA), Европейската федерация на транспортните работници (ETF) и Сдружението на националните организации на риболовните предприятия в Европейския съюз (Europêche) на 21 май 2012 г. във връзка с изпълнението на Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 г. на Международната организация на труда;
  б) „нов риболовен кораб“ означава кораб, за който:
  аа) договорът за построяване или за основно преустройство е сключен на или след датата на влизането в сила на споразумението, или
  бб) договорът за построяване или за основно преустройство е сключен преди датата на влизането в сила на споразумението и който е доставен три или повече години след тази дата, или
  вв) при липса на договор за построяване на или след датата на влизането в сила на споразумението килът е положен или започва изграждането на конструкция, която може да се оприличи на определен кораб, или е започнат монтажът, включващ най-малко петдесет тона или един процент от оценената маса на всички структурни материали, ако последната величина е по-малка;
  в) „съществуващ кораб“ означава кораб, който не е нов риболовен кораб.
  2. Приложението се отнася за всички нови риболовни кораби с палуба, предмет на каквито и да било изключения, предвидени в съответствие с член 3 от споразумението.
  3. На рибарите, работещи на борда на обслужващи (фидерни) кораби, които не разполагат с подходящи жилищни и санитарни помещения, се осигуряват такива помещения на борда на кораба майка.
  Планиране и контрол
  4. Когато корабът е новопостроен или жилищните помещения за екипажа са реконструирани, съответствието на кораба с изискванията на настоящото приложение се установява при извършване на проверка по реда на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 11 за прегледите на корабите и корабопритежателите (обн., ДВ, бр. 52 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2004 г., бр. 9, 30 и 49 от 2009 г., бр. 65 от 2013 г., бр. 16 от 2014 г., бр. 5 от 2015 г. и бр. 89 от 2018 г.).
  5. При проверката на кораби с дължина не по-малко от 24 метра по т. 4 се изисква да бъдат представени подробни планове и информация относно жилищните помещения.
  6. Когато кораб сменя знамето, под което плава, със знаме на държава – членка на Европейския съюз, съответствието на кораба с изискванията на настоящото приложение се установява при извършване на проверка по реда на чл. 17а от Наредба № 11 за прегледите на корабите и корабопритежателите (обн., ДВ, бр. 52 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2004 г., бр. 9, 30 и 49 от 2009 г., бр. 65 от 2013 г., бр. 16 от 2014 г., бр. 5 от 2015 г. и бр. 89 от 2018 г.).
  7. Когато кораб сменя знамето, под което плава, със знаме на държава – членка на Европейския съюз, или е регистриран под пълната юрисдикция на държава – членка на Европейския съюз, за този кораб престават да се прилагат всички алтернативни изисквания в съответствие с параграфи 15, 39, 47 или 62 от приложение III към Конвенция № 188, които компетентният орган на държавата извън Европейския съюз, под чието знаме корабът е плавал в миналото, може да е приел.
  Проектиране и изграждане
  8. Във всички жилищни помещения се осигурява достатъчна светла височина. Помещенията, където се очаква рибарите да стоят изправени в продължение на дълги периоди от време, се проектират в съответствие с изискванията на Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (обн., ДВ, бр. 88 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2000 г., бр. 52 от 2001 г., бр. 43 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 40 от 2008 г., бр. 24 от 2013 г. и бр. 95 от 2016 г.).
  9. За кораби с дължина не по-малко от 24 метра разрешената минимална светла височина във всички жилищни помещения, където е необходимо пълно и свободно движение, е не по-малка от 200 сантиметра.
  Отвори във и между жилищните помещения
  10. Не се допускат директни отвори, освен с предназначение на аварийни изходи, между спалните помещения и складовите помещения за риба и машинните отделения. Когато това е разумно и възможно, директни отвори към кухненски, складови, сушилни или комунални санитарни зони се избягват, освен ако изрично не е предвидено друго.
  11. За кораби с дължина не по-малко от 24 метра не се допускат директни отвори, освен с предназначение на аварийни изходи, между спалните помещения и складовите помещения за риба или към кухненски, складови и сушилни помещения или комунални санитарни зони; частта от преградите, разделяща тези места от спалните помещения, както и външните прегради се изграждат от стомана или друг одобрен материал и са водонепроницаеми и газонепроницаеми. Тази разпоредба не изключва възможността санитарните зони да се споделят между две каюти.
  Изолация
  12. Жилищните помещения се изолират по подходящ начин; материалите, използвани за изграждане на вътрешни прегради, ламперия и обшивки, както и за подове и шевове, са подходящи за целта и способстват за осигуряване на здравословна среда. Във всички жилищни помещения се осигурява достатъчно отводняване.
  13. Предприемат се всички възможни мерки за защита на жилищните помещения за екипажа от мухи и други насекоми, особено когато корабът се експлоатира в райони с големи популации на комари.
  14. При необходимост се осигуряват аварийни изходи от всички жилищни помещения за екипажа.
  Шум и вибрации
  15. За предпазване на работещите от съществуващи или потенциални рискове за здравето и безопасността, свързани с вредното въздействие на производствените вибрации и експозиция на шум, са установени изисквания за безопасни условия на труд в Наредба № 3 от 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации (ДВ, бр. 40 от 2005 г.) и Наредба № 6 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр. 70 от 2005 г.).
  16. Установените минимални изисквания съгласно т. 15 осигуряват подходяща защита на рибарите от последиците от такъв шум и вибрации, включително последиците от умора, предизвикана от шум и вибрации.
  Вентилация
  17. Жилищните помещения се вентилират, като се вземат предвид климатичните условия. Вентилационната система подава чист въздух в удовлетворяващо състояние винаги когато има рибари на борда.
  18. Мерките за вентилация или другите мерки са такива, че непушачите са защитени от тютюнев дим.
  19. Корабите с дължина не по-малко от 24 метра се оборудват с вентилационна система за жилищните помещения, която се контролира по такъв начин, че поддържа удовлетворяващо качество на въздуха и гарантира достатъчно движение на въздуха при всякакви метеорологични и климатични условия. Вентилационните системи функционират по всяко време, когато има рибари на борда.
  Отопление и климатични системи
  20. Жилищните помещения се отопляват по подходящ начин, като се вземат предвид климатичните условия.
  21. За кораби с дължина не по-малко от 24 метра се осигурява достатъчно топлина чрез подходяща система за отопление, освен при риболовни кораби, експлоатирани единствено в тропически климат. Отоплителната система осигурява топлина при всякакви условия според необходимостта и функционира, когато на борда живеят или работят рибари и когато условията го изискват.
  22. За кораби с дължина не по-малко от 24 метра, с изключение на онези, които редовно осъществяват дейност в райони, където умерените климатични условия не го изискват, в жилищните помещения, на мостика, в залата за радиовръзка и всяко помещение за централизиран контрол на машините се осигурява климатизация.
  Осветление
  23. Във всички жилищни помещения се осигурява достатъчно светлина.
  24. Винаги когато е възможно, жилищните помещения се осветяват с естествена светлина в допълнение към изкуствената светлина. В спалните помещения, където има достъп на естествена светлина, се предоставят средства за блокиране на светлината.
  25. В допълнение към нормалното осветление на спалното помещение за всяко спално място се осигурява достатъчна светлина за четене.
  26. В спалните помещения се осигурява аварийно осветление.
  27. Когато корабът не е снабден с аварийно осветление в каюткомпаниите, коридорите и всякакви други помещения, които се използват или могат да се използват за аварийни изходи, в тези помещения се осигурява постоянно нощно осветление.
  28. За кораби с дължина не по-малко от 24 метра се осигурява осветление в жилищните помещения в съответствие с изискванията на Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (обн., ДВ, бр. 88 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2000 г., бр. 52 от 2001 г., бр. 43 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 40 от 2008 г., бр. 24 от 2013 г. и бр. 95 от 2016 г.). Във всяка част от жилищните помещения на разположение за свободно движение минималният стандарт за такова осветление е такъв, че да позволява на човек с нормално зрение да чете стандартен вестникарски текст в ясен ден.
  Спални помещения
  Общи положения
  29. Когато проектът, размерите или предназначението на кораба позволяват, спалните помещения се разполагат така, че ефектите от движението и ускорението да се сведат до минимум, но в никакъв случай не се разполагат пред предната преграда.
  Свободна подова част
  30. Броят на лицата на спално помещение и свободната подова част на обитател, с изключение на пространството, заемано от койки и шкафчета, е такъв, че да се осигури достатъчно пространство и удобство за рибарите на борда, като се вземе предвид предназначението на кораба.
  31. За кораби с дължина не по-малко от 24 метра, но под 45 метра, свободната подова част на човек в спалните помещения, с изключение на пространството, заемано от койки и шкафчета, е не по-малко от 1,5 квадратни метра.
  32. За кораби с дължина не по-малко от 45 метра свободната подова част на човек в спалните помещения, с изключение на пространството, заемано от койки и шкафчета, е не по-малко от 2 квадратни метра.
  Брой лица на спално помещение
  33. Доколкото изрично не е предвидено друго, разрешеният брой лица, които могат да заемат едно спално помещение, е не повече от шест.
  34. За кораби с дължина не по-малко от 24 метра разрешеният брой лица, които могат да заемат едно спално помещение, е не повече от четири.
  35. Доколкото изрично не е предвидено друго и когато това е възможно, за офицерите се осигурява отделно спално помещение или спални помещения.
  36. За кораби с дължина не по-малко от 24 метра спалните помещения за офицери са предназначени само за едно лице, когато това е възможно, и при никакви обстоятелства в тях не се разполагат повече от две спални места.
  Други
  37. Максималният брой лица, които могат да бъдат настанени в едно спално помещение, се обозначава четливо и незаличимо на място в помещението, където може лесно да се види.
  38. Осигуряват се индивидуални койки с подходящи размери. Матраците са от подходящ материал. За всяко спално място се осигурява локално осветление.
  39. За кораби с дължина не по-малко от 24 метра минималните вътрешни размери на койките са не по-малко от 198 на 80 сантиметра.
  40. Спалните помещения се планират и оборудват така, че да се осигури достатъчно удобство за обитателите и да се улесни поддържането на вътрешния ред. Осигуреното оборудване включва койки, индивидуални шкафчета, достатъчни за дрехи и други лични вещи, както и подходяща повърхност за писане.
  41. За кораби с дължина не по-малко от 24 метра се осигурява бюро, подходящо за писане, и стол.
  42. Жилищните помещения за спане са разположени или оборудвани така, че да се осигури подходящо ниво на уединение за мъже и за жени.
  Каюткомпании
  43. Каюткомпаниите са възможно най-близо до камбуза, но в никакъв случай не се разполагат пред предната преграда.
  44. Корабите са оборудвани с помещение за каюткомпания, подходящо за предназначението им. Доколкото изрично не е предвидено друго и когато това е възможно, помещението на каюткомпанията се отделя от спалните помещения.
  45. За кораби с дължина не по-малко от 24 метра помещението на каюткомпанията се отделя от спалните помещения.
  46. Размерите и оборудването на всяка каюткомпания са съобразени с броя на лицата, които могат да я използват.
  47. За кораби с дължина между перпендикулярите (LBP), по-голяма или равна на 15 метра, се осигурява хладилник с достатъчен капацитет и уреди за приготвяне на топли и студени напитки, които са на разположение и са достъпни за рибарите по всяко време.
  Вани или душове, тоалетни и умивални
  48. Санитарни помещения, съобразени с предназначението на кораба и включващи тоалетни, умивални и вани или душове, се осигуряват за всички лица на борда. Тези съоръжения отговарят най-малко на минималните стандарти за здраве и хигиена и на разумни стандарти за качество.
  49. Санитарните помещения са такива, че да се изключи замърсяване на други пространства. Санитарните възли осигуряват подходящо уединение.
  50. Течаща топла и студена прясна вода се осигурява на разположение на всички рибари и други лица на борда в достатъчни количества, за да се предостави възможност за добра хигиена.
  51. Когато са осигурени санитарни помещения, те са снабдени с вентилация с изход на открито, независима от всяка друга част на жилищните помещения.
  52. Всички повърхности в санитарните помещения спомагат за лесно и ефективно почистване. Подовете имат противоплъзгаща се палубна настилка.
  53. За кораби с дължина не по-малко от 24 метра за всички рибари, настанени в помещения, към които не са прикрепени санитарни помещения, се осигурява най-малко една вана или душ, или и двете, една тоалетна и една мивка поне за всеки четири лица.
  Перални съоръжения
  54. Удобства за пране и сушене на дрехи се предоставят при необходимост, като се вземе предвид предназначението на кораба, доколкото изрично не е предвидено друго.
  55. За кораби с дължина не по-малко от 24 метра се осигуряват подходящи съоръжения за пране, сушене и гладене на дрехи.
  56. За кораби с дължина не по-малко от 45 метра се осигуряват подходящи съоръжения за пране, сушене и гладене на дрехи в помещение, отделено от спалните помещения, каюткомпаниите и тоалетните, което е адекватно вентилирано, отоплявано и снабдено с въжета или други средства за сушене на дрехи.
  Съоръжения за болни и пострадали рибари
  57. На рибар, който страда от заболяване или нараняване, се осигурява каюта, когато е необходимо.
  58. На борда на кораби от над 500 брутен регистриран тонаж (БРТ), на които 15 или повече рибари са ангажирани за рейс с продължителност над три дни, и на риболовни кораби с дължина не по-малко от 45 метра независимо от числеността на екипажа и продължителността на рейса се осигурява отделен лазарет, в който може да се прилага медицинско обслужване. Пространството се поддържа подходящо оборудвано и в добро хигиенно състояние.
  Други съоръжения
  59. Място за окачване на пособия за лоши метеорологични условия и други лични предпазни средства се осигурява извън спалните помещения, но на удобно разстояние.
  Спално бельо и завивки, кухненски и други прибори
  60. Подходящи прибори за хранене, както и спално и друго бельо се предоставят на всички рибари на борда. Въпреки това разходите за спално бельо могат да бъдат възстановени като оперативен разход, ако това е предвидено в колективния трудов договор или в трудовия договор на рибар.
  Съоръжения за отдих
  61. За кораби с дължина не по-малко от 24 метра се осигуряват подходящи съоръжения, удобства и услуги за отдих за всички рибари на борда. Когато е уместно, каюткомпаниите могат да се използват за дейности за отдих.
  Съобщителни съоръжения
  62. Доколкото е възможно, на всички рибари на борда се осигурява подходящ достъп до съобщителни съоръжения на разумна цена, която не надхвърля пълните разходи за корабопритежател.
  Съоръжения за камбуза и складове за провизии
  63. На борда се осигуряват готварски уреди. Доколкото изрично не е предвидено друго и когато е възможно, това оборудване се монтира в отделен камбуз.
  64. Камбузът – или зоната за готвене, когато не е предвиден отделен камбуз – е с достатъчни размери за целта, добре осветен и вентилиран и добре оборудван и поддържан.
  65. За кораби с дължина не по-малко от 24 метра се осигурява отделен камбуз.
  66. Контейнерите с газ бутан или пропан, използвани за готвене в камбуза, се съхраняват на откритата палуба и в заслон, който е проектиран да ги предпазва от външни източници на топлина и външно влияние.
  67. Осигурява се подходящо място за съхранение на провизии с достатъчен капацитет, което да може да се поддържа сухо, хладно и добре проветрено, за да се избегне разваляне на запасите, и когато е възможно и доколкото изрично не е предвидено друго, се използват хладилници или друг способ за съхранение при ниска температура.
  68. За кораби с дължина между перпендикулярите (LBP), по-голяма или равна на 15 метра, се използва килер за провизии и хладилник и друг способ за съхранение при ниска температура.
  Храни и питейна вода
  69. Храните и питейната вода се осигуряват в достатъчни количества, като се вземат предвид броят на рибарите, както и времетраенето и естеството на рейса. Освен това те са с подходяща хранителна стойност, качество, количество и разнообразие, като се вземат предвид също религиозните изисквания и културните практики на рибарите по отношение на храната.
  Чисто и обитаемо състояние
  70. Жилищните помещения се поддържат в чисто и обитаемо състояние и в тях не се допускат вещи или запаси, които не са лична собственост на обитателите или техни лични предпазни или спасителни средства.
  71. Камбузът и складовете за провизии се поддържат в добро хигиенно състояние.
  72. Отпадъците се съхраняват в затворени, добре запечатани контейнери и се отстраняват от зоните за обработка на храна, когато е необходимо.
  Проверки от капитана или по разпореждане на капитана
  73. а) За кораби с дължина не по-малко от 24 метра се извършват редовни проверки от или по разпореждане на капитана по реда на чл. 42 и 61 от настоящата наредба, за да се гарантира, че:
  аа) жилищните помещения са чисти, в добро състояние за живеене и безопасни и се поддържат в изправност;
  бб) запасите от храна и вода са достатъчни, и
  вв) камбузът и помещенията и оборудването за съхранение на храна са хигиенични и в състояние на изправност;
  б) резултатите от тези проверки, както и от предприетите действия за справяне с установените неизправности се записват в съответен протокол за проверката и са на разположение за преглед.“

  Заключителна разпоредба

  § 7. В допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1, т. 1 думите „риболовните кораби“ се заличават.
  2. Създава се нов § 1а:
  „§ 1а. Наредбата въвежда изискванията на чл. 20 на Директива (ЕС) 2017/159 на Съвета от 19 декември 2016 г. за изпълнение на Споразумението във връзка с изпълнението на Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 г. на Международната организация на труда, сключено на 21 май 2012 г. между Общата конфедерация на селскостопанските кооперации в Европейския съюз (COGECA), Европейската федерация на транспортните работници (ETF) и Сдружението на националните организации на риболовни предприятия в Европейския съюз (Europêche).“

  Министър-председател: Бойко Борисов
  Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
   
  източник: dv.parliament.bg

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Законодателни промени  x