Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 40 от 17 май 2019 г. на Държавен вестник е обнародвано:

  Постановление № 117 от 15 май 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г.
  (обн., ДВ, бр. 57 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 17 от 2016 г., бр. 30 от 2017 г. и бр. 57 от 2018 г.)

  МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

  § 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  „(2) Паричните обезщетения и паричните помощи по чл. 1, ал. 1 се изплащат по представени от правоимащите лица лични платежни сметки, обозначени с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водени от доставчици на платежни услуги (ДПУ), лицензирани от Българската народна банка (БНБ), и клонове на ДПУ, осъществяващи дейност на територията на страната.
  (3) Отношенията между Националния осигурителен институт (НОИ) и ДПУ, лицензирани от БНБ, и клоновете на ДПУ, осъществяващи дейност на територията на страната, във връзка с изплащане на паричните обезщетения и помощи се уреждат с договор.“

  § 2. В чл. 3, ал. 2 думите „банковата сметка“ се заменят с „личната платежна сметка“.

  § 3. В чл. 5 думите „банковата сметка“ се заменят с „платежната сметка“.

  § 4. В чл. 8, ал. 3 думите „банковата сметка“ се заменят с „платежната сметка“.

  § 5. В чл. 9, ал. 2 думите „банковата сметка“ се заменят с „платежната сметка“.

  § 6. В чл. 10 думите „банковата сметка“ се заменят с „платежната сметка“.

  § 7. В чл. 11 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 думите „банковата си сметка“ се заменят с „платежната си сметка“.
  2. В ал. 4 думите „банковата сметка“ се заменят с „платежната сметка“.

  § 8. В чл. 16, ал. 1 думите „и подпечатано“ и „и печата“ се заличават.

  § 9. В чл. 19, ал. 1, изречение трето думите „и подпечатва“ се заличават.

  § 10. В чл. 24, ал. 2 думите „букви „а“ и „г“ се заменят с „букви „а“, „г“ и „е“, а думите „чл. 4, т. 1 – 3“ се заменят с „чл. 4, т. 1 – 5“.

  § 11. В чл. 26 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Лицата, които искат изплащане на помощта по чл. 1, ал. 1, т. 2, буква „б“, могат да подадат заявление-декларация по образец съгласно приложение № 17.“
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Заявлението-декларация се подава от всяко от лицата по ал. 1 лично, чрез упълномощено съгласно чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) лице или по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) или с персонален идентификационен код (ПИК) на подателя в ТП на НОИ по постоянния или настоящия му адрес.“

  § 12. Член 27 се изменя така:
  „Чл. 27. (1) Наследниците на починало правоимащо лице могат да подадат заявление-декларация по образец съгласно приложение № 18 за изплащане на неполучените от наследодателя им парични обезщетения и помощи.
  (2) Заявлението-декларация по ал. 1 се подава от всеки от наследниците лично, чрез упълномощено съгласно чл. 18 от АПК лице или по електронен път с КЕП или с ПИК на подателя в ТП на НОИ по постоянния или настоящия му адрес.
  (3) Документите, издавани от общините (кметствата), необходими за преценка на правата по ал. 1, ако не са представени от заявителите, се изискват служебно. Общините (кметствата) изпращат документите в 14-дневен срок от получаването на искането.“

  § 13. В чл. 29, ал. 2 изречение първо се изменя така: „Уведомяването се извършва чрез лицензиран пощенски оператор на посочен точен адрес или по електронен път по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ).“

  § 14. В чл. 32, ал. 3 думите „и за специализантите по чл. 4, ал. 1, т. 9 от КСО“ се заличават.

  § 15. В чл. 38, ал. 3 накрая се добавя „или на техния родител/попечител“.

  § 16. В чл. 39, в ал. 1 и 3 думите „разплащателни или спестовни безсрочни банкови сметки“ се заменят с „платежни сметки.“

  § 17. Член 40 се изменя така:
  „Чл. 40. (1) Националният осигурителен институт превежда два пъти седмично на всеки ДПУ, с който е сключен договор по чл. 2, ал. 3, общата сума за всички правоимащи лица с платежни сметки, водени от съответния ДПУ, включени в списъка по ал. 2. Преводът се извършва по отделна, разкрита за целта сметка на ДПУ.
  (2) Разпределянето на сумата по ал. 1 и заверяването на личните платежни сметки на правоимащите лица се извършва въз основа на списък на лицата, съдържащ трите имена, единен граждански номер/личен номер/личен номер на чужденец/служебен номер, издаден от Националната агенция за приходите, номер на платежната сметка (IBAN) и сума. Списъкът се изпраща по електронен път, по реда на ЗЕУ, от НОИ до съответния ДПУ.
  (3) При закрита или несъществуваща лична платежна сметка, по която се превежда парично обезщетение и/или помощ, ДПУ възстановява на НОИ сумата в 3-дневен срок от получаването й.“

  § 18. Член 41 се отменя.

  § 19. Заглавието на раздел V се изменя така:
  „Парични обезщетения и помощи при прилагане на международен договор,  по който Република България е страна, и на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.

  § 20. В чл. 43 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, изречение първо думите „с която Република България прилага европейските регламенти или международните договори в областта на социалната сигурност“ се заменят със „с която се прилага международен договор, по който Република България е страна, или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.
  2. В ал. 2 думите „която не прилага европейските регламенти или международните договори в областта на социалната сигурност“ се заменят със „с която не се прилага международен договор, по който Република България е страна, или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.

  § 21. В чл. 44 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „с която Република България прилага европейските регламенти или международните договори в областта на социалната сигурност“ се заменят със „с която се прилага международен договор, по който Република България е страна, или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.
  2. В ал. 3, изречение първо думите „и под­печатано“ се заличават.

  § 22. В чл. 45, ал. 2 думите „с европейските регламенти или международните договори в областта на социалната сигурност ред“ се заменят със „с международен договор, по който Република България е страна, или с европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност ред“.

  § 23. Член 46 се изменя така:
  „Чл. 46. (1) Паричните обезщетения и помощи се изплащат в друга държава при условията и по реда, предвидени в международен договор, по който Република България е страна, или в европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, когато правоимащото лице пребивава в другата държава и е избрало да получава дължимите суми в съответната държава.
  (2) Изплащането на парични обезщетения и помощи по ал. 1 се извършва чрез преводи в евро, освен ако в международен договор, по който Република България е страна, или в европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност е предвидена друга конвертируема валута.“

  § 24. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Когато се установи обстоятелство по чл. 40, ал. 4 от КСО, длъжностното лице, на което е възложено ръководството по изплащането на паричните обезщетения и помощи, или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на ТП на НОИ, издава разпореждане за спиране на производството по изплащането на обезщетението.“
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
  „(3) Разпореждането по ал. 1 и 2 се връчва на лицето лично срещу подпис, чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочен точен адрес или по електронен път по реда на ЗЕУ.“
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
  „(4) Разпореждането по ал. 1 и 2 може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му пред ръководителя на съответното ТП на НОИ по реда на чл. 117 от КСО.“
  4. Досегашната ал. 4 се отменя.

  § 25. В приложения № 1 – 8, 12, 13, 19 и 20 се правят следните изменения:
  1. Навсякъде думите „и печат“, „и се поставя печат на осигурителя/дружеството, а за самоосигуряващото се лице се поставя печат, ако има такъв“, „и се поставя печат на осигурителя“, „и се поставя печат на самоосигуряващото се лице, ако има такъв“, „печат на осигурителя/дружеството“, „печат на упълномощителя“, „печат на осигурителя“, „BIC“ и „при банка“, „ЛК № …, издадена на… от…“ се заличават.
  2. Навсякъде думите „банкова сметка“ се заменят с „платежна сметка“.

  § 26. Приложение № 9 към чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1 се изменя така:

  „Приложение № 9 към чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1
   
  Вижте приложението тук >>>
   
  Указания за попълване на удостоверение – приложение № 9 към чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1, относно правото на парично обезщетение за временна неработоспособност, бременност и раждане до 135 дни или при трудоустрояване по болничен лист

  Удостоверението се представя за всеки болничен лист – за временна неработоспособност, бременност и раждане или трудоустрояване, независимо дали е „първичен“ или „продължение“. Удостоверението не се представя от лица, придобили право за получаване на парично обезщетение, за периодите след приключване на производство по ликвидация или прекратяване на осигурителя.

  За болничен лист, издаден на лице, осигурено за съответния риск към деня на настъпването на риска по повече от едно правоотношение/основание за осигуряване при един осигурител (същия ЕИК/код по БУЛСТАТ), се представя отделно удостоверение за всяко от правоотношенията/основанията за осигуряване. Когато преди настъпването на риска осигуряването по всички правоотношения/основания е прекратено, се представя само едно удостоверение.
  Удостоверението се попълва и се представя от осигурителите – за осигурените при тях лица; от самоосигуряващите се лица – когато не са собственици или съдружници в търговски дружества или членове на неперсонифицирани дружества; от дружествата – за самоосигуряващите се лица, когато са собственици или съдружници в търговски дружества или членове на неперсонифицирани дружества.

  Навсякъде в удостоверението датите се попълват от ляво надясно в две позиции за ден, в две позиции за месец и четири позиции за година.

  При попълване на удостоверението се отбелязва съответният код – „Представяне“, „Корекция“ или „Заличаване“.

  Корекция на представено удостоверение се извършва, като се попълва удостоверение с коректните данни и се отбелязва код „Корекция“.

  Не се коригират: номер на болничен лист, ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер на лицето, издаден от Националната агенция за приходите, ЕИК/код по БУЛСТАТ, брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя и пореден номер на удостоверението. При необходимост от корекции на посочените данни удостоверението се заличава, след което се попълва и представя ново удостоверение с коректни данни.

  Заличаване на представено удостоверение се извършва, като се отбелязва код „Заличаване“ и се попълват: номер на болничен лист, ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер на лицето, издаден от Националната агенция за приходите, ЕИК/код по БУЛСТАТ, брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя и пореден номер на удостоверението.

  І. „Удостоверявам следните обстоятелства“ – този раздел се попълва, когато с удостоверението се иска изплащане на парично обезщетение въз основа на болничен лист, по следния начин:

  1. „Към деня на настъпване на временната неработоспособност, трудоустрояването или бременността и раждането лицето е осигурено за съответния риск – да/не“ – отбелязва се дали лицето е осигурено за съответния риск към деня на настъпването му. Ако е отбелязано, че лицето не е осигурено, се попълва и дата в т. 7 или в т. 8. Ако в т. 1.1 е отбелязано, че правоотношението е срочно, се попълва датата, на която изтича срокът на договора. Ако в т. 1.2 е отбелязано, че регистрацията като самоосигуряващо се лице е срочна, се попълва датата, на която изтича срокът на регистрацията.

  2. „Към деня на настъпване на временната неработоспособност/трудоустрояването лицето няма 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.
  На …………............ 20.... г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж.“

  3. „Към деня на настъпване на бременността и раждането лицето няма 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.
  На ...................... 20.... г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж.“
  Забележка към т. 2 и 3. Обстоятелството се отбелязва само когато лицето няма необходимия осигурителен стаж.
  Когато е отбелязано, че лицето няма изискуемия осигурителен стаж към деня на настъпването на съответния риск, се попълва датата, на която го придобива, когато тази дата е през периода по болничния лист, т.е. попълва се последният ден, с който се придобива необходимият осигурителен стаж.

  4. „Лицето е осигурено с код за вид осигурен съгласно декларация – образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ – в две позиции се попълва кодът за „Вид осигурен“ към деня на настъпването на риска, попълнен в декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ към Наредба № Н-8 на министъра на финансите от 29 декември 2005 г.
  Забележка към т. 4. Когато към деня на настъпването на риска осигуряването е прекратено или прекъснато, се попълва кодът за „Вид осигурен“ за последния по време период, през който лицето е било осигурено.

  5. „Брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя“ – в две позиции се попълва броят на правоотношенията или основанията, по които лицето е осигурено при един осигурител (същия ЕИК) към деня на настъпването на риска.

  6. „Пореден номер на удостоверение № 9“ – в две позиции се попълва поредният номер на удостоверението в зависимост от броя на правоотношенията/основанията за осигуряване, посочени в т. 5.

  7. „Считано от ............ 20..... г. правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено“ – попълва се, ако правоотношението или осигуряването е прекратено след настъпването на риска. Датата, от която е прекратено правоотношението или осигуряването, е календарният ден непосредствено след последния календарен ден, през който лицето е осигурено.

  8. „Считано от ............ 20..... г. осигуряването на лицето е прекъснато“ – попълва се, ако правоотношението не е прекратено, но осигуряването е прекъснато и не е възобновено преди деня на настъпването на риска. Датата, от която е прекъснато осигуряването, е календарният ден непосредствено след последния календарен ден, през който лицето е осигурено. Осигуряването се прекъсва при самоотлъчка, ползване на неплатен отпуск, който не се зачита за осигурителен стаж, работа през определени дни в месеца, както и през периодите, които не се зачитат за осигурителен стаж, независимо че дейността по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване не е прекратена.

  9. „Работни дни или работни часове през периода по болничния лист с право на парично обезщетение и работни дни/работни часове, за които осигурителят изплаща възнаграждение“ се попълва, както следва:
  • в колона „Месец“ в две позиции се попълва на отделен ред всеки месец от периода по болничния лист;
  • в колона „Година“ се попълва годината, през която е месецът от периода по болничния лист;
  • в колони „От ден“ и „До ден включително“ в две позиции се попълват първият и последният календарен ден на периода по болничния лист за съответния месец;
  • в колона „Работни дни“ в две позиции се попълва броят на работните дни, през които лицето е следвало да работи, но не е работило поради състоянието си, за които има право на възнаграждение от осигурителя и/или на обезщетение, независимо от продължителността на дневното работно време по правоотношението на лицето;
  • в колона „Работни часове“ се попълват данни само когато лицето работи при сумирано изчисляване на работното време и/или на смени по часов график; в 3 позиции се попълва броят на работните часове, през които лицето е следвало да работи, но не е работило поради състоянието си, за които има право на възнаграждение от осигурителя и/или на обезщетение, съобразно графика на лицето за съответния период, изготвен по реда на Наредбата за работното време, почивките и отпуските.
  • в колона „Дневно работно време по правоотношението на лицето за месеца в часове“ в една позиция се попълва продължителността на дневното работно време по правоотношението на лицето за месеца; когато продължителността на дневното работно време по правоотношението на лицето за месеца е различна, се попълва среднодневното работно време, като при остатък  по-малък от 30 минути се закръглява към пълния час, а при остатък 30 минути и повече – към следващия пълен час; за лицата, които нямат определено работно време в часове, се попълва „8 часа“.

  Забележки към т. 9:
  1. Когато се попълват данни в колона „Работни дни“, не се попълват данни в колона „Работни часове“ на същия ред и обратно.
  2. Когато правоотношението или осигуряването е прекратено през периода по болничния лист:
  а) броят на дните до прекратяването трябва да съответства на броя на работните дни, определени по календар и при спазване разпоредбите на чл. 154 от Кодекса на труда, а броят на часовете – на нормата часове според продължителността на дневното работно време по правоотношението на лицето от началото на периода за сумираното изчисляване и/или работата на смени по часов график до датата на прекратяването;
  б) за периодите след прекратяването на правоотношението или на осигуряването в колона „Работни дни“ на отделен ред се попълва броят на работните дни, определени по календар и при спазване разпоредбите на чл. 154 от Кодекса на труда, за които лицето има право на обезщетение, независимо дали за периода преди прекратяването са попълнени „Работни дни“ или „Работни часове“. Колона „Дневно работно време по правоотношението на лицето за месеца в часове“ не се попълва.
  3. Когато са попълнени данни в т. 11 и/или в т. 12, в т. 9 се попълва пълният брой на работните дни или работните часове, през които лицето е следвало да работи, но не е работило поради състоянието си.

  10. „Лицето е трудоустроено считано от ............ 20 ..... г. до ............ 20 ..... г. със заповед № .............. от ............20.... г.“ – попълва се само когато удостоверението се представя за болничен лист за трудоустрояване. За дати считано от ............ 20 ..... г. до ............ 20 ..... г. се попълват датите за трудоустрояване, посочени в заповедта на работодателя.

  10.1. „Получено среднодневно/средночасово брутно трудово възнаграждение от лицето като трудоустроено за месеца, през който започва трудоустрояването – ........... лв.“ – отбелязва се дали полученото брутно трудово възнаграждение от лицето като трудоустроено за месеца, през който започва трудоустрояването, е „среднодневно“ или „средночасово“. Възнаграждението се попълва в левове и стотинки.

  10.2. „Получено среднодневно/средночасово брутно трудово възнаграждение от лицето като трудоустроено за месеца, през който изтича трудоустрояването – ........... лв.“ – отбелязва се дали полученото брутно трудово възнаграждение от лицето като трудоустроено за месеца, през който изтича трудоустрояването, е „среднодневно“ или „средночасово“. Възнаграждението се попълва в левове и стотинки.
  Забележка. За месеца, през който изтича периодът на трудоустрояването, данните се представят допълнително от осигурителя с удостоверение с попълнен код „Корекция“ и всички останали данни от удостоверението за изплащане на обезщетението.

  11. С анкетен лист № ............. от ........... 20.... г. е установено ................................. (умишлено увреждане на здравето с цел получаване на отпуск или обезщетение/нарушаване на режима, определен от здравните органи/употреба на алкохол, приемане на силно упойващо средство без лечебна цел или поради прояви, извършвани под въздействието на такива средства/хулигански и други противообществени прояви, установени по съответния ред/временна неработоспособност поради неспазване на правилата за безопасна работа, установено по съответния ред) за:“ – попълва се за случаите по чл. 46, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, както следва:
  • в колона „Месец“ в две позиции се попълва на отделен ред всеки месец от периода по анкетния лист, за който е извършено нарушението;
  • в колона „Година“ се попълва годината, през която е месецът от периода на анкетния лист, за който е извършено нарушението;
  • в колони „От ден“ и „До ден включително“ в две позиции се попълват първият и последният календарен ден от периода по анкетния лист за съответния месец;
  • в колона „Работни дни“ в две позиции се попълва броят на работните дни, включени в периода по анкетния лист, за които е извършено нарушението;
  • в колона „Работни часове“ се попълват данни само когато лицето работи при сумирано изчисляване на работното време и/или на смени по часов график; в 3 позиции се попълва броят на работните часове, включени в периода по анкетния лист, за които е извършено нарушението, съобразно графика на лицето за съответния период, изготвен по реда на Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

  12. „Лицето ползва платен годишен отпуск съгласно заповед № .......... от .........20.... г. за:“ – попълва се за случаите по чл. 9, ал. 3 от Наредбата за медицинската експертиза, както следва:
  • в колона „Месец“ в две позиции се попълва на отделен ред всеки месец от периода на разрешения платен годишен отпуск;
  • в колона „Година“ се попълва годината, през която е месецът от периода на разрешения платен годишен отпуск;
  • в колони „От ден“ и „До ден включително“ в две позиции се попълва първият и последният календарен ден от периода на разрешения платен годишен отпуск за съответния месец;
  • в колона „Работни дни“ в две позиции се попълва броят на работните дни, за които е разрешен платен годишен отпуск.

  25. „Входящ номер и дата на представяне на болничния лист на осигурителя“ – попълва се входящият номер – при ляво подравняване, и датата, на която болничният лист е представен на осигурителя. В удостоверението за болнични листове, издадени на самоосигуряващи се лица, не се попълват данни на този ред.

  ІІ. „Удостоверявам следните промени в обстоятелствата“ – този раздел се попълва, когато се удостоверява промяна в декларираните в раздел І обстоятелства, водеща до прекратяване изплащането на паричното обезщетение, или когато се удостоверява промяна в личната платежна сметка на правоимащото лице. Отбелязват се обстоятелствата, които са променени спрямо декларираните в раздел І за същото обезщетение, вписва се датата, от която се променя съответното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

  Допуска се попълване на данни едновременно в раздел І и раздел ІІ, когато в удостоверението се отбелязват както декларирани обстоятелства, така и обстоятелства, които подлежат на промяна, считано от точно определена дата, отнасящи се за същото обезщетение.

  На последния ред се попълват името, фамилията и длъжността на лицето, което представлява осигурителя/дружеството, или името и фамилията на самоосигуряващото се лице и се подписва, когато удостоверението е на хартиен носител.“

  § 27. Приложение № 10 към чл. 9 се изменя така:

  „Приложение № 10 към чл. 9
   
  Вижте приложението тук >>>
   
  Указания за попълване на удостоверение – приложение № 10 към чл. 9, от осигурител относно правото на парично обезщетение при бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст и осиновяване на дете до 5-годишна възраст по заявление-декларация

  Удостоверението се представя за всяко заявление-декларация – при бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст и осиновяване на дете до 5-годишна възраст, представено на осигурителя от осигуреното лице. Удостоверението не се представя от лица, придобили право за получаване на парично обезщетение, за периодите след приключване на производство по ликвидация или прекратяване на осигурителя.

  Когато към деня, от който е разрешен отпускът, лицето е осигурено по повече от едно правоотношение/основание за осигуряване при един осигурител, се попълват и се представят отделни удостоверения за всяко от правоотношенията/основанията за осигуряване, с изключение на случаите по чл. 53 и 54 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

  Удостоверението се попълва и се представя от осигурителите – за осигурените при тях лица за изплащане на парични обезщетения от държавното обществено осигуряване.

  Навсякъде в удостоверението датите се попълват от ляво на дясно в две позиции за ден, две позиции за месец и четири позиции за година.

  При попълване на удостоверението се отбелязва съответният код – „Представяне“, „Корекция“ или „Заличаване“.

  Корекция на представено удостоверение се извършва, като се попълва удостоверение с коректните данни и се отбелязва код „Корекция“.

  Не се коригират: ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер на лицето, издаден от Националната агенция за приходите, ЕИК/код по БУЛСТАТ, началната дата за изплащане, вид и основание на обезщетението, за което се отнасят данните в удостоверението, брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя и пореден номер на удостоверението. При необходимост от корекции на посочените данни удостоверението се заличава, след което се попълва и се представя ново удостоверение с коректни данни.

  Заличаване на представено удостоверение се извършва, като се отбелязва код „Заличаване“ и се попълват: ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер на лицето, издаден от Националната агенция за приходите, ЕИК/код по БУЛСТАТ, началната дата за изплащане, вид и основание на обезщетението, брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя и пореден номер на удостоверението.

  І. „Удостоверявам следните обстоятелства“ – този раздел се попълва, когато с удостоверението се иска изплащане на парично обезщетение въз основа на заявление-декларация, по следния начин:

  1. На лицето е разрешен отпуск по …................................................................
  ...............................................................................................................................
  ...............................................................................................................................
  ...............................................................................................................................

  (чл. 163, ал. 1; чл. 163, ал. 7; чл. 163, ал. 8; чл. 163, ал. 10, изречение първо; чл. 163, ал. 10, изречение второ; чл. 163, ал. 10, изречение трето; чл. 163, ал. 12; чл. 164, ал. 1; чл. 164, ал. 3; чл. 164а, ал. 1 и ал. 2; чл. 164б, ал. 1; чл. 164б, ал. 2, изречение първо; чл. 164б, ал. 2, изречение второ; чл. 164б, ал. 3; чл. 164б, ал. 5, изречение първо; чл. 164б, ал. 5, изречение второ; чл. 164б, ал. 8; чл. 167, ал. 1, изречение първо; чл. 167,  ал. 1, изречение второ; чл. 167, ал. 2; чл. 167, ал. 3; чл. 167, ал. 4; чл. 167, ал. 5)
  от КТ със заповед № ............. от ........20.... г., за периода от ...........20..... г. до ............ 20..... г. включително.

  Забележка. Когато към датата, считано от която се иска изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане, правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено, в т. 1 се попълват данни само „за периода от .....20...г. до .....20...г.“ за изплащане на обезщетение на основание чл. 52 от КСО.

  2. „Към деня, от който е разрешен отпус­кът, лицето е осигурено за общо заболяване и майчинство – да/не, по безсрочно/срочно правоотношение до ........20...... г.“ – отбелязва се дали лицето е осигурено за съответния риск. Ако е отбелязано, че правоотношението е срочно, се попълва датата, на която изтича срокът на договора. Ако е отбелязано, че лицето не е осигурено, се попълва и дата в т. 7 или 8.

  3. „Към деня, от който е разрешен отпус­кът, лицето няма 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.“
  „На ........ 20.... г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж.“
  Забележка. Обстоятелството се отбелязва само когато лицето няма необходимия осигурителен стаж.
  Когато е отбелязано, че лицето няма изискуемия осигурителен стаж към деня, от който е разрешен отпускът, се попълва датата, на която то го придобива, когато тази дата е през периода на разрешения отпуск, т.е. попълва се последният ден, с който се придобива необходимият осигурителен стаж.

  4. „Лицето е осигурено с код за вид осигурен съгласно декларация – образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ – в две позиции се попълва кодът за „Вид осигурен“ към деня, от който е разрешен отпускът, попълнен в декларация – образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ към Наредба № Н-8 на министъра на финансите от 29 декември 2005 г.
  Забележка. Когато към деня, от който е разрешен отпускът, осигуряването е прекратено или прекъснато, се попълва кодът за „Вид осигурен“ за последния по време период, през който лицето е било осигурено.

  5. „Брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя“ – в две позиции се попълва броят на правоотношенията или основанията, по които лицето е осигурено при един осигурител (същия ЕИК/код по БУЛСТАТ) към деня, от който е разрешен отпускът.

  6. „Пореден номер на удостоверение – приложение № 10“ – в две позиции се попълва поредният номер на удостоверението в зависимост от броя на правоотношенията/основанията за осигуряване, посочени в т. 6.

  7. „Считано от ....... 20 ... г. правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено“ – попълва се, ако правоотношението или осигуряването е прекратено, независимо дали рискът е настъпил преди, или след прекратяването. Датата, от която е прекратено правоотношението или осигуряването, е календарният ден непосредствено след последния календарен ден, през който лицето е осигурено.

  8. „Считано от ....... 20 ... г. осигуряването на лицето е прекъснато“ – попълва се, ако правоотношението не е прекратено, но осигуряването е прекъснато и не е възобновено преди деня на настъпването на риска. Датата, от която е прекъснато осигуряването, е календарният ден непосредствено след последния календарен ден, през който лицето е осигурено. Осигуряването се прекъсва при самоотлъчка, ползване на неплатен отпуск, който не се зачита за осигурителен стаж, работа през определени дни в месеца, както и през периодите, които не се зачитат за осигурителен стаж, независимо че дейността по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 от КСО не е прекратена.

  13. „Работни дни или работни часове през периода на отпуска по чл. 50, ал. 6 или чл. 53в, ал. 2 от КСО с право на парично обезщетение“ се попълва, както следва:
  • в колона „Месец“ в две позиции се попълва на отделен ред всеки месец от периода на разрешения отпуск;
  • в колона „Година“ се попълва годината, през която е месецът от периода на разрешения отпуск;
  • в колони „От ден“ и „До ден включително“ в две позиции се попълват първият и последният календарен ден от периода на разрешения отпуск за съответния месец;
  • в колона „Работни дни“ в две позиции се попълва броят на работните дни през периода на разрешения отпуск с право на обезщетение;
  • в колона „Работни часове“ се попълват данни само когато лицето работи при сумирано изчисляване на работното време и/или на смени по часов график:  в 3 позиции се попълва броят на работните часове през периода на разрешения отпуск съобразно графика на лицето, изготвен по реда на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с ПМС № 72 от 1986 г. (ДВ, бр. 6 от 1987 г.);
  • в колона „Дневно работно време по правоотношението на лицето за месеца в часове“ в една позиция се попълва продължителността на дневното работно време по правоотношението на лицето за месеца; когато продължителността на дневното работно време по правоотношението на лицето за месеца е различна, се попълва среднодневното работно време, като при остатък, по-малък от 30 минути, се закръглява към пълния час, а при остатък 30 минути и повече – към следващия пълен час; за лицата, които нямат определено работно време в часове, се попълва „8 часа“.

  Забележки към т. 13:
  1. Когато се попълват данни в колона „Работни дни“, не се попълват данни в колона „Работни часове“ на същия ред и обратно.
  2. Когато правоотношението или осигуряването е прекратено през периода на отпуска:
  а) броят на дните до прекратяването трябва да съответства на броя на работните дни, определени по календар, и при спазване разпоредбите на чл. 154 от Кодекса на труда, а броят на часовете – на нормата часове според продължителността на дневното работно време по правоотношението на лицето от началото на периода за сумираното изчисляване и/или работата на смени по часов график до датата на прекратяването;
  б) за периодите след прекратяване на правоотношението или осигуряването в колона „Работни дни“ на отделен ред се попълва броят на работните дни, определени по календар и при спазване разпоредбите на чл. 154 от Кодекса на труда, за които лицето има право на обезщетение, независимо дали за периода преди прекратяването са попълнени „Работни дни“ или „Работни часове“; колона „Дневно работно време по правоотношението на лицето за месеца в часове“ не се попълва.

  15. „Входящ номер и дата на представяне на заявлението декларация на осигурителя ............/............. 20... г.“ – попълва се входящият номер – при ляво подравняване, и датата, на която заявлението декларация е представено от лицето на осигурителя.

  II. „Удостоверявам следните промени в обстоятелствата“ – този раздел се попълва, когато се удостоверява промяна в декларираните в раздел І обстоятелства, водеща до прекратяване изплащането на паричното обезщетение, или когато се удостоверява промяна в личната платежна сметка на правоимащото лице. Отбелязват се обстоятелствата, които са променени спрямо декларираните в раздел І за същото обезщетение, вписва се датата, от която се променя съответното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

  Допуска се попълване на данни едновременно в раздели І и ІІ, когато в съответното заявление декларация, представено от осигуреното лице пред осигурителя, са отбелязани както декларирани обстоятелства, така и обстоятелства, които подлежат на промяна, отнасящи се за същото обезщетение, считано от точно определена дата.

  На последния ред се попълват името, фамилията и длъжността на лицето, което представлява осигурителя, и се подписва, когато удостоверението е на хартиен носител.“

  § 28. Приложение № 11 към чл. 11, ал. 2 се изменя така:

  „Приложение № 11 към чл. 11, ал. 2
   
  ПРЕДСТАВЯНЕ  
  КОРЕКЦИЯ  
  ЗАЛИЧАВАНЕ  
   
  ДО
  ДИРЕКТОРА
  НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ
  НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН
  ИНСТИТУТ
  ГР. ……………………………………….

  УДОСТОВЕРЕНИЕ

  от ..................................................................................................................................................................... ,
                                   (име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)
  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ....................................................................................................................... ,
  адрес за кореспонденция .............................................................................................................................. ,
                                            (град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)
  телефон ............................................................., мобилен телефон ............................................................ ,
  електронен адрес ........................................................................................................................................... ,
  осигурен като самоосигуряващо се лице ......................................................................................................
  (посочва се дейността като самоосигуряващо се лице – регистриран като: упражняващ свободна професия, занаятчийска дейност; едноличен търговец; собственик на търговско дружество; съдружник в търговско дружество; лице, което се облага по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица; физическо лице – член на неперсонифицирано дружество; регистриран земеделски стопанин; тютюнопроизводител; лице по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)
  чрез ................................................................................................................................................................... ,
  ЕИК/код по БУЛСТАТ .........................................................................................................................................
                                                       (наименование на дружеството)

  Моля, в качеството ми на ..................................................................................................................................
  (майка/баща/баба/дядо/лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от ЗЗД/съпруг на лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от ЗЗД/настойник/осиновител/ка на дете до 5-годишна възраст/осиновител, който сам е осиновил дете до 5-годишна възраст)
  да ми бъде изплащано парично обезщетение за ........................................................................................... ,
  (бременност и раждане за остатъка до 410 дни по чл. 50, ал. 1 от КСО/бременност и раждане за остатъка до 410 дни по чл. 50, ал. 5 от КСО/при неизползване на отпуск за бременност и раждане за остатъка до 410 дни по чл. 50а от КСО/раждане на дете по чл. 50, ал. 6 от КСО и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по чл. 53в, ал. 2 от КСО до 15 дни/раждане на дете по чл. 50, ал. 7 от КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 дни/осиновяване на дете до 5-годишна възраст за срок до 365 дни по чл. 53в, ал. 1 от КСО/при неизползване на отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст за срок до 365 дни по чл. 53г от КСО/осиновяване на дете до 5-годишна възраст по чл. 53в, ал. 3 от КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни/отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53 от КСО/при неизползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 54 от КСО)
  считано от .............. 20... г.
  за дете .................................................................................................................., родено на ............... 20.... г.,
                            (име, презиме и фамилия на детето)
  с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер/без идентификатор .......................................................................................
  Когато детето няма ЕГН: Удостоверение за раждане № ………….................................…./ .......... 20.... г.
  Майка/осиновителка ......................................................................................................................................... ,
                             (име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер/без идентификатор .........................................................................................
  Баща/осиновител ................................................................................................................................................ ,
                         (име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер/без идентификатор ..........................................................................................
  Децата са близнаци, …… на брой.

  Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.

  I. Удостоверявам следните обстоятелства:

  1. Към датата, от която искам да ми бъде изплащано обезщетението, съм осигурен/осигурена за общо заболяване и майчинство – да/не, като самоосигуряващо се лице с безсрочна/срочна регистрация до ................ 20.... г.

  2. Към датата, от която искам да ми бъде изплащано обезщетението, нямам 12 месеца осигурителен стаж като осигурен/а за общо заболяване и майчинство.
  На .........................20.... г. придобивам изискуемия осигурителен стаж.
  (данните се попълват, когато осигурителният стаж се придобива през периода, за който се иска изплащане на обезщетение)

  3. Код за вид осигурен съгласно декларация – образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ – …………….........................................................................…
  (12; 13; 96)

  4. Считано от ............. 20.... г. осигуряването ми е прекъснато/прекратено – отнася сеза обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53в, ал. 1; чл. 53в, ал. 2; чл. 53в, ал. 3; чл. 53г и чл. 54 от КСО.

  5. Детето е живо – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53в, ал. 1; чл. 53в, ал. 2; чл. 53в, ал. 3; чл. 53г и чл. 54 от КСО.

  6. Детето не е дадено за осиновяване – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53 и чл. 54 от КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.

  7. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53в, ал. 1; чл. 53в, ал. 2; чл. 53в, ал. 3; чл. 53г и чл. 54 от КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.

  8. Детето не е настанено в детско заведение, включително детска ясла – отнася се само за обезщетението по чл. 53 от КСО.

  9. Детето не посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение – отнася се само за обезщетенията по чл. 53в, ал. 1 и чл. 53в, ал. 3 от КСО.

  10. Осиновяването не е прекратено от съда – отнася се за обезщетенията по чл. 53;чл. 53в, ал. 1; чл. 53в, ал. 2; чл. 53в, ал. 3; чл. 53г и чл. 54 от КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.

  11. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53в, ал. 1; чл. 53в, ал. 2; чл. 53в, ал. 3; чл. 53г и чл. 54 от КСО. Не се отнася за лицата, при които е настанено дете по този ред.

  12. Детето не се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53в, ал. 1; чл. 53в, ал. 3; чл. 53г и чл. 54 от КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.

  13. Не съм лишен/лишена от родителски права – отнася се за обезщетенията по  чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53в, ал. 1; чл. 53в, ал. 3; чл. 53г и чл. 54 от КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД, за баба, дядо и настойник.

  14. Родителските ми права не са ограничени – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53в, ал. 1; чл. 53в, ал. 3; чл. 53г и чл. 54 от КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД, за баба, дядо и настойник.

  15. През периода на .....................................................................................................................................
  (бременност и раждане за остатъка до 410 дни по чл. 50, ал. 1 от КСО/бременност и раждане за остатъка до 410 дни по чл. 50, ал. 5 от КСО /раждане на дете по чл. 50, ал. 6 от КСО/при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по чл. 53в, ал. 2 от КСО до 15 дни/раждане на дете по чл. 50, ал. 7 от КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 дни/осиновяване на дете до 5-годишна възраст за срок до 365 дни по чл. 53в, ал. 1 от КСО/осиновяване на дете до 5-годишна възраст по чл. 53в, ал. 3 от КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни/отглеждане на дете до  2-годишна възраст по чл. 53 от КСО)
  не продължавам да упражнявам трудова дейност като самоосигуряващо се лице.

  16. През периода на бременност и раждане/осиновяване на дете до 5-годишна възраст/отглеждане на дете до 2-годишна възраст продължавам да упражнявам трудова дейност като самоосигуряващо се лице, осигурено за общо заболяване и майчинство – отнася се за обезщетенията по чл. 50а, чл. 53г и чл. 54 от КСО.

  17. Не съм дал/дала съгласие отпускът за бременност и раждане да се ползва от някое от лицата по чл. 163, ал. 10 или 12 от КТ (баща, баба или дядо или съпруг на лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от ЗЗД) – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1, чл. 50, ал. 5 и чл. 50а от КСО.

  18. Не съм дал/дала съгласие отпускът при осиновяване на дете до 5-годишна възраст да се ползва от някое от лицата по чл. 164б, ал. 2, изречение второ, ал. 3 или ал. 5, изречение второ от КТ (осиновител на дете до 5-годишна възраст, баба или дядо) – отнася се за обезщетенията по чл. 53в, ал. 1 и чл. 53г от КСО.

  19. Не съм дал/дала съгласие детето ми да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 от КТ (баща/осиновител, баба или дядо) – отнася се за обезщетенията по чл. 53 и 54 от КСО.

  20. Правоотношението/осигуряването на майката/осиновителката/лицето, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от ЗЗД, не е прекратено – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 7, чл. 53 и чл. 53в, ал. 3 от КСО.

  21. Назначен/назначена съм за настойник съгласно акт на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице за периода от ........ 20..... г. до ......... 20..... г. – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1, чл. 50а, чл. 53, чл. 53в, ал. 1, чл. 53г и чл. 54 от КСО.

  22. През периода от ......... 20.... г. до ......... 20..... г. майката/осиновителката на детето не може да се грижи за него поради тежко заболяване съгласно протокол на ЛКК – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1, чл. 53 и чл. 53в, ал. 1 от КСО.

  23. Майката/осиновителката е починала на ......... 20..... г. и/или бащата/осиновителят на детето е починал на ......... 20.... г. съгласно препис-извлечение от акта/актовете за смърт – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50а; чл. 53; чл. 53в, ал. 1; чл. 53г и чл. 54 от КСО.

  24. Датата на влизането в сила на съдебното решение за осиновяване е ......... 20.... г. – отнася се за обезщетенията по чл. 53; чл. 53в, ал. 1, 2 и 3, чл. 53г и чл. 54 от КСО.

  25. Датата на предаване на детето за осиновяване съгласно издадения акт е ......... 20.... г. – отнася се за обезщетенията по чл. 53; чл. 53в, ал. 1, 2 и 3, чл. 53г и чл. 54 от КСО.

  26. Съгласно съдебно решение/заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ детето е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето за периода от .....20... г. до ........ 20.... г. – отнася се за обезщетението по чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 7 и чл. 53 от КСО за лицата, при които е настанено дете по този ред.

  27. Детето е изписано от лечебното заведение на ......... 20.... г. – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на основание чл. 50, ал. 6 от КСО.

  28. С майката/осиновителката на детето се намирам в брак – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на основание чл. 50, ал. 6 и чл. 53в, ал. 2 от КСО.

  29. Живея в едно домакинство с майката и съм припознал детето – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на основание чл. 50, ал. 6 от КСО.

  30. Други обстоятелства ........................................................................... считано от ......... 20..... г.

  *31. Личната ми платежна сметка за изплащане на паричното обезщетение е:
  IBAN ....................................................................
  * Точка 31 се попълва само при първото представяне на удостоверение – приложение № 11.

  II. Удостоверявам следните промени в обстоятелствата:

  1. Детето е починало на ......... 20.... г. – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53в, ал. 1; чл. 53в, ал. 2; чл. 53в, ал. 3; чл. 53г и чл. 54 от КСО.
  Считано от ............ 20.... г.:

  2. Детето е дадено за осиновяване – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53 и чл. 54 от КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.

  3. Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53в, ал. 1; чл. 53в, ал. 2; чл. 53в, ал. 3; чл. 53г и чл. 54 от КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.

  4. Детето е настанено в детско заведение, включително детска ясла – отнася се само за обезщетенията по чл. 53 от КСО.

  5. Детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение – отнася се само за обезщетенията по чл. 53в, ал. 1 и чл. 53в, ал. 3 от КСО.

  6. Осиновяването е прекратено от съда – отнася се за обезщетенията по чл. 53;  чл. 53в, ал. 1; чл. 53в, ал. 2; чл. 53в, ал. 3; чл. 53г и чл. 54 от КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.

  7. Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53в, ал. 1; чл. 53в, ал. 2; чл. 53в, ал. 3; чл. 53г и чл. 54 от КСО. Не се отнася за лицата, при които е настанено дете по този ред.

  8. Детето се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53в,  ал. 1; чл. 53в, ал. 3; чл. 53г и чл. 54 от КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.

  9. Лишен/а съм от родителски права – отнася се за обезщетенията по чл. 50,  ал. 1; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53в, ал. 1; чл. 53в, ал. 3; чл. 53г и чл. 54 от КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД, за баба, дядо и настойник.

  10. Родителските ми права са ограничени – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53в, ал. 1; чл. 53в, ал. 3; чл. 53г и чл. 54 от КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД, за баба, дядо и настойник.

  11. През периода на ............................................
  (бременност и раждане за остатъка до 410 дни по чл. 50, ал. 1 от КСО/бременност и раждане за остатъка до 410 дни по чл. 50, ал. 5 от КСО /раждане на дете по чл. 50, ал. 6 и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по чл. 53в, ал. 2 от КСО до 15 дни/раждане на дете по чл. 50, ал. 7 от КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 дни/ отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53 от КСО/осиновяване на дете до 5-годишна възраст за срок до 365 дни по чл. 53в, ал. 1 от КСО/осиновяване на дете до 5-годишна възраст по чл. 53в, ал. 3 от КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни)
  продължавам да упражнявам трудова дейност като самоосигуряващо се лице, осигурено и за общо заболяване и майчинство.

  12. Прекъснал/а/прекратил/а съм упражняването на трудова дейност като самоосигуряващо се лице по чл. 4, ал. 3 от КСО – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а;  чл. 53; чл. 53в, ал. 1; чл. 53в, ал. 2; чл. 53в, ал. 3; чл. 53г и чл. 54 от КСО.

  13. Променил/променила съм вида на осигуряването си в осигуряване само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а;  чл. 53; чл. 53в, ал. 1; чл. 53в, ал. 2; чл. 53в, ал. 3; чл. 53г и чл. 54 от КСО.

  14. Започнал/започнала съм упражняване на трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване за общо заболяване и майчинство по чл. 4 от КСО – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6, чл. 50, ал. 7 и чл. 53в, ал. 1, 2 или 3 от КСО, които се изплащат на основание чл. 52 от КСО след прекратяване на осигуряването.

  15. Дал/дала съм съгласие отпускът за бременност и раждане да се ползва от някое от лицата по чл. 163, ал. 10 или ал. 12 от КТ (баща, баба или дядо или съпруг на лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от ЗЗД) – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1, ал. 5 и чл. 50а от КСО.

  16. Дал/дала съм съгласие отпускът при осиновяване на дете до 5-годишна възраст да се ползва от някое от лицата по чл. 164б, ал. 2, изречение второ, ал. 3 или  ал. 5, изречение второ от КТ (осиновител на дете до 5-годишна възраст, баба или дядо) – отнася се за обезщетенията по чл. 53в, ал. 1 и чл. 53г от КСО.

  17. Дал/дала съм съгласие детето ми да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 от КТ (баща/осиновител, баба или дядо) – отнася се за обезщетенията по чл. 53 и 54 от КСО.

  18. Правоотношението/осигуряването на майката/осиновителката/лицето, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от ЗЗД, е прекратено – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 7, чл. 53 и чл. 53в, ал. 3 от КСО.

  19. Настойничеството ми е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50а;  чл. 53, чл. 53в, ал. 1, чл. 53г и чл. 54 от КСО.

  20. Настаняването на детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето e прекратено съгласно съдебно решение/заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ – отнася се за обезщетението по чл. 50, ал. 5; чл. 50,  ал. 7 и чл. 53 от КСО за лицата, при които е настанено дете по този ред.

  21. Бракът с майката/осиновителката на детето ми е прекратен – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на основание чл. 50, ал. 6 и чл. 53в, ал. 2 от КСО.

  22. Не живея в едно домакинство с майката на детето – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на основание чл. 50, ал. 6 от КСО.

  23. Други обстоятелства ...................................

  24. Личната ми платежна сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:
  IBAN ....................................................................
  Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

  ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

  В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново удостоверение. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 от КСО.
  Съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
  За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

  Дата ..........                       .............................................................
                                            (име, фамилия и подпис)
  гр. (с.) ..........................

  Указания за попълване на удостоверение – приложение № 11 към чл. 11, ал. 2, от самоосигуряващо се лице относно правото на парично обезщетение при бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст и осиновяване на дете до 5-годишна възраст

  Удостоверението се представя за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст и осиновяване на дете до 5-годишна възраст от самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) – лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, които са избрали да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство, за изплащане на парични обезщетения от държавното обществено осигуряване. Удостоверението се представя и за лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО.

  Навсякъде в удостоверението датите се попълват от ляво на дясно в две позиции за ден, две позиции за месец и четири позиции за година.

  При попълване на удостоверението се отбелязва съответният код – „Представяне“, „Корекция“ или „Заличаване“.

  Корекция на представено удостоверение се извършва, като се попълва удостоверение с коректните данни и се отбелязва код „Корекция“.

  Не се коригират: ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер на лицето, издаден от Националната агенция за приходите, ЕИК/код по БУЛСТАТ, началната дата за изплащане, вид и основание на обезщетението, за което се отнасят данните в удостоверението. При необходимост от корек­ции на посочените данни удостоверението се заличава, след което се попълва и се представя ново удостоверение с коректни данни.

  Заличаване на представено удостоверение се извършва, като се отбелязва код „Заличаване“ и се попълват: ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер на лицето, издаден от Националната агенция за приходите, ЕИК/код по БУЛСТАТ, началната дата за изплащане, вид и основание на обезщетението.

  І. „Удостоверявам следните обстоятелства“ – този раздел се попълва, когато с удостоверението се иска изплащане на парично обезщетение, по следния начин:

  1. „Към датата, от която искам да ми бъде изплащано обезщетението, съм осигурен/осигурена за общо заболяване и майчинство – да/не, като самоосигуряващо се лице с безсрочна/срочна регистрация до .................... 20... г.“ – отбелязва се дали самоосигуряващото се лице е осигурено за съответния риск. Ако е отбелязано, че регистрацията му като самоосигуряващо се лице е срочна, се попълва датата, на която изтича срокът на регистрацията. Ако е отбелязано, че лицето не е осигурено, се попълва и дата в т. 4.

  2. „Към датата, от която искам да ми бъде изплащано обезщетението, нямам 12 месеца осигурителен стаж като осигурен/осигурена за общо заболяване и майчинство.“
  „На........ 20.... г. придобивам изискуемия осигурителен стаж.“
  Забележка. Обстоятелството се отбелязва само когато лицето няма необходимия осигурителен стаж.
  Когато е отбелязано, че самоосигуряващото се лице няма изискуемия осигурителен стаж към деня, от който се иска изплащане на парично обезщетение, се попълва датата, на която то го придобива, когато тази дата е през периода на исканото обезщетение, т.е. попълва се последният ден, с който се придобива необходимият осигурителен стаж.

  3. „Код за вид осигурен съгласно декларация – образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ – в 2 позиции се попълва кодът за „Вид осигурен“ към деня, от който се иска изплащане на парично обезщетение, попълнен в декларация – образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ към Наредба № Н-8 на министъра на финансите от 29 декември 2005 г.
  Забележка. Когато към деня, от който се иска изплащане на парично обезщетение, осигуряването е прекратено или прекъснато, се попълва кодът за „Вид осигурен“ за последния по време период, през който лицето е било осигурено.

  4. „Считано от .................... 20..... г.“ осигуряването ми е прекъснато/прекратено – попълва се, ако осигуряването е прекъснато/прекратено, независимо дали рискът е настъпил преди, или след прекъсването/прекратяването. Датата, от която осигуряването е прекъснато/прекратено, е календарният ден непосредствено след последния календарен ден, през който лицето е осигурено.

  II. „Удостоверявам следните промени в обстоятелствата“ – този раздел се попълва, когато се удостоверява промяна в декларираните в раздел І обстоятелства, водеща до прекратяване на изплащането на паричното обезщетение, или когато се удостоверява промяна в личната платежна сметка на самоосигуряващото се лице. Отбелязват се обстоятелствата, които са променени спрямо декларираните в раздел І за същото обезщетение, вписва се датата, от която се променя съответното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

  Допуска се попълване на данни едновременно в раздели І и ІІ, когато в удостоверението се отбелязват както декларирани обстоятелства, така и обстоятелства, които подлежат на промяна, отнасящи се за същото обезщетение, считано от точно определена дата.

  На последния ред се попълват името и фамилията на самоосигуряващото се лице и се подписва, когато удостоверението е на хартиен носител.“

  § 29. Приложение № 15 към чл. 24 се изменя така:

  „Приложение № 15 към чл. 24

  ДО
  ДИРЕКТОРА НА
  ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ НА
  НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН
  ИНСТИТУТ
  ГР. ……………………………

  ЗАЯВЛЕНИЕ
  за изплащане на парични обезщетения при ликвидация или прекратяване на осигурителя или при прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда

  от .................................................................................................................................................................... ,
                  (име, презиме и фамилия на лицето)
  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ...................................................................................................................... ,
  адрес за кореспонденция ...............................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................................
                    (град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)
  телефон ...................................................................... мобилен телефон .................................................... ,
  електронен адрес ............................................................................................................................................ ,
  осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице ............................................................................ ,
  ............................................................................................................................................................................ ,
                     (наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)
  ЕИК/код по БУЛСТАТ ........................................................................................................................................
  чрез упълномощено лице:................................................................................................................................
  (име, презиме и фамилия на лицето)
  ЕГН/ЛН, ЛНЧ/служебен номер ...........................,
  адрес за кореспонденция ...................................……….................…..............................................................,
                                (град/село, ПК, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)
  телефон, мобилен телефон, електронен адрес .............................................................................................

  ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

  Моля да ми бъде отпуснато парично обезщетение за ………………………….................................................,
  (временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст и осиновяване на дете до 5-годишна възраст)
  считано от ............... 20.... г.

  Прилагам следните документи:

  1. Документ за самоличност (за справка).
  2. Декларация за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и трудоустрояване по болнични листове – приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 и 3 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО).
  3. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и 5 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за остатъка до 410 дни – приложение № 2 към чл. 4, т. 1 от НПОПДОО.
  4. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при неизползване на отпуск за бременност и раждане на основание чл. 50а от КСО за остатъка до 410 дни – приложение № 2а към чл. 4, т. 1 от НПОПДОО.
  5. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст на основание чл. 53в, ал. 2 от КСО до 15 дни – приложение № 3 към чл. 4, т. 2 от НПОПДОО.
  6. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 7 от КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 дни – приложение № 4 към чл. 4, т. 3 от НПОПДОО.
  7. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст за срок до 365 дни на основание чл. 53в, ал. 1 от КСО – приложение № 5 към чл. 4, т. 4 от НПОПДОО.
  8. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при неизползване на отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст на основание чл. 53г от КСО за срок до 365 дни – приложение № 5а към чл. 4, т. 4 от НПОПДОО.
  9. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст на основание чл. 53в, ал. 3 от КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни – приложение № 6 към чл. 4, т. 5 от НПОПДОО.
  10. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на основание чл. 53 от КСО – приложение № 7 към  чл. 4, т. 6 от НПОПДОО.
  11. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при неизползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на основание чл. 54 от КСО – приложение № 8 към чл. 4, т. 6 от НПОПДОО.
  12. Акт за прекратяване на правоотношението – за справка.
  13. Други ...............................................................

  Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.

  Дата ...............           Подпис на лицето: ……………….......
                                                            (име и фамилия на заявителя/
                                                                упълномощеното лице)
  гр. (с.) ...........................................................................

  Националният осигурителен институт обработва и защитава личните Ви данни съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. и на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Повече информация може да намерите на интернет адрес: www.noi.bg.“

  § 30. Приложение № 16 към чл. 25 се изменя така:

  „Приложение № 16 към чл. 25
  ДО
  ДИРЕКТОРА
  НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ
  НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН
  ИНСТИТУТ
  ГР. ……………………………

  ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
  за изплащане на парична помощ по чл. 11, ал. 3 от КСО

  от ................................................................................................................................................................. ,
  (име, презиме и фамилия на лицето)
  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ................................................................................................................... ,
  адрес за кореспонденция ..........................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................................... ,
  (град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)
  телефон ............................................................... мобилен телефон ........................................................ ,
  електронен адрес ........................................................................................................................................ ,
  осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице ..........................................................................
  (наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)
  чрез упълномощено лице: ............................................................................................................................,
  (име, презиме и фамилия на лицето)
  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..................................................................................................................... ,
  адрес за кореспонденция ...................................……….................................….........................................,
  (град/село, ПК, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)
  телефон, мобилен телефон, електронен адрес ..........................................................................................

  ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

  Моля да ми бъде изплатена парична помощ, тъй като поради липса на осигурителен стаж ми бе отказано отпускане на лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване.

  І. Декларирам следните обстоятелства:
  1. Не ми е изплащана помощ на същото основание.
  2. Личната ми платежна сметка за изплащане на паричната помощ е:
  IBAN ......................................................................

  Прилагам: Документ за самоличност (за справка).

  ІІ. Декларирам следните промени в обстоятелствата:
  Личната ми платежна сметка за изплащане на паричната помощ е променена, както следва:
  IBAN ......................................................................
  Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

  ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

  В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 от КСО.
  Съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
  За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
  Дата ..................        Подпис на лицето: ………………....
                                              (име и фамилия на заявителя/
                                                 упълномощеното лице)
  гр. (с.) ...........................................................................

  Националният осигурителен институт обработва и защитава личните Ви данни съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. и на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Повече информация може да намерите на интернет адрес: www.noi.bg.“

  § 31. Приложение № 17 към чл. 26 се изменя така:

  „Приложение № 17 към чл. 26

  ДО
  ДИРЕКТОРА
  НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ
  НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН
  ИНСТИТУТ
  ГР. ……………………………

  ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
  за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице
  по чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 2 или чл. 13, ал. 2 от КСО

  от ................................................................................................................................................................... ,
  (име, презиме и фамилия на лицето/законния представител на малолетно дете)
  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..................................................................................................................... ,
  адрес за кореспонденция ............................................................................................................................ ,
  (град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)
  телефон ............................................................., мобилен телефон ........................................................... ,
  електронен адрес .......................................................................................................................................... ,
  чрез упълномощено лице/със съгласието на родител/попечител на непълнолетно дете:
  .......................................................................................................................................................................... ,
  (име, презиме и фамилия на лицето)
  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер .........................................................................................................................
  адрес за кореспонденция ................................................................................................................................
  (град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
  телефон, мобилен телефон, електронен адрес .............................................................................................

  ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

  Моля, в качеството ми на:
  1. ...........................................................................................................................................................................
  (съпруг/съпруга/дете/родител на починалото лице)
  на .......................................................................................................................................................................... ,
  (име, презиме и фамилия на починалото лице)
  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ............................................................................................................................ ,
  починал на .............................. 20.... г., вследствие на ...................................................................................... ,
                                   (общо заболяване, трудова злополука или професионална болест)
  осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице .................................................................................
  (наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)

  2. Законен представител на малолетното дете: .................................................................................................
       (име, презиме и фамилия на детето)
  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер .............................................................................................................................. ,
  Наследник на ......................................................................................................................................................... ,
  (име, презиме и фамилия на починалото лице)
  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ………………………...,
  починал на ...................... 20.... г. вследствие на .................................................................................................. ,
                                        (общо заболяване, трудова злополука или професионална болест)
  осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице ....................................................................................
  (наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)
  да ми бъде изплатена помощта/полагаемата ми се част от общия размер на паричната помощ при смърт на осигурено лице.

  І. Декларирам следните обстоятелства:
  1. Не ми е изплащана помощ за същото лице.
  2. Личната ми платежна сметка за изплащане на паричната помощ е:
  IBAN ......................................................................
  Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни. Ненужното се зачертава.

  Прилагам: Документ за самоличност (за справка).

  ІІ. Декларирам следните промени в обстоятелствата:
  1. Личната ми платежна сметка за изплащане на паричната помощ е променена, както следва:
  IBAN ......................................................................

  ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

  В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 от КСО.
  Съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
  За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
  Дата ............               Подпис на лицето: …….....…………......
                                                (име и фамилия на заявителя/
                                                      упълномощеното лице)
  гр. (с.) ...........................................................................
  Подпис на далото съгласие лице: …………....………...
                         (име и фамилия на родител/ попечител)
  Националният осигурителен институт обработва и защитава личните Ви данни. съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. и на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Повече информация може да намерите на интернет адрес: www.noi.bg.“

  § 32. Приложение № 18 към чл. 27 се изменя така:

  „Приложение № 18 към чл. 27

  ДО
  ДИРЕКТОРА
  НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ
  НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН
  ИНСТИТУТ
  ГР. ……………………………

  ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
  за изплащане на неполучени от починало лице парични обезщетения и помощи

  от ................................................................................................................................................................... ,
  (име, презиме и фамилия на лицето/законния представител на малолетно дете)
  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..................................................................................................................... ,
  адрес за кореспонденция ............................................................................................................................ ,
  (град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)
  телефон .............................................................., мобилен телефон .......................................................... ,
  електронен адрес .......................................................................................................................................... ,
  чрез упълномощено лице/със съгласието на родител/попечител на непълнолетно дете:
  .......................................................................................................................................................................... ,
  (име, презиме и фамилия на лицето)
  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ....................................................................................................................... ,
  адрес за кореспонденция .............................................................................................................................. ,
  (град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
  телефон, мобилен телефон, електронен адрес ............................................................................................

  ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

  Моля, в качеството ми на:
  1. Наследник на ............................................................................................................................................... ,
  (име, презиме и фамилия на починалото лице)
  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..................................., починал на ...................... 20 ...г.,
  2. Законен представител на малолетното дете: ........................................................................................... ,
  (име, презиме и фамилия на детето)
  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ........................................................................................................................ ,
  наследник на ..................................................................................................................................................... ,
  (име, презиме и фамилия на починалото лице)
  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ......................................, починал на ................... 20 ...г.
  да ми бъде изплатена полагащата се сума, представляваща неполучено парично обезщетение и/или парична помощ за
  ….................................................................................................................................
  (временна неработоспособност/трудоустрояване/бременност и раждане/осиновяване на дете до 5-годишна възраст/отглеждане на малко дете/парична помощ за инвалидност поради общо заболяване)

  І. Декларирам следните обстоятелства:
  1. Не съм направил/направила отказ от наследство по реда на Закона за наследството.
  2. Личната ми платежна сметка за изплащане на сумата е:
  IBAN ...................................................................................................................................................................

  Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни. Ненужното се зачертава.

  Прилагам следните документи:
  1. Документ за самоличност (за справка).
  2. Удостоверение за наследници № ............. от ......... 20.... г. (представя се поне от един от наследниците – за справка).
  3. Други .................................................................

  Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.

  ІІ. Декларирам следните промени в обстоятелствата:
  1. Направил/направила съм отказ от наследство по реда на Закона за наследството считано от ………….….......... 20….. г.
  2. Личната ми платежна сметка за изплащане на сумата е променена, както следва:
  IBAN .....................................................................

  Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

  ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
  В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 от КСО.
  Съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
  За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
  Дата ...................              Подпис на лицето: ……………….....
                                          (име и фамилия на заявителя/
                                               упълномощеното лице)
  гр. (с.) ...........................................................................
  Подпис на далото съгласие лице: ……….......…………...
                          (име и фамилия на родител/попечител)

  „Националният осигурителен институт обработва и защитава личните Ви данни съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. и на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Повече информация може да намерите на интернет адрес: www.noi.bg.“

  Преходни и заключителни разпоредби

  § 33. Месечното нетно възнаграждение за специализантите, които са приети по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2007 г., бр. 55 от 2008 г., бр. 12 и 72 от 2010 г., бр. 58 и 60 от  2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 24 и 73 от 2013 г.; Решение № 15612 на Върховния административен съд от 2013 г. – бр. 59 от 2014 г.; отм., бр. 7 от 2015 г.) и чиито договори за обучение за придобиване на специалност не са приключили до 31 декември 2018 г., се определя по реда на чл. 32, ал. 3.

  § 34. (1) Договорите, сключени до обнародването на това постановление, между НОИ и ДПУ, лицензирани от БНБ, и клоновете на ДПУ, осъществяващи дейност на територията на страната, запазват своето действие.
  (2) Доставчиците на платежни услуги, лицензирани от БНБ, и клоновете на ДПУ, осъществяващи дейност на територията на страната, извън тези по ал. 1, които водят платежни сметки, обозначени с IBAN на физически лица, започват изплащането на парични обезщетения и помощи след сключването на договор по чл. 2, ал. 3 и в сроковете, определени в него. До изтичането на тези срокове изплащането на обезщетенията се извършва по досегашния ред.

  § 35. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на:
  1. Параграфи 14, 19 – 23, § 24, т. 1, 3 и 4 и § 33, които влизат в сила от 1 януари 2019 г.
  2. Параграф 11, т. 2, § 12 относно чл. 27, ал. 2, § 13 и § 24, т. 2, които влизат в сила от 10 октомври 2019 г.
  3. Параграфи 25 – 32, които влизат в сила от 1 юли 2019 г.

  Министър-председател:  Бойко Борисов
  Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
   
  източник: dv.parliament.bg

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x