Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 72 от 14 авгутст 2020 г. на Държавен вестник е обнародвано:

  Постановление № 202 от 7 август 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г.
  (обн., ДВ, бр. 57 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 17 от 2016 г., бр. 30 от 2017 г., бр. 57 от 2018 г. и бр. 40 от 2019 г.)

  МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

  § 1. Член 14 се изменя така:
  „Чл. 14. Удостоверенията съгласно приложения № 9, 10 и 11 се представят по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) на подателя.“

  § 2. В чл. 15, ал. 1 думите „по чл. 14, ал. 1“ се заменят с „по чл. 14“, а думите „представяни на електронен носител или по електронен път“ и запетаите пред и след тях се заличават.

  § 3. Член 16 се отменя.

  § 4. В чл. 17 думите „по електронен път“ се заличават.

  § 5. В чл. 18, ал. 1 думите „по електронен път“ се заличават.

  § 6. В чл. 19 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в изречение първо думите „по електронен път“ се заличават;
  б) изречение трето се изменя така: „Упълномощителят подписва заявлението и го представя в съответното ТП на НОИ лично или чрез упълномощено за целта лице, или по електронен път с валиден КЕП на упълномощителя в срок до 3 работни дни от упълномощаването.“
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) При оттегляне на упълномощаването упълномощителят представя в съответното ТП на НОИ ново заявление по образец съгласно приложение № 13 по реда на ал. 1, изречение трето, не по-късно от 3 работни дни преди датата на оттеглянето.“

  § 7. В чл. 20, ал. 6 думите „по чл. 14, ал. 1“ се заменят с „по чл. 14“, а думите „на хартиен или електронен носител в съответното ТП на НОИ“ се заличават.

  § 8. Член 21 се изменя така:
  „Чл. 21. При получаване на документите по чл. 14 НОИ изпраща на електронния адрес на представилия документите потребител, регистриран по реда на чл. 18, съобщение с достъп до съдържанието на справка за приетите и неприетите документи съгласно приложение № 14.“

  § 9. Член 23 се отменя.

  § 10. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 и 2:
  а) думите „лично или чрез упълномощени от тях лица в съответното ТП на НОИ“ се заличават;
  б) думите „на хартиен носител“ се заличават.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Заявленията и документите по ал. 1 и 2 се подават от лицата в ТП на НОИ по постоянния или настоящия им адрес, лично или чрез упълномощено съгласно чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) лице, или по електронен път с КЕП или персонален идентификационен код (ПИК) на подателя.“

  § 11. Член 25 се изменя така:
  „Чл. 25. Лицата, които искат изплащане на помощта по чл. 1, ал. 1, т. 2, буква „а“, представят заявление-декларация по образец съгласно приложение № 16 в ТП на НОИ по постоянния или настоящия им адрес, лично или чрез упълномощено съгласно чл. 18 от АПК лице, или по електронен път с КЕП или ПИК на подателя.“

  § 12. В чл. 26 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Заявлението декларация се подава от всяко от лицата по ал. 1 в ТП на НОИ по постоянния или настоящия им адрес лично или чрез упълномощено съгласно чл. 18 от АПК лице, или по електронен път с КЕП или ПИК на подателя.“

  § 13. В чл. 27 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Заявлението декларация по ал. 1 се подава от всеки от наследниците в ТП на НОИ по постоянния или настоящия им адрес лично или чрез упълномощено съгласно чл. 18 от АПК лице, или по електронен път с КЕП или ПИК на подателя.“

  § 14. Член 28 се изменя така:
  „Чл. 28. В срок до 3 работни дни от промяната на обстоятелствата, свързани с изплащането на паричните обезщетения и помощи, правоимащите лица по чл. 24 – 27 представят ново заявление-декларация и съответните доказателства към него. Документите се представят в ТП на НОИ лично или чрез упълномощено съгласно чл. 18 от АПК лице, или по електронен път с КЕП или ПИК на подателя.“

  § 15. Навсякъде в текстовете на наредбата и в приложение № 13 думите „чл. 14, ал. 1“ се заменят с „чл. 14“.

  § 16. Приложение № 12 се отменя.

  § 17. Приложение № 14 се изменя така:

  „Приложение № 14 към чл. 21 (изм. и доп., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 1.06.2017 г.)
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
  ________________________________________________________
   
  ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – .......................
  С П Р А В К А
  за приети и неприети документи, представени в НОИ с вх. № ...................../..................20.... г. по електронен път
  от ........................................................................................................................................................................,
  (наименование на осигурителя/дружеството/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)
  ЕИК/код по БУЛСТАТ/ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ...........................................................................,
  адрес за кореспонденция ...............................................................................................................................,
  телефон ..........................................................................,
  мобилен телефон .....................................................,
  електронен адрес .....................................................
  *
  от осигурителна каса ..................................................
  ....................................................…...............................
  (наименование на осигурителната каса)
  Код по БУЛСТАТ на осигурителна каса ..............
  .......................................................................................
  за ..................................................................................
  .......................................................................................
  (наименование на осигурителя/дружеството/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)
  ЕИК/код по БУЛСТАТ/ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен
  номер ........................................................................
  адрес за кореспонденция ............................................,
  телефон .....................................................................,
  мобилен телефон .........................................................,
  електронен адрес ..........................................................

  *Полето се визуализира, когато данните се представят от осигурителна каса.
  А. УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ЗА БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ ....... броя:
  І. За удостоверяване на обстоятелства за ....... броя болнични листа.
  1. Приети удостоверения за обстоятелствата по болнични листове – ....... броя, както следва:
  1.1. За б. л. № ..................................., на ..................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен
                                                                  (име, презиме и фамилия)
  номер ............................., в отпуск от ....................., в отпуск до ......................, с код за представяне;
  1.2. За б. л. № ................................, на ..................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен
                                                                   (име, презиме и фамилия)
  номер.................................., с код за корекция;
  1.3. За б. л. № ..................................., на ..................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен
                                                                    (име, презиме и фамилия)
  номер ...................................., с код за заличаване.
  2. Неприети удостоверения за обстоятелствата по болнични листове – ............. броя, както следва:
  2.1. За б. л. № ..................................., на ..................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен
                                                                   (име, презиме и фамилия)
  номер.........................., в отпуск от ..................., в отпуск до ............................., с код за представяне,
  причина за неприемане ……..........................................................................................................................;
  2.2. За б. л. № ..................................., на ..................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен
                                                                         (име, презиме и фамилия)
  номер.........................., с код за корекция, причина за неприемане.….................................................;
  2.3. За б. л. № ..................................., на ..................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен
                                                                        (име, презиме и фамилия)
  номер.........................., с код за заличаване, причина за неприемане ............................................... .
  ІІ. За удостоверяване на промени в обстоятелствата за ....... броя болнични листа.
  1. Приети удостоверения за промяна на обстоятелствата по болнични листове – ....... броя, както следва:
  1.1. За б. л. № ..................................., на ..................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен
                                                                        (име, презиме и фамилия)
  номер .........................., в отпуск от ..................., в отпуск до ........................., с код за представяне;
  1.2. За б. л. № ..................................., на ..................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен
                                                                           (име, презиме и фамилия)
  номер ......................................., с код за корекция;
  1.3. За б. л. № ..................................., на ..................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен
                                                                           (име, презиме и фамилия)
  номер .........................., с код за заличаване.
  2. Неприети удостоверения за промяна на обстоятелствата по болнични листове – ............. броя, както следва:
  2.1. За б. л. № ..................................., на ..................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен
                                                                        (име, презиме и фамилия)
  номер .........................., в отпуск от ..................., в отпуск до ..................., с код за представяне,
  причина за неприемане .............................................................................................................................;
  2.2. За б. л. № ..................................., на ..................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен
                                                                         (име, презиме и фамилия)
  номер .........................., с код за корекция, причина за неприемане ..............................................................;
  2.3. За б. л. № ..................................., на ..................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен
                                                                          (име, презиме и фамилия)
  номер .........................., с код за заличаване, причина за неприемане ……………….......................................

  ІІІ. Неприети удостоверения приложение № 9 за болнични листове ............. броя.
  Причини за неприемане .............................................................................................................................
  Б. УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 от осигурител за ....... броя заявления-декларации:
  І. За удостоверяване на обстоятелства за ....... броя заявления-декларации.
  1. Приети удостоверения за обстоятелствата по заявления-декларации – ....... броя, както следва:
  1.1. На ........................................................................,
                    (име, презиме и фамилия)
  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,
  считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...….., с код за представяне;
                                                                                  (вид и основание по КСО)
  1.2. На .........................................................................,
                       (име, презиме и фамилия)
  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,
  считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...…......., с код за корекция;
                                                                                     (вид и основание по КСО)
  1.3. На .........................................................................,
                    (име, презиме и фамилия)
  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,
  считано от ...........................................20..... г., за …………...........……………….....….., с код за заличаване.
                                                                                 (вид и основание по КСО)
  2. Неприети удостоверения за обстоятелствата по заявления-декларации – ....... броя, както следва:
  2.1. На ........................................................................,
                     (име, презиме и фамилия)
  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,
  считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...….., с код за представяне,
                                                                                    (вид и основание по КСО)
  причина за неприемане .................................................................................................................................;
  2.2. На ........................................................................,
               (име, презиме и фамилия)
  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,
  считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...…......., с код за корекция,
                                                                                    (вид и основание по КСО)
  причина за неприемане ....................................................................................................................................;
  2.3. На ......................................................................,
                (име, презиме и фамилия)
  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,
  считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...…...., с код за заличаване,
                                                                                     (вид и основание по КСО)
  причина за неприемане ...................................................................................................................................

  ІІ. За удостоверяване на промени в обстоятелства за ....... броя заявления-декларации.
  1. Приети удостоверения за промяна в обстоятелствата по заявления-декларации – ....... броя, както следва:
  1.1. На ........................................................................,
                   (име, презиме и фамилия)
  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,
  считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...….., с код за представяне;
                                                                                      (вид и основание по КСО)
  1.2. На ........................................................................,
                 (име, презиме и фамилия)
  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,
  считано от ...........................................20..... г., за …………...........…………....……...….., с код за корекция;
                                                                                       (вид и основание по КСО)
  1.3. На ........................................................................,
                   (име, презиме и фамилия)
  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,
  считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...…...., с код за заличаване.
                                                                                    (вид и основание по КСО)
  2. Неприети удостоверения за промяна в обстоятелствата по заявления-декларации – ....... броя, както следва:
  2.1. На ........................................................................,
                     (име, презиме и фамилия)
  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,
  считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...….., с код за представяне,
                                                                                    (вид и основание по КСО)
  причина за неприемане ...............................................................................................................................;
  2.2. На ........................................................................,
                (име, презиме и фамилия)
  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,
  считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………........….., с код за корекция,
                                                                                  (вид и основание по КСО)
  причина за неприемане ................................................................................................................................;
  2.3. На ........................................................................,
                   (име, презиме и фамилия)
  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,
  считано от ...........................................20..... г., за …………...........……………….....….., с код за заличаване,
                                                                                 (вид и основание по КСО)
  причина за неприемане .................................................................................................................................
  ІІІ. Неприети удостоверения приложение № 10 от осигурител за заявления-декларации .............. броя.
  Причини за неприемане .............................................................................................................................
  В. УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 от самоосигуряващо се лице ....... броя:
  І. За удостоверяване на обстоятелства ....... броя.
  1. Приети удостоверения за обстоятелствата – ....... броя, както следва:
  1.1. На .........................................................................
                    (име, презиме и фамилия)
  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,
  считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...….., с код за представяне;
                                                                                 (вид и основание по КСО)
  1.2. На ..........................................................................,
                  (име, презиме и фамилия)
  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,
  считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...…......, с код за корекция;
                                                                                  (вид и основание по КСО)
  1.3. На .........................................................................,
                     (име, презиме и фамилия)
  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,
  считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...…..., с код за заличаване;
                                                                                      (вид и основание по КСО)
  2. Неприети удостоверения за обстоятелствата – ....... броя, както следва:
  2.1. На .........................................................................,
                   (име, презиме и фамилия)
  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,
  считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...….., с код за представяне,
                                                                                   (вид и основание по КСО)
  причина за неприемане .................................................................................................................................;
  2.2. На ........................................................................,
                      (име, презиме и фамилия)
  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,
  считано от ...........................................20..... г., за …………...........……......…………...….., с код за корекция,
                                                                                  (вид и основание по КСО)
  причина за неприемане .................................................................................................................................;
  2.3. На ........................................................................,
                    (име, презиме и фамилия)
  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,
  считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...…...., с код за заличаване,
                                                                                 (вид и основание по КСО)
  причина за неприемане ................................................................................................................................

  ІІ. За удостоверяване на промени в обстоятелствата ....... броя.
  1. Приети удостоверения за промяна в обстоятелствата – ....... броя, както следва:
  1.1. На .........................................................................,
                    (име, презиме и фамилия)
  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,
  считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...….., с код за представяне,
                                                                                     (вид и основание по КСО)
  1.2. На .........................................................................,
                        (име, презиме и фамилия)
  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,
  считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...…......., с код за корекция;
                                                                                   (вид и основание по КСО)
  1.3. На .........................................................................,
                   (име, презиме и фамилия)
  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,
  считано от ...........................................20..... г., за …………...........………..………...….., с код за заличаване.
                                                                                     (вид и основание по КСО)
  2. Неприети удостоверения за промяна в обстоятелствата – ....... броя, както следва:
  2.1. На .........................................................................,
                      (име, презиме и фамилия)
  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ...........................,
  считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...….., с код за представяне,
                                                                                 (вид и основание по КСО)
  причина за неприемане .................................................................................................................................;
  2.2. На .........................................................................,
                   (име, презиме и фамилия)
  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,
  считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...…........, с код за корекция,
                                                                                      (вид и основание по КСО)
  причина за неприемане ……............................................................................................................................;
  2.3. На .........................................................................,
               (име, презиме и фамилия)
  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,
  считано от ...........................................20..... г., за …………...........…………..……...….., с код за заличаване,
                                                                                   (вид и основание по КСО)
  причина за неприемане ................................................................................................................................

  ІІІ. Неприети удостоверения приложение № 11 от самоосигуряващо се лице ........... броя.
  Причини за неприемане ............................................................................................................................
  Дата: .......................................“

  Министър-председател: Бойко Борисов
  Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
   
  източник: dv.parliament.bg
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x