Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 8 от 9 януари 2016 г. на Държавен вестник е обнародван:

  Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане
  (обн., ДВ, бр. 56 от 1998 г.; изм., бр. 45 и 120 от 2002 г., бр. 18, 30 и 105 от 2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г., бр. 58 от 2008 г., бр. 14, 41 и 74 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 9 и 51 от 2011 г., бр. 32 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.)

  § 1. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 2 думите „и социални услуги“ се заличават;
  б) в т. 4 след думата „услуги“ се добавя „и оказва методическа подкрепа при предоставянето им“;
  в) точка 5 се изменя така:
  „5. събира, обработва, систематизира, съхранява и използва информация в сферата на функционалната си компетентност по закон в интегрирана информационна система;“
  г) в т. 6 след думата „вида“ се поставя запетая и се добавя „местоположението“.
  2. В ал. 2 след цифрата „2“ се добавя „и 10“, а след думите „дирекциите „Социално подпомагане“ се добавя „и регионалните дирекции за социално подпомагане“.
  3. Създава се ал. 4:
  „(4) Министърът на труда и социалната политика издава наредба за съдържанието и функционирането на интегрираната информационна система по ал. 1, т. 5.“

  § 2. В чл. 13 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „молба-декларация, подадена“ се заменят със „заявление-декларация, подадено“.
  2. В ал. 4 думата „молба“ се заменя със „заявление“.

  § 3. Член 16 се изменя така:
  „Чл. 16. (1) Социалните услуги са дейности в подкрепа на лицата за социално включване и самостоятелен начин на живот, които се основават на социална работа и се предоставят в общността и в специализирани институции.
  (2) Социални услуги в специализирани институции се предоставят само след изчерпване на възможностите за предоставяне на социални услуги в общността.
  (3) Настаняването на деца, лица с трайни увреждания и лица, поставени под запрещение, в специализирани институции не може да бъде за срок, по-дълъг от три години.
  (4) Срокът по ал. 3 може да бъде удължаван при спазване на условията на чл. 16а и 16б само в случай че:
  1. за децата няма възможност да бъдат реинтегрирани в семейството, осиновени, настанени в семейство на роднини или близки или в приемно семейство или в социална услуга в общността от резидентен тип по реда на Закона за закрила на детето;
  2. за лицата с трайни увреждания и лицата, поставени под запрещение, няма възможност за полагане на грижа в домашна среда и настаняване в социална услуга в общността от резидентен тип.
  (5) Социални услуги се предоставят след индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и въз основа на индивидуален план за подкрепа, разработени от мултидисциплинарен екип, чийто състав и методи на работа се определят с правилника за прилагане на закона.
  (6) Критериите за извършване на индивидуална оценка на потребностите на лицата от подкрепа, основното съдържание на индивидуалния план за подкрепа, сроковете за актуализация и преразглеждане на оценката и плана се определят с правилника за прилагане на закона.
  (7) Видовете социални услуги в общността и специализирани институции се определят с правилника за прилагане на закона.
  (8) В зависимост от начина на финансиране социалните услуги са:
  1. делегирани от държавата дейности, когато се финансират от държавния бюджет;
  2. местни дейности, когато се финансират от общинските бюджети;
  3. дейности, финансирани от други източници.“

  § 4. Създават се чл. 16а, 16б, 16в и 16г:
  „Чл. 16а. (1) Социалните услуги се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата и в съответствие с чл. 16, ал. 2, 3, 4 и 5.
  (2) При условията на ал. 1 социалните услуги за деца се предоставят съобразно най-добрия интерес на детето и съобразно желанието на детето и на родителите, настойника или попечителя, или на лицата, които полагат грижи за детето в съответствие със Закона за закрила на детето.
  (3) При условията на ал. 1 социалните услуги за пълнолетни лица, поставени под запрещение, се предоставят съобразно желанието на лицето и становището на неговия настойник или попечител, като в случай на противоречие водещо е желанието на лицето, нуждаещо се от социална услуга.
  (4) Ползването на социални услуги от пълнолетни лица, поставени под запрещение, се прекратява по реда на ал. 3.
   (5) При условията на ал. 1 социалните услуги в общността от резидентен тип и в специализирани институции за пълнолетни лица, поставени под пълно запрещение, се предоставят по реда на чл. 16б, 16в и 16г.
  Чл. 16б. (1) Настаняването в специализирани институции и в социални услуги в общността от резидентен тип на пълнолетни лица, поставени под пълно запрещение, се извършва от районния съд по настоящия адрес на лицето. Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на лицето може да извърши само временно настаняване по административен ред, в случай че до произнасяне на съда няма друга възможност за полагане на грижи за лицето.
  (2) Искането за настаняване по ал. 1 пред районния съд по настоящия адрес на лицето се прави от дирекция „Социално подпомагане“ въз основа на писмено декларирано желание от лицето и становище на настойника.
  (3) Към искането по ал. 2 се прилагат:
  1. доклад, който съдържа и становище относно възможностите за полагане на грижи за лицето в домашна среда;
  2. оценката и плана по чл. 16, ал. 5;
  3. справка относно съществуващите подходящи социални услуги в общността и специализирани институции в рамките на областта и свободните места.
  (4) Временно настаняване в специализирани институции и в социални услуги в общността от резидентен тип на пълнолетни лица, поставени под пълно запрещение, се извършва със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на лицето въз основа на писмено декларирано желание от лицето и становище на настойника.
  (5) В едномесечен срок от издаването на заповедта по ал. 4 дирекция „Социално подпомагане“ прави искане до районния съд по настоящия адрес на лицето.
  (6) Актовете нa директора на дирекция „Социално подпомагане“ се издават и обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  Чл. 16в. (1) Исканията за настаняване на лице, поставено под пълно запрещение, в специализирана институция и социална услуга в общността от резидентен тип са подсъдни на районния съд по настоящия адрес на лицето.
  (2) В производството по ал. 1 съдът може да събира доказателства по своя инициатива и задължително изследва волята на лицето, чието настаняване е поискано, включително чрез участие на вещи лица.
  (3) Съдът разглежда незабавно искането в открито заседание с участието на дирекция „Социално подпомагане“, лицето и неговия настойник.
  (4) В случай че лицето, чието настаняване е поискано, не може да участва лично в заседанието по ал. 3, то се провежда извън сградата на съда.
  (5) Съдът се произнася в едномесечен срок с решение, което се обявява на страните и се изпълнява незабавно.
  (6) При искане за настаняване в специализирана институция съдът може да го уважи само в случай че в рамките на производството не се установи възможност за полагане на грижи за лицето в домашна среда или за настаняването му в социална услуга в общността от резидентен тип.
  (7) В решението по ал. 5 се посочва срокът на настаняването, който при настаняване в специализирана институция не може да бъде по-дълъг от срока по чл. 16, ал. 3.
  (8) Решението подлежи на обжалване пред окръжния съд в 7-дневен срок. В случай на подадена жалба или протест съдът насрочва делото в срок, не по-дълъг от 7 дни. Окръжният съд се произнася с решение, което е окончателно.
  Чл. 16г. (1) Настаняването на лице, поставено под пълно запрещение, в специализирана институция и социална услуга в общността от резидентен тип се прекратява по реда на чл. 16б и 16в от районния съд по искане на дирекция „Социално подпомагане“ въз основа на писмено декларирано желание от лицето и становище на настойника.
  (2) До произнасянето на съда прекратяване на настаняването се извършва временно със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ въз основа на писмено декларирано желание от лицето и становище на настойника.
  (3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат при изтичане на определения срок по чл. 16в, ал. 7 и при смърт на лицето.
  (4) Настаняване от специализирана институция в социална услуга в общността от резидентен тип преди изтичане на определения срок по чл. 16в, ал. 7 се извършва по реда на чл. 16б и 16в.
  (5) Удължаване на срока на настаняването в специализирана институция се извършва по реда на чл. 16б и 16в, ако са налице основанията по чл. 16, ал. 4.
  (6) Удължаване на срока на настаняването в социална услуга в общността от резидентен тип се извършва по реда на чл. 16б и 16в.
   (7) Решението на районния съд може да се обжалва пред окръжния съд. Обжалването не спира изпълнението. Решението на окръжния съд е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.
  (8) Решението за прекратяване на настаняването се изпълнява по административен ред.“

  § 5. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Социалните услуги се предоставят срещу заплащане на такси от лицата, които ги ползват, или по договаряне. Социалните услуги за деца са безплатни, когато са делегирани от държавата дейности, освен в случаите, когато заплащане е предвидено в закон.“
  2. В ал. 4 накрая се добавя „в случаите, когато не са делегирани от държавата дейности“.
  3. Създават се ал. 5, 6, 7 и 8:
  „(5) Таксите по ал. 2 се събират от кмета на общината или определени от него длъжностни лица от общинската администрация и се внасят по банкова бюджетна сметка на Министерството на труда и социалната политика до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.
  (6) Кметът на общината поддържа актуален регистър, който включва:
  1. брой и видове социални услуги на територията на общината, които се финансират от държавния бюджет;
  2. капацитет и реален брой на лицата, които ползват социални услуги, финансирани от държавния бюджет, по отделни услуги;
  3. лицата, които дължат такси за социални услуги, финансирани от държавния бюджет;
  4. размер на таксите, дължими от лицата, ползващи социални услуги, финансирани от държавния бюджет;
  5. общ размер на дължимите такси;
  6. размер на събраните такси за социални услуги, финансирани от държавния бюджет;
  7. размер на несъбраните такси и лицата, които ги дължат.
  (7) Кметът на общината изпраща по електронен път ежемесечно на изпълнителния директор на фонд „Социална закрила“ информацията по ал. 6.
  (8) При неплащане за повече от три месеца на такса за ползване на социална услуга – делегирана от държавата дейност, от лице, което отговаря на условията за заплащане на такса съгласно тарифата по ал. 2, предоставянето на услугата на лицето се прекратява, освен ако в срок до един месец заплати дължимите такси.“

  § 6. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думата „услуги“ се добавя „на територията на Република България“.
  2. В ал. 3 думите „след издаване на лиценз“ се заменят с „на територията на Република България след издаване на лиценз от председателя на Държавната агенция за закрила на детето и вписване в регистъра по ал. 2“.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Лицензът по ал. 3 се предоставя в тридневен срок от издаването му по служебен път от Държавната агенция за закрила на детето на Агенцията за социално подпомагане за вписване в регистъра по ал. 2 за срока, определен в лиценза.“
  4. Създават се нови ал. 5 и 6:
  „(5) Лица, които предоставят социални услуги, без да отговарят на изискванията по ал. 1 – 3, нямат право на регистрация и лицензиране за срок три години, считано от датата на установяване на нарушението.
  (6) Лица, чиято регистрация е заличена по реда на чл. 18д, нямат право на регистрация и лицензиране за срок:
  1. една година, считано от датата на заличаване на вписването на основание чл. 18д, ал. 1, т. 3, 5, 6, 8 и 9;
  2. три години, считано от датата на заличаване на вписването на основание чл. 18д, ал. 1, т. 3, 6 и 8, когато нарушението е довело до опасност за живота и здравето на лица, ползващи социални услуги, или представлява престъпление.“
  § 7. В чл. 18а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Кметът нa общината управлява социалните услуги на територията на съответната община, които са делегирани от държавата дейности и местни дейности, отговаря за спазването на критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги и е работодател на ръководителите на тези услуги с изключение на случаите на възлагане на управлението по ал. 3.“
  2. В ал. 3 след думите „които са“ се добавя „открити като“, а след цифрата „3“ се добавя „само“.
  3. Създават се ал. 7, 8, 9, 10 и 11:
  „(7) При възлагане на управлението на социални услуги по ал. 3 кметът нa общината е длъжен да предостави на доставчика целия размер на финансовите средства, съставляващи финансовия стандарт за съответните делегирани от държавата дейности, в рамките на сроковете, в които се осъществява предоставянето на субсидиите от държавния бюджет.
  (8) Кметът нa общината осъществява контрол за целесъобразното разходване на предоставените средства по ал. 7, като в случай на констатирани нарушения прекратява възлагането по ал. 3.
  (9) Преди изтичането на срока, за който е възложено управлението на социална услуга по ал. 3, кметът на общината провежда нов конкурс или организира предоставянето на услугата от общината, като не допуска прекъсване в предоставянето на услугата.
  (10) При откриване на социална услуга, делегирана от държавата дейност, кметът на общината осигурява предоставянето й от датата на откриването.
  (11) Кметът на общината може при обявяване на конкурс за възлагане на социални услуги по ал. 3, които са делегирани от държавата дейности и местни дейности, да включи в конкурса и изискване доставчикът да осигури необходимата материална база за предоставяне на услугата, предмет на възлагане.“

  § 8. Създават ce чл. 18б, 18в, 18г и 18д:
  „Чл. 18б. (1) За вписване в регистъра по чл. 18, ал. 2 лицата по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 подават до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане заявление и описание на социалната услуга по утвърдени от него образци и посочват единен идентификационен код на лицето, когато е търговец, а лицата, които не са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, прилагат оригинал или заверено копие на удостоверение за актуално състояние или регистрация, издадени от компетентния съд не по-рано от три месеца от датата на подаване на заявлението и заверено копие на карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ.
  (2) Лицата по чл. 18, ал. 1, т. 4 прилагат към заявлението по ал. 1 официален превод на документите, удостоверяващи регистрацията по националното им законодателство.
  (3) Лицата по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4, които имат лиценз по чл. 18, ал. 3, се вписват в регистъра по чл. 18, ал. 2 служебно в 5-дневен срок след предоставяне от Държавната агенция за закрила на детето на издадения лиценз.
  (4) При подаване на заявление за регистрация на нова социална услуга регистрираните доставчици на социални услуги посочват единен идентификационен код или прилагат оригинал или заверено копие на удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентния съд не по-рано от три месеца от датата на подаване на заявлението.
  (5) Документите по ал. 1, 2 и 4 се подават лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, по пощата с обратна разписка или по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
  (6) В регистъра се вписват следните обстоятелства:
  1. данни за лицето – име, седалище, вид на лицето;
  2. единен идентификационен код по регистър БУЛСТАТ, единен идентификационен код на търговеца;
  3. данни за представителството на лицето по съдебна, съответно търговска регистрация – име, ЕГН, постоянен и/или настоящ адрес;
  4. видове социални услуги, които ще се предоставят, и номер на лиценза, когато се предоставят услуги за деца;
  5. данни за извършени нарушения при предоставяне на социални услуги;
  6. дата на заличаване на регистрацията и основанието за това;
  7. промени в обстоятелствата по т. 1 – 4;
  8. забележки по вписаните обстоятелства.
  (7) Доставчиците на социални услуги по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 уведомяват писмено изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане за всички промени в обстоятелствата по ал. 6, т. 1 – 4 в 14-дневен срок от настъпването им, като прилагат и съответните документи, които ги доказват.
  Чл. 18в. (1) Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане или оправомощено от него длъжностно лице в 7-дневен срок от датата на подаване на заявлението по чл. 18б, ал. 1 издава заповед за вписване в регистъра или издава мотивиран отказ за вписване в регистъра, за който уведомява лицето.
  (2) При констатиране на пропуски и/или нередовности в представените документи на лицето се дава 14-дневен срок за отстраняването им, като срокът за произнасяне по ал. 1 започва да тече от отстраняване на нередовностите и/или предоставянето на допълнителна информация.
  (3) Отказът по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (4) Въз основа на заповедта за вписване в регистъра по ал. 1 за всяка социална услуга се издава удостоверение по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.
  (5) Агенцията за социално подпомагане изпраща по служебен път на Държавната агенция за закрила на детето издадените, подновените и/или преиздадените удостоверения на лицензирани доставчици на социални услуги за деца в тридневен срок от издаването им.
  (6) Връчването на удостоверението по ал. 5 се извършва едновременно с връчването на лиценза, издаден от Държавната агенция за закрила на детето, по реда на Закона за закрила на детето.
  (7) Удостоверенията по ал. 4 се получават в Агенцията за социално подпомагане в срок до един месец от датата на издаването им лично от лице, което представлява лицата по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно, а в случай на изрично волеизявление се изпращат на посочения в заявлението адрес за кореспонденция и/или на адреса, на който е регистриран заявителят, с писмо с обратна разписка.
  (8) В случаите, когато удостоверенията по ал. 4 не бъдат получени по реда на ал. 7, те се изпращат нa заявителя с обратна разписка на посочения от него в заявлението адрес за кореспонденция или на адреса, на който е регистриран.
  (9) В двумесечен срок преди изтичането на срока на удостоверението по ал. 4 лицата по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 може да подадат заявление за подновяване на удостоверението по образеца съгласно чл. 18б, ал. 1, към което лицата, които са търговци, представят единен идентификационен код, а лицата, които не са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, представят оригинал или заверено копие на удостоверение за актуално състояние или регистрация, издадени от компетентния съд не по-рано от три месеца от датата на подаване на заявлението.
  (10) При промени в обстоятелствата по чл. 18б, ал. 6, т. 1 изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед за отразяването им в регистъра и преиздаване на издадените удостоверения по ал. 4 в 5-дневен срок от уведомлението по чл. 18б, ал. 7.
  (11) В случай че удостоверението бъде изгубено или унищожено, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане или оправомощено от него длъжностно лице по писмена молба на лицето по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 издава дубликат на удостоверението въз основа на заповедта по ал. 1.
  Чл. 18г. (1) Всяка година до 31 март регистрираните доставчици на социални услуги представят в Агенцията за социално подпомагане отчет за дейностите по предоставяне на социални услуги за предходната календарна година в електронен формат по утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане образец.
  (2) Отчетите, подавани до Държавната агенция за закрила на детето от лицензираните доставчици на социални услуги за деца, се предоставят по служебен път в електронен формат на Агенцията за социално подпомагане в срок до 30 април всяка година.
  Чл. 18д. (1) Регистрацията се заличава:
  1. по искане нa регистрираното лице;
  2. при прекратяване на юридическото лице и при заличаване от търговския регистър на физическото лице, регистрирано по Търговския закон;
  3. при неспазване на стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги, определени съгласно чл. 18а, ал. 6 – по предложение на компетентния орган след извършена от него проверка;
  4. при неосъществяване на дейност по предоставяне на социални услуги от регистрираното лице в продължение на една година считано от датата на регистрацията или от датата на получаването на последния отчет по чл. 18г, ал. 1;
  5. при неспазване на изискването по чл. 18г, ал. 1 в продължение на една година;
  6. при отнемане, прекратяване или заличаване на лиценза за предоставяне на социални услуги за деца;
  7. в случай че удостоверението по чл. 18в не е получено в тримесечен срок от издаването му;
  8. при прекратено възлагане на управление на социална услуга съгласно чл. 18а, ал. 8;
  9. при непредставяне на информация в 14-дневен срок от настъпването на промени в обстоятелствата, удостоверени с документите към заявлението за вписване в регистъра, когато тези промени са довели до отпадане на основанията за регистрация.
  (2) Заличаването на регистрацията се извършва със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане или на оправомощено от него длъжностно лице.
  (3) В 7-дневен срок от издаването на заповедта по ал. 2 заинтересованото лице се уведомява с писмо с обратна разписка.
  (4) Заповедта по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (5) Обжалването на заповедта по ал. 2 не спира изпълнението й.“

  § 9. В чл. 29а, ал. 2 се създава т. 10:
  „10. обобщава и анализира предоставената по реда на чл. 17, ал. 7 информация и уведомява Министерството на финансите в случай на неизпълнение на задължението по чл. 17, ал. 5.“

  § 10. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) създава се нова т. 2:
  „2. да посещават и проверяват доставчиците на социални услуги по чл. 18 и местата, в които се предоставят социални услуги;“
  б) досегашната т. 2 става т. 3;
  в) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея след думата „лица“ се добавя „и лицата, ползващи социални услуги“.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) При установяване на нарушения от компетентността на други органи инспекторатът незабавно ги уведомява, а в случай на установени закононарушения, които съдържат данни за извършено престъпление, незабавно уведомява органите на прокуратурата.“

  § 11. В чл. 34, ал. 1, т. 1 след думата „нарушения“ се добавя „и определя подходящ срок за изпълнението им съобразно тежестта и степента на допуснатото нарушение“.

  § 12. В чл. 36 се създава ал. 4:
  „(4) На лице, което предоставя социални услуги, без да е вписано в регистъра по чл. 18, ал. 2, се налага глоба или имуществена санкция от 2500 до 10 000 лв.“

  § 13. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 3 думите „подпомаганите лица“ се заменят с „лицата“.
  2. Точка 6 се изменя така:
  „6. „Социални услуги в общността от резидентен тип“ са услуги, които предоставят възможност за живот в среда, близка до семейната.“
  3. В т. 9 думите „подпомаганите лица“ се заменят с „лицата“.
  4. В т. 11 думите „социално подпомагане“ се заменят със „социални помощи“.
  5. Създават се т. 12 и 13:
  „12. „Индивидуална оценка на потребностите от подкрепа“ е дейност по установяване на индивидуализираната нужда от ползване на специализирана подкрепа, която допълва възможностите на лицето и дава насока на доставчика на социални услуги за конкретни дейности за подкрепа, които да бъдат предоставяни в рамките на социалната услуга, съобразно отчетените проблемни области или увреждания.
  13. „Индивидуален план за подкрепа“ е план, разработен въз основа на индивидуална оценка на потребностите, който включва необходимите мерки, дейности и социални услуги за подкрепа на социалното включване на лицето.“

  Преходни и заключителни разпоредби

  § 14. В Закона за закрила на детето (обн., ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм., бр. 75 и 120 от 2002 г., бр. 36 и 63 от 2003 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 30, 38 и 82 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 14, 47 и 74 от 2009 г., бр. 42, 50, 59 и 98 от 2010 г., бр. 28 и 51 от 2011 г., бр. 32 и 40 от 2012 г., бр. 15, 68 и 84 от 2013 г. и бр. 79 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Член 43б се изменя така:
  Лиценз
  Чл. 43б. (1) Лицата по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане може да предоставят социални услуги за деца след получаване на лиценз, издаден от председателя на Държавната агенция за закрила на детето по предложение на комисия по лицензиране, съставена от представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Министерството на младежта и спорта, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане и Агенцията за хората с увреждания.
  (2) Лицензът е поименен и правата, произтичащи от него, не подлежат на прехвърляне и преотстъпване.
  (3) Лицензът съдържа:
  1. титуляр на лиценза;
  2. БУЛСТАТ/единен идентификационен код;
  3. адрес/седалище и адрес на управление;
  4. социалната услуга, за която се издава лицензът;
  5. срока на лиценза.
  (4) Лиценз се издава за всяка отделна социална услуга за срок три години, като след изтичането му той може да бъде подновен.
  (5) За разглеждане на документите за издаване на лиценз за предоставяне на социална услуга за деца и за подновяване на издаден лиценз се дължат такси, които се внасят във Фонд „Социална закрила“ към министъра на труда и социалната политика и се разходват целево за дейностите по закрила на детето.
  (6) За разглеждане на документите за издаване и подновяване на лиценз се събират такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет по предложение на председателя на Държавната агенция за закрила на детето.“
  2. В чл. 43в:
  а) досегашният текст става ал. 1;
  б) създават се ал. 2, 3, 4 и 5:
  „(2) За получаване на лиценз лицата по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане подават до председателя на Държавната агенция за закрила на детето заявление по утвърден от него образец, към което прилагат следните документи:
  1. копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ и/или посочване на единен идентификационен код;
  2. удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентния съд не по-рано от три месеца от датата на подаване на заявлението;
  3. декларация, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност, не е в производство за обявяване в несъстоятелност и не е в ликвидация;
  4. свидетелство за съдимост на лицето, а за юридическите лица – свидетелства за съдимост на членовете на управителните им органи;
  5. описание на социалната услуга по утвърден от председателя на Държавната агенция зa закрила на детето образец.
  (3) Лицата, регистрирани по Търговския закон, не подават документите по ал. 2, т. 2 и 3.
  (4) Лицата по чл. 18, ал. 1, т. 4 от Закона за социално подпомагане представят официален превод нa приложимите по ал. 2 документи, издадени от компетентния орган на съответната държава.
  (5) Документите по ал. 2 се подават лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, по пощата с обратна разписка или по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.“
  3. Член 43г се изменя така:
  Комисия за лицензиране
  Чл. 43г. (1) Комисията по чл. 43б, ал. 1:
  1. разглежда постъпилите заявления за издаване и подновяване на лиценз и уведомленията за промяна на обстоятелствата, удостоверени в издаден лиценз;
  2. уведомява заявителите при установена нередовност в документите и дава указания за отстраняването й;
  3. прави мотивирани предложения до председателя на Държавната агенция за закрила на детето за издаване, промяна, подновяване, прекратяване, отнемане, заличаване или отказване на лиценз.
  (2) Членовете на комисията се предлагат от съответните държавни органи по чл. 43б, ал. 1 и се утвърждават поименно от председателя на Държавната агенция за закрила на детето.
  (3) Председателят на комисията свиква заседанията съобразно постъпилите заявления и уведомления и уведомява членовете за насрочените заседания, които са редовни, ако на тях присъстват две трети от всичките й членове. За заседанията на комисията се води протокол.
  (4) Комисията разглежда заявленията и уведомленията, провежда обсъждане и взема решение с явно гласуване с мнозинство повече от две трети от присъстващите членове. При необходимост комисията може да поиска становища от други специалисти в областта на закрилата на детето.
  (5) За дейността на комисията се води:
  1. регистър за постъпилите заявления;
  2. протоколна книга;
  3. регистър за издадените лицензи;
  4. регистър на получените от Агенцията за социално подпомагане удостоверения за регистрация, издадени по реда на Закона за социално подпомагане.
  (6) Регистърът по ал. 5, т. 3 съдържа:
  1. информацията по чл. 43б, ал. 3;
  2. номера и датата на издадения лиценз;
  3. датата на връчване на лиценза и подписа на получателя;
  4. датата на подновяване, прекратяване, заличаване или отнемане на лиценза.
  (7) Представените документи по чл. 43в се съхраняват в Държавната агенция за закрила на детето съгласно Закона за Националния архивен фонд и са достъпни за всички заинтересовани лица.
  (8) Дейността на комисията се подпомага административно от Държавната агенция за закрила нa детето.“
  4. Член 43д се изменя така:
  Издаване на лиценз
  Чл. 43д. (1) В едномесечен срок от постъпване на заявлението за издаване на лиценз председателят на Държавната агенция за закрила на детето по предложение на комисията по чл. 43б, ал. 1 издава лиценз или отказва издаването му, ако кандидатът не отговаря на условията, посочени в чл. 43в, ал. 1, и/или не е представил някой от документите по чл. 43в, ал. 2 в определения за това срок.
  (2) Комисията по чл. 43б, ал. 1 разглежда постъпилите заявления по реда на постъпването им.
  (3) Председателят на комисията по чл. 43б, ал. 1 в тридневен срок от разглеждане на заявлението уведомява заявителя при установена нередовност в документите по чл. 43в, ал. 2, като дава указания за отстраняването й в 14-дневен срок. В този случай едномесечният срок по ал. 1 спира да тече от датата на изпращане на съобщението до отстраняване на нередовността, но не повече от 30 дни.
  (4) Председателят на комисията по чл. 43б, ал. 1 прави мотивирано предложение до председателя на Държавната агенция за закрила на детето за издаване или отказване на лиценз в тридневен срок от разглеждане на заявлението.
  (5) Заповедта на председателя на Държавната агенция за закрила на детето за издаване на лиценз или за отказ от издаване на лиценз се съобщава писмено на заявителя в тридневен срок от датата нa издаването й. Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (6) Лицензът се издава съгласно утвърден от председателя на Държавната агенция за закрила на детето образец.
  (7) Ако издаденият лиценз бъде изгубен или унищожен, председателят на Държавната агенция за закрила на детето по писмена молба на лицето по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане може да издаде дубликат на лиценза.
  (8) При промяна на обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз, доставчикът на социална услуга за деца уведомява писмено председателя на Държавната агенция за закрила на детето в 14-дневен срок от настъпване на промяната и прилага съответните документи, които я доказват.
  (9) Въз основа на заповед на председателя на Държавната агенция за закрила на детето промененото обстоятелство по ал. 8 се отразява в нов лиценз, без да се променя срокът му на действие.
  (10) Издаденият лиценз и удостоверението за регистрация по реда на чл. 18б, ал. 3 и чл. 18в, ал. 4 от Закона за социално подпомагане се получават в Държавната агенция за закрила на детето в срок до един месец от датата на издаване на лиценза лично от лице, което представлява лицата по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно, а в случай на изрично волеизявление се изпращат на посочения в заявлението адрес за кореспонденция и/или на адреса, на който е регистриран заявителят, с писмо с обратна разписка.“
  5. Член 43е се изменя така:
  Задължения на лицензирания доставчик на социална услуга за деца
  Чл. 43е. (1) Лицензираният доставчик на социална услуга за деца е длъжен в срок до 12 месеца от получаване на лиценза да започне дейност по предоставяне на услугата.
  (2) В 14-дневен срок от започването на дейността по предоставяне на услугата лицензираният доставчик е длъжен писмено да уведоми председателя на Държавната агенция за закрила на детето относно:
  1. датата на започване на дейността по предоставяне на услугата, за която е получил лиценз;
  2. адреса/адресите нa предоставяне на услугата, с изключение на мобилните услуги, за които се посочва адрес за кореспонденция.
  (3) В случай че лицензираният доставчик на социална услуга за деца преустанови дейността си за период, по-дълъг от три месеца, той е длъжен в 14-дневен срок от изтичането им да уведоми председателя на Държавната агенция за закрила на детето за настъпилото обстоятелство, като посочи съответните причини.
  (4) При настъпване на промени в обстоятелствата, удостоверени с документите по чл. 43в, доставчикът на социална услуга за деца е длъжен в 14-дневен срок писмено да уведоми председателя на Държавната агенция за закрила на детето и да представи съответния документ.
  (5) Всяка година до 31 март лицензираните доставчици представят в Държавната агенция за закрила на детето в електронен формат отчет за дейността си, свързан с предоставяната от тях социална услуга за деца за предходната календарна година.
  (6) Отчетът пo ал. 5 съдържа обобщена информация относно постигнатите резултати от работата с потребителите на услугата.“
  6. Член 43ж се изменя така:
  Подновяване на лиценз
  Чл. 43ж. (1) Преди датата на изтичане на срока на лиценза за предоставяне на социална услуга за деца доставчикът на услугата може да поиска подновяване на лиценза, когато:
  1. възнамерява да продължи да предоставя определената услуга и след изтичането на тригодишния срок на лиценза и отговаря на условията на чл. 43в, ал. 1;
  2. при извършени проверки по реда на чл. 17а, ал. 1, т. 14 и/или 16 е установено, че няма издавани задължителни предписания за отстраняване на констатирани нарушения на правата на детето и/или за предоставяне на услугата, или изпълнява добросъвестно предписанията, както и че няма издадени наказателни постановления по наложени актове за нарушения по чл. 45, ал. 5 – 12;
  3. е предоставил текущи отчети за дейността си в срока на действие на лиценза.
  (2) В случаите по ал. 1 доставчиците на социални услуги за деца подават заявление по образец, утвърден от председателя на Държавната агенция за закрила на детето, и изискуемите по чл. 43в, ал. 2, т. 1 – 4 документи не по-късно от един месец преди датата на изтичане на срока на лиценза.
  (3) Лицата, регистрирани по Търговския закон, не подават документите по чл. 43в, ал. 2, т. 2 и 3.
  (4) Подадените след срока по ал. 2 заявления не се разглеждат от комисията по чл. 43б, ал. 1 и заявителят се информира за необходимостта да кандидатства за издаване на нов лиценз по реда на чл. 43в.
  (5) В случаите, когато няма промяна в обстоятелствата, удостоверени в първоначално издадения лиценз, се издава нов лиценз въз основа на заповед на председателя на Държавната агенция за закрила на детето, като заявлението по реда на ал. 2 не се разглежда от комисията по чл. 43б, ал. 1.
  (6) В случаите, когато има промяна на обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз, подновяването на лиценза се извършва със заповед на председателя на Държавната агенция за закрила на детето по реда на чл. 43д.
  (7) Заповедта за отказ за подновяване на лиценза подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
  7. Член 43з се изменя така:
  Прекратяване, отнемане и заличаване на лиценз
  Чл. 43з. (1) Председателят на Държавната агенция за закрила на детето по предложение на комисията по чл. 43б, ал. 1 със заповед прекратява, отнема и заличава издаден лиценз за предоставяне на социална услуга за деца.
  (2) Издаден лиценз за предоставяне на социална услуга за деца се прекратява, когато титулярят:
  1. писмено е поискал прекратяването му със заявление, в което е изложил мотиви за прекратяването;
  2. не започне да предоставя услугата в срок до 12 месеца от получаване на лиценза;
  3. в срока по чл. 43е, ал. 2 не е уведомил председателя на Държавната агенция за закрила на детето за започване на дейността по предоставяне на услугата, за която е лицензиран;
  4. в срока по чл. 43е, ал. 2 не е уведомил председателя на Държавната агенция за закрила на детето за адреса/адресите на предоставяне на услугата, за която е лицензиран – в случаите, в които е приложимо.
  (3) Издаден лиценз за предоставяне на социална услуга за деца се отнема, когато титулярят:
  1. не спазва стандартите за предоставяне на социални услуги за деца;
  2. извършва дейност в нарушение на получения лиценз;
  3. не е изпълнил в срок задължително предписание, издадено от председателя на Държавната агенция за закрила на детето;
  4. не предостави информация в 14-дневен срок от настъпването на промени в обстоятелствата, удостоверени с документите към заявлението за издаване на лиценз и/или удостоверени в издадения лиценз;
  5. е преустановил предоставянето на социалната услуга за повече от три месеца, без да е посочил уважителна причина, довела до преустановяването на дейността;
  6. в срок до 31 март на календарната година не е представил писмен отчет за дейността си по услугата за предходната календарна година.
  (4) Нов лиценз за конкретната социална услуга за деца може да бъде издаден след изтичане на една година от отнемането му.
  (5) Издаден лиценз за предоставяне на социална услуга за деца може да се заличи, в случай че лицензираният доставчик на конкретната социална услуга в срок до три месеца от датата на издаването на лиценза не се е явил да получи документите по чл. 43д, ал. 10 и/или не е заявил получаването им по друг начин. Неполучаването на документите по чл. 43д, ал. 10 се удостоверява от председателя на комисията по чл. 43б, ал. 1, който отбелязва това обстоятелство на върнатото писмо с обратната разписка.
  (6) По предложение на комисията по чл. 43б, ал. 1 председателят на Държавната агенция за закрила на детето определя на доставчика на социална услуга за деца подходящ срок за отстраняване на нарушението по ал. 2, т. 3 и 4 или ал. 3, но не повече от три месеца. В случай че в този срок нарушението не бъде отстранено, лицензът се прекратява, съответно отнема.
  (7) Заповедта по ал. 1 се съобщава на заинтересованите лица в срок до три дни след датата на издаването й. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
  8. Създава се чл. 43и:
  Взаимодействие между Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане и Фонд „Социална закрила
  Чл. 43и. (1) Председателят на Държавната агенция за закрила на детето в тридневен срок от влизането в сила на съответната заповед изпраща на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане копие от издадените, подновени и променени лицензи за социални услуги за деца и свързаната с тях информация по чл. 18б, ал. 6, т. 1 – 5 от Закона за социално подпомагане, както и копие на издадените заповеди за прекратяване, отнемане и заличаване на лицензи с оглед вписването на посочените обстоятелства в регистъра по реда на Закона за социално подпомагане и издаване, подновяване, преиздаване и заличаване на удостоверенията за регистрация.
  (2) Агенцията за социално подпомагане вписва в регистъра по реда на Закона за социално подпомагане обстоятелствата по ал. 1 в 5-дневен срок от предоставянето им от Държавната агенция за закрила на детето.
  (3) Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане изпраща на председателя на Държавната агенция за закрила на детето издадените, подновените и/или преиздадените удостоверения за регистрация в тридневен срок от издаването им.
  (4) Всяка година до 30 април на календарната година председателят на Държавната агенция за закрила нa детето изпраща на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане представените по реда на чл. 43е, ал. 5 отчети за дейността на лицензираните доставчици, свързани с предоставяната от тях социална услуга за деца, за предходната календарна година.
  (5) Изпълнителният директор на Фонд „Социална закрила“ изпраща на председателя на Държавната агенция за закрила на детето поименна справка за внесените такси за разглеждане на документите за издаване и подновяване на лиценз по реда на чл. 43б, ал. 5 в тридневен срок от постъпването им във фонда.“

  § 15. Издадените лицензи по реда на Закона за закрила на детето преди датата на влизането в сила на този закон запазват действието си до изтичането на срока им. Преди изтичането на срока им лицата по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане подават до председателя на Държавната агенция за закрила на детето заявление по реда на чл. 43в от Закона за закрила на детето за получаване на нов лиценз.
  Законът е приет от 43-то Народно събрание на 15 януари 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

  Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
   
  източник: dv.parliament.bg

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x