Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 65 от 16 август 2019 г. на Държавен вестник е обнародвано:

  Постановление 200 от 9 август 2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г.
  (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр., бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 31 и 103 от 2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 26 от 2009 г., бр. 27, 41, 43, 45 и 50 от 2010 г., бр. 63 от 2011 г., бр. 17 и 73 от 2013 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 63 от 2015 г., бр. 89 от 2016 г., бр. 17 и 89 от 2017 г. и бр. 27 и 39 от 2019 г.)

  МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

  § 1. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 т. 8 – 10 се изменят така:
  „8. за дете:
  а) сирак до 16-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст – 100 на сто от ГМД;
  б) настанено в семейство на близки и роднини или в приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето до 16-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст – 100 на сто от ГМД;
  в) до 16-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст – 91 на сто от ГМД;
  г) от 5- до 16-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, и е допуснало 5 или повече неизвинени отсъствия за съответния месец или повече от 3 дни отсъствия без уважителни причини от предучилищно образование – 30 на сто от ГМД;
  д) от 5- до 16-годишна възраст, което не учи – 20 на сто от ГМД;
  е) от 16- до 18-годишна възраст, което не учи и е регистрирано в дирекция „Бюро по труда“ в срока по чл. 10, ал. 4, т. 2 – 66 на сто от ГМД;
  ж) в случаите, когато не са извършени задължителни имунизации и профилактични прегледи на детето съобразно възрастта и здравословното му състояние – 30 на сто от ГМД;
  9. за дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст – 100 на сто от ГМД;
  10. за родител:
  а) отглеждащ сам дете/деца:
  аа) до 3-годишна възраст – 120 на сто от ГМД;
  бб) до 16-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно образование, но не повече от 20 години – 100 на сто от ГМД;
  б) отглеждащ дете/деца до 16-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст – 73 на сто от ГМД;
  в) отглеждащ дете/деца до 18-годишна възраст, което не учи – 20 на сто от ГМД;
  г) отглеждащ дете/деца от 16- до 18-годишна възраст, което не учи и е регистрирано в дирекция „Бюро по труда“ в срока по чл. 10, ал. 4, т. 2 – 66 на сто от ГМД;
  д) отглеждащ дете/деца от 5- до 16-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, което/които е/са допуснало/допуснали 5 или повече неизвинени отсъствия за съответния месец или повече от 3 дни отсъствия без уважителни причини от предучилищно образование – 30 на сто от ГМД;“.
  2. В ал. 4 накрая се добавя „и т. 10, буква „а“, подбуква „бб“ и букви „б“ – „д“.
  3. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Обстоятелствата по ал. 3, т. 6, 7, 8, 9 и т. 10, „буква „а“, подбуква „бб“ и букви „б“ – „д“ включително, се установяват служебно.“
  4. В ал. 8:
  а) в т. 1 думите „буква „а“ се заменят с „буква „в“;
  б) в т. 2 думите „букви „а“ – „г“ се заменят с „букви „а“ – „е“ включително“ и след тях се поставя запетая.
  5. Създава се ал. 9:
  „(9) При определяне на диференцирания минимален доход за родители с деца с предоставено убежище или международна закрила в Република България се прилага разпоредбата на ал. 3, т. 10, както следва:
  1. за периода на участие в програми и проекти, съдържащи мерки за интеграция на чужденците в Република България – буква „а“, подбуква „бб“ и буква „б“;
  2. след приключване на участието в програми и проекти, съдържащи мерки за интеграция на чужденците в Република България, и за деца, които не са били включени в тях – букви „в“ – „д“ включително, съобразно учебната заетост.“

  § 2. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 7 думата „молбата“ се заменя със „заявление-декларацията“ и след думите „ключови компетентности“ се добавя „и/или повишаване на квалификацията“.
  2. В ал. 3:
  а) създава се нова т. 5:
  „5. лице, полагащо грижи за лице с психически заболявания, удостоверени с документ от компетентните органи, когато е в невъзможност да се самообслужи;“
  б) досегашните т. 5 и 6 стават съответно т. 6 и 7.
  3. В ал. 11 след думите „месечна помощ“ се добавя „за останалите членове на семейството“.

  § 3. В чл. 12, ал. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 3 думите „обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2011 г. и бр. 55 от 2014 г.“ се заменят с „обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 96 от 2016 г. и бр. 62 от 2018 г.“.
  2. Създава се нова т. 7:
  „7. лицата, за времето, в което полагат грижи за лица с тежки психични заболявания, установени от компетентните органи;“.
  3. Досегашните т. 7, 8 и 9 стават съответно т. 8, 9 и 10.
  4. Създава се т. 11:
  „11. децата от 16- до 18-годишна възраст, които не учат и са регистрирани като безработни в дирекция „Бюро по труда“.“

  § 4. В чл. 14 ал. 6 се изменя така:
  „(6) Обстоятелствата по ал. 3 и 4 се установяват служебно.“

  § 5. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) На лицата, получили от Националната здравноосигурителна каса одобрение за заплащане за медицински услуги във връзка с лечение в чужбина по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето, могат да се отпускат еднократни помощи за покриване на разходите за дневни и квартирни за тях, техните придружители и донори, когато те не са включени в сумата, определена за заплащане.“
  2. В ал. 3, т. 1 буква „а“ се изменя така:
  „а) заповед от управителя на Националната здравноосигурителна каса за одобряване на заплащането за медицинската услуга, когато същата не може да бъде получена по служебен път;“.
  3. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Обстоятелството по ал. 1, че разходите за дневни и квартирни не са включени в обхвата на заплащането, определено по реда на чл. 8, ал. 1 от Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане, издадена от министъра на здравеопазването, се установява служебно.“
  4. Досегашната ал. 4 стават ал. 5 и в нея след думите „бр. 51 и 57 от 2015 г.“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след думите „бр. 27 от 2016 г.“ се добавя „и бр. 2 от 2017 г.“
  5. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.
  § 6. В чл. 20, ал. 1 думата „постоянен“ се заменя с „настоящ“.
  § 7. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Социалните помощи се отпускат въз основа на заявление-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, подадено от пълнолетно лице по настоящ адрес до дирекция „Социално подпомагане“, и след представяне на лична карта/личен паспорт (за справка), с изключение на случаите по чл. 16а.“
  2. В ал. 2 думите „документ за самоличност“ се заменят с „лична карта“.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Заявление-декларацията за месечна социална помощ се подава еднократно в рамките на една календарна година с изключение на случаите, когато в рамките на същата година е отказано отпускането или отпуснатата месечна социална помощ е прекратена.“
  4. В ал. 4 т. 2 се отменя.
  5. Алинея 5 се отменя.
  6. В ал. 6 накрая се добавя „от значение при определяне на правото на социално подпомагане, които не могат да бъдат получени служебно“.
  7. В ал. 7 след думата „удостоверяващи“ се добавя „наличието на условия за упражняване“.

  § 8. Член 27 се изменя така:
  „Чл. 27. (1) В срок до 20 дни от подаването на заявление-декларацията социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад съгласно образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.
  (2) Социалната анкета се изразява в установяване на факти и обстоятелства, които имат отношение в конкретния случай към правото на подпомагане на заявителя и неговото семейство.
  (3) Социалната анкета включва:
  1. проверки в дома на лицето и/или семейството по настоящ адрес;
  2. проучване и анализиране на документи;
  3. събиране на информация.
  (4) В случай че документи и информация са налични в административен орган, те се изискват и обработват служебно.
  (5) В случай че поради отсъствие на лицето или семейството проверката не може да бъде извършена в дома, социалният работник оставя уведомление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, в което се определя 3-дневен срок на лицето да се яви в дирекция „Социално подпомагане“ за справка.
  (6) Ако в срока по ал. 5 лицето не се яви, се прави повторно посещение в дома и ако лицето или семейството отново не може да бъде намерено, се оставя второ уведомление с указан 3-дневен срок за явяване в дирекция „Социално подпомагане“.
  (7) Ако в срока по ал. 6 лицето не се яви за справка в дирекция „Социално подпомагане“, социалният работник отразява в социалния доклад всички установени факти и обстоятелства по ал. 3, т. 2 и 3 и прави мотивирано предложение за отказ поради невъзможност за цялостно извършване на социална анкета.
  (8) При извършване на социалната анкета се вземат предвид и всички други констатирани обстоятелства от социален, семеен, битов и здравен характер, отнасящи се до възможността за самоиздръжка и/или помощ от лица, задължени по закон да осигуряват издръжка.
  (9) Въз основа на резултатите от социалната анкета в доклада по ал. 1 социалният работник прави предложение за отпускане или за отказ на помощта, за нейния вид и размер.“

  § 9. В чл. 28, ал. 1 думите „съгласно приложение № 3“ се заменят с „по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане“.

  § 10. В чл. 31 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Изплащането на помощите може да се извършва касово чрез лицензиран пощенски оператор или безкасово по лична платежна сметка на правоимащото лице, обозначена с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчици на платежни услуги, лицензирани от БНБ, и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната.“

  § 11. В чл. 32 се правят следните изменения:
  1. В ал. 4 след думите „по образец“ се поставя запетая и думите „съгласно приложение № 1б“ се заменят с „утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане“.
  2. В ал. 5 думите „съгласно приложение № 7“ се заменят с „по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане“.

  § 12. В чл. 34 числото „5“ се заменя с „10“.

  § 13. В чл. 35а думата „писмен“ се заличава и след думата „сигнал“ се добавя „или при самосезиране“.

  § 14. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 9 буква „м“ се изменя така:
  „м) еднократни и месечни помощи, средства и добавки за деца;“.
  2. В т. 10:
  а) в буква „а“ след думата „правилника“ се добавя „и на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, издадена от министъра на труда и социалната политика“;
  б) в буква „в“ след думите „Закона за семейните помощи за деца“ се поставя запетая и се добавя „и помощите, предоставяни от Фонд „Социална закрила“ по реда на чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за социално подпомагане“.

  Заключителна разпоредба

  § 15. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

  Министър-председател:  Бойко Борисов
  Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
   
  източник: dv.parliament.bg

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x