Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 52 от 22-ри юни 2021 г. на Държавен вестник е обнародвано:

  Постановление № 199 от 17 юни 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, приет с Постановление № 255 на Министерския съвет от 2016 г.
  (обн., ДВ, бр. 79 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 48 и 79 от 2017 г., бр. 43 от 2018 г. и бр. 27 от 2019 г.)

  МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

  § 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
  1. Точка 1 се отменя.
  2. В т. 2 думите „издаване, продължаване, отказ и отнемане“ се заменят с „издаване и продължаване“.
  3. В т. 3 думите „издаване, продължаване, отказ и отнемане“ се заменят с „издаване и продължаване“.

  § 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в основния текст думите „предоставяне на решение за достъп до пазара на труда по чл. 1, т. 1 и за“ се заличават, а след думите „по чл. 1, т. 2“ се добавя „и 3“;
  б) точка 6 се отменя;
  в) в т. 7 думите „чл. 7, ал. 1, т. 3“ се заменят с „чл. 7, ал. 1, т. 2“.
  2. В ал. 2 т. 1 се отменя.

  § 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) За издаване на разрешение по чл. 1, т. 2 и 3 Агенцията по заетостта служебно изисква информация от:
  1. Министерството на външните работи – за наличие на обстоятелства по чл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗТМТМ;
  2. Министерството на вътрешните работи – за наличие на обстоятелства по чл. 8, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗТМТМ;
  3. Националната агенция за приходите – за наличие на задължения на работодателя съгласно чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
  4. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – за влезли в сила наказателни постановления за нарушения, посочени в чл. 11 от ЗТМТМ.“
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) За предоставяне на писмено становище от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта по чл. 15, ал. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 24, ал. 1 и чл. 31, ал. 1 от ЗТМТМ, както и за регистрация на заетостта, Агенцията по заетостта служебно изисква информация от институциите по ал. 1, т. 3 и 4.“
  3. Създава се ал. 4:
  „(4) Информацията по ал. 1 се предоставя в 10-дневен срок. До предоставянето й сроковете по чл. 40, ал. 3 и чл. 44, ал. 2 от ЗТМТМ спират да текат.“

  § 4. Член 4 се отменя.

  § 5. В чл. 5 думите „по чл. 7, ал. 8 ЗТМТМ, както и таксата“ се заличават.

  § 6. Член 6 се изменя така:
  „Чл. 6. (1) Подадените в Агенцията по заетостта документи по чл. 2, включително по оттеглените от вносителя заявления, не подлежат на връщане.
  (2) При необходимост Агенцията по заетостта може да изисква допълнителни документи за удостоверяване на условията за достъп до пазара на труда, за което работодателят се уведомява писмено и се определя срок за представянето им.
  (3) При констатирани пропуски и нередности по подадените документи Агенцията по заетостта уведомява писмено работодателя, като му определя 15-дневен срок за отстраняването им и сроковете по чл. 40, ал. 3 и чл. 44, ал. 2 от ЗТМТМ спират да текат.
  (4) В случай че не представи документите по ал. 2 и 3 в указания срок, работодателят може да оттегли заявлението с писмено уведомление до Агенцията по заетостта и впоследствие може да ги внесе отново.“

  § 7. Член 7 се отменя.

  § 8. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата „прилага“ се заменя с „може да приложи“.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) В случаите по чл. 14, ал. 2 от ЗТМТМ заявлението и документите по ал. 1 се изпращат за становище до членовете на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност (НСТМТМ).“
  3. Създава се ал. 4:
  „(4) В случаите по ал. 1 окончателното решение е на министъра на труда и социалната политика.“

  § 9. Член 10 се отменя.

  § 10. В глава втора се правят следните изменения:
  1. Раздел І с чл. 11 – 14 се отменя.
  2. Раздел ІІ с чл. 15 – 19 се отменя.
  3. Раздел ІІІ с чл. 20 – 22 се отменя.
  4. Раздел ІV с чл. 23 – 24 се отменя.

  § 11. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Разрешението по ал. 1 и 2 се получава след заплащане на таксата по чл. 41, ал. 4 и 5 от ЗТМТМ.“
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

  § 12. В чл. 28, ал. 3 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 3 и 4“.

  § 13. В чл. 30 след думата „разрешението“ се добавя „за извършване на дейност на свободна практика“.

  § 14. В чл. 30а, ал. 1 т. 3 се изменя така:
  „3. копие от документи, удостоверяващи българския произход на работника – гражданин на трета държава при условията и по реда на Закона за българите, живеещи извън Република България.“

  § 15. В чл. 31, ал. 2 думите „влизането на гражданина на трета държава на територията на Република България“ се заменят с „началото на заетостта“, а след думите „подаването й“ се слага точка и текстът до края се заличава.

  § 16. В чл. 32 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 2 думите „т. 2, 7 – 11“ се заменят с „т. 7 – 11“;
  б) в т. 3 думите „чл. 28, ал. 1 – 4“ се заменят с „чл. 28, ал. 1 и 2“.
  2. Алинея 2 се отменя.
  3. В ал. 3 думите „влизането на гражданина на трета държава на територията на Република България“ се заменят с „началото на заетостта“, а след думите „подаването й“ се слага точка и текстът до края се заличава.

  § 17. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, в основния текст думите „и 2“ се заличават, а накрая се поставя запетая и се добавя „в 7-дневен срок от началото на заетостта“.
  2. Алинея 2 се отменя.

  § 18. В чл. 38, ал. 8 след думите „представители на“ се добавя „местната власт“ и се поставя запетая.

  § 19. В чл. 49 ал. 2 се изменя така:
  „(2) При необходимост с решение на председателя заседанията по ал. 1 могат да се провеждат дистанционно.“

  § 20. В чл. 55 думите „портала на консултативните звена, администриран от Министерския съвет“ и запетаята след тях се заличават, а след думите „Агенцията по заетостта“ се слага точка и текстът до края се заличава.

  § 21. Член 66 се изменя така:
  „Чл. 66. В изпълнение на чл. 64, ал. 3 от ЗТМТМ дългосрочното командироване на служители на МТСП с временен дипломатически ранг в задгранични представителства на Република България се урежда с акта по чл. 64, ал. 5 от ЗТМТМ.“

  § 22. В чл. 67, ал. 1 думите „извършване на конкурентен подбор в Министерството на труда и социалната политика и след“ се заличават.

  § 23. В чл. 71, ал. 3 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 1 и 2“.

  § 24. Приложения № 1 и 2 се отменят.

  Заключителни разпоредби

  § 25. В чл. 22, т. 6 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, приет с Постановление № 131 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 58 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 82 и 84 от 2004 г.; Решение № 2368 на Върховния административен съд от 2005 г. – бр. 26 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2005 г., бр. 42 от 2006 г., бр. 60 от 2008 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 26 от 2012 г., бр. 87 от 2013 г., бр. 62 от 2016 г., бр. 84 от 2017 г., бр. 3 от 2019 г. и бр. 70 от 2020 г.), думите „издаване на разрешения за наемане на работа“ се заменят с „предоставяне на достъп до пазара на труда“.

  § 26. Постановлението влиза в сила от 1 юни 2021 г.

  Министър-председател: Стефан Янев
  и.д. Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов

  източник: dv.parliament.bg

  Целия 52-ри брой на ДВ вижте тук >>>
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Заетост  x