Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Обнародван е закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg
  В бр. 25 на Държавен вестник от 22.03.2024 г. беше обнародван:
   
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта
   
  (обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм., бр. 54 и 120 от 2002 г., бр. 26, 86 и 114 от 2003 г., бр. 52 и 81 от 2004 г., бр. 27 и 38 от 2005 г., бр. 18, 30, 33 и 48 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 26, 89 и 109 от 2008 г., бр. 10, 32, 41 и 74 от 2009 г., бр. 49, 59, 85 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 15, 68 и 70 от 2013 г., бр. 54 и 61 от 2014 г., бр. 54, 79, 101 и 102 от 2015 г., бр. 33, 59 и 88 от 2016 г., бр. 97 и 103 от 2017 г., бр. 24 и 91 от 2018 г., бр. 17, 24 и 101 от 2019 г., бр. 21 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 41 от 2022 г. и бр. 82 от 2023 г.)
   
  § 1. Създава се глава пета „а“ с чл. 25а, 25б и 25в:
  „Глава пета „а“
  ЕДИНЕН ЕЛЕКТРОНЕН ЦЕНТРАЛИЗИРАН РЕГИСТЪР
  Чл. 25а. (1) Агенцията по заетостта води и поддържа единен електронен централизиран регистър на физическите и юридическите лица, осъществяващи посредническа дейност и/или осигуряващи временна работа.
  (2) В регистъра по ал. 1 се вписват данни, обстоятелства и документи за:
  1. лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2;
  2. лицата по чл. 27, ал. 2, т. 3;
  3. предприятията, които осигуряват временна работа.
  (3) За лицата по ал. 2 се вписват всички подадени от тях заявления, уведомления и други документи, както и всички актове и уведомления, издадени от административен орган.
  (4) Регистърът съдържа публична част, достъпът до която е безплатен.
  (5) Редът за вписване, заличаване и удостоверяване на обстоятелства и съдържанието на публичната част на регистъра се определя в наредбата по чл. 28, ал. 8 – за лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2 и 3, и в глава осма „а“ – за предприятията, които осигуряват временна работа.
  Чл. 25б. (1) Чрез информационната система, с която се води регистърът по чл. 25а, ал. 1, Агенцията по заетостта предоставя възможност за осъществяване по електронен път на най-малко следното:
  1. подаване на заявления за регистрация и приложенията към тях от лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2 и от предприятията, които осигуряват временна работа;
  2. подаване на уведомление от лицата по чл. 27, ал. 2, т. 3;
  3. изпращане на уведомления от административния орган до лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2, съответно до предприятията, които осигуряват временна работа, когато е необходимо да бъдат отстранени несъответствия в съответните заявления и/или в приложенията към тях;
  4. подаване на уведомления от лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2 и от предприятията, които осигуряват временна работа, при промяна в декларираните и подлежащи на вписване в регистъра данни;
  5. издаване на удостоверения на лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2 и на предприятията, които осигуряват временна работа;
  6. подаване на заявления за изменение или допълнение на вида на предоставяните посреднически услуги от лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2;
  7. подаване на документи по чл. 74л, ал. 5 от предприятията, които осигуряват временна работа;
  8. подаване на уведомления от лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2, когато за определен период няма да извършват посредническа дейност по наемане на работа;
  9. подаване на уведомления за прекратяване на дейността по инициатива на лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2;
  10. подаване на уведомления за прекратяване на дейността по инициатива на предприятията, които осигуряват временна работа, и декларация, че са изпълнени всички задължения по трудовите договори, сключени с работниците/служителите, изпратени за изпълнение на временна работа в предприятията ползватели;
  11. връчване на актове, с които се отказва регистрацията за извършване на посредническа дейност по наемане на работа;
  12. връчване на актове, с които се отказва регистрация като предприятие, осигуряващо временна работа;
  13. връчване на актове, с които се прекратява регистрацията за извършване на посредническа дейност по наемане на работа;
  14. връчване на актове, с които се прекратява регистрация на предприятията, осигуряващи временна работа.
  (2) Лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2 и 3 извършват действията по ал. 1 при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 28, ал. 8.
  (3) Предприятията, които осигуряват временна работа, извършват действията по ал. 1 при условия и по ред, определени в глава осма „а“.
  (4) Актовете и уведомленията, издадени от административния орган, изпратени чрез регистъра, се смятат за връчени с изтеглянето им от индивидуалните профили на лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2 и 3 и предприятията, които осигуряват временна работа. При постъпване на съобщения и документи в индивидуалните профили регистърът изпраща автоматични известия на електронните адреси на лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2 и 3 и предприятията, които осигуряват временна работа. Датата и часът на връчването се удостоверява с квалифициран електронен времеви печат по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.).
  (5) Последният ден на срока за представяне на документи чрез регистъра продължава до края на двадесет и четвъртия час.
  (6) Лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2 и 3 и предприятията, които осигуряват временна работа, могат да изберат връчването да се извършва чрез системата по чл. 26, ал. 2 от Закона за електронното управление.
  (7) При прекъсване на информационната система, чрез която се води регистърът, за повече от 30 минути през последните два часа на изтичането на преклузивен срок за извършване на определено действие, този срок изтича в деня, следващ деня на възстановяване работата на регистъра. Агенция по заетостта публикува информация за планирани и непланирани прекъсвания на работата на системата.
  Чл. 25в. (1) Агенцията по заетостта предоставя в реално време електронен достъп до регистъра по чл. 25а, ал. 1 на оправомощени длъжностни лица от Министерството на труда и социалната политика и на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.
  (2) Данни и обстоятелства от регистъра се предоставят на други административни органи и лица по чл. 1, ал. 2 от Закона за електронното управление като вътрешна електронна административна услуга.
  (3) Органите и лицата по ал. 1 и 2 не могат да изискват доказването на обстоятелства, вписани в регистъра по чл. 25а, ал. 1, като информацията се проверява служебно.“

  § 2. В чл. 27а, ал. 4 думите „т. 1 – 5“ се заменят с „т. 1 – 6“ и се създават изречения второ и трето: „За целите на проверката лицата представят списък, който съдържа ЕГН, номер, дата и издател на диплома за придобито в Република България образование или номер, дата и издател на документ за признаване на придобито в чужбина образование – за дипломите за завършено висше образование, издадени след 1 януари 2012 г., за дипломите за завършено средно образование, издадени след 1 януари 2007 г., и за свидетелствата за придобито основно образование, издадени след 9 юни 2009 г. В останалите случаи лицата представят копие от съответните документи, в т.ч. заверени с електронен подпис електронни образци на документи на хартиен носител.“

  § 3. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 5 думата „регистър“ се заменя с „регистъра по чл. 25а, ал. 1“.
  2. В ал. 8 се създава т. 6:
  „6. условията и реда за вписване на лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2 и 3 в регистъра по чл. 25а, ал. 1 и за извършване на дейностите по чл. 25б, ал. 1.“

  § 4. В чл. 74ж се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „представяне на писмено заявление по образец съгласно приложение № 1“ се заменят с „подаване на заявление по електронен път за вписване в регистъра по чл. 25а, ал. 1“.
  2. В ал. 2:
  а) в т. 5 думите „заверени копия на“ се заличават;
  б) в т. 6 думите „заверено копие от“ се заличават.
  3. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Заявлението по ал. 1 се подава с електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, освен в случаите по чл. 22, ал. 6 от Закона за електронното управление.“
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „т. 1, 2, 3, 5 и 6“ се заменят с „т. 1 – 6“.

  § 5. В чл. 74з, ал. 2 след думите „изискванията на“ се добавя „чл. 74е, ал. 2, т. 1 и“, а думата „писмено“ се заменя с „чрез регистъра по чл. 25а, ал. 1“.

  § 6. В чл. 74и, ал. 2 думата „писмено“ се заменя с „чрез регистъра по чл. 25а, ал. 1“.

  § 7. В чл. 74к се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думата „издава“ се добавя „като електронен документ“, а думата „регистър“ се заменя с „регистъра по чл. 25а, ал. 1“.
  2. Алинея 4 се отменя.

  § 8. В чл. 74л се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се отменя.
  2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „регистъра по ал. 1“ се заменят с „публичната част на регистъра по чл. 25а, ал. 1“.
  3. В ал. 5 думите „представят в Агенцията по заетостта заверени копия от“ се заменят с „подават чрез регистъра по чл. 25а, ал. 1“.

  § 9. В чл. 74м се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
  „1. с електронно заявление, подадено чрез регистъра по чл. 25а, ал. 1 от предприятието, което осигурява временна работа;“.
  2. В ал. 2 думите „чл. 74л, ал. 1“ се заменят с „чл. 25а, ал. 1“.
  3. Алинея 3 се отменя.

  § 10. В чл. 74о ал. 2 се отменя.

  § 11. Приложение № 1 към чл. 74ж, ал. 1 се отменя.

  § 12. В приложение № 2 към чл. 74к, ал. 2 думата „печат“ се заличава.
  Преходни и заключителни разпоредби

  § 13. (1) Процедурата за регистрация на лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2 и предприятията, осигуряващи временна работа, които са подали заявления до влизането в сила на този закон, се довършва по досегашния ред.
  (2) Издадените удостоверения за регистрация по ал. 1 се вписват служебно от Агенцията по заетостта в регистъра по чл. 25а, ал. 1.

  § 14. В срок до три месеца от влизането в сила на този закон:
  1. информацията и документите, подадени от лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2, които са регистрирани по досегашния ред и чиято регистрация не е прекратена, се вписват служебно от Агенцията по заетостта в регистъра по чл. 25а, ал. 1;
  2. информацията и документите, подадени от предприятията, осигуряващи временна работа, които са регистрирани по досегашния ред и чиято регистрация не е прекратена, се вписват служебно от Агенцията по заетостта в регистъра по чл. 25а, ал. 1;
  3. Агенцията по заетостта изисква от лицата по т. 1 и 2 да предоставят актуален електронен адрес, с който да им бъде предоставен първоначален достъп до регистъра по чл. 25а, ал. 1. Съобщаването се извършва по реда на чл. 18а от Административнопроцесуалния кодекс.

  § 15. (1) Удостоверенията за регистрация на предприятията, които осигуряват временна работа, и лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2, издадени до влизането в сила на този закон, продължават действието си до изтичане на срока, за който са издадени.
  (2) Удостоверението за регистрация на предприятието, което осигурява временна работа, издадено до влизането в сила на този закон, се връща в Агенцията по заетостта, когато в срока по ал. 1 е издадена заповед по чл. 74м, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4.

  § 16. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон при изгубване или повреждане на удостоверението за регистрация на предприятието, което осигурява временна работа, издадено до влизането в сила на този закон, се издава дубликат, след подаване на заявление и заплащане на такса. Заявлението се подава по реда на чл. 74ж, ал. 1.
  Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 14 март 2024 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


  Председател на Народното събрание: Росен Желязков

  източник: dv.parliament.bg

   
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Заетост  x