Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Наредба 10 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 5 от 17 януари 2020 г. на Държавен вестник е обнародвана:

  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа
  (обн., ДВ, бр. 94 от 2003 г.; изм., бр. 8 от 2004 г. и бр. 46 от 2015 г.)

  § 1. Член 12 се изменя така:
  „Чл. 12. (1) Стойностите на канцерогените и мутагените във въздуха на работното място не трябва да превишават граничните стойности, посочени в приложение № 1.
  (2) Работодателят извършва периодични измервания на канцерогени и мутагени, които могат да доведат до риск за здравето на работещите на работното място, и ги съпоставя с граничните стойности по ал. 1, когато:
  1. не може да оцени по друг начин ефективността на предприетите предпазни и защитни мерки;
  2. има промяна на условията, които могат да доведат до промени на експозицията.
  (3) Работодателят взема под внимание резултатите от измерванията по ал. 2 при изпълнение на задълженията си за оценка на риска за здравето и безопасността на работещите.“

  § 2. В чл. 18 сеправят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Информацията по ал. 1 се използва за изготвяне на доклада по чл. 36а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.“

  § 3. В чл. 21 ал. 3 се изменя така:
  „(3) В списъка се включва информацията по чл. 18, ал. 1.“

  § 4. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите „при спазване на изискванията, посочени в приложението“ се заменят с „и при спазване на изискванията, посочени в приложение № 2“.
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Работещите по ал. 1 след прекратяване на работа с експозиция подлежат на наблюдение от общопрактикуващ лекар при провеждането на профилактични прегледи и изследвания по реда на наредбата по чл. 30, ал. 3 от Закона за здравето. При съмнение за развитие на професионално заболяване лицата се насочват към съответен специалист/лечебно заведение.“

  § 5. В чл. 24, ал. 3, т. 1 думата „индивидуалното“ се заменя с „копие на индивидуалното“.

  § 6. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в него думите „(ДВ, бр. 33 от 2001 г.)“ се заменят с „(ДВ, бр. 65 от 2008 г.)“.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Информация за потвърдените професионални заболявания, причинени от експозиция на канцерогени и мутагени при работа, се включва в доклада по чл. 36а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.“

  § 7. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1, т. 1 буква „в“ се изменя така:
  „в) вещество, смес или процес, включени в списъка по приложение № 3.“
  2.В § 1а се създават т. 3 – 5:
  „3. Директива (ЕС) 2017/2398 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (OB, L 345, 27.12.2017 г., стр. 87 – 95).
  4. Директива (ЕС) 2019/130 на Европейския парламент и на Съвета от 16 януари 2019 г. за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (OB, L 30, 31.1.2019 г., стр. 112 – 120).
  5. Директива (ЕС) 2019/983 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (OB, L 164, 20.6.2019 г., стр. 23 – 29).“

  § 8. Създава се приложение № 1 към чл. 12, ал. 1:

  „Приложение № 1 към чл. 12, ал. 1
  Гранични стойности на професионална експозиция
   
   
  № по ред
  Наименование на агента
  EО №(1)
  CAS №(2)
  Гранични стойности
  Забележка
  8 часа(3)
  Краткосрочна(4)
  mg/m3(5)
  ppm(6)
  f/ml(7)
  mg/m3(5)
  ppm(6)
  f/ml(7)
  1
  2
   
  3
  4
  5
  6
  7
  8
   
  9
  1.
  Прах от твърда дървесина
  -
  -
  2(8)
  -
  -
  -
  -
   
  -
  2.
  Съединения на 6-валентния хром, които са канцерогени по смисъла на § 1, т. 1, буква „а“ от допълнителните разпоредби (като хром)
  -
  -
  0,005
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.
  Огнеупорни керамични влакна, които са канцерогени по смисъла на § 1, т. 1, буква „а“ от допълнителните разпоредби
  -
  -
  -
  -
  0,3
  -
  -
  -
  -
  4.
  Респирабилен прах от кристален силициев диоксид
  -
  -
  0,1(9)
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5.
  Бензен
  200-753-7
  71-43-2
  3,25
  1
  -
  -
  -
  -
  Кожа(10)
  6.
  Винилхлориден мономер
  200-831-0
  75-01-4
  2,6
  1
  -
  -
  -
  -
  -
  7.
  Етиленоксид
  200-849-9
  75-21-8
  1,8
  1
  -
  -
  -
  -
  Кожа(10)
  8.
  1,2-епоксипропан
  200-879-2
  75-56-9
  2,4
  1
  -
  -
  -
  -
  -
  9.
  Трихлороетилен
  201-167-4
  79-01-6
  54,7
  10
  -
  164,1
  30
  -
  Кожа(10)
  10.
  Акриламид
  201-173-7
  79-06-1
  0,1
  -
  -
  -
  -
  -
  Кожа(10)
  11.
  2-нитропропан
  201-209-1
  79-46-9
  18
  5
  -
  -
  -
  -
  -
  12.
  О-толуидин
  202-429-0
  95-53-4
  0,5
  0,1
  -
  -
  -
  -
  Кожа(10)
  13.
  4,4-метилендианилин
  202-974-4
  101-77-9
  0,08
  -
  -
  -
  -
  -
  Кожа(10)
  14.
  Епихлорхидрин
  203-439-8
  106-89-8
  1,9
  -
  -
  -
  -
  -
  Кожа(10)
  15.
  Етилен дибромид
  203-444-5
  106-93-4
  0,8
  0,1
  -
  -
  -
  -
  Кожа(10)
  16.
  1,3-бутадиен
  203-450-8
  106-99-0
  2,2
  1
  -
  -
  -
  -
  -
  17.
  Етиленов дихлорид
  203-458-1
  107-06-2
  8,2
  2
  -
  -
  -
  -
  Кожа(10)
  18.
  Хидразин
  206-114-9
  302-01-2
  0,013
  0,01
   
   
   
   
  Кожа(10)
  19.
  Бромоетилен
  209-800-6
  593-60-2
  4,4
  1
  -
   
   
   
  -
  20.
  Отработени газове от дизелови двигатели
  -
  -
  0,05(*)
   
   
   
   
   
   
  21.
  Смеси на полициклични ароматни въглеводороди, по-специално съдържащи бензо[a]пирен, които са канцерогени по смисъла на настоящата директива
   
   
   
   
   
   
   
   
  Кожа(10)
  22.
  Минерални масла, които са били използвани в двигатели за вътрешно горене за смазване и охлаждане на движещите се части в двигателя
   
   
   
   
   
   
   
   
  Кожа(10)
  23.
  Кадмий и неговите неорганични съединения
  -
  -
  0,001(11)
  -
  -
  -
  -
  -
   
  24.
  Берилий и неорганични берилиеви съединения
  -
  -
  0,0002(11)
  -
  -
  -
  -
  -
  Кожна и дихателна сенсиби-
  лизация(12)
  25.
  Арсенова киселина и нейните соли, както и неорганични арсениеви съединения
  -
  -
  0,01(11)
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  26.
  Формалдехид
  200-001-8
  50-00-0
  0,37
  0,3
  -
  0,74
  0,6
  -
  Кожна сенсибилиза-
  ция(14)
  27.
  4,4'-Метиленбис(2-хлороанилин)
  202-918-9
  101-14-4
  0,01
  -
  -
  -
  -
  -
  Кожа(10)

  Забележки:
  (1) ЕО №, т.е. EINECS, ELINCS или NLP, е официалният номер на веществото в рамките на Европейския съюз, както е определено в част 1, раздел 1.1.1.2 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008.
  (2) CAS №: Номер в регистъра на CAS (Служба за химични индекси).
  (3) Измерена или изчислена претеглена във времето средна стойност (TWA) за референтен период от осем часа.
  (4) Гранична стойност на краткосрочна експозиция (STEL). Гранична стойност, над която не следва да има експозиция и която се отнася за 15-минутен период, освен ако е посочено друго.
  (5) mg/m3 = милиграма на кубичен метър въздух при температура 20 °C и 101,3 kРа (760 mm живачен стълб).
  (6) ppm = части на милион в обем във въздуха (ml/m3).
  (7) f/ml = влакна на милилитър.
  (8) Инхалабилна фракция: ако прахът от твърда дървесина е смесен с други видове дървесен прах, граничната стойност се прилага по отношение на всички видове дървесен прах, които се намират в сместа.
  (9) Респирабилна фракция.
  (10) Възможен е значителен принос за общото натрупване в тялото чрез кожна експозиция.
  (*) Измерено като елементарен въглерод.
  (11) Инхалабилна фракция.
  (12) Веществото може да предизвика сенсибилизация на кожата и на дихателните пътища.
  (13) Веществото може да предизвика сенсибилизация на кожата.“

  § 9. Приложението към чл. 22, ал. 3 става приложение № 2 към чл. 22, ал. 3.

  § 10. Създава се приложение № 3 към § 1, т. 1, буква „в“ от допълнителните разпоредби:
  „Приложение № 3 към § 1, т. 1, буква „в“ от допълнителните разпоредби
  Списък на вещества, препарати и процеси
  1. Производство на аурамин.
  2. Работи, при които работещите са експонирани на полициклични ароматни въглеводороди, съдържащи се в каменовъглени сажди, каменовъглени смоли или катрани.
  3. Работи, при които работещите са експонирани на прах, дим или аерозол при пържене или електролитно рафиниране на медно-никелов щайн.
  4. Процеси със силни киселини при производство на изопропилов алкохол.
  5. Работи, при които работещите са експонирани на прах от твърдо дърво, както и вещество или смес, освобождавани при тези процеси.
  6. Работа, свързана с експозиция на респирабилен прах от кристален силициев диоксид, получен при работен процес.
  7. Работа, свързана с кожна експозиция на минерални масла, които са били използвани преди в двигатели с вътрешно горене за смазване и охлаждане на движещите се части на двигателя.
  8. Работа, свързана с експозиция на емисии на отработени газове от дизелови двигатели.“

  Преходни и заключителни разпоредби

  § 11. Наредбата влиза в сила от 17 януари 2020 г. с изключение на:
  1. граничната стойност за прах от твърда дървесина (ред № 1 от приложение № 1 към чл. 12, ал. 1), която влиза в сила от 17 януари 2023 г.;
  2. граничната стойност за съединения на 6-валентния хром (ред № 2 от приложение № 1 към чл. 12, ал. 1), която влиза в сила от 17 януари 2025 г.;
  3. граничните стойности и забележки за трихлороетилен (ред № 9 от приложение № 1 към чл. 12, ал. 1), 4,4′-метилендианилин (ред № 13 от приложение № 1 към чл. 12, ал. 1), епихлорхидрин (ред № 14 от приложение № 1 към чл. 12, ал. 1), етилен дибромид (ред № 15 от приложение № 1 към чл. 12, ал. 1), етиленов дихлорид (ред № 17 от приложение № 1 към чл. 12, ал. 1), смеси на полициклични ароматни въглеводороди, съдържащи бензо[α]пирен, които са канцерогени по смисъла на наредбата (ред № 21 от приложение № 1 към чл. 12, ал. 1), и минерални масла, които са били използвани в двигатели за вътрешно горене за смазване и охлаждане на движещите се части в двигателя (ред № 22 от приложение № 1 към чл. 12, ал. 1), които влизат в сила от 20 февруари 2021 г.;
  4. граничната стойност за отработени газове от дизелови двигатели (ред № 20 от приложение № 1 към чл. 12, ал. 1), която влиза в сила от 21 февруари 2023 г., а за отработени газове от дизелови двигатели в подземните минни работи и изграждането на тунели – от 21 февруари 2026 г.;
  5. граничната стойност за кадмий и неговите неорганични съединения (ред № 23 от приложение № 1 към чл. 12, ал. 1), която влиза в сила от 11 юли 2027 г.;
  6. граничната стойност и забележки за берилий и неорганични берилиеви съединения (ред № 24 от приложение № 1 към чл. 12, ал. 1), които влизат в сила от 11 юли 2026 г.;
  7. граничната стойност на арсенова киселина и нейните соли, както и неорганични арсениеви съединения (ред № 25 от приложение № 1 към чл. 12, ал. 1), която влиза в сила от 11 юли 2021 г., а за отрасъла за топене на мед – от 11 юли 2023 г.;
  8. граничната стойност на формалдехид (ред № 26 от приложение № 1 към чл. 12, ал. 1), която влиза в сила от 11 юли 2021 г., а за секторите на здравеопазването, погребалните услуги и балсамирането – от 11 юли 2027 г.;
  9. граничната стойност на 4,4′-Метиленбис(2-хлороанилин) (ред № 27 от приложение № 1 към чл. 12, ал. 1), която влиза в сила от 11 юли 2021 г.

  § 12. До 16 януари 2023 г. граничната стойност за прах от твърда дървесина е 3 mg/m3.

  § 13. До 16 януари 2025 г. граничната стойност за съединения на 6-валентния хром е 0,010 mg/m3, а граничната стойност на съединенията на 6-валентния хром за процесите на запояване или плазмено рязане или подобни процеси, при които се отделят газове, е 0,025 mg/m3.

  § 14. До 19 февруари 2021 г. за трихлороетилен, епихлорхидрин и етиленов дихлорид се прилагат гранични стойности, както следва:
  1. за трихлороетилен – 135,0 mg/mза 8-часова експозиция и 1000,0 mg/mза 15-минутна експозиция;
  2. за епихлорхидрин – 8,0 mg/m3 за 8-часова експозиция;
  3. за етиленов дихлорид – 4,0 mg/m3 за 8-часова експозиция и 8,0 mg/mза 15-минутна експозиция.
  § 15. (1) До 10 юли 2021 г. за кадмий и неговите неорганични съединения, берилий и неорганични берилиеви съединения, арсенова киселина и нейните соли, както и за неорганични арсениеви съединения и формалдехид се прилагат граничните стойности, както следва:
  1. за кадмий и неговите неорганични съединения – 0,05 mg/m3 за 8-часова експозиция;
  2. за берилий и неорганични берилиеви съединения – 0,002 mg/m3 за 8-часова експозиция;
  3. за арсенова киселина и нейните соли, както и за неорганични арсениеви съединения – 0,05 mg/m3 за 8-часова експозиция;
  4. за формалдехид – 1,0 mg/m3 за 8-часова експозиция и 2,0 mg/m3 за 15-минутна експозиция.
  (2) Граничните стойности за арсенова киселина и нейните соли, както и за неорганични арсениеви съединения по ал. 1, т. 3 за отрасъла за топене на мед се прилагат до 10 юли 2023 г.
  (3) От 11 юли 2021 г. до 10 юли 2027 г. граничната стойност за кадмий и неговите неорганични съединения е 0,004 mg/m3.
  (4) От 11 юли 2021 г. до 10 юли 2026 г. граничната стойност за берилий и неорганични берилиеви съединения е 0,0006 mg/m3.
  (5) От 11 юли 2021 г. до 10 юли 2027 г. граничните стойности за формалдехид за секторите на здравеопазването, погребалните услуги и балсамирането са 0,62 mg/m3 за 8-часова експозиция или 0,5 ppm за 15-минутна експозиция.

  § 16. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 3 от Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (обн., ДВ, бр. 8 от 2004 г.; изм., бр. 71 от 2006 г., бр. 67 от 2007 г., бр. 2 от 2012 г., бр. 46 от 2015 г. и бр. 73 от 2018 г.) редове с номера 4, 39, 59, 63, 73, 87, 155, 170, 172, 187, 207, 330, 398, 415, 477, 493, 513 и 534 се заличават.

  Министър на труда и социалната политика: Деница Сачева
  Министър на здравеопазването: Кирил Ананиев
   
  източник: dv.parliament.bg

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Условия на работа  16Дек2022

  Промени в ЗЗБУТ

  от PortalTRZnormativi.bg 16 Дек 2022
  x