Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Наредба 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg
  В брой 18-ти на Държавен вестник от 24.02.2023 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове.

   
  МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
  МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове
  (обн., ДВ, бр. 20 от 2017 г.; изм., бр. 46 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2020 г.)
  § 1. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 т. 2 се изменя така:
  „2. е издържало изпит по чл. 13, ал. 4 не по-рано от една година преди датата на подаване на заявлението по ал. 1.“
  2. В ал. 6 думата „дейностите“ се заменя с „дейности“.
  3. В ал. 7 думата „дейностите“ се заменя с „дейности“ и се създава изречение второ: „Трудовият стаж следва да е придобит при юридическо лице, упражнявало фактически дейности по чл. 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 517/2014.“
  § 2. В чл. 15, ал. 1 думите „персонала по чл. 14, ал. 1, т. 3“ се заменят с „персонала по чл. 14, ал. 2, т. 3“.
  § 3. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в основия текст след думите „се отменят временно,“ се добавя „с акт на сертифициращия орган“;
  б) в т. 2 се създава буква „ж“:
  „ж) лице, което не представи в срок информацията по чл. 8, ал. 1 и чл. 15, ал. 1.“
  2. В ал. 2 след думата „се отнемат,“ се добавя „с акт на сертифициращия орган,“.
  3. В ал. 3 след думата „несъответствието“ се поставя запетая и се добавя „като се уведомява сертифициращият орган, издал документите“.
  4. Създават се нови ал. 4 – 7:
  „(4) При установяване на нарушение от органа по чл. 17, ал. 5, т. 2 от ЗЧАВ временното отменяне по ал. 1 на документите за правоспособност по чл. 12, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 е за срок до три месеца, като сертифициращият орган издава решение за временна отмяна.
  (5) В случаите по ал. 4 лицето, чийто документ за правоспособност е временно отменен, писмено уведомява органа по чл. 17, ал. 5, т. 2 от ЗЧАВ за отстраняване на установеното нарушение.
  (6) При отстраняване на нарушението в срока по ал. 4 и след извършване на проверка с акт на сертифициращия орган временната отмяна на документа за правоспособност се преустановява.
  (7) При неотстраняване на нарушението в срока по ал. 4 с акт на сертифициращия орган документът за правоспособност на лицето се отнема.“
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 8 и се изменя така:
  „(8) Лице, чийто документ за правоспособност е отнет по реда на ал. 2 или ал. 7, има право да заяви издаване на нов документ за правоспособност не по-рано от пет години от датата на отнемането му.“
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 9.
  Преходни и заключителни разпоредби
  § 4. В § 19 от заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ, бр. 99 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) До създаването на информационната система по чл. 17г, ал. 1 от ЗЧАВ:
  1. отчетите по чл. 31, чл. 32, ал. 1, чл. 33, ал. 1, чл. 34 и чл. 35, ал. 1 се предоставят на електронен носител на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се намират флуорсъдържащите парникови газове, в срока по чл. 39а, ал. 2;
  2. директорът на РИОСВ изготвя обобщен годишен отчет за флуорсъдържащите парникови газове на територията, която е в неговата компетентност; отчетът се предоставя на електронен носител в Министерството на околната среда и водите не по-късно от 30 април на текущата година и се отнася за периода от 1 януари до 31 декември на предходната година;
  3. директорът на ГДПБЗН на МВР предоставя информацията по чл. 38, ал. 1 на електронен носител в МОСВ не по-късно от 1 април на текущата година, който се отнася за периода от 1 януари до 31 декември на предходната година;
  4. изискванията за регистрацията в информационната система, заложени в чл. 39б, се прилагат след създаване на информационната система по чл. 17г, ал. 1 от ЗЧАВ.“
  § 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
  Министър на околната среда и водите: Росица Карамфилова
  Министър на вътрешните работи: Иван Демерджиев

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Обучение  x