Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Наредба 14 от 23 май 2023 г. за придобиване на квалификация по професията Организатор в дървообработването и производството на мебели

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg
  В брой 50-ти на Държавен вестник от дата 09.06.2023 година е обнародвана Наредба № 14 от 23 май 2023 г. за придобиване на квалификация по професията „Организатор в дървообработването и производството на мебели“.
   
   
  МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
  НАРЕДБА № 14 от 23 май 2023 г.
  за придобиване на квалификация по професията „Организатор в дървообработването и производството на мебели“
  Раздел I
  Общи положения
  Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията 543100 „Организатор в дървообработването и производството на мебели“ от област на образование 54 „Производство и преработка“ и професионално направление 543 „Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.
  Чл. 2. Държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията 543100 „Организатор в дървообработването и производството на мебели“ съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалностите 5431001 „Мебелно производство“ и 5431002 „Дървообработване“.
  Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват типови учебни планове за ученици, учебни планове за лица, навършили 16 години, и учебни програми за обучението по специалностите по чл. 2.
  Раздел II
  Съдържание на държавния образователен стандарт
  Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към кандидатите, описанието на професията, единиците резултати от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.
  (2) Държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията 543100 „Организатор в дървообработването и производството на мебели“ включва общата, отрасловата и специфичната професионална подготовка с необходимите професионални компетентности, които гарантират на обучаемия възможността за упражняване на професията след завършване на обучението.
  Преходни и заключителни разпоредби
  § 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3, разработени въз основа на тазинаредба, се прилагат от учебната 2023/2024 година за учениците, които от тази година започват обучението си за придобиване на професионална квалификация по професията.
  (2) Учениците, които са приети за обучение за придобиване на професионална квалификация по професията в системата на училищното образование до учебната 2022/2023 година включително, се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.
  (3) Лицата, навършили 16 години, които към влизане в сила на тази наредба се обучават в квалификационен курс, завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, по които са започнали.
  § 2. Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование и отменя Наредба № 38 от 2010 г. за придобиване на квалификация по професията „Организатор в дървообработването и производството на мебели“ (ДВ, бр. 80 от 2010 г.).
  Министър: Сашо Пенов
  Приложение към чл. 2
  Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Организатор в дървообработването и производството на мебели“
   
   


  Професионално направление:
  543
  Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
  Наименование на професията:
  543100
  Организатор в дървообработването и производството на мебели
  Код
  Специалност
  Степен на професионална
  квалификация:
  Ниво по Национална квалификационна рамка (НКР)
  Ниво по Европейска квалификационна рамка (ЕКР)
  5431001
  Мебелно производство
  Трета
  4
  4
  5431002
  Дървообработване
  Трета
  4
  4
   
   
  1. Изисквания към кандидатите
  1.1. Изисквания към кандидатите за входящо минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация съгласно Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО)
  За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Организатор в дървообработването и производството на мебели“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., посл. изм. със Заповед № РД-09-4493 от 18.11.2021 г.) изискванията за входящото минимално образователно равнище към кандидатите са:
  • за ученици:
  – завършено основно образование;
  • за лица, навършили 16 години:
  – придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или придобито средно образование.
  Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално образование и обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация (СПК) е придобита втора СПК по професия от същата област на образование.
  Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна.
  1.2. Валидиране на професионални знания, умения и компетентности
  Придобиването на квалификация по професията „Организатор в дървообработването и производството на мебели“ – трета степен на професионална квалификация, или по част от нея чрез валидиране на придобити с неформално или информално учене резултати от ученето се осъществява съгласно Наредба № 2 от 13 ноември 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).
  2. Описание на професията
  2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)
  Организаторът в дървообработването и производството на мебели работи в предприятия от сектора на дървообработващата и мебелната промишленост. В големите предприятия, в които има различни производства, могат да бъдат назначени няколко организатори, които да отговарят за всяко от производствата, докато в малките и средните предприятия организаторът отговаря за всички видове производства. Организаторът планира, координира и контролира производствения процес в предприятието/отдела, за който отговаря, осигурява условия и материали за производството на различни видове изделия, спазва сроковете за производството, изпълнява поръчки на клиентите, като се съобразява с изискванията им.
  Позицията, която заема в организационната структура на фирмата/предприятието, изисква организаторът да осъществява конструктивни взаимоотношения с административното ръководство, с непосредствения ръководител на производството, както и с производствения състав – бригадири, майстори, специализирани и общи работници. За възникнали проблеми организаторът докладва на ръководителя на предприятието или на неговия заместник, отговарящ за производството.
  Организаторът в дървообработването и производството на мебели изпълнява задълженията си в съответствие с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, технологиите на производство и правилника за вътрешния ред в предприятието. Следи за прилагането на предписанията за опазване на околната среда и на правилата за безопасност в предприятието.
  Организаторът участва във:
  • планирането на производството;
  • изготвянето на графици за изпълнение на поръчките;
  • организирането на производствените процеси в предприятието;
  • осигуряването на необходимите суровини, материали, инструменти и технологии;
  • осигуряването на логистиката и разпределението на поръчките;
  • внедряването на нови технологии и машини с цел подобряване ефективността на производството.
  Организаторът в дървообработването и производството на мебели познава характеристиките на всички използвани суровини, основни и спомагателни материали, осигурява правилното им съхранение и отговаря за навременното им доставяне в зависимост от вида на произвежданите изделия. Организаторът следи за спазването на технологичната последователност на производствените процеси, отговаря за техническата изправност на машините и съоръженията и за качеството на материалите и на готовата продукция. Контролира спазването на производствените графици и осигурява предаването на завършените изделия/готовата продукция в съответния отдел съобразно планираните срокове. Периодично събира, анализира и предоставя информация на прекия ръководител, изготвя спецификации, работни документи и прави предложения пред административния/ръководния състав на предприятието за подобряване ефективността на производството. Изготвя отчети за изпълнението на производствените планове. Участва в разпределението на дейностите по изпълнение на постъпилите поръчки. Оценява изпълнението и изготвя предложения за повишаване квалификацията на изпълнителския персонал.
  Организаторът работи с компютър, познава CAD системи и може да разчита CAD чертежи, владее професионалната терминология на чужд език. Разбира основите на управлението и организацията на производството в предприятието.
  Организаторът работи предимно на закрито – в производствени цехове или в офиси, осъществява взаимодействие с отговорниците по доставката на суровини, материали и инструменти и с отдела по приемане на готовата продукция.
  Освен на работен ден с нормална продължителност в предприятията с непрекъснат цикъл на производство може да работи на смени – в зависимост от вида на конкретното производство. Независимо че пряката работа на организатора на производството не е свързана с опасни и криещи висок риск условия на труд, може да се наложи използването на предпазни и защитни средства – например при посещение в прашни и замърсени работни места, работни места с много машини и движещи се части и др.
  Уменията на организатора да работи в партньорство са водещи за осигуряване на продуктивност, ефективност и ефикасност на производството.
  При изпълнение на трудовите си задължения той дава устни инструкции на работниците в цеха, осъществява комуникация с ръководния персонал и с изпълнителския състав на отдела/предприятието, изготвя ежедневни и седмични писмени отчети. В състояние е да оценява правилно внезапно възникнали проблеми в производството и да предприема или предлага адекватни действия за своевременно реагиране, както и за предотвратяване на евентуални рискови ситуации. Съдейства за решаване на възникнали междуличностни конфликти.
  Организаторът трябва да може да работи в екип, да осъществява ефективна комуникация с други лица и да поема отговорност за своята и на подчинените си работа, да поддържа конструктивни работни взаимоотношения, като проявява съобразителност, гъвкавост, лоялност и дисциплинираност. Спецификата на работа изисква инициативност, предприемчивост, прогностично мислене и комбинативност.
  2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
  Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Организатор в дървообработването и производството на мебели“, могат да продължат обучението си по професии от професионално направление „Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло“, като обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка по професионално направление „Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло“ се зачита.
  При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване на единиците резултати от ученето, които лицата не притежават.
  2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД – 2011) в Република България, утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, посл. изм. и доп. със Заповед № РД-01-429 от 20.12.2022 г.
  Придобилите трета степен на квалификация по професията „Организатор в дървообработването и производството на мебели“ могат да постъпват на работа на длъжности от единична група 1324-3003 Управител, складово стопанство, 3115-3027 Техник-механик, мебелно производство, 3119-3005 Техник, мебелно производство, както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.
  3. Единици резултати от ученето
  3.1. Списък на единиците резултати от ученето (ЕРУ) и резултати от учене (РУ) по видове професионална подготовка
  ЕРУ по обща професионална подготовка – единна за всички професии с трета степен на професионална квалификация от СППОО
  ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия на труд
  1.1. РУ Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) на работното място
  1.2. РУ Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда
  1.3. РУ Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
  ЕРУ 2. Икономика
  2.1. РУ Познава основите на пазарната икономика
  2.2. РУ Познава основните характеристики на производствената дейност в предприятие
  ЕРУ 3. Предприемачество
  3.1. РУ Познава основите на предприемачеството
  3.2. РУ Формира предприемаческо поведение
  3.3. РУ Участва в разработването на бизнес план
  ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално направление „Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло“ – трета степен на професионална квалификация
  ЕРУ 4. Използване на информационни и комуникационни технологии в професионалната дейност
  4.1. РУ Обработва информация с информационни и комуникационни технологии
  4.2. РУ Осъществява комуникация посредством информационни и комуникационни технологии
  4.3. РУ Създава цифрово съдържание с информационни и комуникационни технологии
  4.4. РУ Осигурява защита на електронната среда
  4.5. РУ Решава проблеми при работата с информационни и комуникационни технологии
  ЕРУ 5. Организиране на работния процес
  5.1. РУ Планира работния процес
  5.2. РУ Разпределя трудовите дейности в работния процес
  ЕРУ 6. Комуникация и чужд език
  6.1. РУ Общува ефективно в работния екип
  6.2. РУ Води ефективна комуникация
  6.3. РУ Владее чужд език по професията
  ЕРУ 7. Суровини, материали и инструменти
  7.1.РУ Изготвя заявка за необходимите суровини, материали и инструменти
  7.2.РУ Подбира необходимите суровини, материали и инструменти
  7.3. РУ Подготвя за извършване на конкретна операция необходимите ръчни инструменти и приспособления
  7.4. РУ Извършва основни, монтажни и довършителни работи с ръчни инструменти и приспособления
  ЕРУ 8. Извършва сушене на дървесината и обработва дървесина и дървесни материали на дървообработващи машини
  8.1. РУ Прилага методи за сушене на дървесината и определя влажността й
  8.2. РУ Обработва дървесина и дървесни материали на дървообработващи машини за разкрояване
  8.3. РУ Обработва дървесина и дървесни материали на машини за надлъжно фрезоване
  8.4. РУ Обработва дървесина и дървесни материали на машини за профилиране и струговане
  ЕРУ 9. Съставя и разчита технологична и конструкторска документация на изделия от дървесина и дървесни материали
  9.1. РУ Разчита конструкторска и технологична документация
  9.2. РУ Разработва конструкторска и технологична документация, включително и чрез софтуерни продукти
  9.3. РУ Обработва конструкторска и технологична документация
  ЕРУ 10. Осъществява контрол при изработване на детайли, агрегати и сглобени единици
  10.1. РУ Контролира ефективното използване на материали, суровини и оборудване
  10.2. РУ Осъществява контрол на изработените изделия на всеки етап от производството
  10.3. РУ Проверява спазването на технологичната дисциплина при производството на изделия от дървесина и дървесни материали
  ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Мебелно производство“ – трета степен на професионална квалификация
  ЕРУ 11. Обезпечава изпълнението на технологичния процес в производството на мебели
  11.1.РУОрганизира производството на мебели от дървесина и дървесни материали
  11.2.РУОрганизира производството на тапицирани мебели и изделия
  11.3.РУОрганизира производството на строително-столарски изделия (врати, прозорци, жалузи и капаци за прозорци) от дървесина
  ЕРУ 12. Организира и контролира работата с машини, инструменти, съоръжения и приспособления при производството на мебели
  12.1. РУ Организира и контролира работата с машини, инструменти, съоръжения и приспособления при производството на мебели от дървесина и дървесни материали
  12.2.РУ Организира и контролира работата с машини, инструменти, съоръжения и приспособления при производството на тапицирани мебели и изделия
  12.3.РУ Организира и контролира работата с машини, инструменти, съоръжения и приспособления при производството на строително-столарски изделия (врати, прозорци, жалузи и капаци за прозорци)
  ЕРУ 13. Контролира поддържането в изправност на дървообработващи и специализирани мебелни машини, инструменти, съоръжения и приспособления
  13.1. РУ Контролира поддържането в изправност на дървообработващи и специализирани мебелни машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на мебели от дървесина и дървесни материали
  13.2. РУ Контролира поддържането в изправност на машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на тапицирани мебели и изделия
  13.3. РУ Контролира поддържането в изправност на дървообработващи и специализирани мебелни машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на строително-столарски изделия (врати, прозорци, жалузи и капаци за прозорци) от дървесина
  ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Дървообработване“ – трета степен на професионална квалификация
  ЕРУ 14. Обезпечава изпълнението на технологичния процес в дървообработването
  14.1.РУОрганизира производството на бичени материали и дървен амбалаж
  14.2.РУОрганизира производството на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и плочи с ориентирани частици (OSB)
  14.3.РУОрганизира производството на плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)
  14.4.РУОрганизира производството на фурнир и слоисто-слепена дървесина
  ЕРУ 15. Организира и контролира работата с машини, инструменти, съоръжения и приспособления за различните видове производства
  15.1. РУ Организира и контролира работата с машини, инструменти, съоръжения и приспособления при производството на бичени материали и дървен амбалаж
  15.2. РУ Организира и контролира работата с машини, инструменти, съоръжения и приспособления при производството на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и плочи с ориентирани частици (OSB)
  15.3. РУ Организира и контролира работата с машини, инструменти, съоръжения и приспособления при производството на плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)
  15.4. РУ Организира и контролира работата с машини, инструменти, съоръжения и приспособления при производството на фурнир и слоисто-слепена дървесина
  ЕРУ 16. Контролира поддържането в изправност на дървообработващите машини, инструменти, съоръжения и приспособления
  16.1. РУ Контролира поддържането в изправност на дървообработващите машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на бичени материали и дървен амбалаж
  16.2. РУ Контролира поддържането в изправност на дървообработващите машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и плочи с ориентирани частици (OSB)
  16.3. РУ Контролира поддържането в изправност на дървообработващите машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)
  16.4. РУ Контролира поддържането в изправност на дървообработващите машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на фурнир и слоисто-слепена дървесина
  3.2. Описание на ЕРУ
  ЕРУ по обща професионална подготовка, единна за всички професии с трета степен на професионална квалификация
  ЕРУ 1


  Наименование на единицата:
  Здравословни и безопасни условия на труд
  Ниво по Национална квалификационна рамка (НКР):
  4
  Ниво по Европейска квалификационна рамка (ЕКР):
  4
  Наименование на професията:
  Организатор в дървообработването и производството на мебели
  Ниво по НКР:
  4
  Ниво по ЕКР:
  4
  Резултат от учене 1.1:
  Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) на работното място
  Знания
    Познава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
    Познава средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
    Представя информация за нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност и за свързаните трудови дейности
    Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности
    Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
    Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
  Умения
    Оценява прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при различни трудови дейности
    Инструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ако е приложимо)
    Контролира прилагането на необходимите мерки за защита
    Прилага средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
  Компетентности
    Способен е да поема отговорност за изпълнение на трудовите дейности при спазване нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
    Участва в процеса за осигуряване на безопасност при работата
    Изпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност
    Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес
  Резултsат от учене 1.2:
  Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда
  Знания
    Познава разпоредбите за опазване на околната среда
    Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
    Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни продукти
  Умения
    Организира сортирането на опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи и други при спазване технологията за събиране и рециклиране
    Организира съхранението на опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи и други при спазване технологията за събиране и рециклиране
    Осъществява събирането на опасните отпадъци при рязане на оптични влакна
  Компетентности
    Способен е да анализира възможните причини за замърсяване на околната среда и да съдейства за тяхното предотвратяване
  Резултат от учене 1.3:
  Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
  Знания
    Описва основните рискови и аварийни ситуации
    Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
    Обяснява основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации
    Обяснява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
    Познава реда за разследване на трудови злополуки
  Умения
    Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
    Контролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
    Контролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
    Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации
    Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
    Оказва първа помощ на пострадали при авария
    Осигурява спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
  Компетентности
    Способен е анализирайки рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация, да прави предложения за актуализиране на вътрешноорганизационните правила за пожарна и аварийна безопасност
    Способен е участвайки в създаването на организация за овладяването на възникнал пожар и/или авария, да осъществява контрол в съответствие с установените вътрешноорганизационни правила за пожарна и аварийна безопасност
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
   &nbp;Решаване на тест
  Средство 2:
    Решаване на казус по зададен сценарий
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
    Учебен кабинет
  Критерии за оценяване:
   
  За средство 1:
    Владее теоретичните знания за:
   – хигиенните норми;
   – здравословните и безопасни условия на труд на работното място;
   – превантивната дейност за опазване на околната среда;
   – овладяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на пострадали.
  За средство 2:
    Избира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при зададената рискова ситуация
    Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ

   

  ЕРУ 2

   

  Наименование на единицата:
  Икономика
  Ниво по НКР:
  4
  Ниво по ЕКР:
  4
  Наименование на професията:
  Организатор в дървообработването и производството на мебели
  Ниво по НКР:
  4
  Ниво по ЕКР:
  4
  Резултат от учене 2.1:
  Познава основите на пазарната икономика
  Знания
    Описва общата теория на пазарната икономика
    Назовава основните икономически проблеми
    Посочва ролята на държавата в пазарната икономика
    Изброява видовете икономически субекти в бизнеса
  Умения
    Избира различни икономически субекти относно функциите им
    Избира успешни практически примери за управление на бизнес начинания в сферата на комуникациите
  Компетентности
    Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление на бизнес начинания, като обясни ролята на всеки икономически субект, ангажиран в бизнеса
  Резултат от учене 2.2:
  Познава основните характеристики на производствената дейност в предприятие
  Знания
   
    Посочва основите на пазарното търсене
    Описва принципите на пазарното предлагане
    Дефинира основни икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност
  Умения
    Идентифицира основни икономически понятия в контекста на дейността на организацията
    Прилага принципите на пазарно търсене и предлагане в дейността си
  Компетентности
    Способен е да анализира икономическите принципи в контекста на дейността на фирмата
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
    Писмен изпит/тест
  Средство 2:
    Казус по зададен сценарий
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
    Учебен кабинет
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
    Владее основните теоретични знания в областта на икономиката
  За средство 2:
    Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в зададения казус/сценарий

   

  ЕРУ 3

   

  Наименование на единицата:
  Предприемачество
  Ниво по НКР:
  4
  Ниво по ЕКР:
  4
  Наименование на професията:
  Организатор в дървообработването и производството на мебели
  Ниво по НКР:
  4
  Ниво по ЕКР:
  4
  Резултат от учене 3.1:
  Познава основите на предприемачеството
  Знания
    Описва същността на предприемачеството
    Обяснява принципите на предприемаческата дейност
    Посочва видовете предприемачески умения
  Умения
    Избира предприемаческите процеси, свързани с дейността му
    Анализира практически примери за успешно управление на дейността на организацията
  Компетентности
    Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности
  Резултат от учене 3.2:
  Формира предприемаческо поведение
  Знания
    Посочва характеристиките на предприемаческото поведение
    Изрежда видовете предприемаческо поведение
    Описва факторите, които влияят върху предприемаческото поведение
  Умения
    Прилага в дейността си подходящи предприемачески идеи
    Идентифицира нови пазарни възможности
    Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
  Компетентности
    Способен е да предложи решение за оптимизиране на трудовите дейности
  Резултат от учене 3.3:
  Участва в разработването на бизнес план
  Знания
    Изброява основните елементи на бизнес плана
    Описва изискванията и етапите при разработване на бизнес план
    Посочва факторите на обкръжаващата пазарна среда
  Умения
    Анализира възможностите за развитие на дейността на дадена организация
    Прилага изискванията за разработване на бизнес план
  Компетентности
    Способен е в екип да разработва проект на бизнес план
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
    Решаване на тест
  Средство 2:
    Решаване на казус по зададен сценарий
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1, 2 и 3:
    Учебен кабинет
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
    Владее основните теоретични постановки в областта на предприемачеството
  За средство 2:
    Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания проблем в зададения казус/сценарий
  За средство 3:
    Участва в разработването на бизнес план на предприятието според изискванията на предварително дефинираното задание

   

  ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално направление „Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло“ – трета степен на професионална квалификация
  ЕРУ 4

   

  Наименование на единицата:
  Използване на информационни и комуникационни технологии в професионалната дейност
  Ниво по НКР:
  4
  Ниво по ЕКР:
  4
  Наименование на професията:
  Организатор в дървообработването и производството на мебели
  Ниво по НКР:
  4
  Ниво по ЕКР:
  4
  Резултат от учене 4.1:
  Обработва информация с информационни и комуникационни технологии
  Знания
  • Изброява интернет търсачки и мотивира избора си
  • Описва начините за употреба на филтри и оператори за търсене
  • Посочва съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет и начини за оценка на надеждността
  • Дефинира същността на уеб каналите (RSS и др.) за получаване на информация
  • Изброява начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители
  • Описва начините за създаване на поддиректории (папки)
  • Изброява начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга
  • Маркира различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
  • Назовава различни доставчици на облачни услуги
  Умения
  • Използва търсачка за намиране на информация като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и други)
  • Използва уеб канали (RSS и др.) за получаване на информация
  • Сравнява информацията в различни източници
  • Оценява надеждността на информацията от различни източници с помощта на набор от допълващи се критерии
  • Записва в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)
  • Използва облачни услуги за съхранение на информация
  • Съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)
  • Възпроизвежда записано цифрово съдържание
  Компетентности
  • Демонстрира свободно владеене на информационни и комуникационни технологии при обработването на информация
  Резултат от учене 4.2:
  Осъществява комуникация посредством информационни и комуникационни технологии
  Знания
  • Изброява доставчици на услугата електронна поща
  • Описва софтуер за аудио- и видеоразговори
  • Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
  • Описва принципите за онлайн пазаруване и плащане
  • Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и опит в областта на професията
  • Обяснява предимствата от използване на електронен подпис
  Умения
  • Използва електронна поща
  • Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
  • Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникация
  • Използва електронни услуги като онлайн пазаруване, електронно банкиране, взаимодействие с институции и др.
  • Използва електронен подпис за авторизация
  • Обменя знания и опит в онлайн общности
  Компетентности
  • Демонстрира свободно владеене на информационни и комуникационни технологии при онлайн комуникация
  Резултат от учене 4.3:
  Създава цифрово съдържание с информационни и комуникационни технологии
  Знания
  • Познава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
  • Познава функционалностите на редакторите за създаване и поддържане на шаблонни интернет страници и/или блогове
  Умения
  • Създава цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео) с различни оформления
  • Редактира създадено цифрово съдържание
  • Използва редактори за създаване и поддръжка на шаблонни интернет страници и/или блогове
  Компетентности
  • Демонстрира свободно владеене на информационни и комуникационни технологии при създаването на електронно съдържание
  Резултат от учене 4.4:
  Осигурява защита на електронната среда
  Знания
  • Идентифицира рисковете за сигурността при работа онлайн
  • Описва функциите на защитните стени и на антивирусните програми
  • Изброява начините за защита на файлове с криптиране или с пароли
  • Описва въздействието на цифровите технологии върху околната среда
  • Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници
  Умения
  • Активира филтри на електронна поща против нежелани съобщения
  • Разпознава файлове, представляващи зловреден софтуер
  • Променя настройките на защитната стена и на антивирусната програма
  • Защитава файлове с криптиране или с пароли
  • Прилага мерки за пестене на енергия
  Компетентности
  • Способен е да защити комплексно от „злонамерени“ действия електронната среда, в която работи
  Резултат от учене 4.5:
  Решава проблеми при работата с информационни и комуникационни технологии
  Знания
  • Назовава начини за решаване на рутинни проблеми при използване на цифрови технологии
  • Изброява начините за инсталиране/преинсталиране на операционна система и друг софтуер
  • Идентифицира възможности за актуализиране на дигиталните си компетентности
  Умения
  • Избира най-подходящия инструмент, устройство, приложение, софтуер или услуга за решаване на проблеми
  • Инсталира най-подходящия инструмент, устройство, приложение, софтуер или услуга за решаване на проблеми
  • Променя настройките и опциите на операционната система или друг софтуер при решаване на проблеми
  Компетентности
  • Способен е самостоятелно да разреши нерутинен проблем, възникнал при работа с информационни и комуникационни технологии
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  • Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
  Средство 2:
  • Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител по електронната поща
  Средство 3:
  • Изпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и оформлението на цифрово съдържание
  Средство 4:
  • Изпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено електронно съобщение
  Средство 5:
  • Изпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането и промяната на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
  • Учебен/компютърен кабинет
  • Персонален компютър или лаптоп
  • Достъп до интернет
  Критерии за оценяване:
  За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
  • Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително зададеното за това време
  • Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентности, свързани с употребата на информационни и комуникационни технологии

   

  ЕРУ 5

   

  Наименование на единицата:
  Организиране на работния процес
  Ниво по НКР:
  4
  Ниво по ЕКР:
  4
  Наименование на професията:
  Организатор в дървообработването и производството на мебели
  Ниво по НКР:
  4
  Ниво по ЕКР:
  4
  Резултат от учене 5.1:
  Планира работния процес
  Знания
  • Описва структурата на предприятието/фирмата
  • Изброява методи за нормиране на работния процес
  • Идентифицира нормативните актове, свързани с професията
  • Познава планирането на ресурси, свързани с работния процес
  Умения
  • Планира работния процес
  • Съставя график на работните задачи
  • Спазва основните нормативни актове, свързани с професията
  • Прави предложения за оптимизиране на работния процес
  • Проучва нови техники и технологии в професията
  • Прилага нови техники и технологии в професията
  Компетентности
  • Ефективно организира работния процес
  Резултат от учене 5.2:
  Разпределя трудовите дейности в работния процес
  Знания
  • Изброява видовете трудови дейности
  • Идентифицира изискванията за изпълнение на видовете дейности
  • Изброява начините за организация на дейностите в работния процес
  Умения
  • Планира трудовите дейности
  • Спазва етичните норми на поведение
  • Следи за спазването на етичните норми на поведение
  • Поддържа етична работна среда
  Компетентности
  • Ефективно планира и разпределя трудовите дейности
  • Работи в екип за поддържането на ефективна работна среда
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  • Решаване на тест
  Средство 2:
  • Решаване на казус по зададен сценарий
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  • Учебен кабинет
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  • Дефинира теоретични понятия при планирането и организацията на работния процес
  За средство 2:
  • Демонстрира практически знания за разпределението на дейностите в работния процес

   

  ЕРУ 6

   

  Наименование на единицата:
  Комуникация и чужд език
  Ниво по НКР:
  4
  Ниво по ЕКР:
  4
  Наименование на професията:
  Организатор в дървообработването и производството на мебели
  Ниво по НКР:
  4
  Ниво по ЕКР:
  4
  Резултат от учене 6.1:
  Общува ефективно в работния екип
  Знания
  • Познава отделните длъжности в екипа и техните взаимоотношения
  • Посочва йерархичните връзки в екипа
  Умения
  • Спазва принципа на субординация
  • Комуникира в работен порядък с екипа и персонала
  Компетентности
  • Способен е да проявява критично отношение към всички участници в трудовия процес съобразно работния протокол
  • Поема отговорности при работа в екип
  Резултат от учене 6.2:
  Води ефективна комуникация
  Знания
  • Назовава етичните норми на комуникацията
  • Назовава правилата за вербална и невербална комуникация
  • Познава тактиките на поведение при възникване на конфликт
  • Изброява правилата и изискванията за делова кореспонденция
  Умения
  • Предотвратява конфликтни ситуации
  • Съдейства за решаване на конфликтни ситуации
  • Води делова комуникация – писмена и устна
  Компетентности
  • Способен е да осъществява ефективна бизнес комуникация
  Резултат от учене 6.3:
  Владее чужд език по професията
  Знания
  • Познава професионалната терминология на чужд език
  • Идентифицира специализирана литература, техническа документация на чужд език, свързана с преките му задължения
  Умения
  • Разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, техническа документация и др.)
  • Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
  • Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с клиенти и партньори
  Компетентности
  • Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по професионални теми
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  • Решаване на тест
  Средство 2:
  • Провеждане на разговори на професионални теми
  • Разчитане на техническа литература на чужд език
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  • Учебен кабинет
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  • Демонстрира задълбочени знания относно ефективното общуване в работна среда. Владее чужд език по професията
  За средство 2:
  • Провежда разговори по професионални теми на чужд език
  • Разбира техническа литература в професионалната област на чужд език

   

  ЕРУ 7

   

  Наименование на единицата:
  Суровини, материали и инструменти
  Ниво по НКР:
  4
  Ниво по ЕКР:
  4
  Наименование на професията:
  Организатор в дървообработването и производството на мебели
  Ниво по НКР:
  4
  Ниво по ЕКР:
  4
  Резултат от учене 7.1:
  Изготвя заявка за необходимите суровини, материали и инструменти
  Знания
  • Описва видовете суровини, материали и инструменти
  • Класифицира видовете суровини, материали и инструменти
  • Изброява изискванията към суровините, материалите и инструментите
  Умения
  • Подготвя заявки за необходимите суровини, материали и инструменти
  • Сортира материалите по вид, размери и качество
  Компетентности
  • Изготвя заявка за необходимите суровини, материали и инструменти съобразно изискванията на конструкторската и технологичната документация за производството на изделия от дървесина
  Резултат от учене 7.2:
  Подбира необходимите суровини, материали и инструменти
  Знания
  • Описва изискванията към основните и спомагателните материали
  • Обяснява характерните особености на използваните суровини, материали и инструменти
  • Изброява изискванията за транспорт и съхранение на основните и спомагателните материали
  Умения
  • Подбира суровини и материали
  • Подбира ръчни инструменти за изпълнение на различни дейности
  Компетентности
  • Способен е самостоятелно и коректно да подбира суровини, материали и инструменти съобразно изискванията на конструкторската и технологичната документация и стандартите за транспортиране и съхранение на суровините и материалите
  Резултат от учене 7.3:
  Подготвя за извършване на конкретна операция необходимите ръчни инструменти и приспособления
  Знания
  • Обяснява особеностите на отделните инструменти и приспособления
  • Класифицира ръчните инструменти и приспособления
  Умения
  • Осъществява подготовка на инструментите и приспособленията за работа
  • Определя конкретните инструменти и приспособления съобразно операцията
  Компетентности
  • Способен е самостоятелно и прецизно да подготви ръчните инструменти и приспособления за работа
  Резултат от учене 7.4:
  Извършва основни, монтажни и довършителни работи с ръчни инструменти и приспособления
  Знания
  • Изброява ръчните инструменти за извършване на основни операции
  • Обяснява приложението на ръчните инструменти и приспособления за монтажни работи
  • Назовава ръчни инструменти за довършителни работи
  Умения
  • Използва ръчни инструменти и приспособления при извършването на основни и довършителни работи
  • Решава самостоятелно възникнали проблеми при извършване на монтаж
  Компетентности
  • Способен е прецизно и безопасно да извърши необходимите монтажни и довършителни работи
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  • Решаване на тест/писмен изпит
  Средство 2:
  • Решаване на практическа задача, свързана с подбор на суровини и материали съобразно изискванията към тях
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  • Учебен кабинет/реална работна среда
  Критерии за оценяване:
   
  За средство 1:
  • Демонстрирани са теоретични знания, свързани с подбор на суровини и материали съобразно изискванията към тях
  За средство 2:
  • Правилно подбира необходимите по количество и качество основни и спомагателни материали съобразно изискванията на практическата задача

   

  ЕРУ 8

   

  Наименование на единицата:
  Извършва сушене на дървесината и обработва дървесина и дървесни материали на дървообработващи машини
  Ниво по НКР:
  4
  Ниво по ЕКР:
  4
  Наименование на професията:
  Организатор в дървообработването и производството на мебели
  Ниво по НКР:
  4
  Ниво по ЕКР:
  4
  Резултат от учене 8.1:
  Прилага методи за сушене на дървесината и определя влажността й
  Знания
  • Назовава необходимата влажност на дървесината след сушене според предназначението й
  • Познава видовете сушилни машини и средства за хидротермично обработване на дървесината
  • Описва значението на влажността за съсъхването и набъбването на дървесината
  • Обяснява методите за сушене на дървесината
  Умения
  • Измерва влажността на дървесината
  • Прилага различни методи за сушене
  Компетентности
  • Показва прецизност при определяне на влажността на дървесината
  • Преценява методите за сушене на дървесината съгласно изискванията на технологичната документация
  Резултат от учене 8.2:
  Обработва дървесина и дървесни материали на дървообработващи машини за разкрояване
  Знания
  • Познава видовете шаблони и начини за съставяне на рационални диспозиции за ефективно използване на материалите
  • Познава видовете рязане
  • Обяснява схемите на разкрояване на масивна дървесина
  • Описва схемите на разкрояване на дървесни материали
  • Описва устройството и принципа на действие на дървообработващи машини за разкрояване
  • Описва подготовката на машините за разкрояване
  Умения
  • Осъществява правилно разкрояване на дървесината и дървесните материали
  • Оперира с дървообработващи машини за разкрояване
  Компетентности
  • Проявява критично отношение и отговорност при прилагане на изучените схеми за разкрояване на дървесина и на дървесни материали съобразно спецификите на работната задача съгласно конструктивната и техническата документация
  Резултат от учене 8.3:
  Обработва дървесина и дървесни материали на машини за надлъжно фрезоване
  Знания
  • Обяснява същността на процеса надлъжно фрезоване
  • Познава устройството на машини за надлъжно фрезоване
  • Описва подготовката на режещите инструменти
  Умения
  • Работи с машини за надлъжно фрезоване
  • Създава детайли с точни размери на абрихт и щрайхмус
  Компетентности
  • Проявява критичност при настройването за работа на машини за надлъжно фрезоване съобразно спецификите на работната задача
  • Способен е да поеме отговорност при обработването на дървесината на машини за надлъжно фрезоване
  Резултат от учене 8.4:
  Обработва дървесина и дървесни материали на машини за профилиране и струговане
  Знания
  • Описва видовете профили
  • Познава устройството и принципа на действие на фрезови машини
  • Обяснява устройството и принципа на действие на шипорезни машини
  • Описва устройството и принципа на действие на струг
  • Изброява режещите инструменти за профилиране
  • Описва подготовката за работа на машините за профилиране
  • Обяснява подготовката за работа на струг
  Умения
  • Настройва за работа фрезови машини
  • Настройва за работа шипорез
  • Настройва за работа струг
  Компетентности
  • Проявява критично отношение и отговорност, спазвайки изискванията за точност и качество при изпълняване на операциите профилиране и струговане
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  • Решаване на тест/писмен изпит
  Средство 2:
  • Решаване на практическа задача, свързана със сушене на дървесината и обработване на дървесина и дървесни материали на дървообработващи машини
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  • Учебен кабинет/реална работна среда
  Критерии за оценяване:
   
  За средство 1:
  • Демонстрирани са теоретични знания, свързани със сушене на дървесината и обработване на дървесина и дървесни материали на дървообработващи машини
  За средство 2:
  • Демонстрира професионални умения при сушене на дървесината и обработване на дървесина и дървесни материали на дървообработващи машини

   

  ЕРУ 9

   

  Наименование на единицата:
  Съставя и разчита технологична и конструкторска документация на изделия от дървесина и дървесни материали
  Ниво по НКР:
  4
  Ниво по ЕКР:
  4
  Наименование на професията:
  Организатор в дървообработването и производството на мебели
  Ниво по НКР:
  4
  Ниво по ЕКР:
  4
  Резултат от учене 9.1:
  Разчита конструкторска и технологична документация
  Знания
  • Назовава съдържанието на конструкторската и технологичната документация
  • Познава видовете графични изображения – чертежи, схеми
  • Обяснява условните обозначения
  • Познава основните машинни елементи
  • Разчита техническа документация (чертежи, схеми и технологична документация)
  Умения
  • Избира техническа документация (технически чертежи/проверовъчни протоколи)
  • Осигурява информация от специализирана каталожна и справочна литература
  • Намира информация в конструктивна и технологична документация
  Компетентности
  • Способен е самостоятелно да подбира успешно информация от справочна, каталожна литература, конструктивна и технологична документация и нормативни актове
  Резултат от учене 9.2:
  Разработва конструкторска и технологична документация, включително и чрез софтуерни продукти
  Знания
  • Назовава начините за проектиране, изобразяване и оразмеряване на детайли и чертежи с неголяма сложност
  • Познава приложните продукти, свързани с разработването на видовете конструкторска и технологична документация, включително съпътстващи производството
  Умения
  • Прилага техниките за изработване на конструкторска и технологична документация, като намира информация от хартиен или електронен носител
  • Създава конструкторска и технологична документация
  • Пресмята, проектира, изобразява и оразмерява мебели и изделия от дървесина и дървесни материали
  • Спазва изискванията за конструиране и проектиране на мебели и изделия от дървесина и дървесни материали
  • Ползва различни софтуерни продукти в своята работа
  Компетентности
  • Способен е самостоятелно да разработва конструктивно и технологично оправдан и икономически обоснован метод за създаване на техническа документация, като прилага различните техники за изработването й, включително и чрез софтуерни продукти
  • Проявява инициативност при проектирането, изобразяването и оразмеряването на мебели и изделия от дървесина и дървесни материали съгласно действащите нормативни изисквания
  Резултат от учене 9.3:
  Обработва конструкторска и технологична документация
  Знания
  • Познава различните документи, съпътстващи производството
  • Назовава последователността на обработване на техническата документация
  Умения
  • Осъществява правилно попълване на текущи документи
  • Съставя отчетна документация
  Компетентности
  • Поема отговорност при изготвянето на сравнения, анализи и прогнози за конкретна ситуация
  • Проявява отговорност при обработката на конструкторската и технологичната документация
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  • Решаване на тест/писмен изпит
  Средство 2:
  • Решаване на практическа задача, свързана със съставяне и разчитане на технологична и конструкторска документация на изделия от дървесина и дървесни материали
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  • Учебен кабинет/реална работна среда
  Критерии за оценяване:
   
  За средство 1:
  • Демонстрирани са теоретични знания, свързани със съставяне и разчитане на технологична и конструкторска документация на изделия от дървесина и дървесни материали
  За средство 2:
  • Демонстрира професионални умения при съставяне и разчитане на технологична и конструкторска документация на изделия от дървесина и дървесни материали

   

  ЕРУ 10

   

  Наименование на единицата:
  Осъществява контрол при изработване на детайли, агрегати и сглобени единици
  Ниво по НКР:
  4
  Ниво по ЕКР:
  4
  Наименование на професията:
  Организатор в дървообработването и производството на мебели
  Ниво по НКР:
  4
  Ниво по ЕКР:
  4
  Резултат от учене 10.1:
  Контролира ефективното използване на материали, суровини и оборудване
  Знания
  • Изброява технически документи
  • Описва видовете материали и заготовки
  • Посочва необходимите машини и инструменти
  • Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
  Умения
  • Използва техническа документация на хартиен и електронен носител
  • Разчита техническа документация (чертежи, схеми, технологична документация и др.)
  • Избира информация от специализирана каталожна и справочна литература
  • Осъществява правилно попълване на документи при заявяване, доставяне и изразходване на материали и суровини
  • Контролира използването на оборудването
  Компетентности
  • Проявява отговорност при контролирането, използването и разпределянето на материали, суровини, енергия и оборудване, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
  Резултат от учене 10.2:
  Осъществява контрол на изработените изделия на всеки етап от производството
  Знания
  • Изброява различните видове материали, стандартизирани изделия и машинни елементи, използвани в производството на мебели, изделия от дървесина и дървесни материали
  • Познава нормативните разпоредби
  • Посочва точността на изработените детайли и сглобени единици
  • Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
  Умения
  • Контролира точността на изработените детайли, агрегати, модули и готови изделия
  • Подбира измервателните инструменти
  • Измерва посочени размери или параметри съгласно техническата документация
  • Попълва отчетна документация
  Компетентности
  • Анализира отклоненията от изискванията в конструкторската и технологичната документация и посочва начините за корекция
  • Осъществява прецизно контрол на измерени величини и параметри на детайли и сглобени единици, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
  Резултат от учене 10.3:
  Проверява спазването на технологичната дисциплина при производството на изделия от дървесина и дървесни материали
  Знания
  • Познава нормативните актове за упражняване на дейността
  • Обяснява принципите на действие на машините, уредите и съоръженията
  • Познава измервателната апаратура
  • Обяснява последователността на дейностите в производствения процес
  Умения
  • Спазва трудовата дисциплина
  • Работи с техническа документация
  • Използва измервателна техника
  • Анализира измерените величини
  • Попълва отчетна документация
  Компетентности
  • Способен е да следи за спазването на технологичната дисциплина в съответствие с нормативните изисквания, съблюдавайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  • Решаване на тест/писмен изпит
  Средство 2:
  • Решаване на практическа задача, свързана с контрол на величини и параметри на изработени детайли, агрегати и сглобени единици
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  • Учебен кабинет/реална работна среда
  Критерии за оценяване:
   
  За средство 1:
  • Демонстрирани са теоретични знания, свързани с измерване и определяне на точността на величините и параметрите на изработени детайли, агрегати и сглобени единици
  За средство 2:
  • Демонстрира професионални умения при измерване и определяне на точността на величините и параметрите на изработени детайли, агрегати и сглобени единици

   

  ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Мебелно производство“ – трета степен на професионална квалификация
  ЕРУ 11

   

  Наименование на единицата:
  Обезпечава изпълнението на технологичния процес в производството на мебели
  Ниво по НКР:
  4
  Ниво по ЕКР:
  4
  Наименование на професията:
  Организатор в дървообработването и производството на мебели
  Ниво по НКР:
  4
  Ниво по ЕКР:
  4
  Резултат от учене 11.1:
  Организира производството на мебели от дървесина и дървесни материали
  Знания
  • Описва различните видовете мебели, изискванията към тях и конструктивните им особености
  • Описва основните и спомагателните материали за производство на мебели от дървесина и дървесни материали
  • Определя начините и схемите на разкрояване на основните материали за производството на мебели от дървесина и дървесни материали
  • Описва технологичните операции на формиране на детайли и сборни единици от дървесина и дървесни материали (първа механична обработка) при производство на мебели
  • Описва технологичните операции на облицоване на мебелни плочи с фурнир, декоративни фолиа, термопластични фолиа и ламинати при производството на мебели
  • Описва технологичните операции на допълнителна механична обработка (втора механична обработка) на мебелни сборни единици при производството на мебели
  • Описва технологичните операции на обработване на повърхностите (повърхностна обработка) на детайли, агрегати, сборни единици и готови изделия при производството на мебели
  • Описва технологичните операции на монтаж на обков и сглобяване на мебели от дървесина и дървесни материали
  • Описва възможните дефекти при производството на различните видове мебели от дървесина и дървесни материали
  • Познава качествата на опаковъчните материали, изискванията към опаковките и начините за опаковане на мебели и мебелни изделия от дървесина и дървесни материали
  Умения
  • Подбира основните и спомагателните материали в съответствие с конструкторската и технологичната документация за производството на мебели от дървесина и дървесни материали
  • Избира начините и схемите на разкрояване на основните материали за производството на мебели от дървесина и дървесни материали
  • Прилага технологичната последователност на операциите за формиране на детайли и сборни единици (първа механична обработка) при производството на мебели от дървесина и дървесни материали
  • Прилага технологичната последователност на операциите за облицоване на мебелни плочи с фурнир, декоративни фолиа, термопластични фолиа и ламинати при производството на мебели от дървесина и дървесни материали
  • Прилага технологичната последователност на операциите за допълнителна механична обработка (втора механична обработка) на мебелни сборни единици при производството на мебели от дървесина и дървесни материали
  • Прилага технологичната последователност на операциите за обработване на повърхностите (повърхностна обработка) на детайли, агрегати, сборни единици и готови изделия при производството на мебели от дървесина и дървесни материали
  • Прилага технологичната последователност на операциите за монтаж на обков и сглобяване на мебели от дървесина и дървесни материали
  • Разпознава възможните дефекти при производството на различните видовете мебели от дървесина и дървесни материали
  • Прилага различни начини за опаковане според вида на мебелните изделия
  Компетентности
  • Организира технологичния процес за разкрояване на основни материали и формиране на детайли и сборни единици (първа механична обработка) при производството на мебели от дървесина и дървесни материали
  • Организира технологичния процес за облицоване на мебелни плочи с фурнир, декоративни фолиа, термопластични фолиа и ламинати при производството на мебели от дървесина и дървесни материали
  • Организира технологичния процес за допълнителна механична обработка (втора механична обработка) на мебелни сборни единици при производството на мебели от дървесина и дървесни материали
  • Организира технологичния процес за обработване на повърхностите (повърхностна обработка) на детайли, агрегати, сборни единици и готови изделия при производството на мебели от дървесина и дървесни материали
  • Организира технологичния процес за монтаж на обков и сглобяване на мебели от дървесина и дървесни материали
  • Преценява най-подходящия начин за опаковане спрямо конкретното изделие и организира безопасно товарене и транспортиране на опакованите мебели
  • Разработва технологична и отчетна документация съобразно производствената програма при производството на различните видове мебели и мебелни изделия
  Резултат от учене 11.2:
  Организира производството на тапицирани мебели и изделия
  Знания
  • Познава видовете тапицерски материали и изискванията към тях за производството на различните видове тапицерия и тапицирани мебели и изделия
  • Определя начините и схемите на разкрояване на тапицерски материали
  • Описва видовете тапицерии, тапицирани мебели и изделия, изискванията към тях и особеностите в конструкцията им
  • Описва основните и спомагателните материали за производството на различните видове тапицерии, тапицирани мебели и изделия
  • Описва технологичните операции за производството на различните видове тапицерии
  • Описва технологичните операции за производството на различните видове тапицирани мебели и изделия
  • Описва възможните дефекти при производството на различните видове тапицерия и тапицирани изделия
  • Познава качествата на опаковъчните материали, изискванията към опаковките и начините за опаковане на тапицирани изделия
  Умения
  • Преценява видовете тапицерски материали
  • Подбира схеми за разкрояване на тапицерски материали
  • Подбира основните и спомагателните материали за производството на различните видове тапицерии, тапицирани мебели и изделия
  • Прилага технологичната последователност на операциите при производството на различните видове тапицерии
  • Прилага технологичната последователност на операциите при производството на различните видове тапицирани мебели и изделия
  • Анализира възможните дефекти при производството на различните видове тапицерии, тапицирани мебели и изделия
  • Прилага различни начини за опаковане според вида на тапицираните мебели и изделия
  Компетентности
  • Организира технологичния процес за производството на различните видовете тапицерии
  • Организира технологичния процес за производството на различните видове тапицирани мебели и изделия
  • Преценява най-подходящия начин за опаковане спрямо конкретното изделие и организира безопасно товарене и транспортиране на опакованите тапицирани мебели и изделия
  • Разработва технологична и отчетна документация съобразно производствената програма при производството на различните видове тапицерии, тапицирани мебели и изделия
  Резултат от учене 11.3:
  Организира производството на строително-столарски изделия (врати, прозорци, жалузи и капаци за прозорци) от дървесина
  Знания
  • Познава дървесината и дървесните материали за производството на врати и изискванията към тях
  • Познава масивната и слепената дървесина за производството на прозорци, жалузи и капаци за прозорци
  • Познава начините и схемите на разкрояване на материалите за производството на строително-столарски изделия
  • Описва видовете строително-столарски изделия, изискванията към тях и особеностите в конструкцията им
  • Описва основните и спомагателните материали за производството на строително-столарски изделия
  • Описва технологичните операции за производството на врати
  • Описва технологичните операции за производството на прозорци
  • Описва технологичните операции за производството на жалузи и капаци за прозорци
  • Описва възможните дефекти при производството на врати
  • Описва възможните дефекти при производството на прозорци
  • Описва възможните дефекти при производството на жалузи и капаци за прозорци
  • Описва методите и средствата за опаковане, съхраняване, транспортиране и монтаж на различните видове строително-столарски изделия
  Умения
  • Преценява видовете дървесина и дървесни материали за производството на различните видове строително-столарски изделия
  • Подбира схеми за разкрояване на материалите за производството на различните видове строително-столарски изделия
  • Подбира основните и спомагателните материали за производството на различните видовете строително-столарски изделия
  • Прилага технологичната последователност на операциите при производството на врати
  • Прилага технологичната последователност на операциите при производството на прозорци
  • Прилага технологичната последователност на операциите при производство на жалузи и капаци за прозорци
  • Анализира възможните дефекти при производството на врати и причините за появата им
  • Анализира възможните дефекти при производството на прозорци и причините за появата им
  • Анализира възможните дефекти при производството на жалузи и капаци за прозорци и причините за появата им
  • Прилага различни начини за опаковане според вида на строително-столарското изделие
  Компетентности
  • Организира технологичния процес за производството на различните видове врати
  • Организира технологичния процес за производството на различните видове прозорци
  • Организира технологичния процес за производството на различните видове жалузи и капаци за прозорци
  • Поема отговорност при определяне на най-подходящите начини за опаковане, съхраняване, транспортиране и монтаж на различните видове строително-столарски изделия
  • Разработва технологична и отчетна документация съобразно производствената програма при производството на различните видове строително-столарски изделия
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  • Решаване на тест/писмен изпит
  Средство 2:
  • Решаване на практическа задача, свързана с изпълнението на дейности, свързани с технологичния процес в производството на мебели и строително-столарски изделия
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  • Учебен кабинет/реална работна среда
  Критерии за оценяване:
   
  За средство 1:
  • Демонстрирани са теоретични знания, свързани с организиране на производствения процес в производството на мебели и строително-столарски изделия
  За средство 2:
  • Демонстрира професионални умения при изпълнението на дейности, свързани с технологичния процес в производството на мебели и строително-столарски изделия

   

  ЕРУ 12

   

  Наименование на единицата:
  Организира и контролира работата с машини, инструменти, съоръжения и приспособления при производството на мебели
  Ниво по НКР:
  4
  Ниво по ЕКР:
  4
  Наименование на професията:
  Организатор в дървообработването и производството на мебели
  Ниво по НКР:
  4
  Ниво по ЕКР:
  4
  Резултат от учене 12.1:
  Организира и контролира работата с машини, инструменти, съоръжения и приспособления при производството на мебели от дървесина и дървесни материали
  Знания
  • Изброява дървообработващите и специализираните мебелни машини за разкрояване на основни материали и формиране на детайли и сборни единици (първа механична обработка) при производството на мебели от дървесина и дървесни материали
  • Описва инструментите, съоръженията и приспособленията, използвани за разкрояване на основни материали и формиране на детайли и сборни единици (първа механична обработка) при производството на мебели от дървесина и дървесни материали
  • Изброява машините, използвани за облицоване на мебелни плочи с фурнир, декоративни фолиа, термопластични фолиа и ламинати при производството на мебели от дървесина и дървесни материали
  • Описва инструментите, съоръженията и приспособленията, използвани за облицоване на мебелни плочи с фурнир, декоративни фолиа, термопластични фолиа и ламинати при производството на мебели от дървесина и дървесни материали
  • Изброява машините, използвани за допълнителна механична обработка (втора механична обработка) на мебелни сборни единици при производството на мебели от дървесина и дървесни материали
  • Описва инструментите, съоръженията и приспособленията, използвани за допълнителна механична обработка (втора механична обработка) на мебелни сборни единици при производството на мебели от дървесина и дървесни материали
  • Изброява машините, използвани за обработване на повърхностите (повърхностна обработка) на детайли, агрегати, сборни единици и готови изделия при производството на мебели от дървесина и дървесни материали
  • Описва инструментите, съоръженията и приспособленията, използвани за обработване на повърхностите (повърхностна обработка) на детайли, агрегати, сборни единици и готови изделия при производството на мебели от дървесина и дървесни материали
  • Изброява машините, използвани за монтаж на обков и сглобяване на мебели от дървесина и дървесни материали
  • Описва инструментите, съоръженията и приспособленията, използвани за монтаж на обков и сглобяване на мебели от дървесина и дървесни материали
  • Изброява машините, използвани за опаковане на мебели
  • Описва инструментите, съоръженията и приспособленията, използвани за опаковане на мебели
  Умения
  • Прилага принципа на действие на машините, използвани за разкрояване на основни материали и формиране на детайли и сборни единици (първа механична обработка) при производството на мебели от дървесина и дървесни материали
  • Прилага принципа на действие на машините, използвани за облицоване на мебелни плочи с фурнир, декоративни фолиа, термопластични фолиа и ламинати при производството на мебели от дървесина и дървесни материали
  • Прилага принципа на действие на машините, използвани за допълнителна механична обработка (втора механична обработка) на мебелни сборни единици при производството на мебели от дървесина и дървесни материали
  • Прилага принципа на действие на машините, използвани за обработване на повърхностите (повърхностна обработка) на детайли, агрегати, сборни единици и готови изделия при производството на мебели от дървесина и дървесни материали
  • Прилага принципа на действие на машините, използвани за монтаж на обков и сглобяване на мебели от дървесина и дървесни материали
  • Прилага принципа на действие на машините, използвани за опаковане на мебели
  • Настройва машини, инструменти и съоръжения, прилагани в различните етапи на технологичния процес при производството на мебели от дървесина и дървесни материали
  Компетентности
  • Организира и контролира правилната настройка на машините, съоръженията и приспособленията, използвани за разкрояване на основни материали и формиране на детайли и сборни единици (първа механична обработка) при производството на мебели от дървесина и дървесни материали
  • Организира и контролира правилната настройка на машините, съоръженията и приспособленията, използвани за облицоване на мебелни плочи с фурнир, декоративни фолиа, термопластични фолиа и ламинати при производството на мебели от дървесина и дървесни материали
  • Организира и контролира правилната настройка на машините, съоръженията и приспособленията, използвани за допълнителна механична обработка (втора механична обработка) на мебелни сборни единици при производството на мебели от дървесина и дървесни материали
  • Организира и контролира правилната настройка на машините, съоръженията и приспособленията, използвани за обработване на повърхностите (повърхностна обработка) на детайли, агрегати, сборни единици и готови изделия при производството на мебели от дървесина и дървесни материали
  • Организира и контролира правилната настройка на машините, съоръженията и приспособленията, използвани за монтаж на обков и сглобяване на мебели от дървесина и дървесни материали
  • Организира и контролира правилната настройка на машините, съоръженията и приспособленията, използвани за опаковане на мебели
  • Контролира точността на изработка и качеството на мебелите от дървесина и дървесни материали във всеки етап от производството
  Резултат от учене 12.2:
  Организира и контролира работата с машини, инструменти, съоръжения и приспособления при производството на тапицирани мебели и изделия
  Знания
  • Изброява машините, използвани при производството на различните видове тапицерии
  • Описва инструментите, съоръженията и приспособленията, използвани при производството на различните видове тапицерии
  • Изброява машините, използвани при производството на различните видове тапицирани мебели и изделия
  • Описва инструментите, съоръженията и приспособленията, използвани при производството на различните видове тапицирани мебели и изделия
  • Изброява машините, използвани при опаковане на тапицирани изделия
  • Описва инструментите, съоръженията и приспособленията, използвани при опаковане на тапицирани изделия
  Умения
  • Прилага принципа на действие на машините, използвани при производството на различните видове тапицерии
  • Прилага принципа на действие на машините, използвани при производството на различните видове тапицирани мебели и изделия
  • Прилага принципа на действие на машините, използвани при опаковане на тапицирани изделия
  • Прилага дейностите по настройване на машини, инструменти и съоръжения, прилагани при производството на различните видове тапицерии
  • Настройва машини, инструменти и съоръжения, прилагани при производството на различните видове тапицирани мебели и изделия
  • Настройва машини, инструменти и съоръжения, прилагани при опаковане на тапицирани изделия
  Компетентности
  • Организира и контролира правилната настройка на машините, съоръженията и приспособленията, използвани при производството на различните видове тапицерии
  • Организира и контролира правилната настройка на машините, съоръженията и приспособленията, използвани при производството на различните видове тапицирани мебели и изделия
  • Организира и контролира правилната настройка на машините, съоръженията и приспособленията, използвани при опаковане на тапицирани изделия
  • Контролира точността на изработка и качеството на различните видове тапицерии, тапицирани мебели и изделия във всеки етап от производството
  Резултат от учене 12.3:
  Организира и контролира работата с машини, инструменти, съоръжения и приспособления при производството на строително-столарски изделия (врати, прозорци, жалузи и капаци за прозорци)
  Знания
  • Изброява машините, използвани при производството на различните видове врати
  • Описва инструментите, съоръженията и приспособленията, използвани при производството на различните видове врати
  • Изброява машините, използвани при производството на различните видове прозорци
  • Описва инструментите, съоръженията и приспособленията, използвани при производството на различните видове прозорци
  • Изброява машините, използвани при производството на различните видове жалузи и капаци за прозорци
  • Описва инструментите, съоръженията и приспособленията, използвани при производството на различните видове жалузи и капаци за прозорци
  • Изброява машините, използвани при опаковане на различните видове строително-столарски изделия
  • Описва инструментите, съоръженията и приспособленията, използвани при опаковане на различните видове строително-столарски изделия
  Умения
  • Прилага принципа на действие на машините, използвани при производството на различните видове врати
  • Прилага принципа на действие на машините, използвани при производството на различните видове прозорци
  • Прилага принципа на действие на машините, използвани при производството на различните видове жалузи и капаци за прозорци
  • Прилага принципа на действие на машините, използвани при опаковане на различните видове строително-столарски изделия
  • Настройва машини, инструменти и съоръжения, прилагани при производството на различните видове врати
  • Настройва машини, инструменти и съоръжения, прилагани при производството на различните видове прозорци
  • Настройва машини, инструменти и съоръжения, прилагани при производството на различните видове жалузи и капаци за прозорци
  • Настройва машини, инструменти и съоръжения, прилагани при опаковане на различните видове строително-столарски изделия
  Компетентности
  • Организира и контролира правилната настройка на машините, съоръженията и приспособленията, използвани при производството на различните видове врати
  • Организира и контролира правилната настройка на машините, съоръженията и приспособленията, използвани при производството на различните видове прозорци
  • Организира и контролира правилната настройка на машините, съоръженията и приспособленията, използвани при производството на различните видове жалузи и капаци за прозорци
  • Организира и контролира правилната настройка на машините, съоръженията и приспособленията, използвани при опаковане на различните видове строително-столарски изделия
  • Контролира точността на изработка и качеството на различните видове строително-столарски изделия във всеки етап от производството
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  • Решаване на тест/писмен изпит
  Средство 2:
  • Решаване на практическа задача, свързана с умения при работата с машини, инструменти, съоръжения и приспособления за различните видове мебели, мебелни и строително-столарски изделия
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  • Учебен кабинет/реална работна среда
  Критерии за оценяване:
   
  За средство 1:
  • Демонстрирани са теоретични знания, свързани с устройството и принципа на действие на видовете машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на различните видове мебели, мебелни и строително-столарски изделия
  За средство 2:
  • Демонстрира професионални умения при изпълнението на дейности, свързани с организиране на настройката на машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на различните видове мебели, мебелни и строително-столарски изделия

   

  ЕРУ 13

   

  Наименование на единицата:
  Контролира поддържането в изправност на дървообработващи и специализирани мебелни машини, инструменти, съоръжения и приспособления
  Ниво по НКР:
  4
  Ниво по ЕКР:
  4
  Наименование на професията:
  Организатор в дървообработването и производството на мебели
  Ниво по НКР:
  4
  Ниво по ЕКР:
  4
  Резултат от учене 13.1:
  Контролира поддържането в изправност на дървообработващи и специализирани мебелни машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на мебели от дървесина и дървесни материали
  Знания
  • Познава инструкциите за експлоатация на дървообработващите и специализираните мебелни машини, инструментите, съоръженията и приспособленията за производството на мебели от дървесина и дървесни материали
  • Описва правилата за поддържане на машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани за формиране на детайли и сборни единици (първа механична обработка) при производството на мебели от дървесина и дървесни материали
  • Описва правилата за поддържане на машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани за облицоване на мебелни плочи с фурнир, декоративни фолиа, термопластични фолиа и ламинати при производството на мебели от дървесина и дървесни материали
  • Описва правилата за поддържане на машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани за допълнителна механична обработка (втора механична обработка) на мебелни сборни единици при производството на мебели от дървесина и дървесни материали
  • Описва правилата за поддържане на машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани за обработване на повърхностите (повърхностна обработка) на детайли, агрегати, сборни единици и готови изделия при производството на мебели от дървесина и дървесни материали
  • Описва правилата за поддържане на машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани за монтаж на обков и сглобяване на мебели от дървесина и дървесни материали
  • Описва правилата за здравословни и безопасни условия на труд при работа с машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на мебели от дървесина и дървесни материали
  Умения
  • Преценява дейностите по поддръжка на машини, инструменти и съоръжения за производството на мебели
  • Прилага правилата за техническо поддържане на машини, инструменти, съоръжения и приспособления съобразно инструкцията за експлоатация, използвани при производството на мебели от дървесина и дървесни материали
  • Прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд при работа с машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на мебели от дървесина и дървесни материали
  • Извършва проверка на изправността на машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на мебели от дървесина и дървесни материали
  • Извършва проверка на точността на настройките на машини, инструменти и съоръжения при производството на мебели от дървесина и дървесни материали
  Компетентности
  • Контролира точността на настройките на машините, съоръженията и приспособленията
  • Разработва график за натовареност и профилактика на машините, съобразен с производствения график на съответния участък и заводските инструкции за експлоатация на всяка машина
  • Организира поддържането на машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на мебели от дървесина
  • Организира прилагането на правилата за здравословни и безопасни условия на труд при работа с машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на мебели от дървесина
  • Взема решение за коригиране при констатиране на неизправност по инструменти, машини, съоръжения и приспособления
  Резултат от учене 13.2:
  Контролира поддържането в изправност на машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на тапицирани мебели и изделия
  Знания
  • Познава инструкциите за експлоатация на машини, инструменти, съоръжения и приспособления за производството на тапицирани мебели и изделия
  • Описва правилата за поддържане на машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на тапицирани мебели и изделия
  • Описва правилата за здравословни и безопасни условия на труд при работа с машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на тапицирани мебели и изделия
  Умения
  • Прилага правилата за техническо поддържане на машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на тапицирани мебели и изделия
  • Прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд при работа с машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на тапицирани мебели и изделия
  • Извършва проверка на изправността на машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на тапицирани мебели и изделия
  • Извършва проверка на точността на настройките на машини, инструменти и съоръжения при производството на тапицирани мебели и изделия
  Компетентности
  • Контролира точността на настройките на машините, съоръженията и приспособленията
  • Способен е да разработва график за натовареност и профилактика на машините, съобразен с производствения график на съответния участък и заводските инструкции за експлоатация на всяка машина
  • Организира поддържането на машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на тапицирани мебели и изделия
  • Организира прилагането на правилата за здравословни и безопасни условия на труд при работа с машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на тапицирани мебели и изделия
  • Взема решение за коригиране при констатиране на неизправност по машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на тапицирани мебели и изделия
  Резултат от учене 13.3:
  Контролира поддържането в изправност на дървообработващи и специализирани мебелни машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на строително-столарски изделия (врати, прозорци, жалузи и капаци за прозорци) от дървесина
  Знания
  • Познава инструкциите за експлоатация на дървообработващи и специализирани мебелни машини, инструменти, съоръжения и приспособления за производството на строително-столарски изделия (врати, прозорци, жалузи и капаци за прозорци) от дървесина
  • Описва правилата за поддържане на машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на строително-столарски изделия от дървесина
  • Описва правилата за здравословни и безопасни условия на труд при работа с машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на строително-столарски изделия от дървесина
  Умения
  • Прилага правилата за техническо поддържане на машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на строително-столарски изделия (врати, прозорци, жалузи и капаци за прозорци) от дървесина и дървесни материали
  • Прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд при работа с машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на строително-столарски изделия (врати, прозорци, жалузи и капаци за прозорци) от дървесина и дървесни материали
  • Извършва проверка на изправността на машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на строително-столарски изделия (врати, прозорци, жалузи и капаци за прозорци) от дървесина и дървесни материали
  • Извършва проверка на точността на настройките на машини, инструменти и съоръжения при производството на строително-столарски изделия от дървесина
  Компетентности
  • Контролира точността на настройките на машините, съоръженията и приспособленията
  • Разработва график за натовареност и профилактика на машините, съобразен с производствения график на съответния участък и заводските инструкции за експлоатация на всяка машина
  • Организира поддържането на машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на строителностоларски изделия (врати, прозорци, жалузи и капаци за прозорци) от дървесина
  • Организира прилагането на правилата за здравословни и безопасни условия на труд при работа с машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на строително-столарски изделия (врати, прозорци, жалузи и капаци за прозорци) от дървесина
  • Способен е да взема решение за коригиране при констатиране на неизправност по инструменти, машини, съоръжения и приспособления, използвани при производството на строително-столарски изделия от дървесина
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  • Решаване на тест/писмен изпит
  Средство 2:
  • Решаване на практическа задача, свързана с поддържането в изправност на дървообработващите и специализирани мебелни машини, инструменти, съоръжения и приспособления
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  • Учебен кабинет/реална работна среда
  Критерии за оценяване:
   
  За средство 1:
  • Демонстрирани са теоретични знания, свързани с поддържането в изправност на дървообработващите и специализирани мебелни машини, инструменти, съоръжения и приспособления
  За средство 2:
  • Демонстрира професионални умения при поддържането в изправност на дървообработващите и специализирани мебелни машини, инструменти, съоръжения и приспособления

   

  ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Дървообработване“ – трета степен на професионална квалификация
  ЕРУ 14

   

  Наименование на единицата:
  Обезпечава изпълнението на технологичния процес в дървообработването
  Ниво по НКР:
  4
  Ниво по ЕКР:
  4
  Наименование на професията:
  Организатор в дървообработването и производството на мебели
  Ниво по НКР:
  4
  Ниво по ЕКР:
  4
  Резултат от учене 14.1:
  Организира производството на бичени материали и дървен амбалаж
  Знания
  • Описва начините на измерване и кубиране на трупи и объл дървен материал
  • Определя диспозиции за надлъжно рязане (бичене) на трупи
  • Описва видовете дървен амбалаж, изискванията към тях и особеностите в конструкцията им
  • Описва основните и спомагателните материали за производство на дървен амбалаж
  • Описва технологичните операции за производство на бичени материали
  • Описва технологичните операции за производство на дървени амбалажи
  • Описва възможните дефекти при производството на дървен амбалаж
  • Описва възможните дефекти при производството на бичени материали
  Умения
  • Прилага начините на измерване и кубиране на трупи и объл дървен материал
  • Прилага подходящи диспозиции за надлъжно рязане (бичене) на трупи
  • Подбира основните и спомагателните материали за производство на дървен амбалаж
  • Прилага технологичната последователност на операциите при производство на бичени материали
  • Прилага технологичната последователност на операциите при производство на дървени амбалажи
  • Преценява възможните дефекти при производството на дървен амбалаж и причините за появата им
  • Преценява възможните дефекти при производството на бичени материали и причините за появата им
  Компетентности
  • Разработва качествено рационални диспозиции за бичене на трупи
  • Организира качествена подготовка на основните и спомагателните материали за производство на дървен амбалаж
  • Организира технологичния процес за производство на бичени материали
  • Организира технологичния процес за производство на дървени амбалажи
  • Разработва технологична и отчетна документация съобразно производствената програма
  Резултат от учене 14.2:
  Организира производството на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и плочи с ориентирани частици (OSB)
  Знания
  • Описва изискванията за подбор на дървесина и спомагателни материали при производството на дървесни плочи – плочи от дървесни частици (ПДЧ) и плочи с ориентирани частици (OSB)
  • Описва режимите за производство на дървесни плочи
  • Описва технологичния процес и технологичните операции за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ)
  • Описва технологичния процес и технологичните операции за производство на плочи с ориентирани частици (OSB)
  • Описва технологиите за механично обработване и повърхностно облагородяване на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и плочи с ориентирани частици (OSB)
  • Описва възможните дефекти при производството на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и плочи с ориентирани частици (OSB)
  Умения
  • Подбира подходящи режими за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ)
  • Подбира подходящи режими за производство на плочи с ориентирани частици (OSB)
  • Прилага технологичната последователност на операциите при производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) при организиране на производствения процес
  • Прилага технологичната последователност на операциите при производство на плочи с ориентирани частици (OSB) при организиране на производствения процес
  • Преценява възможните дефекти при производството на плочи от дървесни частици
  • Преценява възможните дефекти при производството на плочи с ориентирани частици
  Компетентности
  • Организира технологичния процес за производство на плочи от дървесни частици
  • Организира технологичния процес за производство на плочи с ориентирани частици
  • Разработва технологична и отчетна документация съобразно производствената програма при производството на плочи от дървесни частици и плочи с ориентирани частици
  Резултат от учене 14.3:
  Организира производството на плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)
  Знания
  • Изброява видовете плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)
  • Описва изискванията за подбор на дървесина и спомагателни материали
  • Описва режимите за хидротермично обработване на дървесина
  • Описва технологичния процес за производство на плочи от дървесни влакна (ПДВ)
  • Описва технологичния процес за производство на плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)
  • Описва технологиите за механична обработване и повърхностно облагородяване на плочите
  Умения
  • Подбира подходящи режими за производство на плочи от дървесни влакна (ПДВ)
  • Подбира подходящи режими за производство на плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)
  • Прилага технологичната последователност на операциите при организиране производство на плочи от дървесни влакна (ПДВ)
  • Прилага технологичната последователност на операциите при организиране производство на плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)
  • Разграничава възможните дефекти при производството на плочи от дървесни влакна (ПДВ)
  • Разграничава възможните дефекти при производството на плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)
  • Прилага технологиите за механична обработване и повърхностно облагородяване на плочите
  Компетентности
  • Организира технологичния процес за производство на плочи от дървесни влакна (ПДВ)
  • Организира технологичния процес за производство на плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)
  • Разработва технологична и отчетна документация съобразно производствената програма при производството на плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)
  Резултат от учене 14.4:
  Организира производството на фурнир и слоисто-слепена дървесина
  Знания
  • Описва изискванията към дървесината, използвана за производство на фурнир и слоисто-слепена дървесина
  • Описва методите за пластифициране на дървесината за производство на фурнир
  • Описва методите за пластифициране на дървесината за производство на слоисто-слепена дървесина
  • Обяснява същността на процеса „пропарване“ на дървесината, методите и съоръженията, използвани за пропарване
  • Описва технологичния процес за производство на фурнир
  • Описва технологичния процес за производство на слоисто-слепена дървесина
  Умения
  • Прилага технологичната последователност на операциите при организиране производство на фурнир
  • Прилага технологичната последователност на операциите при организиране производство на слоисто-слепена дървесина
  • Преценява възможните дефекти при производството на фурнир
  • Преценява възможните дефекти при производството на слоисто-слепена дървесина
  Компетентности
  • Организира технологичния процес за производство на фурнир
  • Организира технологичния процес за производство на слоисто-слепена дървесина
  • Разработва технологична и отчетна документация съобразно производствената програма при производството на фурнир
  • Разработва технологична и отчетна документация съобразно производствената програма при производството на слоисто-слепена дървесина
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  • Решаване на тест/писмен изпит
  Средство 2:
  • Решаване на практическа задача, свързана с изпълнението на дейности, свързани с технологичния процес в дървообработването
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  • Учебен кабинет/реална работна среда
  Критерии за оценяване:
   
  За средство 1:
  • Демонстрирани са теоретични знания, свързани с организиране на производствения процес в дървообработването
  За средство 2:
  • Демонстрира професионални умения при изпълнението на дейности, свързани с технологичния процес в дървообработването

   

  ЕРУ 15

   

  Наименование на единицата:
  Организира и контролира работата с машини, инструменти, съоръжения и приспособления за различните видове производства
  Ниво по НКР:
  4
  Ниво по ЕКР:
  4
  Наименование на професията:
  Организатор в дървообработването и производството на мебели
  Ниво по НКР:
  4
  Ниво по ЕКР:
  4
  Резултат от учене 15.1:
  Организира и контролира работата с машини, инструменти, съоръжения и приспособления при производството на бичени материали и дървен амбалаж
  Знания
  • Изброява машините, използвани при производството на бичени материали
  • Описва инструментите, съоръженията и приспособленията, използвани при производството на бичени материали
  • Изброява машините, използвани при производството на дървени амбалажи
  • Описва инструментите, съоръженията и приспособленията, използвани при производството на дървени амбалажи
  Умения
  • Прилага принципа на действие на машините, използвани при производството на бичени материали
  • Прилага принципа на действие на машините, използвани при производството на дървен амбалаж
  • Настройва машини, инструменти и съоръжения, прилагани при производството на бичени материали
  • Настройва машини, инструменти и съоръжения, прилагани при производството на дървен амбалаж
  Компетентности
  • Организира и контролира правилната настройка на машините, съоръженията и приспособленията, използвани при производството на бичени материали
  • Организира и контролира правилната настройка на машините, съоръженията и приспособленията, използвани при производството на дървен амбалаж
  Резултат от учене 15.2:
  Организира и контролира работата с машини, инструменти, съоръжения и приспособления при производството на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и плочи с ориентирани частици (OSB)
  Знания
  • Изброява машините, използвани при производството на плочи от дървесни частици (ПДЧ)
  • Описва инструментите, съоръженията и приспособленията, използвани при производството на плочи от дървесни частици (ПДЧ)
  • Изброява машините, използвани при производството на плочи с ориентирани частици (OSB)
  • Описва инструментите, съоръженията и приспособленията, използвани при производството на плочи с ориентирани частици (OSB)
  Умения
  • Прилага принципа на действие на машините, използвани при производството на плочи от дървесни частици (ПДЧ)
  • Прилага принципа на действие на машините, използвани при производството на плочи с ориентирани частици (OSB)
  • Осъществява дейностите по настройване на машини, инструменти и съоръжения, прилагани при производството на плочи от дървесни частици (ПДЧ)
  • Осъществява дейностите по настройване на машини, инструменти и съоръжения, прилагани при производството на плочи с ориентирани частици (OSB)
  Компетентности
  • Организира и контролира правилната настройка на машините, съоръженията и приспособленията, използвани при производството на плочи от дървесни частици (ПДЧ)
  • Организира и контролира правилната настройка на машините, съоръженията и приспособленията, използвани при производството на плочи с ориентирани частици (OSB)
  Резултат от учене 15.3:
  Организира и контролира работата с машини, инструменти, съоръжения и приспособления при производството на плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)
  Знания
  • Изброява машините, използвани при производството на плочи от дървесни влакна (ПДВ)
  • Описва инструментите, съоръженията и приспособленията, използвани при производството на плочи от дървесни влакна (ПДВ)
  • Изброява машините, използвани при производството на плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)
  • Описва инструментите, съоръженията и приспособленията, използвани при производството на плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)
  Умения
  • Прилага принципа на действие на машините, използвани при производството на плочи от дървесни влакна (ПДВ)
  • Прилага принципа на действие на машините, използвани при производството на плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)
  • Осъществява дейностите по настройване на машини, инструменти и съоръжения, прилагани при производството на плочи от дървесни влакна (ПДВ)
  • Настройва машини, инструменти и съоръжения, прилагани при производството на плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)
  Компетентности
  • Организира и контролира правилната настройка на машините, съоръженията и приспособленията, използвани при производството на плочи от дървесни влакна (ПДВ)
  • Организира и контролира правилната настройка на машините, съоръженията и приспособленията, използвани при производството на плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)
  Резултат от учене 15.4:
  Организира и контролира работата с машини, инструменти, съоръжения и приспособления при производството на фурнир и слоисто-слепена дървесина
  Знания
  • Изброява машините, използвани при производството на фурнир
  • Описва инструментите, съоръженията и приспособленията, използвани при производството на фурнир
  • Изброява машините, използвани при производството на слоисто-слепена дървесина
  • Описва инструментите, съоръженията и приспособленията, използвани при производството на слоисто-слепена дървесина
  Умения
  • Прилага принципа на действие на машините, използвани при производството на фурнир
  • Прилага принципа на действие на машините, използвани при производството на слоисто-слепена дървесина
  • Настройва машини, инструменти и съоръжения, прилагани при производството на фурнир
  • Настройва машини, инструменти и съоръжения, прилагани при производството на слоисто-слепена дървесина
  Компетентности
  • Организира и контролира правилната настройка на машините, съоръженията и приспособленията, използвани при производството на фурнир
  • Организира и контролира правилната настройка на машините, съоръженията и приспособленията, използвани при производството на слоисто-слепена дървесина
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  • Решаване на тест/писмен изпит
  Средство 2:
  • Решаване на практическа задача, свързана с уменията при работата с машини, инструменти, съоръжения и приспособления за различните видове дървообработващи производства
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  • Учебен кабинет/реална работна среда
  Критерии за оценяване:
   
  За средство 1:
  • Демонстрирани са теоретични знания, свързани с устройството и принципа на действие на видовете машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при различни видове дървообработващи производства
  За средство 2:
  • Демонстрира професионални умения при изпълнението на дейности, свързани с организиране настройката на машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при различни видове дървообработващи производства

   

  ЕРУ 16

   

  Наименование на единицата:
  Контролира поддържането в изправност на дървообработващите машини, инструменти, съоръжения и приспособления
  Ниво по НКР:
  4
  Ниво по ЕКР:
  4
  Наименование на професията:
  Организатор в дървообработването и производството на мебели
  Ниво по НКР:
  4
  Ниво по ЕКР:
  4
  Резултат от учене 16.1:
  Контролира поддържането в изправност на дървообработващите машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на бичени материали и дървен амбалаж
  Знания
  • Описва правилата за поддържане на машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на бичени материали и дървен амбалаж
  • Описва правилата за здравословни и безопасни условия на труд при работа с машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на бичени материали и дървен амбалаж
  Умения
  • Прилага правилата за поддържане на машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на бичени материали и дървен амбалаж
  • Прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд при работа с машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на бичени материали и дървен амбалаж
  • Извършва проверка на изправността на машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на бичени материали и дървен амбалаж
  • Извършва проверка на точността на настройките на машини, инструменти и съоръжения при производството на бичени материали и дървен амбалаж
  Компетентности
  • Организира поддържането на машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на бичени материали и дървен амбалаж
  • Разработва график за натовареност и профилактика на машините, съобразен с производствения график на съответния участък и заводските инструкции за експлоатация на всяка машина
  • Организира прилагането на правилата за здравословни и безопасни условия на труд при работа с машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на бичени материали и дървен амбалаж
  • Способен е да взема решение за коригиране при констатиране на неизправност
  Резултат от учене 16.2:
  Контролира поддържането в изправност на дървообработващите машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и плочи с ориентирани частици (OSB)
  Знания
  • Описва правилата за поддържане на машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и плочи с ориентирани частици (OSB)
  • Описва правилата за здравословни и безопасни условия на труд при работа с машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и плочи с ориентирани частици (OSB)
  Умения
  • Прилага правилата за поддържане на машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и плочи с ориентирани частици (OSB)
  • Прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд при работа с машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и плочи с ориентирани частици (OSB)
  • Извършва проверка за изправността на машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и плочи с ориентирани частици (OSB)
  • Извършва проверка за точността на настройките на машини, инструменти и съоръжения при производството на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и плочи с ориентирани частици (OSB)
  Компетентности
  • Организира поддържането на машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и плочи с ориентирани частици (OSB)
  • Разработва график за натовареност и профилактика на машините, съобразен с производствения график на съответния участък и заводските инструкции за експлоатация на всяка машина
  • Организира прилагането на правилата за здравословни и безопасни условия на труд при работа с машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и плочи с ориентирани частици (OSB)
  • Способен е да поеме отговорност при вземане на решение за коригиране при констатиране на неизправност
  Резултат от учене 16.3:
  Контролира поддържането в изправност на дървообработващите машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)
  Знания
  • Описва правилата за поддържане на машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)
  • Описва правилата за здравословни и безопасни условия на труд при работа с машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)
  Умения
  • Прилага правилата за поддържане на машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)
  • Прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд при работа с машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)
  • Извършва проверка на изправността на машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)
  • Извършва проверка на точността на настройките на машини, инструменти и съоръжения при производството на плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)
  Компетентности
  • Организира поддържането на машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)
  • Разработва график за натовареност и профилактика на машините, съобразен с производствения график на съответния участък и заводските инструкции за експлоатация на всяка машина
  • Организира прилагането на правилата за здравословни и безопасни условия на труд при работа с машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)
  • Способен е да поеме отговорност при вземане на решение за коригиране при констатиране на неизправност
  Резултат от учене 16.4:
  Контролира поддържането в изправност на дървообработващите машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на фурнир и слоисто-слепена дървесина
  Знания
  • Описва правилата за поддържане на машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на фурнир и слоисто-слепена дървесина
  • Описва правилата за здравословни и безопасни условия на труд при работа с машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на фурнир и слоисто-слепена дървесина
  Умения
  • Прилага правилата за поддържане на машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на фурнир и слоисто-слепена дървесина
  • Прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд при работа с машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на фурнир и слоисто-слепена дървесина
  • Извършва проверка на изправността на машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на фурнир и слоисто-слепена дървесина
  • Извършва проверка на точността на настройките на машини, инструменти и съоръжения при производството на фурнир и слоисто-слепена дървесина
  Компетентности
  • Организира поддържането на машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на фурнир и слоисто-слепена дървесина
  • Разработва график за натовареност и профилактика на машините, съобразен с производствения график на съответния участък и заводските инструкции за експлоатация на всяка машина
  • Организира прилагането на правилата за здравословни и безопасни условия на труд при работа с машини, инструменти, съоръжения и приспособления, използвани при производството на фурнир и слоисто-слепена дървесина
  • Способен е да поеме отговорност при вземане на решение за коригиране при констатиране на неизправност
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  • Решаване на тест/писмен изпит
  Средство 2:
  • Решаване на практическа задача, свързана с поддържането в изправност на дървообработващите машини, инструменти, съоръжения и приспособления
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  • Учебен кабинет/реална работна среда
  Критерии за оценяване:
   
  За средство 1:
  • Демонстрирани са теоретични знания, свързани с поддържането в изправност на дървообработващите машини, инструменти, съоръжения и приспособления
  За средство 2:
  • Демонстрира професионални умения при поддържането в изправност на дървообработващите машини, инструменти, съоръжения и приспособления

  4. Изисквания към материалната база

  4.1. Учебен кабинет по теория
  В учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията. Обзавеждането на учебния кабинет включва: работна маса и стол за всеки обучаван, учебна дъска, работна маса и стол за преподавателя, компютър с мултимедия или интерактивен дисплей. Помощно оборудване – чертожни инструменти, мостри, дървесина, пробни образци, схеми за устройството на различните видове машини, макети на различните видове машини, каталози на мебели и други изделия от дървесина и дървесни материали.
  Разположението на работните места на обучаваните трябва да осигурява необходимата видимост на учебната дъска и свободно преминаване от едно до друго учебно място.
  4.2. Учебна работилница
  В учебни работилници се провежда обучението по практика на професията. Учебните работилници се оборудват с машини и съоръжения, както и със съответни помагала съобразно усвояваната професия и специалност. Учебните работилници трябва да осигуряват работни места за всички обучавани, както и едно работно място за обучаващия.
  Работното място на обучавания е в съответствие с нормативите за извършване на съответната дейност. За работно място се счита площта, върху която се намират машините, съоръженията и инвентарът, необходими за работа.
  Основно оборудване – тезгяхи, преносими ел. инструменти, приспособления (вайми, стяги, кнехтове, чукове, отвертки), машини и инструменти, демонстрационни макети и модели, реални образци, онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни продукти, съобразени с изискванията и целите на професионалната подготовка.
  Помощно оборудване – прахосмукачка, ютия, чукове, калибри, шаблони, спомагателни материали (лепило PVA, шкурка, лакове), рулетки, моливи и др.
  4.2.1. Основно оборудване на базата за обучение по практика за специалност „Мебелно производство“
  Учебната работилница за „Мебелно производство“ трябва да разполага със: универсален банциг за рязане на дървесина; циркуляр за надлъжно рязане на дървесина; циркуляр за напречно рязане на дървесина; абрихт; щрайхмус; универсална фреза; лентова шлайфмашина; пробивна машина, форматно разкройващ циркуляр, кантираща машина, банциг за рязане на площни текстилни материали; банциг за рязане на поропласти; шевна машина; ръчни електрически инструменти за пробиване, забиване на кламери и гвоздеи, за навиване на винтове и с други помощни съоръжения, като кнехтове за стягане, ръчни електрически инструменти.
  Помощно оборудване – прахосмукачка, калибри, шаблони, рулетки, спомагателни материали (лепило PVA, шкурка, лакове), отвеси, моливи и др.
  Обучението по практика за специалност „Мебелно производство“ може да се извършва и в реални производствени условия.
  4.2.2. Основно оборудване на базата за обучение по практика за специалност „Дървообработване“
  Обучението по практика за специалност „Дървообработване“ се извършва в реални производствени условия.
  5. Изисквания към обучаващите
  По учебен предмет или модул от професионалната подготовка могат да преподават лица със завършено висше образование по съответната специалност.
  По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответното професионално направление в Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление № 125 от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават лица без висше образование и без професионална квалификация „учител“, ако са придобили съответната професионална квалификация при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
  Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания, умения и компетентности.
   
   
  Източник: Държавен вестник
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Обучение  x