Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Кодекса на труда

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg
  В Държавен вестник бр. 85 от 10.10.2023 г. бяха обнародвани следните промени в Кодекса на труда:
   
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Кодекса на труда
   
  (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от 1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 100 и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 49 от 2012 г.; изм., бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 104 от 2013 г., бр. 1, 27 и 61 от 2014 г., бр. 54, 61, 79 и 98 от 2015 г., бр. 8, 57, 59, 98 и 105 от 2016 г., бр. 85, 86, 96 и 102 от 2017 г., бр. 7, 15, 30, 42, 59, 77, 91 и 92 от 2018 г., бр. 79 от 2019 г., бр. 13, 28, 44, 64, 104, 107 и 109 от 2020 г., бр. 25, 51, 58, 62 и 104 от 2022 г. и бр. 11, 14 и 66 от 2023 г.)
   
  § 1. В чл. 62 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 думите „изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите“ се заменят с „впише данните в регистъра на заетостта“, думите „регистъра на трудовите договори“ се заменят с „регистъра на заетостта“, а думите „съответното заверено уведомление“ се заменят с „данните за съответното вписване“.
  2. В ал. 4 думите „уведомление за сключен трудов договор се изпраща“ се заменят с „вписване се извършва“.
  3. В ал. 5 думите „Данните, които се съдържат в уведомлението, и редът за неговото изпращане“ се заменят с „Редът и данните, необходими за извършване на вписване“, а думите „министъра на труда и социалната политика“ се заменят с „Министерския съвет, по предложение на министъра на труда и социалната политика“.

  § 2. В чл. 63, ал. 1 думата „уведомлението“ се заменя с „вписването на началото на трудовото правоотношение“.

  § 3. В чл. 107с се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „изпрати уведомление до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите“ се заменят с „извърши вписване в регистъра на заетостта“.
  2. В ал. 2 думата „уведомлението“ се заменя с „вписването на началото на трудовото правоотношение“.
  § 4. В чл. 226 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите „незаконно задържане на трудовата му книжка“ се заменят с „невписване на прекратяването на трудовия договор по реда на чл. 62, ал. 3“.
  2. В ал. 3 думите „предаване на трудовата книжка на работника или служителя“ се заменят с „вписване на прекратяването на трудовия договор по реда на чл. 62, ал. 3“.

  § 5. Наименованието на глава седемнадесета се изменя така: „Регистър на заетостта, единен електронен трудов запис и трудов стаж“.

  § 6. В глава седемнадесета наименованието на раздел I се изменя така: „Регистър на заетостта и единен електронен трудов запис“.

  § 7. Член 347 се изменя така:
  „Регистър на заетостта
  Чл. 347. (1) Националната агенция за приходите поддържа регистър на заетостта, който съдържа единните електронни трудови записи на работниците и служителите.
  (2) Създаването и поддържането на регистъра на заетостта се извършва въз основа на следните принципи:
  1. гарантиране на актуалност и точност на съхраняваните данни;
  2. осигуряване на подходяща среда за обмен на данни;
  3. гарантиране на регламентиран достъп до данните в регистъра на заетостта;
  4. осигуряване на информационна сигурност.
  (3) Достъпът до регистъра на заетостта и единния електронен трудов запис се осъществява по реда на чл. 5 от Закона за електронното управление. Достъпът до данните се осигурява безвъзмездно и в териториалните дирекции на Националната агенция за приходите по ред, определен с наредбата по чл. 62, ал. 5.
  (4) Форматът и редът за съхранение на данните в регистъра на заетостта, редът и сроковете за вписване, заличаване и удостоверяване на обстоятелства, условията за достъп до данните, както и редът и правата на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за достъп до данни в други регистри във връзка с воденето на регистъра на заетостта, се определят с наредбата по чл. 62, ал. 5.
  (5) Националният статистически институт има право на данни от регистъра на заетостта за целите на публикуването на статистическа информация относно заетостта. Редът за достъп и обхватът на данните, подлежащи на публикуване, се определят с наредбата по чл. 62, ал. 5.
  (6) Обработването на лични данни в регистъра на заетостта се осъществява в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (OB, L 119/1 от 4 май 2016 г.) и Закона за защита на личните данни.“

  § 8. Създава се чл. 347а:
  „Единен електронен трудов запис
  Чл. 347а. (1) Единният електронен трудов запис е електронен документ, който съдържа данни и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя, и е официален удостоверителен документ.
  (2) Работникът или служителят има право на достъп до своя единен електронен трудов запис. Родителите, настойниците и попечителите на работници и служители, ненавършили 18 години, имат право на достъп до съответния им единен електронен трудов запис до навършване на 18 години.
  (3) Работникът или служителят има право на информация за историята на достъпите до своя единен електронен трудов запис, с изключение на случаите на достъп от органите на досъдебното производство по реда на Наказателно-процесуалния кодекс и на Държавна агенция „Национална сигурност“ по реда, определен в наредбата по чл. 62, ал. 5. В историята се съдържат данни най-малко за работодателя, държавния орган или третото лице, осъществило достъпа.
  (4) Работодателите имат право на информация за наети от тях работници и служители, въведена от предходни работодатели, определена в наредбата по чл. 62, ал. 5, с изключение на размера на трудовите възнаграждения и обезщетения, които работникът или служителят е получавал при предходни работодатели. Работодателите имат право на информация за изплатените обезщетения по чл. 222, ал. 2 и 3. Редът за предоставяне на информацията се определя в наредбата по чл. 62, ал. 5.
  (5) Единният електронен трудов запис може да се използва за удостоверяване на наличието на трудов стаж, когато такъв се изисква в конкурс за заемане на длъжност, след получаване на съгласие от кандидата, по ред, определен с наредбата по чл. 62, ал. 5. “

  § 9. Член 348 се отменя.

  § 10. В чл. 349 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Единният електронен трудов запис съдържа данни за:
  1. имената на работника или служителя;
  2. личния идентификатор на работника или служителя;
  3. идентификатора и името на работодателя;
  4. основанието на трудовия договор;
  5. датата на сключване на трудовия договор и началото на неговото изпълнение;
  6. срока на договора, когато е уговорен такъв;
  7. датата на сключване на допълнителни споразумения;
  8. датата и основанието за прекратяване на трудовото правоотношение;
  9. размера на основното трудово възнаграждение;
  10. кода на заеманата длъжност по Националната класификация на професиите и длъжностите;
  11. кода на основната икономическа дейност, в която лицето е заето, съгласно Класификацията на икономическите дейности, утвърдена от Националния статистически институт;
  12. кода на населеното място на местоработата на работника или служителя по Единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици;
  13. продължителността на работното време;
  14. продължителността на времето, което се признава за трудов стаж, както и на времето, което не се признава за трудов стаж;
  15. изплатено обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 222, ал. 2 и 3;
  16. запорни съобщения, предвидени в чл. 512, ал. 5 от Гражданския процесуален кодекс;
  17. уговорения платен годишен отпуск;
  18. дните използван платен годишен отпуск, полагащ се за годината на прекратяването на правоотношението.“
  2. В ал. 2 думите „трудовата книжка“ се заменят с „единния електронен трудов запис“.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Единният електронен трудов запис съдържа и определените в Закона за държавния служител данни за служебните правоотношения на лицата.“

  § 11. Член 350 се отменя.

  § 12. Член 350а се изменя така:
  „Вписване на данни в единния електронен трудов запис от инспекцията по труда
  Чл. 350а. (1) Данни за продължителността на трудовия стаж, установен със съдебно решение, се вписват в регистъра на заетостта от работодателя, а при отказ или когато това е невъзможно – от инспекцията по труда.
  (2) Когато уволнението на работника или служителя е признато за незаконно или бъде поправено основанието за прекратяване на трудовото правоотношение, вписването се извършва от работодателя, прекратил трудовото правоотношение, а при отказ или когато това е невъзможно – от инспекцията по труда.
  (3) В случаите по чл. 327, ал. 2 инспекцията по труда, в която е подадено заявлението, вписва в регистъра на заетостта датата и основанието за прекратяване на трудовото правоотношение.
  (4) Вписването на данни в единния електронен трудов запис от инспекцията по труда се извършва по ред, определен в наредбата по чл. 62, ал. 5.“

  § 13. В чл. 356 думите „тази глава“ се заменят с „този раздел“.

  § 14. В чл. 402, ал. 3 думите „изпратено уведомление за сключен трудов договор“ се заменят с „вписано трудово правоотношение в регистъра на заетостта“.

  § 15. В чл. 404, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В т. 10 думите „изпращане на уведомление за сключен трудов договор“ се заменят с „вписване в регистъра на заетостта“, а думите „за изпращането му“ се заличават.
  2. В т. 11 думите „изпращане на уведомление за заличаване на изпратено преди това уведомление по чл. 62, ал. 3 за сключен трудов договор“ се заменят с „вписване на трудовото правоотношение в регистъра на заетостта“.

  § 16. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 23:
  „23. „Личен идентификатор“ е единен граждански номер, личен номер, личен номер на чужденец, служебен номер или друг идентификатор на физическо лице, определен в закон.“

  § 17. В останалите текстове на кодекса думите „трудова книжка“ и „трудовата книжка“ се заменят съответно с „единен електронен трудов запис“ и „единния електронен трудов запис“.
  Преходни и заключителни разпоредби
   
  § 18. В Гражданския процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.; изм., бр. 50 от 2008 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 63 от 2008 г.; изм., бр. 69 от 2008 г., бр. 12, 19, 32 и 42 от 2009 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 82 от 2009 г., бр. 13 и 100 от 2010 г.; Решение № 15 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 5 от 2011 г.; изм., бр. 45, 49 и 99 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г., бр. 15 и 43 от 2016 г., бр. 8, 13, 63, 86, 96 и 102 от 2017 г., бр. 42 и 65 от 2018 г., бр. 38, 83, 98 и 100 от 2019 г., бр. 68, 98 и 110 от 2020 г., бр. 9 и 15 от 2021 г., бр. 15, 62 и 102 от 2022 г. и бр. 11, 66 и 80 от 2023 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 310, ал. 1, т. 1 думите „трудовата книжка“ се заменят с „единния електронен трудов запис“.
  2. В чл. 512, ал. 5 думите „служебната или трудовата книжка“ се заменят с „единния електронен трудов запис“.
  § 19. В Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35, 42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 97 от 2010 г., бр. 1, 18 и 100 от 2011 г., бр. 15, 20, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 14, 24, 54 и 98 от 2015 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 38 от 2016 г.; изм., бр. 57, 81 и 105 от 2016 г., бр. 86 и 103 от 2017 г., бр. 7, 30, 38, 77 и 103 от 2018 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 23 от 2019 г.; изм., бр. 79 и 100 от 2019 г. и бр. 13, 28, 44, 104, 107 и 109 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 92 се създава нова ал. 2:
  „(2) Дисциплинарните наказания и техните заличавания са неизменна част от служебното досие. Редът за вписването и заличаването на дисциплинарни наказания в служебното досие се определя с наредбата по чл. 120, ал. 2.“
  2. В чл. 98, ал. 2 думите „и в служебната книжка“ се заличават.
  3. Член 110 се изменя така:
  „Единен електронен трудов запис
  Чл. 110. (1) Предвидените в този закон данни за служебното правоотношение се съхраняват като част от единния електронен трудов запис в регистъра на заетостта по чл. 347 от Кодекса на труда.
  (2) Единният електронен трудов запис е официален удостоверителен документ за вписаните данни и обстоятелства, свързани с държавната служба.
  (3) Държавният служител има право на достъп до своя единен електронен трудов запис и до историята на достъпите до данни в него по ред, определен с наредбата по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда.
  (4) Органите по назначаване или определени от тях длъжностни лица имат право на достъп до данни за назначени в тяхната администрация държавни служители от регистъра на заетостта по ред, определен с наредбата по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда.
  (5) Единният електронен трудов запис може да се използва за удостоверяване на наличието на стаж, когато такъв се изисква в конкурс за заемане на длъжност, след получаване на съгласие от кандидата, по ред, определен с наредбата по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда.“
  4. Член 111 се изменя така:
  „Вписване в регистъра на заетостта
  Чл. 111. В тридневен срок от възникването или изменението на служебното правоотношение и в 7-дневен срок от неговото прекратяване органът по назначаването или оправомощено от него лице вписва данните в регистъра на заетостта по чл. 347 от Кодекса на труда.“
  5. В чл. 112:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) В регистъра на заетостта по чл. 347 от Кодекса на труда се вписват следните данни за служебното правоотношение:
  1. имената на държавния служител;
  2. личния идентификатор на държавния служител;
  3. имената и идентификатора на администрацията на органа по назначаване;
  4. основанието на акта за назначаване;
  5. номера и датата на акта за назначаване и датата на възникване на служебното правоотношение;
  6. срока на акта за назначаване, ако има такъв;
  7. номера и датата на актовете за промяна на служебното правоотношение;
  8. датата на прекратяване и основанието за прекратяване на служебното правоотношение;
  9. размера на основната месечна заплата;
  10. кода на заеманата длъжност съгласно класификатора по чл. 2, ал. 2 или съгласно Класификатора на дипломатическите длъжности по чл. 42 от Закона за дипломатическата служба;
  11. кода на основната икономическа дейност, в която държавният служител е зает, съгласно Класификацията на икономическите дейности, утвърдена от Националния статистически институт;
  12. кода на населеното място на местоработата на държавния служител по Единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици;
  13. продължителността на работното време;
  14. продължителността на времето, което се признава за служебен стаж, съответно за стаж в дипломатическата служба;
  15. изплатените обезщетения при прекратяване на служебното правоотношение;
  16. рангът на държавния служител, съответно дипломатическият ранг;
  17. запорни съобщения, предвидени в чл. 512, ал. 5 от Гражданския процесуален кодекс.“;
  б) в ал. 2 думите „служебната книжка“ се заменят с „единния електронен трудов запис“.
  6. В чл. 113 думите „служебната книжка“ се заменят с „единния електронен трудов запис“, а думите „и да я предаде на държавния служител“ се заличават.
  7. Член 114 се отменя.
  8. Създава се чл. 119а:
  „Вписване на данни в единния електронен трудов запис от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
  Чл. 119а. (1) Данни за продължителността на служебния стаж, установен със съдебно решение, се вписват в регистъра на заетостта от органа по назначаването, а при отказ или когато това е невъзможно – от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.
  (2) Когато прекратяването на служебното правоотношение е признато за незаконно или бъде поправено основанието за него, вписването се извършва от органа по назначаването, прекратил служебното правоотношение, а при отказ или когато това е невъзможно – от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.
  (3) Вписването на данни в единния електронен трудов запис от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ се извършва по ред, определен с наредбата по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда.“
  9. Член 120 се изменя така:
  „Подзаконова уредба
  Чл. 120. (1) Редът за водене на регистъра на заетостта във връзка с държавната служба се определя с наредбата по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда.
  (2) Министерският съвет издава наредба по прилагането на чл. 115 – 119.“
  10. В останалите текстове на закона думите „служебна книжка“ и „служебната книжка“ се заменят съответно с „единен електронен трудов запис“ и „единния електронен трудов запис“.

  § 20. В Закона за занаятите (обн., ДВ, бр. 42 от 2001 г.; изм., бр. 112 от 2001 г., бр. 56 от 2002 г., бр. 99 и 105 от 2005 г., бр. 10, 30, 34 и 81 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 19 и 82 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 28 от 2011 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 79 от 2015 г. и бр. 17 от 2019 г.) в § 1а от допълнителните разпоредби, в т. 1 думите „трудова книжка“ се заменят с „единния електронен трудов запис“.

  § 21. В Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред (обн., ДВ, бр. 26 от 2011 г.; изм., бр. 107 от 2014 г.) в чл. 6, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 9:
  „9. единният електронен трудов запис;“.
  2. Досегашната т. 9 става т. 10.

  § 22. Трудовата книжка, издадена преди влизането в сила на този закон, е официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя.

  § 23. Служебната книжка, издадена по реда на Закона за държавния служител преди влизането в сила на този закон, е официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства, свързани с държавната служба.

  § 24. (1) В срок до 1 юни 2026 г. или при прекратяване на трудовото правоотношение в периода от 1 юни 2025 г. до 1 юни 2026 г. работодателите оформят трудовите книжки на работниците и служителите, като в трудовата книжка с цифри и думи се записва продължителността на трудовия стаж, положен от работника или служителя при него към 1 юни 2025 г., подписва се от главния счетоводител и от работодателя, като се подпечатва с печата му, ако разполага с такъв. След оформянето й трудовата книжка се връща незабавно на работника или служителя.
  (2) Когато след 1 юни 2025 г. трудовата книжка е изгубена или унищожена, съответната дирекция „Инспекция по труда“ издава нова и вписва данни за трудовия стаж, придобит преди 1 юни 2025 г., въз основа на писмено заявление-декларация на работника или служителя, към което се прилагат удостоверения от работодателите, при които е работил, и други оригинални документи, съдържащи тези данни.
   
  § 25. В срок до 31 декември 2026 г. или при прекратяване на служебното правоотношение в периода от 1 юни 2026 г. до 31 декември 2026 г. органите по назначаване оформят служебната книжка на държавните служители, като в служебната книжка с цифри и думи се записва продължителността на служебния стаж, положен от държавния служител към 1 юни 2026 г. След оформянето й служебната книжка се връща незабавно на държавния служител.
   
  § 26. (1) В срок от 6 месеца, считано от 1 януари 2026 г., органите по назначаването по действащи служебни правоотношения по Закона за държавния служител, вписват в регистъра на заетостта всички данни от служебната книжка, издадена по реда на същия закон, независимо от органа, който ги е вписал в книжката.
  (2) Всички данни от служебните книжки, издадени по реда на Закона за държавния служител на лица, се вписват и в случаите на прекратяване на служебни правоотношения в срока по ал. 1.
  (3) Всички данни от служебните книжки, издадени по реда на Закона за държавния служител на лица, извън случаите по ал. 1 и 2, се вписват от органа по назначаването при възникване на следващо служебно правоотношение.
  (4) Когато едно лице има повече от една служебна книжка, ал. 1 – 3 се отнасят за всяка от тях.
   
  § 27. В срок до 1 юни 2024 г. Министерският съвет приема наредбата по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда.
   
  § 28. В срок до 1 юни 2025 г. изпълнителният директор на Националната агенция за приходите изгражда регистъра на заетостта по чл. 347 от Кодекса на труда и попълва първоначалните данни в него на база на регистъра на трудовите договори и при необходимост – на база на други източници.
   
  § 29. Този закон влиза в сила от 1 юни 2025 г., с изключение на:
  1. параграф 18 относно т. 2, в частта за служебната книжка, § 19, 23, 25 и 26, които влизат в сила от 1 юни 2026 г.;
  2. параграфи 27 и 28, които влизат в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

  Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 26 септември 2023 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
   
  Председател на Народното събрание:  Росен Желязков

  източник: dv.parliament.bg
   
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Трудови правоотношения  x