Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Обнародваха Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg
  В Държавен вестник бр. 39 от 01.05.2024 г. беше обнародван:
   
  Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България
  (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г., бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 21 и 44 от 2012 г., бр. 16, 23, 52, 68, 70 и 108 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 79 и 80 от 2015 г., бр. 15, 33, 97, 101 и 103 от 2016 г., бр. 97 от 2017 г., бр. 14, 24, 56 и 77 от 2018 г., бр. 1, 24, 34, 58 и 101 от 2019 г., бр. 17, 28, 44, 60, 89 и 98 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 22 от 2022 г. и бр. 8 и 67 от 2023 г.)

  § 1. В чл. 24к се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „може да получи“ се заменят със „се издава на“.
  2. В ал. 8:
  а) точка 3 се отменя;
  б) в т. 5 думите „датата на издаване“ се заменят с „датата на получаване“;
  в) създава се т. 9:
  „9. свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му пребиваване – при първоначално подаване на заявление за издаване на разрешение по ал. 1.“
  3. В ал. 12 думите „до 10 дни“ се заменят с „до три дни“.
  4. В ал. 13 след думите „Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта изпраща“ се добавя „или упълномощени от него длъжностни лица изпращат“.
  5. В ал. 16 думите „ал. 12 и 13“ се заменят с „ал. 13“.
  6. Алинея 18 се изменя така:
  „(18) В 7-дневен срок от влизането на чужденеца на територията на Република България с виза по чл. 15, ал. 1 работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да се яви с чужденеца в дирекция „Миграция“ или в отдел/сектор/група „Миграция“ при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи и да приложат към заявлението по ал. 7 копие от паспорта на чужденеца, съдържащо страницата с положената виза и задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България. Когато в срока по изречение първо документите не бъдат представени, директорът на дирекция „Миграция“ или оправомощено от него длъжностно лице прекратява производството по издаване на разрешение по ал. 1.“
  7. Създава се ал. 26:
  „(26) След изтичане на разрешения максимален период на пребиваване чужденецът може да продължи да пребивава на територията на Република България, ако му е издадено разрешение за пребиваване в Република България, различно от това по ал. 1, чл. 24и, чл. 33к и чл. 33п, без да е необходимо да напуска територията на страната.“

  § 2. В чл. 24л се създават ал. 3 – 15:
  „(3) Чужденецът може да продължи да работи при същия работодател или да го смени за срока на действие на новия трудов договор, но за не повече от 180 дни последователно в рамките на всеки 12 месеца от първоначалната регистрация, без да се налага да напуска територията на страната, както и да притежава виза по чл. 15, ал. 1. Чужденецът подава заявление по образец съгласно правилника за прилагане на закона в дирекция „Миграция“ или отдел/сектор/група „Миграция“ при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи 30 дни преди изтичане на законното му пребиваване на територията на страната, към което прилага документите по чл. 24к, ал. 8.
  (4) Дирекция „Миграция“ или отдел/сектор/група „Миграция“ при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи извършват проверка на постъпилите документи, като при липса на документ, както и при необходимост от представяне на допълнителни документи по чл. 24к, ал. 8, заявителят се уведомява по електронен път за тези обстоятелства и се определя 7-дневен срок за отстраняване на нередовностите.
  (5) Когато в срока по ал. 4 документите не бъдат представени, директорът на дирекция „Миграция“ или директорът на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи или оправомощени от тях длъжностни лица прекратяват производството по издаване на разрешение по ал. 3.
  (6) За издаване на разрешение за продължително пребиваване с цел заетост като сезонен работник в случаите по ал. 3 дирекция „Миграция“ или отдел/сектор/група „Миграция“ към областните дирекции на Министерството на вътрешните работи изпращат по електронен път заявлението с приложените документи на Агенцията по заетостта и на Държавна агенция „Национална сигурност“, която в срок до 14 дни от постъпването им изпраща писмено становище по чл. 41, ал. 1, т. 2 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“.
  (7) Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта или упълномощени от него длъжностни лица изпращат по електронен път на дирекция „Миграция“ или на отдел/сектори и групи „Миграция“ към областните дирекции на Министерството на вътрешните работи писмено становище относно наличието или липсата на основание за предоставяне на достъп до пазара на труда в срок до 10 дни от получаване на заявлението в Агенцията по заетостта.
  (8) При констатирана нередовност в документите, както и при необходимост от представяне на допълнителни документи от заявителя, Агенцията по заетостта уведомява в 5-дневен срок по електронен път дирекция „Миграция“. Срокът по ал. 7 спира да тече до отстраняване на нередовността или до предоставяне на необходимите документи.
  (9) Дирекция „Миграция“ или отдел/сектор/група „Миграция“ към областните дирекции на Министерството на вътрешните работи уведомяват по електронен път заявителя за обстоятелствата по ал. 8 и определят 7-дневен срок за отстраняване на нередовността или за предоставяне на необходимите документи. Когато в срока по изречение първо нередовността не бъде отстранена или не бъдат предоставени необходимите документи, директорът на дирекция „Миграция“ или директорът на областна дирекция на Министерството на вътрешните работи или оправомощени от тях длъжностни лица прекратяват производството по предоставяне на пребиваване.
  (10) Директорът на дирекция „Миграция“ или директорът на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи или оправомощени от тях длъжностни лица издават или отказват издаването на разрешение за продължително пребиваване с цел заетост като сезонен работник в срок до три дни от представянето на становището от Агенцията по заетостта.
  (11) След издаване на разрешение за продължително пребиваване с цел заетост като сезонен работник се издава документ от дирекция „Миграция“ или отдел/сектори/групи „Миграция“ при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002, като в полето „тип разрешение“ се отбелязва „сезонен работник“.
  (12) Работодателят уведомява дирекция „Миграция“ или отдел/сектори/групи „Миграция“ при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи за прекратяване на трудовото правоотношение с чужденеца в тридневен срок от датата на прекратяване на заетостта.
  (13) Процедурата по предоставяне на продължително пребиваване с цел заетост като сезонен работник не може да бъде по-дълга от 30 дни.
  (14) До приключване на производството работодателят или упълномощено от него лице може да се откаже от подаденото заявление, което е основание за прекратяване на производството.
  (15) За решенията, взети въз основа на заявлението по ал. 3, заявителят се уведомява по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
   
  Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 25 април 2024 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
   
  За председател на Народното събрание: Росица Кирова
   
  източник: dv.parliament.bg
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Трудови правоотношения  x