Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта

PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
PortalTRZnormativi.bg

В брой 97 от 05 декември 2017 г. на Държавен вестник е обнародван:

Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта
(обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм., бр. 54 и 120 от 2002 г., бр. 26, 86 и 114 от 2003 г., бр. 52 и 81 от 2004 г., бр. 27 и 38 от 2005 г., бр. 18, 30, 33 и 48 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 26, 89 и 109 от 2008 г., бр. 10, 32, 41 и 74 от 2009 г., бр. 49, 59, 85 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 15, 68 и 70 от 2013 г., бр. 54 и 61 от 2014 г., бр. 54, 79, 101 и 102 от 2015 г. и бр. 33, 59 и 88 от 2016 г.)

§ 1. В чл. 7а се създава ал. 5:
„(5) За целите на изпълнението на държавната политика по заетостта Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта обменят информация относно лични данни на физически лица при условия и по ред, определени в инструкция на министъра на труда и социалната политика.“

§ 2. В чл. 27а се създава ал. 4:
„(4) Агенцията по заетостта проверява по служебен ред обстоятелствата по ал. 1, т. 1 – 5 за лицата, регистрирани по българското законодателство.“

§ 3. В чл. 74ж се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 т. 1 се отменя.
2. В ал. 3 думите „ал. 2“ се заменят с „чл. 74е, ал. 2, т. 1 – 4“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Агенцията по заетостта проверява по служебен ред обстоятелствата по чл. 74е, ал. 2, т. 1, 2, 3, 5 и 6 за лицата, регистрирани по българското законодателство.“

§ 4. В чл. 74л, ал. 3 изречение второ се заличава.

§ 5. Приложение № 1 към чл. 74ж, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 1  към чл. 74ж, ал. 1
Вх. № ………                                                                                     ДО
                                                                                                   АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
                                                                                                   БУЛ. „ДОНДУКОВ“ № 3
                                                                                                   СОФИЯ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ, КОЕТО ОСИГУРЯВА ВРЕМЕННА РАБОТА
1.
От
………….….……………………….............................…...................……..............................................
(физическо лице, юридическо лице съгласно търговската регистрация)
2.
Представляван от:
………….….……………………….............................…...................……...............................................
(име, презиме, фамилия)
3.
Търговска регистрация:
………….….…………………….............................…...................…………….........................................
(единен идентификационен код)
4.
Седалище и адрес на управление:
(съгласно търговската регистрация)
гр./с. ………….….…………………….............................…...................………....................................
община ………….….…………………….............................…..................……...................................
ул./кв./ж.к. ………….….……………………............................................ № ……............................
бл. …………...............…..........................., ет. ………….......…..…...., ап. ……….........…...............
5.
Адрес и телефон за контакти:
 
 
 
Факс:
e-mail:
гр./с. ………….….…………………….............................…...................………...................................
община ………….….…………………….............................…..................……..................................
област .................................................................................................................................
ул./кв./ж.к. ………….….……………………............................. № ……..........................................
бл. …………...............…............................, ет. …….......…..…...., ап. ……….........…......……........
……………………………………………………………..………………………………………………….........................
……………………….......................................................................................................................
6.
Идентификационен номер на удостоверението за вписване в регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2 ЗЗЛД:
 
7.
БУЛСТАТ:
(за лицата, регистрирани по българското законодателство)
 
8.
Адрес на офиса/офисите за извършване на дейност по осигуряване на временна работа
гр./с. ………….….…………………….............................…...................………...................................
община ………….….…………………….............................…..................……..................................
област .................................................................................................................................
ул./кв./ж.к. ………….….……………………............................. № …….........................................
бл. …………...............…............................, ет. …….......…..…...., ап. ……….........…......……........
тел./факс …………………………………………………………………………….............................................
9.
Приложени документи1
   свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицето, което представлява юридическото лице
   заверени копия на застрахователните или банковите документи по чл. 74е, ал. 2, т. 7
   заверено копие на правилника по чл. 74е, ал. 2, т. 8
   други документи съгласно законодателството на държавата по регистрация
10.
Начин на получаване на индивидуалния административен акт2
   Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:
………….….……………………….............................…………………......................................................,
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването (за вътрешни пощенски пратки), и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен като:
   вътрешна куриерска пратка
   вътрешна препоръчана пощенска пратка
   международна препоръчана пощенска пратка, след предплащане на цената за пощенските услуги
   лично
   по електронен път3
11.
Заявител:
…………………………………………………………………………….................................................................
(име, подпис, печат)
12.
Дата:
 

 
Забележки:
1. Отбележете с „Х“ документите, които сте представили.
2. Отбележете с „Х“ избрания вариант.
3. Услугата ще бъде достъпна след регистрацията й като електронна административна услуга по Закона за електронното управление.“

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 23 ноември 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

източник: dv.parliament.bg

БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

16 решения на ТРЗ казуси

Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "16 решения на ТРЗ казуси"!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Подобни статии

x