Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 97 от 05 декември 2017 г. на Държавен вестник е обнародван:

  Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта
  (обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм., бр. 54 и 120 от 2002 г., бр. 26, 86 и 114 от 2003 г., бр. 52 и 81 от 2004 г., бр. 27 и 38 от 2005 г., бр. 18, 30, 33 и 48 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 26, 89 и 109 от 2008 г., бр. 10, 32, 41 и 74 от 2009 г., бр. 49, 59, 85 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 15, 68 и 70 от 2013 г., бр. 54 и 61 от 2014 г., бр. 54, 79, 101 и 102 от 2015 г. и бр. 33, 59 и 88 от 2016 г.)

  § 1. В чл. 7а се създава ал. 5:
  „(5) За целите на изпълнението на държавната политика по заетостта Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта обменят информация относно лични данни на физически лица при условия и по ред, определени в инструкция на министъра на труда и социалната политика.“

  § 2. В чл. 27а се създава ал. 4:
  „(4) Агенцията по заетостта проверява по служебен ред обстоятелствата по ал. 1, т. 1 – 5 за лицата, регистрирани по българското законодателство.“

  § 3. В чл. 74ж се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 т. 1 се отменя.
  2. В ал. 3 думите „ал. 2“ се заменят с „чл. 74е, ал. 2, т. 1 – 4“.
  3. Създава се ал. 4:
  „(4) Агенцията по заетостта проверява по служебен ред обстоятелствата по чл. 74е, ал. 2, т. 1, 2, 3, 5 и 6 за лицата, регистрирани по българското законодателство.“

  § 4. В чл. 74л, ал. 3 изречение второ се заличава.

  § 5. Приложение № 1 към чл. 74ж, ал. 1 се изменя така:
  „Приложение № 1  към чл. 74ж, ал. 1
  Вх. № ………                                                                                     ДО
                                                                                                     АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
                                                                                                     БУЛ. „ДОНДУКОВ“ № 3
                                                                                                     СОФИЯ

   

  ЗАЯВЛЕНИЕ
  ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ, КОЕТО ОСИГУРЯВА ВРЕМЕННА РАБОТА
  1.
  От
  ………….….……………………….............................…...................……..............................................
  (физическо лице, юридическо лице съгласно търговската регистрация)
  2.
  Представляван от:
  ………….….……………………….............................…...................……...............................................
  (име, презиме, фамилия)
  3.
  Търговска регистрация:
  ………….….…………………….............................…...................…………….........................................
  (единен идентификационен код)
  4.
  Седалище и адрес на управление:
  (съгласно търговската регистрация)
  гр./с. ………….….…………………….............................…...................………....................................
  община ………….….…………………….............................…..................……...................................
  ул./кв./ж.к. ………….….……………………............................................ № ……............................
  бл. …………...............…..........................., ет. ………….......…..…...., ап. ……….........…...............
  5.
  Адрес и телефон за контакти:
   
   
   
  Факс:
  e-mail:
  гр./с. ………….….…………………….............................…...................………...................................
  община ………….….…………………….............................…..................……..................................
  област .................................................................................................................................
  ул./кв./ж.к. ………….….……………………............................. № ……..........................................
  бл. …………...............…............................, ет. …….......…..…...., ап. ……….........…......……........
  ……………………………………………………………..………………………………………………….........................
  ……………………….......................................................................................................................
  6.
  Идентификационен номер на удостоверението за вписване в регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2 ЗЗЛД:
   
  7.
  БУЛСТАТ:
  (за лицата, регистрирани по българското законодателство)
   
  8.
  Адрес на офиса/офисите за извършване на дейност по осигуряване на временна работа
  гр./с. ………….….…………………….............................…...................………...................................
  община ………….….…………………….............................…..................……..................................
  област .................................................................................................................................
  ул./кв./ж.к. ………….….……………………............................. № …….........................................
  бл. …………...............…............................, ет. …….......…..…...., ап. ……….........…......……........
  тел./факс …………………………………………………………………………….............................................
  9.
  Приложени документи1
     свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицето, което представлява юридическото лице
     заверени копия на застрахователните или банковите документи по чл. 74е, ал. 2, т. 7
     заверено копие на правилника по чл. 74е, ал. 2, т. 8
     други документи съгласно законодателството на държавата по регистрация
  10.
  Начин на получаване на индивидуалния административен акт2
     Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:
  ………….….……………………….............................…………………......................................................,
  като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването (за вътрешни пощенски пратки), и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен като:
     вътрешна куриерска пратка
     вътрешна препоръчана пощенска пратка
     международна препоръчана пощенска пратка, след предплащане на цената за пощенските услуги
     лично
     по електронен път3
  11.
  Заявител:
  …………………………………………………………………………….................................................................
  (име, подпис, печат)
  12.
  Дата:
   

   
  Забележки:
  1. Отбележете с „Х“ документите, които сте представили.
  2. Отбележете с „Х“ избрания вариант.
  3. Услугата ще бъде достъпна след регистрацията й като електронна административна услуга по Закона за електронното управление.“

  Законът е приет от 44-то Народно събрание на 23 ноември 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

  Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

  източник: dv.parliament.bg

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Заетост  x