Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО

PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
PortalTRZnormativi.bg

В брой 30 от 11 април 2017 г. на Държавен вестник е обнародвано:
Пеостановление № 68 от 5 април 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г.
(обн., ДВ, бр. 57 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 17 от 2016 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:
 
§ 1. В чл. 1, ал. 1, т. 1 буква „в“ се изменя така:
„в) трудоустрояване поради бременност или кърмене, или напреднал етап на лечение инвитро;“.
 
§ 2. В чл. 4 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 след думите „по чл. 50, ал. 1“ се добавя „и чл. 50а от“ и след думите „№ 2“ се добавя „и 2а“.
2. В т. 2 след думите „раждане на дете“ се добавя „и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст“.
 
§ 3. В чл. 8 сесъздава ал. 3:
„(3) При първото представяне на удостоверение по образец съгласно приложение № 9 осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси еднократно удостоверяват и данните относно банковата сметка на лицето за изплащане на паричните обезщетения.“
 
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2.Създава се ал. 2:
„(2) При първото представяне на удостоверение по образец съгласно приложение № 10 осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси еднократно удостоверяват и данните относно банковата сметка на лицето за изплащане на паричните обезщетения.“
 
§ 5. В чл. 10 накрая се поставя запетая и се добавя „включително на банковата сметка за изплащане на паричните обезщетения“.
 
§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) При първото представяне на удостоверение по образец съгласно приложение № 9 или приложение № 11 самоосигуряващите се лица еднократно декларират и данните относно банковата си сметка за изплащане на паричните обезщетения.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „за изплащането му“ се заменят със „за изплащане на паричните обезщетения“.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
 
§ 7. В чл. 16, ал. 1, изречение второ думите „(ЕИК) по Закона за търговския регистър/ЕИК по БУЛСТАТ“ се заменят с „(ЕИК)/код по БУЛСТАТ“.
 
§ 8. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „ЕИК по Закона за търговския регистър/ЕИК по БУЛСТАТ“ се заменят с „ЕИК/код по БУЛСТАТ“.
2. В ал. 3 след думите „единен граждански номер/“ се добавя „личен номер/“.
3. В ал. 4:
а) думите „ЕИК по Закона за търговския регистър/ЕИК по БУЛСТАТ“ се заменят с „ЕИК/код по БУЛСТАТ“;
б) след думите „единен граждански номер/“ се добавя „личен номер/“.
 
§ 9. В чл. 19, ал. 2 след думите „по тази наредба“ се поставя тире и се добавя „лично или чрез упълномощено за целта лице“.
 
§ 10. В чл. 20, ал. 1 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. в удостоверение по образец съгласно приложение № 9 – номер на болничен лист, единен граждански номер/личен номер/личен номер на чужденец/служебен номер, издаден от Националната агенция за приходите, на лицето, за което се отнасят данните, ЕИК/код по БУЛСТАТ, брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя и пореден номер на удостоверението;
2. в удостоверения по образец съгласно приложения № 10 и 11 – единен граждански номер/личен номер/личен номер на чужденец/служебен номер, издаден от Националната агенция за приходите, на лицето, за което се отнасят данните, ЕИК/код по БУЛСТАТ, начална дата за изплащане, вид и основание на обезщетението, за което се отнасят данните в удостоверението, а за удостоверение съгласно приложение № 10 – и брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя и пореден номер на удостоверението.“
 
§ 11. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Осигурените лица, придобили право за получаване на парични обезщетения по чл. 1, ал. 1, т. 1 преди приключване на производството по ликвидация или прекратяване на осигурителя или преди прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда, представят лично или чрез упълномощени от тях лица в съответното ТП на НОИ със заявление по образец съгласно приложение № 15 документите по чл. 3, ал. 2 и 3 и чл. 4 на хартиен носител, ако не са представени преди ликвидацията или прекратяването.
(2) Осигурените лица, придобили право за получаване на парични обезщетения по чл. 1, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „г“ преди приключване на производството по ликвидация или прекратяване на осигурителя или преди прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда, за периодите след ликвидацията или прекратяването, представят лично или чрез упълномощени от тях лица в съответното ТП на НОИ със заявление по образец съгласно приложение № 15 документите по чл. 3, ал. 2 и 3 и чл. 4,  т. 1 – 3 на хартиен носител.“
 
§ 12. В чл. 25 думите „и документ за самоличност“ се заличават.
 
§ 13. В чл. 26, изречение първо думите „и документ за самоличност“ се заличават.
 
§ 14. В чл. 27 думите „и документ за самоличност“ се заличават.
 
§ 15. В чл. 29, ал. 1 след думите „по тази наредба“ се добавя „или упълномощените по чл. 19, ал. 1 лица“.
 
§ 16. В чл. 31, ал. 1, т. 1, буква „б“ думата „авансово“ се заличава.
 
§ 17. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, изречение първо след думите „търговски дружества“ се поставя запетая и думите „и на еднолични търговци и на техните клонове“ се заменят с „на еднолични търговци, на техните клонове и на клоновете на чуждестранни юридически лица“.
2.В ал. 5 думите „не се вземат предвид средствата“ се заменят със „се вземат предвид и средствата“.
3.Алинея 6 се изменя така:
„(6) За самоосигуряващите се лица месечното нетно възнаграждение е осигурителният доход, върху който са внесени осигурителните вноски.“
 
§ 18. В чл. 40, ал. 2 след думите „единен граждански номер/“ се добавя „личен номер/“.
 
§ 19. Член 42 се изменя така:
„Чл. 42. (1) До 30 юни на текущата година се преизчисляват служебно изплатените парични обезщетения, отнасящи се за предходната календарна година, когато след изплащането, за периода, от който е определен размерът им, са подадени и/или коригирани данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО и/или окончателният размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 КСО, върху който са внесени осигурителни вноски, е различен от осигурителния доход по чл. 6, ал. 8 КСО, върху който са внесени авансово осигурителни вноски.
(2) Когато след датата на преизчисляването по ал. 1, за периода, от който е определен размерът на изплатените парични обезщетения, са подадени и/или коригирани данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО и/или окончателният размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 КСО, върху който са внесени осигурителни вноски, е различен от осигурителния доход, от който е изчислено/преизчислено обезщетението, паричните обезщетения се преизчисляват служебно до 30 юни на следващата календарна година.
(3) Когато в резултат на преизчисляването по ал. 1 и 2 се установи разлика между изплатения и дължимия размер на обезщетението:
1. разликата до по-високия размер се изплаща на лицето в срока по ал. 1;
2. изплатеното в по-висок от дължимия размер се възстановява от лицето, освен когато е в резултат на неправилно подадени данни за изплащане на паричното обезщетение и/или удостоверяване на осигурителен стаж и доход от осигурителя.“
 
§ 20. В чл. 44, ал. 3 се създава изречение второ: „Придружителното писмо се представя в два екземпляра, единият от които остава в съответното ТП на НОИ.“
 
§ 21. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и трудоустрояване по болнични листове
от .................................................................................................................................................................................. ,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер .................................................................................................................................................... ,
адрес за кореспонденция ...................................................................................................................................................................
                             (град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон .......................……...............……………, мобилен телефон ..................................................................................................... ,
електронен адрес ............................................................................................................................................................................... ,
осигурен при осигурител ....................................................................................................................................................................
                        (наименование на осигурителя)
I. Декларирам следните обстоятелства:
1. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:*
IBAN ....................................................................................................................................... , BIC .......................................
при банка .................................................................................................................................................................................
                      (наименование)
2. Детето .............................................................................................................................  е родено на .................. 20…. г.**
                           (име, презиме и фамилия на детето)
с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ....................................................................................................
Когато детето не е с ЕГН – Удостоверение за раждане № .................................................................. /……….. 20…. г.
Майка ........................................................................  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Баща ........................................................................... ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
3. Децата са близнаци, ……. на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
4. Детето е живо.
5.  Детето не е дадено за осиновяване – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/осиновителка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
6. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
7. Детето не се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.
8.  Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (ЗЗД) – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
9.  Не съм лишен/лишена от родителски права – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща или на осиновител/осиновителка на дете до 2-годишна възраст.
10.  Родителските ми права не са ограничени – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща или на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
11.  Осиновяването не е прекратено от съда – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/осиновителка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
12.  Настойничеството не е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
13.  Настаняването по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето не е прекратено – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
* Точка 1 се попълва еднократно при първото представяне на болничен лист на осигурителя.
** Точки 2 – 13 се попълват само за деклариране на обстоятелства за изплащане на парично обезщетение по болничен лист за майчинство след 42-рия ден от раждането и за случаите по чл. 167 от Кодекса за труда.
II. Декларирам следните промени в обстоятелствата:
1. Личната ми банкова сметка за изплащане на парично обезщетение е променена, както следва:
IBAN ....................................................................................................................................... , BIC .......................................
при банка .................................................................................................................................................................................
(наименование)
Считано от …………………. 20…. г.:***
2. Детето е дадено за осиновяване – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/осиновителка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
3. Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4. Детето се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.
5. Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
6. Лишен/лишена съм от родителски права – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща или на осиновител/осиновителка на дете до 2-годишна възраст.
7. Родителските ми права са ограничени – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща или на осиновител/осиновителка на дете до 2-годишна възраст.
8. Осиновяването е прекратено от съда – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/осиновителка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
9. Настойничеството е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
10. Настаняването по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето е прекратено – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
*** Точки 2 – 10 се попълват само за деклариране на промяна в обстоятелства за изплащане на парично обезщетение по болничен лист за майчинство след 42-рия ден от раждането и за случаите по чл. 167 от Кодекса на труда.
11. Болният член на семейството, за когото ми се изплаща парично обезщетение по болничен лист, е починал на .............. 20..... г.
 Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок до 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам нова декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ………...………...................……      
гр. (с.) ……...................………………       Подпис: ………...........................…………. “
 
§ 22. Приложение № 2 към чл. 4, т. 1 се изменя така:
 
„Приложение № 2 към чл. 4, т. 1
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и 5 КСО за остатъка до 410 календарни дни
от ............................................................................................................................................................................... ,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер .................................................................................................................................................... ,
адрес за кореспонденция ...................................................................................................................................................................
                                      (град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон .......................……...............……………, мобилен телефон ..................................................................................................... ,
електронен адрес ............................................................................................................................................................................... ,
осигурен при осигурител ................................................................................................................................................................... ,
                        (наименование на осигурителя)
за дете ………………………..…………..............................…………………………………., родено на .......................................................  20…… г.,
                         (име, презиме и фамилия на детето)
с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ...............................................................................................................
Когато детето не е с ЕГН – Удостоверение за раждане № .......................................................................... /………… 20……. г.
Майка ...................................................................................  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Баща ...................................................................................... ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Децата са близнаци, ……. на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
Моля, в качеството ми на ................................................................................................................................................................
                                    (майка/баща/баба/дядо/осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст/настойник/ лице, при което
                                                        е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД)
да ми бъде изплащано парично обезщетение за бременност и раждане считано от ……….………... 20…. г.
I. Декларирам следните обстоятелства:
1. Детето е живо.
2.  Детето не е дадено за осиновяване – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/осиновителка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
3. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4. Детето не се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.
5. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД.
6. Не съм лишен/а от родителски права – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща или на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
7. Родителските ми права не са ограничени – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща или на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
8. Осиновяването не е прекратено от съда – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
9. Настойничеството не е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
10. Настаняването по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето не е прекратено – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
11. Не съм дал/а съгласие отпускът за бременност и раждане да се ползва от някое от лицата по чл. 163, ал. 10, 11 или 12 КТ (баща, осиновител на дете до 2-годишна възраст, баба или дядо или съпруг на лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД) – отнася се за случаите, когато майката (осиновителката на дете до 2-годишна възраст) ползва отпуска за бременност и раждане.
12. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN .................................................................................................................................... , BIC .......................................
при банка ..............................................................................................................................................................................
                                  (наименование)
II. Декларирам следните промени в обстоятелствата:
1. Детето е починало на ……………. 20…. г.
   Считано от ……………. 20…… г.:
2. Детето е дадено за осиновяване – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
3. Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4. Детето се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.
5. Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 ЗЗД – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
6. Лишен/а съм от родителски права – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща или на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
7. Родителските ми права са ограничени – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща или на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
8. Осиновяването е прекратено от съда – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
9. Настойничеството е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
10. Настаняването по реда на чл. 26 ЗЗД е прекратено – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
11. Дал/а съм съгласие отпускът за бременност и раждане да се ползва от някое от лицата по чл. 163, ал. 10, 11 или 12 КТ (баща, осиновител на дете до 2-годишна възраст, баба или дядо или съпруг на лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД) – отнася се за случаите, когато майката (осиновителката на дете до 2-годишна възраст) ползва отпуска за бременност и раждане.
12. Започнал/а съм упражняване на трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване за общо заболяване и майчинство – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на основание чл. 52 КСО след прекратяване на осигуряването.
13. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:
IBAN ...................................................................................................................................... , BIC .......................................
при банка ...............................................................................................................................................................................
                                        (наименование)
 Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок до 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ………...………...................……      
гр. (с.) ……...................………………       Подпис: ………...........................…………. “
 
§ 23. Създава се приложение № 2а към чл. 4, т. 1:
 
„Приложение № 2а към чл. 4, т. 1
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50а КСО за остатъка до 410 календарни дни
от ............................................................................................................................................................................... ,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер .................................................................................................................................................... ,
адрес за кореспонденция .................................................................................................................................................................. ,
                           (град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон .......................……...............……………, мобилен телефон ..................................................................................................... ,
електронен адрес ............................................................................................................................................................................... ,
осигурен при осигурител ................................................................................................................................................................... ,
                        (наименование на осигурителя)
за дете ............................................................................................................................................ , родено на ………………. 20…… г.,
                              (име, презиме и фамилия на детето)
с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ...............................................................................................................
Когато детето не е с ЕГН – Удостоверение за раждане № .......................................................................... /………… 20……. г.
Майка ...................................................................................  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
       (име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Баща ...................................................................................... ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
       (име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Децата са близнаци, ……. на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
Моля, в качеството ми на ..........................................................................................................................................................
                                             (майка/баща/осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст/настойник)
да ми бъде изплащано парично обезщетение за бременност и раждане считано от ………... 20….г.
I. Декларирам следните обстоятелства:
1. Детето е живо.
2.  Детето не е дадено за осиновяване – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
3. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4. Детето не се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.
5.  Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
6.  Не съм лишен/а от родителски права – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща или на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
7.  Родителските ми права не са ограничени – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща или на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
8.  Осиновяването не е прекратено от съда – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
9.  Настойничеството не е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
10.  Не ползвам отпуск за бременност и раждане по чл. 163, ал. 1, чл. 163, ал. 6, чл. 163, ал. 10 или чл. 167, ал. 5 КТ.
11.  Не съм дала съгласие отпускът за бременност и раждане да се ползва от някое от лицата по чл. 163, ал. 10 или 11 КТ (баща, осиновител на дете до 2-годишна възраст, баба или дядо).
12. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN ...................................................................................................................................... , BIC .......................................
при банка ...............................................................................................................................................................................
                                     (наименование)
II. Декларирам следните промени в обстоятелствата:
1. Детето е починало на ……………. 20…. г.
   Считано от …………….20……г.:
2.  Детето е дадено за осиновяване – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
3. Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4. Детето се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.
5.  Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
6.  Лишен/а съм от родителски права – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща или на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
7.  Родителските ми права са ограничени – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща или на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
8.  Осиновяването е прекратено от съда – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
9.  Настойничеството е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
10.  Ползвам отпуск за бременност и раждане по чл. 163, ал. 1, чл. 163, ал. 6, чл. 163, ал. 10 или чл. 167, ал. 5 КТ.
11.  Дала съм съгласие отпускът за бременност и раждане да се ползва от някое от лицата по чл. 163, ал. 10 или 11 КТ (баща, осиновител на дете до 2-годишна възраст, баба или дядо).
12. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:
IBAN ...................................................................................................................................... , BIC .......................................
при банка ...............................................................................................................................................................................
                                       (наименование)
Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок до 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ………...………...................……      
гр. (с.) ……...................………………       Подпис: ………...........................…………. “
 
§ 24. Приложение № 3 към чл. 4, т. 2 се изменя така:
 
„Приложение № 3 към чл. 4, т. 2
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст на основание чл. 50, ал. 6 КСО до 15 календарни дни
от ...................................................................................................................................................................... ,
                (име, презиме и фамилия на бащата/осиновителя на дете до 5-годишна възраст)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер .................................................................................................................................................... ,
адрес за кореспонденция ...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................ ,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон .......................……...............……………, мобилен телефон ..................................................................................................... ,
електронен адрес ............................................................................................................................................................................... ,
осигурен при осигурител ................................................................................................................................................................... ,
                        (наименование на осигурителя)
за дете ............................................................................................................................................ , родено на ………………. 20…… г.,
                                    (име, презиме и фамилия на детето)
с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ...............................................................................................................
Когато детето не е с ЕГН – Удостоверение за раждане № .......................................................................... /………… 20……. г.
Майка ...................................................................................  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
    (име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Баща ...................................................................................... ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
    (име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Децата са близнаци, ……. на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
Моля, в качеството ми на ..........................................................................................................................................................
                                    (баща/осиновител на дете до 5-годишна възраст)
да ми бъде изплатено парично обезщетение при раждане/осиновяване на дете считано от ………... 20…. г.
I. Декларирам следните обстоятелства:
1. Детето е живо.
2.  Детето не е дадено за осиновяване – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител на дете до 5-годишна възраст.
3. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4.  Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
5. С майката/осиновителката на детето се намирам в брак.
6.  Живея в едно домакинство с майката и съм припознал детето – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на баща.
7.  Осиновяването не е прекратено от съда – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител на дете до 5-годишна възраст.
8.  Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN ...................................................................................................................................... , BIC .......................................
при банка ...............................................................................................................................................................................
(наименование)
II. Декларирам следните промени в обстоятелствата:
1. Детето е починало на ……………. 20…. г.
   Считано от …………….20……г.:
2.  Детето е дадено за осиновяване – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител на дете до 5-годишна възраст.
3. Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4.  Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
5. Бракът с майката/осиновителката на детето е прекратен.
6.  Не живея в едно домакинство с майката – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на баща.
7.  Осиновяването е прекратено от съда – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител на дете до 5-годишна възраст.
8.  Започнал съм упражняване на трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване за общо заболяване и майчинство – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на основание чл. 52 КСО след прекратяване на осигуряването.
9. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:
IBAN ....................................................................................................................................... , BIC .......................................
при банка .................................................................................................................................................................................
                                              (наименование)
 Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок до 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ………...………...................……      
гр. (с.) ……...................………………       Подпис: ………...........................…………. “
 
§ 25. Приложение № 4 към чл. 4, т. 3 се изменя така:
 
„Приложение № 4 към чл. 4, т. 3
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни
от ...................................................................................................................................................................,
                (име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер .................................................................................................................................................... ,
адрес за кореспонденция ...................................................................................................................................................................  ,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон .......................……...............……………, мобилен телефон ................................................................................................. ,
електронен адрес ............................................................................................................................................................................... ,
осигурен при осигурител ................................................................................................................................................................... ,
                        (наименование на осигурителя)
за дете ............................................................................................................................................ , родено на ………………. 20…… г.,
(име, презиме и фамилия на детето)
с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ...............................................................................................................
Когато детето не е с ЕГН – Удостоверение за раждане № ......................................................................... ./………… 20……. г.
Майка ...................................................................................  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
    (име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Баща ...................................................................................... ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
    (име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Децата са близнаци, ……. на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
Моля, в качеството ми на ..........................................................................................................................................................
(баща/осиновител на дете до 2-годишна възраст/баба/дядо/съпруг на лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД)
да ми бъде изплащано парично обезщетение при раждане на дете считано от ………... 20….г.
I. Декларирам следните обстоятелства:
1. Детето е живо.
2.  Детето не е дадено за осиновяване – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
3. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4. Детето не се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.
5.  Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на съпруг на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
6.   Не съм лишен от родителски права – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на баща или на осиновител на дете до 2-годишна възраст.
7.   Родителските ми права не са ограничени – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на баща или на осиновител на дете до 2-годишна възраст.
8.   Осиновяването не е прекратено от съда – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
9.   Настаняването по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето не е прекратено – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на съпруг на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
10. Правоотношението/осигуряването на майката/осиновителката/лицето, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД, не е прекратено.
11. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN .................................................................................................................................... , BIC .......................................
при банка ..............................................................................................................................................................................
                               (наименование)
II.   Декларирам следните промени в обстоятелствата:
1.   Детето е починало на ……………. 20…. г.
     Считано от ……………. 20…… г.:
2.   Детето е дадено за осиновяване – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
3.   Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4.   Детето се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.
5.   Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на съпруг на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
6.   Лишен съм от родителски права – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на баща или на осиновител на дете до 2-годишна възраст.
7.   Родителските ми права са ограничени – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на баща или на осиновител на дете до 2-годишна възраст.
8.   Осиновяването е прекратено от съда – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
9.   Настаняването по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето е прекратено – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на съпруг на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
10. Правоотношението/осигуряването на майката/осиновителката/лицето, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД, е прекратено.
11. Започнал съм упражняване на трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване за общо заболяване и майчинство – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на основание чл. 52 КСО след прекратяване на осигуряването.
12. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:
IBAN .................................................................................................................................... , BIC .......................................
при банка ..............................................................................................................................................................................
                                       (наименование)
 Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок до 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ………...………...................……      
гр. (с.) ……...................………………       Подпис: ………...........................…………. “
 
§ 26. Приложение № 5 към чл. 4, т. 4 се изменя така:
 
„Приложение № 5 към чл. 4, т. 4
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст за срок до 365 дни на основание чл. 53а КСО
от ..............................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер .................................................................................................................................................... ,
адрес за кореспонденция ...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон .......................……...............……………, мобилен телефон ..................................................................................................... ,
електронен адрес ............................................................................................................................................................................... ,
осигурен при осигурител ................................................................................................................................................................... ,
                        (наименование на осигурителя)
за дете ............................................................................................................................................ , родено на ………………. 20…… г.,
                                 (име, презиме и фамилия на детето)
осиновено с влязло в сила съдебно решение на ……… 20… г., предадено за осиновяване на ……… 20… г., с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ....................................................................................................................................................................................
Когато детето не е с ЕГН – Удостоверение за раждане № .......................................................................... /………… 20……. г.
Майка ...................................................................................  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
    (име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Баща ...................................................................................... ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
    (име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Децата са близнаци, ……. на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
Моля, в качеството ми на ..........................................................................................................................................................
(осиновител/ка на дете от 2- до 5-годишна възраст/осиновител, който сам е осиновил дете от 2- до 5-годишна възраст/баба/дядо)
да ми бъде изплащано парично обезщетение при пълно осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст считано от ………... 20…. г.
I. Декларирам следните обстоятелства:
1. Детето е живо.
2. Осиновяването не е прекратено от съда.
3. Детето не посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение.
4.  Не съм лишен/а от родителски права – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на баба или дядо.
5.  Pодителските ми права не са ограничени – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на баба или дядо.
6.  Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
7. Детето не се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.
8. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN ....................................................................................................................................... , BIC .......................................
при банка .................................................................................................................................................................................
                          (наименование)
II. Декларирам следните промени в обстоятелствата:
1. Детето е починало на ……………. 20…. г.
   Считано от ……………. 20…… г.:
2. Осиновяването е прекратено от съда.
3. Детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение.
4.  Лишен/а съм от родителски права – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на баба или дядо.
5.  Родителските ми права са ограничени – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на баба или дядо.
6.  Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
7. Детето се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.
8. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:
IBAN ....................................................................................................................................... , BIC .......................................
при банка .................................................................................................................................................................................
                                      (наименование)
 Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок до 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ………...………...................……      
гр. (с.) ……...................………………       Подпис: ………...........................…………. “
 
§ 27. Приложение № 6 към чл. 4, т. 5 се изменя така:
 
 „Приложение № 6 към чл. 4, т. 5
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст на основание чл. 53а КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни
от ......................................................................................................................................................................... ,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер .................................................................................................................................................... ,
адрес за кореспонденция ...................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. ,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон .......................……...............……………, мобилен телефон ..................................................................................................... ,
електронен адрес ............................................................................................................................................................................... ,
осигурен при осигурител ................................................................................................................................................................... ,
                        (наименование на осигурителя)
за дете ............................................................................................................................................ , родено на ………………. 20…… г.,
                                 (име, презиме и фамилия на детето)
осиновено с влязло в сила съдебно решение на ……… 20… г., предадено за осиновяване на ……… 20… г., с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ....................................................................................................................................................................................
Когато детето не е с ЕГН – Удостоверение за раждане № .......................................................................... /………… 20……. г.
Майка ...................................................................................  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
    (име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Баща ...................................................................................... ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
    (име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Децата са близнаци, ……. на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
Моля, в качеството ми на ..........................................................................................................................................................
(осиновител на дете от 2- до 5-годишна възраст/баба/дядо)
да ми бъде изплащано парично обезщетение считано от ………... 20…. г.
I. Декларирам следните обстоятелства:
1. Детето е живо.
2. Осиновяването не е прекратено от съда.
3. Детето не посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение.
4.  Не съм лишен от родителски права – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител на дете от 2- до 5-годишна възраст.
5.  Родителските ми права не са ограничени – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на дете от 2- до 5-годишна възраст.
6.  Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
7. Детето не се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.
8. Правоотношението/осигуряването на осиновителката не е прекратено.
9. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN ....................................................................................................................................... , BIC .......................................
при банка .................................................................................................................................................................................
(наименование)
II. Декларирам следните промени в обстоятелствата:
1. Детето е починало на …………….20…. г.
   Считано от …………….20……г.:
2. Осиновяването е прекратено от съда.
3. Детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение.
4.  Лишен съм от родителски права – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител на дете от 2- до 5-годишна възраст.
5.  Родителските ми права са ограничени – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител на дете от 2- до 5-годишна възраст.
6.  Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
7. Детето се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.
8. Правоотношението/осигуряването на осиновителката е прекратено.
9. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:
IBAN ....................................................................................................................................... , BIC .......................................
при банка .................................................................................................................................................................................
(наименование)
 Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок до 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ………...………...................……      
гр. (с.) ……...................………………       Подпис: ………...........................…………. “
 
§ 28. Приложение № 7 към чл. 4, т. 6 се изменя така:
 
„Приложение № 7 към чл. 4, т. 6
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 КСО
от ..................................................................................................................................................................... ,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер .................................................................................................................................................... ,
адрес за кореспонденция ...................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................... ,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон .......................……...............……………, мобилен телефон ..................................................................................................... ,
електронен адрес ............................................................................................................................................................................... ,
осигурен при осигурител ................................................................................................................................................................... ,
                        (наименование на осигурителя)
за дете ............................................................................................................................................. , родено на ……………….20…… г.,
(име, презиме и фамилия на детето)
с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ...............................................................................................................
Когато детето не е с ЕГН – Удостоверение за раждане № .......................................................................... /………… 20……. г.
Майка ...................................................................................  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
    (име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Баща ...................................................................................... ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
    (име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Децата са близнаци, ……. на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
Моля, в качеството ми на ..........................................................................................................................................................
(майка/баща/баба/дядо/осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст/настойник/лице,  при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД/съпруг на лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД)
да ми бъде изплащано парично обезщетение за отглеждане на малко дете считано от ……… 20….г.
I. Декларирам следните обстоятелства:
1. Детето е живо.
2.  Детето не е дадено за осиновяване – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
3. Детето не е настанено в детско заведение, включително детска ясла.
4. Детето не се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.
5.  Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – не се отнася за лицата, при които е настанено дете по този ред.
6.  Не съм лишен/а от родителски права – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща, осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
7.  Родителските ми права не са ограничени – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща, осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
8.  Осиновяването не е прекратено от съда – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
9.  Настойничеството не е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
10.  Настаняването на детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето не e прекратено – отнася се за лицата, при които е настанено дете по този ред.
11.  Не съм дал/а съгласие детето ми да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ (баща, баба или дядо) – отнася се за случаите, когато майката (осиновителят/ката) ползва отпуска за отглеждане на малко дете.
12.  Правоотношението/осигуряването на майката/осиновителя/осиновителката/лицето, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД, не е прекратено – отнася се за случаите, когато баща, баба, дядо или съпругът на лицето, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД, ползва отпуска за отглеждане на малко дете.
13.  Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN ...................................................................................................................................... , BIC .......................................
при банка ...............................................................................................................................................................................
                                (наименование)
II. Декларирам следните промени в обстоятелствата:
1.  Детето е починало на …………….20…. г.
    Считано от ……………. 20…… г.:
2. Детето е дадено за осиновяване – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
3. Детето е настанено в детско заведение, включително детска ясла.
4. Детето се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.
5. Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – не се отнася за лицата, при които е настанено дете по този ред.
6. Лишен/а съм от родителски права – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща, осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
7. Родителските ми права са ограничени – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща, осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
8. Осиновяването е прекратено от съда – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
9. Настойничеството е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
10. Настаняването на детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето e прекратено съгласно съдебно решение/заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ – отнася се за лицата, при които е настанено дете по този ред.
11.Дал/а съм съгласие детето ми да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ (баща, баба или дядо) – отнася се за случаите, когато майката (осиновителят) ползва отпуска за отглеждане на малко дете.
12.Правоотношението/осигуряването на майката/осиновителя/ката/лицето, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД, е прекратено – отнася се за случаите, когато баща, баба, дядо или съпругът на лицето, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД, ползва отпуск за отглеждане на малко дете.
13.Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:
IBAN .................................................................................................................................... , BIC .......................................
при банка ..............................................................................................................................................................................
                                                         (наименование)
 Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок до 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ………...………...................……      
гр. (с.) ……...................………………       Подпис: ………...........................…………. “
 
§ 29. Приложение № 8 към чл. 4, т. 6 се изменя така:
 
„Приложение № 8 към чл. 4, т. 6
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 54 КСО
от ................................................................................................................................................................ ,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер .................................................................................................................................................... ,
адрес за кореспонденция ...................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ..........................……………………………………., мобилен телефон ............................................................................... ,
електронен адрес ............................................................................................................................................................................... ,
осигурен при осигурител ................................................................................................................................................................... ,
(наименование на осигурителя)
за дете ............................................................................................................................................ , родено на ………………. 20…… г.,
(име, презиме и фамилия на детето)
с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ...............................................................................................................
Когато детето не е с ЕГН – Удостоверение за раждане № .......................................................................... /………… 20……. г.
Майка ...................................................................................  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
    (име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Баща ...................................................................................... ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
    (име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Децата са близнаци, ……. на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
Моля, в качеството ми на ..........................................................................................................................................................
(майка/баща/осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст/настойник)
да ми бъде изплащано парично обезщетение за отглеждане на малко дете считано от ……… 20….г.
I. Декларирам следните обстоятелства:
1. Детето е живо.
2. Детето не е дадено за осиновяване – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
3. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4. Детето не се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.
5. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
6. Не съм лишен/а от родителски права – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
7. Родителските ми права не са ограничени – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
8. Осиновяването не е прекратено от съда – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
9. Настойничеството не е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
10. Не ползвам отпуск за отглеждане на дете по чл. 164, ал. 1 КТ.
11. Не съм дал/а съгласие детето ми да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ (баща, баба или дядо).
12. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN ...................................................................................................................................... , BIC .......................................
при банка ...............................................................................................................................................................................
                            (наименование)
II. Декларирам следните промени в обстоятелствата:
1. Детето е починало на ……………. 20…. г.
    Считано от ……………. 20…… г.:
2. Детето е дадено за осиновяване – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
3. Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4. Детето се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.
5. Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
6. Лишен/а съм от родителски права – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
7. Родителските ми права са ограничени – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
8. Осиновяването е прекратено от съда – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
9. Настойничеството е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
10. Ползвам отпуск за отглеждане на дете по чл. 164, ал. 1 КТ.
11. Дал/а съм съгласие детето ми да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ (баща, баба или дядо).
12. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:
IBAN ...................................................................................................................................... , BIC .......................................
при банка ...............................................................................................................................................................................
                                      (наименование)
 Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок до 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ………...………...................……      
гр. (с.) ……...................………………       Подпис: ………...........................…………. “
 
§ 30. Приложение № 9 към чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1 се изменя така:
 
„Приложение № 9 към чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1

 

ПРЕДСТАВЯНЕ
 
КОРЕКЦИЯ
 
ЗАЛИЧАВАНЕ
 

 

 
ДО
ДИРЕКТОРА НА
ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ НА
НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ГР. ................................................................................................
УДОСТОВЕРЕНИЕ
от ......................................................................................................................................................................... ,
(наименование на осигурителя/дружеството/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)
ЕИК/код по БУЛСТАТ на осигурителя/дружеството/самоосигуряващия се .......................................................................... ,
относно правото за изплащане на парично обезщетение
по болничен лист № ……………………………………………, дата на издаване .............................................................  20… г.,
в отпуск от …………. 20…. г., в отпуск до …………. 20…. г.,
на .......................................................................................................................................................................... ,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер .................................................................................................................................................... ,
адрес за кореспонденция .................................................................................................................................................................. ,
                                    (град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ……………….....................……………………., мобилен телефон ..................................................................................... ,
електронен адрес ................................................................................................................................................................................
I. Удостоверявам следните обстоятелства:
1.  Към деня на настъпване на временната неработоспособност, трудоустрояването или бременността и раждането лицето е осигурено за съответния риск – да/не.
1.1.  По безсрочно/срочно правоотношение до …………… 20…. г.
1.2.  С безсрочна/срочна регистрация до ……… 20…. г. като самоосигуряващо се лице.
2.  Към деня на настъпване на временната неработоспособност/трудоустрояването лицето има/няма 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.
На ............ 20.... г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж.
(данните се попълват, когато лицето придобива необходимия осигурителен стаж през периода по болничния лист)
3.  Към деня на настъпване на бременността и раждането лицето има/няма 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.
На ........... 20.... г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж.
(данните се попълват, когато лицето придобива необходимия осигурителен стаж през периода по болничния лист)
4.  Лицето е осигурено с код за вид осигурен съгласно декларация – образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ – ...
                            (01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 12; 13; 16; 17; 21; 24; 25; 26; 71; 72; 82; 83; 92; 93; 95; 96)
5.  Брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя – ............................................................................
6.  Пореден номер на удостоверение № 9 – .............................................................................................................................
7.  Считано от ………………....... 20..... г. правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено.
8.  Считано от ....................... 20..... г. осигуряването на лицето е прекъснато.
9.  Работни дни или работни часове през периода по болничния лист с право на парично обезщетение и работни дни/работни часове, за които осигурителят изплаща възнаграждение.

 

За месец
Година
От ден
До ден
вкл.
Работни дни
Работни
часове
Дневно работно време по правоотношението на лицето за месеца в часове
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 

 
10.  Лицето е трудоустроено считано от ............ 20 .... г. до ............. 20 .... г. със заповед № .............. от ............ 20.... г.
10.1.  Получено среднодневно/средночасово брутно трудово възнаграждение от лицето като трудоустроено за месеца, през който започва трудоустрояването – ........... лв.
10.2.  Получено среднодневно/средночасово брутно трудово възнаграждение от лицето като трудоустроено за месеца, през който изтича трудоустрояването – ........... лв.
11. *С анкетен лист № ............. от ........... 20.... г. е установено ............................................................................................
(умишлено увреждане на здравето с цел получаване на отпуск или обезщетение/нарушаване на режима, определен от здравните органи/употреба на алкохол, приемане на силно упойващо средство без лечебна цел или поради прояви, извършвани под въздействието на такива средства/хулигански и други противообществени прояви, установени по съответния ред/временна неработоспособност поради неспазване на правилата за безопасна работа, установено по съответния ред)
за периода от ............. 20 .... г. до ............. 20 .... г.
12.  Лицето ползва платен годишен отпуск за периода от ........20.... г. до .........20.... г. съгласно заповед № .......... от .........20.... г.
13.  Детето ...................................................................................................................................  е родено на ………..20… г.,**
(име, презиме и фамилия на детето)
с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .................................................................................................
Когато детето не е с ЕГН – Удостоверение за раждане № ............................................................ /………… 20……. г.
Майка .....................................................................  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
    (име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Баща ........................................................................ ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
    (име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
14.  Децата са близнаци, ………на брой.
    Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
15.  Детето е живо.
16.  Детето не е дадено за осиновяване – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
17.  Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
18.  Детето не се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.
19.  Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
20.  Лицето не е лишено от родителски права – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща или на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
21.  Родителските права на лицето не са ограничени – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща или на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
22.  Осиновяването не е прекратено от съда – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
23.  Настойничеството не е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
24.  Настаняването по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето не е прекратено – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
25.  Други обстоятелства ............................................................................................................................................................
26.  Входящ номер и дата на представяне на болничния лист на осигурителя – № .....................  от .............. 20....... г.
27. Личната банкова сметка на лицето за изплащане на паричното обезщетение е: ***
IBAN ...................................................................................................................................... , BIC .......................................
при банка ...............................................................................................................................................................................
(наименование)
* Точка 11 се попълва за случаите по чл. 46, ал. 1 КСО.
 ** Точки 13 – 24 се попълват само за деклариране на обстоятелства за изплащане на парично обезщетение по болничен лист за майчинство след 42-рия ден от раждането и за случаите по чл. 167 от Кодекса на труда.
*** Точка 27 се попълва само при първото представяне на удостоверение, приложение № 9.
II. Удостоверявам следните промени в обстоятелствата:
1.  Лицето, на което се изплаща обезщетението, е починало на …………… 20…. г.
2.  Считано от …………… 20…. г. правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено.
3.  Лицето ползва платен годишен отпуск за период от ……… 20…. г. до ………. 20…. г. съгласно заповед № ……… от ……….20…. г.
4.  Детето е починало на ……… 20… г. ****
   Считано от …………20… г.:
5.  Детето е дадено за осиновяване – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
6.  Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
7.  Детето се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.
8.  Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
9.  Лицето е лишено от родителски права – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща или на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
10.  Родителските права на лицето са ограничени – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща или на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
11.  Осиновяването е прекратено от съда – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
12.  Настойничеството е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
13.  Настаняването по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето е прекратено – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
14.  Болният член на семейството, за когото се изплаща обезщетение по болничен лист с причини за временна неработоспособност 25, 26 или 27, е починал на ................ 20... г.
15.  Други обстоятелства ...........................................................................................................
16.  Входящ номер и дата на представяне на осигурителя на декларация по образец съгласно приложение № 1 към НПОПДОО с данни за промяна на обстоятелствата, свързани с изплащане на паричното обезщетение – № ................ от .............. 20....... г.
17.  Личната банкова сметка на лицето за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:
IBAN ...................................................................................................................................... , BIC .......................................
при банка ...............................................................................................................................................................................
                                (наименование)
 Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
 **** Точки 4 – 13 се попълват само за деклариране на промяна в обстоятелства за изплащане на парично обезщетение по болничен лист за майчинство след 42-рия ден от раждането и за случаите по чл. 167 от Кодекса на труда.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок до 3 работни дни от:
– представяне от лицето на нова декларация с данни за промяна в обстоятелствата, свързани с изплащането на паричното обезщетение, както и при промяна в ползването/прекратяването на законоустановен отпуск и/или прекратяване на правоотношението/осигуряването на лицето (за осигурителите);
– промяна в обстоятелствата, свързани с изплащането на паричното обезщетение (за самоосигуряващите се лица),
се задължавам да подам ново удостоверение. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ………...………...................……       ............................………...........................………….
гр. (с.) ……...................………………       (име, фамилия, длъжност, подпис и печат)
Указания
за попълване на удостоверение – приложение № 9 към чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1, относно правото на парично обезщетение за временна неработоспособност, бременност и раждане до 135 календарни дни или при трудоустрояване по болничен лист
Удостоверението се представя за всеки болничен лист – за временна неработоспособност, бременност и раждане или трудоустрояване, независимо дали е „първичен“ или „продължение“. Удостоверението не се представя от лица, придобили право за получаване на парично обезщетение, за периодите след приключване на производство по ликвидация или прекратяване на осигурителя.
За болничен лист, издаден на лице, осигурено за съответния риск към деня на настъпването на риска по повече от едно правоотношение/основание за осигуряване при един осигурител (същия ЕИК/код по БУЛСТАТ), се представя отделно удостоверение за всяко от правоотношенията/основанията за осигуряване. Когато преди настъпването на риска осигуряването по всички правоотношения/основания е прекратено, се представя само едно удостоверение.
Удостоверението се попълва и представя: от осигурителите – за осигурените при тях лица; от самоосигуряващите се лица – когато не са собственици или съдружници в търговски дружества или членове на неперсонифицирани дружества; от дружествата – за самоосигуряващите се лица, когато са собственици или съдружници в търговски дружества или членове на неперсонифицирани дружества.
Навсякъде в удостоверението датите се попълват от ляво надясно в две позиции за ден, в две позиции за месец и четири позиции за година.
При попълване на удостоверението в горния ляв ъгъл се отбелязва съответният код – „Представяне“, „Корекция“ или „Заличаване“.
Корекция на представено удостоверение се извършва, като се попълва удостоверението с коректните данни и се отбелязва код „Корекция“.
Не се коригират: номер на болничен лист, ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер на лицето, издаден от Националната агенция за приходите, ЕИК/код по БУЛСТАТ, брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя и пореден номер на удостоверението. При необходимост от корекции на посочените данни удостоверението се заличава, след което се попълва и представя ново удостоверение с коректни данни.
Заличаване на представено удостоверение се извършва, като се отбелязва код „Заличаване“ и се попълват: номер на болничен лист, ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ Служебен номер на лицето, издаден от Националната агенция за приходите, ЕИК/код по БУЛСТАТ, брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя и пореден номер на удостоверението.
Раздел І. „Удостоверявам следните обстоятелства“ се попълва, когато с удостоверението се иска изплащане на парично обезщетение въз основа на болничен лист, по следния начин:
1. „Към деня на настъпване на временната неработоспособност, трудоустрояването или бременността и раждането лицето е осигурено за съответния риск – да/не“ – отбелязва се дали лицето е осигурено за съответния риск към деня на настъпването му. Ако е отбелязано, че лицето не е осигурено, се попълва и дата в т. 7 или в т. 8. Ако в т. 1.1 е отбелязано, че правоотношението е срочно, се попълва датата, на която изтича срокът на договора. Ако в т. 1.2 е отбелязано, че регистрацията като самоосигуряващо се лице е срочна, се попълва датата, на която изтича срокът на регистрацията.
2. „Към деня на настъпване на временната неработоспособност/трудоустрояването лицето има/няма 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.
На ............ 20.... г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж.“
3. „Към деня на настъпване на бременността и раждането лицето има/няма 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.
На ............ 20.... г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж.“
Забележка към т. 2 и 3. Ако е отбелязано, че лицето няма изискуемия осигурителен стаж към деня на настъпването на съответния риск, се попълва датата, на която го придобива, когато тази дата е през периода по болничния лист, т.е. последният ден, с който се придобива необходимият осигурителен стаж.
4. „Лицето е осигурено с код за вид осигурен съгласно декларация – образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ – в 2 позиции се попълва кодът за „Вид осигурен“ към деня на настъпването на риска, попълнен в декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ към Наредба № Н-8 на министъра на финансите от 29 декември 2005 г.
Забележка. Когато към деня на настъпването на риска осигуряването е прекратено или прекъснато, се попълва кодът за „Вид осигурен“ за последния по време период, през който лицето е било осигурено.
5. „Брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя“ – в две позиции се попълва броят на правоотношенията или основанията, по които лицето е осигурено при един осигурител (същия ЕИК) към деня на настъпването на риска.
Забележка. В случаите, когато лицето е било осигурено по едно или повече от едно правоотношения или основания и по всяко от тях осигуряването е прекратено преди настъпването на риска, се попълва „01“.
6. „Пореден номер на удостоверение № 9“ – в две позиции се попълва поредният номер на удостоверението в зависимост от броя на правоотношенията/основанията за осигуряване, посочени в т. 5.
7. „Считано от ............ 20..... г. правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено“ – попълва се, ако правоотношението или осигуряването е прекратено, независимо дали рискът е настъпил преди или след прекратяването. Датата, от която е прекратено правоотношението или осигуряването, е календарният ден непосредствено след последния календарен ден, през който лицето е осигурено.
8. „Считано от ............ 20..... г. осигуряването на лицето е прекъснато“ – попълва се, ако правоотношението не е прекратено, но осигуряването е прекъснато и не е възобновено преди деня на настъпването на риска. Датата, от която е прекъснато осигуряването, е календарният ден непосредствено след последния календарен ден, през който лицето е осигурено. Осигуряването се прекъсва при самоотлъчка, ползване на неплатен отпуск, който не се зачита за осигурителен стаж, работа през определени дни в месеца, както и през периодите, които не се зачитат за осигурителен стаж, независимо че дейността по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 КСО не е прекратена.
9. „Работни дни или работни часове през периода по болничния лист с право на парично обезщетение и работни дни/работни часове, за които осигурителят изплаща възнаграждение“ се попълва, както следва:
• в колона „За месец“ в две позиции се попълва на отделен ред всеки месец от периода по болничния лист;
• в колона „Година“ се попълва годината, през която е месецът от периода по болничния лист;
• в колони „От ден“ и „До ден включително“ в две позиции се попълва първият и последният календарен ден на периода по болничния лист за съответния месец;
• в колона „Работни дни“ се попълва в две позиции броят на работните дни, през които лицето е следвало да работи, но не е работило поради състоянието си, за които има право на възнаграждение от осигурителя и/или на обезщетение, независимо от продължителността на дневното работно време по правоотношението на лицето;
• в колона „Работни часове“ се попълват данни само когато лицето работи при сумирано изчисляване на работното време и/или на смени по часов график; в три позиции се вписва броят на работните часове, през които лицето е следвало да работи, но не е работило поради състоянието си, за които има право на възнаграждение от осигурителя и/или на обезщетение, след превръщането на нощните часове в дневни с изключение на часовете извънреден труд; ако при превръщането на нощните часове в дневни се получат минути и те са по-малко от 30, броят на работните часове се закръглява към пълния час, а ако минутите са 30 и повече – към следващия пълен час;
• в колона „Дневно работно време по правоотношението на лицето за месеца в часове“ в една позиция се попълва продължителността на дневното работно време по правоотношението на лицето за месеца; когато продължителността на дневното работно време по правоотношението на лицето за месеца е различна, се попълва среднодневното работно време, като при остатък по-малко от 30 минути се закръглява към пълния час, а при остатък 30 и повече минути – към следващия пълен час; за лицата, които нямат определено работно време в часове, се попълва  „8 часа“.
Забележки:
1. Когато се попълват данни в колона „Работни дни“, не се попълват данни в колона „Работни часове“ на същия ред и обратно.
2. Когато правоотношението или осигуряването е прекратено през периода по болничния лист:
а) броят на дните до прекратяването трябва да съответства на броя на работните дни, определени по календар и при спазване разпоредбите на чл. 154 от Кодекса на труда, а броят на часовете – на нормата часове според продължителността на дневното работно време по правоотношението на лицето от началото на периода за сумираното изчисляване и/или работата на смени по часов график до датата на прекратяването;
б) за периодите след прекратяване на правоотношението или осигуряването в колона „Работни дни“ на отделен ред се попълва броят на работните дни, определени по календар и при спазване разпоредбите на чл. 154 от Кодекса на труда, за които лицето има право на обезщетение, независимо дали за периода преди прекратяването са попълнени „Работни дни“ или „Работни часове“; колоната „Дневно работно време по правоотношението на лицето за месеца в часове“ не се попълва.
3. Когато временна неработоспособност е настъпила след прекратяване на правоотношението или осигуряването, в колоната „Работни дни“ се попълва броят на работните дни, определени по календар и при спазване разпоредбите на чл. 154 от Кодекса на труда; колона „Дневно работно време по правоотношението на лицето за месеца в часове“ не се попълва.
10. „Лицето е трудоустроено, считано от ............ 20 ..... г. до ............ 20 ..... г. със Заповед № .............. от ............ 20.... г.“ – попълва се само когато удостоверението се представя за болничен лист за трудоустрояване. За дати считано от ............ 20 ..... г. до ............ 20 ..... г. се попълват датите за трудоустрояване, посочени в заповедта на работодателя.
10.1. „Получено среднодневно/средночасово брутно трудово възнаграждение от лицето като трудоустроено за месеца, през който започва трудоустрояването – ........... лв.“ – отбелязва се дали полученото брутно трудово възнаграждение от лицето като трудоустроено за месеца, през който започва трудоустрояването, е „среднодневно“ или „средночасово“. Възнаграждението се попълва в левове и стотинки.
10.2. „Получено среднодневно/средночасово брутно трудово възнаграждение от лицето като трудоустроено за месеца, през който изтича трудоустрояването – ........... лв.“ – отбелязва се дали полученото брутно трудово възнаграждение от лицето като трудоустроено за месеца, през който изтича трудоустрояването, е „среднодневно“ или „средночасово“. Възнаграждението се попълва в левове и стотинки.
Забележка. За месеца, през който изтича периодът на трудоустрояването, данните се представят допълнително от осигурителя с удостоверение с попълнен код „Корекция“ и всички останали данни от удостоверението за изплащане на обезщетението.
12. „Лицето ползва платен годишен отпуск за периода от ....... 20.... г. до ....... 20.... г. съгласно Заповед № .......... от ......... 20.... г. – попълва се за случаите по чл. 9, ал. 3 от Наредбата за медицинската експертиза.
26. „Входящ номер и дата на представяне на болничния лист на осигурителя“ – попълва се входящият номер – при ляво подравняване, и датата, на която болничният лист е представен на осигурителя. В удостоверението за болнични листове, издадени на самоосигуряващи се лица, не се попълват данни на този ред.
Раздел ІІ. „Удостоверявам следните промени в обстоятелствата“ се попълва, когато се удостоверява промяна в декларираните в раздел І обстоятелства, водеща до прекратяване изплащането на паричното обезщетение, или когато се удостоверява промяна в личната банкова сметка на правоимащото лице. Отбелязват се обстоятелствата, които са променени спрямо декларираните в раздел І за същото обезщетение, вписва се датата, от която се променя съответното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
Допуска се попълване на данни едновременно в раздел І и раздел ІІ, когато в удостоверението се отбелязват както декларирани обстоятелства, така и обстоятелства, които подлежат на промяна, считано от точно определена дата, отнасящи се за същото обезщетение.
На последния ред се попълва името, фамилията и длъжността на лицето, което представлява осигурителя/дружеството, или името и фамилията на самоосигуряващото се лице. Когато е на хартиен носител, удостоверението се подписва и се поставя печат на осигурителя/дружеството, а за самоосигуряващото се лице се поставя печат, ако има такъв.“
 
§ 31. Приложение № 10 към чл. 9 се изменя така:
 
„Приложение № 10 към чл. 9

 

ПРЕДСТАВЯНЕ
 
КОРЕКЦИЯ
 
ЗАЛИЧАВАНЕ
 

 

 
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ
НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ
ГР. ............................................................................
УДОСТОВЕРЕНИЕ
от ...................................................................................................................... , ЕИК/код по БУЛСТАТ …………………………………….,
                  (наименование на осигурителя)
за данните от заявление-декларация, приложение .............................................................................................  от НПОПДОО
                                        (№ 2, № 2а, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8)
за изплащане на парично обезщетение за: .................................................................................................................................... ,
(бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 1 КСО/за бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 5 КСО/раждане на дете и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по чл. 50, ал. 6 КСО до 15 календарни дни/раждане на дете по чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни/за бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50а КСО/осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст за срок до 365 дни по чл. 53а КСО/осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст по чл. 53а КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни/отглеждане на малко дете по чл. 53 КСО/отглеждане на малко дете по чл. 54 КСО)
считано от …………. 20… г.
на .................................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето)
с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ………....…. в качеството му на .............................................................................................. ,
(майка/баща/баба/дядо/осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст/лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД/съпруг на лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД (настойник/осиновител/ка на дете от 2- до 5-годишна възраст/осиновител, който сам е осиновил дете от 2- до 5-годишна възраст/осиновител на дете до 5-годишна възраст)
адрес за кореспонденция .................................................................................................................................................................. ,
                                               (град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ……………………………….........................……., мобилен телефон .............................................................................................. ,
електронен адрес ............................................................................................................................................................................... ,
за дете ............................................................................................................................................ , родено на ………………. 20…… г.,
                                                              (име, презиме и фамилия на детето)
с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ...............................................................................................................
Когато детето не е с ЕГН – Удостоверение за раждане № .......................................................................... /………… 20……. г.
Майка .................................................................................. , ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
    (име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Баща .................................................................................... , ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
    (име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Децата са близнаци, ………на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
I. Удостоверявам следните обстоятелства:
1.  На лицето е разрешен отпуск по …................ от КТ със Заповед № ...... от ........ 20.... г.
(чл. 163, ал. 1; чл. 163, ал. 6; чл. 163, ал. 7; чл. 163, ал. 8; чл. 163, ал. 9; чл. 163, ал. 10; чл. 163, ал. 11; чл. 163, ал. 12; чл. 164, ал. 1; чл. 164, ал. 3; чл. 164а, ал. 1 и ал. 2; чл. 164б, ал. 1; чл. 164б, ал. 2; чл. 164б, ал. 4; чл. 167, ал. 1; чл. 167, ал. 2; чл. 167, ал. 3; чл. 167, ал. 4; чл. 167, ал. 5)
   за периода от ........... 20..... г. до ............ 20..... г. (включително).
2.  Към деня, от който е разрешен отпускът, лицето е осигурено за общо заболяване и майчинство – да/не, по безсрочно/срочно правоотношение до ........... 20.... г.
3.  Към деня, от който е разрешен отпускът, лицето има/няма 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.
    На ............ 20.... г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж (данните се попълват, когато лицето придобива осигурителния стаж през периода на разрешения отпуск).
4.  Лицето е осигурено с код за вид осигурен съгласно декларация – образец № 1 „Данни за осигуреното лице“
.........................................................................................................................................................................
                           (01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 16; 17; 21; 24; 25; 26; 71; 72; 82; 83; 92; 93; 95)
5.  Брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя – .......................................................................... .
6.  Пореден номер на удостоверение – приложение № 10 – ................................................................................................ .
7.  Считано от …….. 20… г. правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено.
8.  Считано от …….. 20… г. осигуряването на лицето е прекъснато.
9.  Дневно работно време в часове по правоотношението на лицето за месеца, през който е началото на отпуска – ................ часа.
10.  Детето е изписано от лечебното заведение на ....... 20...г. – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на основание чл. 50, ал. 6 КСО на баща.
11.  Детето е предадено за осиновяване на ....... 20... г. – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на основание чл. 50, ал. 6 КСО на осиновител на дете до 5-годишна възраст.
12.  Други обстоятелства ............................................................................................................................................................
13.  Входящ номер и дата на представяне на заявление-декларацията на осигурителя № ..................... от ......... 20..... г.
*14. Личната банкова сметка на лицето за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN ................................................................................................................................... , BIC .......................................
при банка .............................................................................................................................................................................
(наименование)
*Точка 14 се попълва само при първото представяне на удостоверение – приложение № 10.
II. Удостоверявам следните промени в обстоятелствата:
1.  Детето е починало на …………….20…. г. – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО.
    Считано от ……………. 20…… г.
2.  Детето е дадено за осиновяване – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53 и чл. 54 КСО.
3.  Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
4.  Детето е настанено в детско заведение, включително детска ясла – отнася се за обезщетението по чл. 53 КСО.
5.  Детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение – отнася се за обезщетението по чл. 53а КСО.
6.  Осиновяването е прекратено от съда – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
7.  Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за лицата, при които е настанено дете по този ред.
8.  Детето се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
9.  Лицето е лишено от родителски права – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
10.  Родителските права на лицето са ограничени – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
11.  Правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО.
12.  Лицето е започнало упражняване на трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по чл. 4 КСО за общо заболяване и майчинство – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7 КСО, които се изплащат на основание чл. 52 КСО след прекратяване на осигуряването.
13.  Лицето е дало съгласие отпускът за бременност и раждане да се ползва от някое от лицата по чл. 163, ал. 10, 11 или ал. 12 КТ (баща, осиновител на дете до 2-годишна възраст, баба или дядо и съпруг на лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД) – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5 и чл. 50, ал. 7 КСО.
14.  Лицето е дало съгласие отпускът за бременност и раждане да се ползва от някое от лицата по чл. 163, ал. 10 или ал. 11 КТ (баща, осиновител на дете до 2-годишна възраст, баба или дядо) – отнася се за обезщетенията по чл. 50а КСО.
15.  Лицето е дало съгласие детето му да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ (баща, баба или дядо) – отнася се за обезщетенията по чл. 53 и чл. 54 КСО.
16.  Правоотношението/осигуряването на майката/осиновителката/лицето, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД, е прекратено – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 7 и чл. 53 КСО.
17.  Правоотношението/осигуряването на осиновителката е прекратено – отнася се за обезщетението по чл. 53а КСО, когато осиновител при пълно осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст получава обезщетение след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни.
18.  Настойничеството е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50а, чл. 53 и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
19.  Настаняването на детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето e прекратено съгласно съдебно решение/заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 7 и чл. 53 КСО за лицата, при които е настанено дете по този ред.
20.  Бракът с майката/осиновителката на детето е прекратен – отнася се за обезщетението по чл. 50, ал. 6 КСО.
21.  Бащата на детето не живее в едно домакинство с майката на детето – отнася се за обезщетението по чл. 50, ал. 6 КСО, което се изплаща на баща.
22.  Отпускът на лицето на основание чл. ..... КТ е прекратен – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 53 и чл. 53а КСО.
23.  Други обстоятелства ............................................................................................................................................................
24.  Входящ номер и дата на представяне на осигурителя на заявление-декларацията с данни за промяна на обстоятелствата, свързани с изплащане на паричното обезщетение – № ................ от .............. 20....... г.
25.  Личната банкова сметка на лицето за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:
IBAN .................................................................................................................................... , BIC .......................................
при банка ..............................................................................................................................................................................
(наименование)
 Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок до 3 работни дни от представяне от лицето на ново заявление-декларация с данни за промяна в обстоятелствата, свързани с изплащането на паричното обезщетение, както и при промяна в ползването/прекратяването на законоустановения отпуск и/или прекратяване на правоотношението/осигуряването на лицето, се задължавам да подам ново удостоверение. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ………...………...................……       ............................………...........................………….
гр. (с.) ……...................………………       (име, фамилия, длъжност, подпис и печат)
Указания
за попълване на удостоверение – приложение № 10 към чл. 9, от осигурител относно правото на парично обезщетение при бременност и раждане, отглеждане на малко дете и осиновяване на дете от 2- до  5-годишна възраст по заявление-декларация
Удостоверението се представя за всяко заявление-декларация – при бременност и раждане, отглеждане на малко дете и осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, представено на осигурителя от осигуреното лице. Удостоверението не се представя от лица, придобили право за получаване на парично обезщетение, за периодите след приключване на производство по ликвидация или прекратяване на осигурителя.
Когато към деня, от който е разрешен отпускът, лицето е осигурено по повече от едно правоотношение/основание за осигуряване при един осигурител, се попълват и представят отделни удостоверения за всяко от правоотношенията/основанията за осигуряване с изключение на случаите по чл. 53 и 54 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
Удостоверението се попълва и представя от осигурителите – за осигурените при тях лица, за изплащане на парични обезщетения от държавното обществено осигуряване.
Навсякъде в удостоверението датите се попълват от ляво надясно в две позиции за ден, две позиции за месец и четири позиции за година.
При попълване на удостоверението се отбелязва съответният код – „Представяне“, „Корекция“ или „Заличаване“.
Корекция на представено удостоверение се извършва, като се попълва удостоверение с коректните данни и се отбелязва код „Корекция“.
Не се коригират: ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер на лицето, издаден от Националната агенция за приходите, ЕИК/код по БУЛСТАТ, началната дата за изплащане, вид и основание на обезщетението, за което се отнасят данните в удостоверението, брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя и пореден номер на удостоверението. При необходимост от корекции на посочените данни удостоверението се заличава, след което се попълва и представя ново удостоверение с коректни данни.
Заличаване на представено удостоверение се извършва, като се отбелязва код „Заличаване“ и се попълват: ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ Служебен номер на лицето, издаден от Националната агенция за приходите, ЕИК/код по БУЛСТАТ, началната дата за изплащане, вид и основание на обезщетението, брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя и пореден номер на удостоверението.
Раздел І. „Удостоверявам следните обстоятелства“ се попълва, когато с удостоверението се иска изплащане на парично обезщетение въз основа на заявление-декларация, по следния начин:
1. На лицето е разрешен отпуск по …................. от КТ със заповед № ............. от ........ 20.... г.
(чл. 163, ал. 1; чл. 163, ал. 6; чл. 163, ал. 7; чл. 163, ал. 8; чл. 163, ал. 9; чл. 163, ал. 10; чл. 163, ал. 11; чл. 163, ал. 12; чл. 164, ал. 1; чл. 164, ал. 3; чл. 164а, ал. 1 и ал. 2; чл. 164б, ал. 1; чл. 164б, ал. 2; чл. 164б, ал. 4; чл. 167, ал. 1; чл. 167, ал. 2; чл. 167, ал. 3; чл. 167, ал. 4; чл. 167, ал. 5)
за периода от ........... 20..... г. до ............ 20..... г. (включително).
Забележка. Когато към датата, считано от която се иска изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено, в т. 1 се попълват данни само „за периода от .....20...г. до .....20...г.“ за изплащане на обезщетение на основание чл. 52 КСО.
2. „Към деня, от който е разрешен отпускът, лицето е осигурено за общо заболяване и майчинство – да/не, по безсрочно/срочно правоотношение до ........20...... г.“ – отбелязва се дали лицето е осигурено за съответния риск. Ако е отбелязано, че правоотношението е срочно, се попълва датата, на която изтича срокът на договора. Ако е отбелязано, че лицето не е осигурено, се попълва и дата в т. 7 или в т. 8.
3. „Към деня, от който е разрешен отпускът, лицето има/няма 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство“.
„На ........ 20.... г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж“ – ако е отбелязано, че лицето няма изискуемия осигурителен стаж към деня, от който е разрешен отпускът, се попълва датата, на която го придобива, когато тази дата е през периода на разрешения отпуск, т.е. последният ден, с който се придобива необходимият осигурителен стаж.
4. „Лицето е осигурено с код за вид осигурен съгласно декларация – образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ – в две позиции се попълва кодът за „Вид осигурен“ към деня, от който е разрешен отпускът, попълнен в декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ към Наредба № Н-8 на министъра на финансите от 29 декември 2005 г.
Забележка. Когато към деня, от който е разрешен отпускът, осигуряването е прекратено или прекъснато, се попълва кодът за „Вид осигурен“ за последния по време период, през който лицето е било осигурено.
5. „Брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя“ – в две позиции се попълва броят на правоотношенията или основанията, по които лицето е осигурено при един осигурител (същият ЕИК/код по БУЛСТАТ) към деня, от който е разрешен отпускът.
6. „Пореден номер на удостоверение, приложение № 10“ – в две позиции се попълва поредният номер на удостоверението в зависимост от броя на правоотношенията/основанията за осигуряване, посочени в т. 6.
7. „Считано от ....... 20 ... г. правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено“ – попълва се, ако правоотношението или осигуряването е прекратено, независимо дали рискът е настъпил преди или след прекратяването. Датата, от която е прекратено правоотношението или осигуряването, е календарният ден непосредствено след последния календарен ден, през който лицето е осигурено.
8. „Считано от ....... 20 ... г. осигуряването на лицето е прекъснато“ – попълва се, ако правоотношението не е прекратено, но осигуряването е прекъснато и не е възобновено преди деня на настъпването на риска. Датата, от която е прекъснато осигуряването, е календарният ден, непосредствено след последния календарен ден, през който лицето е осигурено. Осигуряването се прекъсва при самоотлъчка, ползване на неплатен отпуск, който не се зачита за осигурителен стаж, работа през определени дни в месеца, както и през периодите, които не се зачитат за осигурителен стаж, независимо че дейността по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 КСО не е прекратена.
12. Други обстоятелства.
Забележка. Ако лицето работи при сумирано изчисляване на работното време, при работа на смени по часов график и при работа на дневен сменен график, за обезщетенията по чл. 50, ал. 6 КСО в т. 12 се попълва броят на работните дни/работните часове от графика през периода на отпуска с право на обезщетение, а когато периодът на отпуска обхваща дни от различни календарни месеци, броят на работните дни/работните часове се попълва поотделно за всеки месец. Когато правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено през периода на отпуска, се попълва само броят на работните дни/работните часове от графика до датата на прекратяването.
13. „Входящ номер и дата на представяне на заявление-декларацията на осигурителя ............/............. 20... г.“ – попълва се входящият номер – при ляво подравняване, и датата, на която заявление-декларацията е представена от лицето на осигурителя.
Раздел II. „Удостоверявам следните промени в обстоятелствата“ се попълва, когато се удостоверява промяна в декларираните в раздел І обстоятелства, водеща до прекратяване изплащането на паричното обезщетение, или когато се удостоверява промяна в личната банкова сметка на правоимащото лице. Отбелязват се обстоятелствата, които са променени спрямо декларираните в раздел І за същото обезщетение, вписва се датата, от която се променя съответното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
Допуска се попълване на данни едновременно в раздел І и раздел ІІ, когато в съответното заявление-декларация, представено от осигуреното лице пред осигурителя, са отбелязани както декларирани обстоятелства, така и обстоятелства, които подлежат на промяна, отнасящи се за същото обезщетение, считано от точно определена дата.
На последния ред се попълва името, фамилията и длъжността на лицето, което представлява осигурителя. Когато е на хартиен носител, удостоверението се подписва и се поставя печат на осигурителя.“
 
§ 32. Приложение № 11 към чл. 11, ал. 2 се изменя така:
 
„Приложение № 11 към чл. 11, ал. 2

 

ПРЕДСТАВЯНЕ
 
КОРЕКЦИЯ
 
ЗАЛИЧАВАНЕ
 

 

 
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ
НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ
ГР. ………………………………………
УДОСТОВЕРЕНИЕ
от .....................................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер .................................................................................................................................................... ,
адрес за кореспонденция ............................................................................................................................................................. ,
(град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ………………………………….............................…., мобилен телефон .......................................................................................... ,
електронен адрес ............................................................................................................................................................................... ,
осигурен като самоосигуряващо се лице ........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(посочва се дейността като самоосигуряващо се лице – регистриран като: упражняващ свободна професия, занаятчийска дейност; едноличен търговец; собственик на търговско дружество; съдружник в търговско дружество; физическо лице – член на неперсонифицирано дружество; регистриран земеделски стопанин; тютюнопроизводител; лице по чл. 4, ал. 9 КСО)
чрез .................................................................................................................. , ЕИК/код по БУЛСТАТ ………………..……………………
                   (наименование на дружеството)
Моля в качеството ми на .................................................................................................................................................................
(майка/баща/баба/дядо/осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст/лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД/съпруг на лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД/настойник/осиновител/ка на дете от 2- до 5-годишна възраст/осиновител, който сам е осиновил дете от 2- до 5-годишна възраст/осиновител на дете до 5-годишна възраст)
да ми бъде изплащано парично обезщетение за ............................................................................................................................
(бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 1 КСО/бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 5 КСО /раждане на дете и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по чл. 50, ал. 6 КСО до 15 календарни дни/раждане на дете по чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни/бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50а КСО/осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст за срок до 365 дни по чл. 53а КСО/осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст по чл. 53а КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни/отглеждане на малко дете по чл. 53 КСО/отглеждане на малко дете по чл. 54 КСО)
считано от ……………. 20… г.
за дете .......................................................................................................................................... , родено на …………………… 20…. г.
                                   (име, презиме и фамилия на детето)
с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ...............................................................................................................
Когато детето не е с ЕГН – Удостоверение за раждане № .......................................................................... /………… 20……. г.
Майка .................................................................................. , ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
    (име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Баща .................................................................................... , ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
    (име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Децата са близнаци, ………на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
I. Удостоверявам следните обстоятелства:
1.  Към датата, от която искам да ми бъде изплащано обезщетението, съм осигурен/а за общо заболяване и майчинство – да/не, като самоосигуряващо се лице с безсрочна/срочна регистрация до ................ 20.... г.
2.  Към датата, от която искам да ми бъде изплащано обезщетението, имам/нямам 12 месеца осигурителен стаж като осигурен/а за общо заболяване и майчинство.
  На ......................... 20.... г. придобивам изискуемия осигурителен стаж (данните се попълват, когато осигурителният стаж се придобива през периода, за който се иска изплащане на обезщетение).
3.  Код за вид осигурен съгласно декларация – образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ – .......................................
(12; 13; 96)
4.  Считано от ............. 20.... г. осигуряването ми е прекъснато/прекратено – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО.
5.  Детето е живо – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО.
6.  Детето не е дадено за осиновяване – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53 и чл. 54 КСО.
7.  Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
8.  Детето не е настанено в детско заведение, включително детска ясла – отнася се само за обезщетението по чл. 53 КСО.
9.  Детето не посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение – отнася се само за обезщетението по чл. 53а КСО.
10.  Осиновяването не е прекратено от съда – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
11.  Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за лицата, при които е настанено дете по този ред.
12.  Детето не се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
13.  Не съм лишен/а от родителски права – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
14.  Родителските ми права не са ограничени – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
15.  През периода на ....................................................................................................
(бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 1 КСО/бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 5 КСО; раждане на дете и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по чл. 50, ал. 6 КСО до 15 календарни дни/раждане на дете по чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни/осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст за срок до 365 дни по чл. 53а КСО/осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст по чл. 53а КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни/отглеждане на малко дете по чл. 53 КСО)
не продължавам да упражнявам трудова дейност като самоосигуряващо се лице.
16.  През периода на бременност и раждане продължавам да упражнявам трудова дейност като самоосигуряващо се лице – отнася се само за обезщетението по чл. 50а КСО.
17.  През периода на отглеждане на детето продължавам да упражнявам трудова дейност като самоосигуряващо се лице – отнася се за обезщетението по чл. 54 КСО.
18.  Не съм дал/а съгласие отпускът за бременност и раждане да се ползва от някое от лицата по чл. 163, ал. 10, 11 или 12 КТ (баща, осиновител на дете до 2-годишна възраст, баба или дядо и съпруг на лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД) – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5 и чл. 50, ал. 7 КСО.
19.  Не съм дал/а съгласие отпускът за бременност и раждане да се ползва от някое от лицата по чл. 163, ал. 10 или 11 КТ (баща, осиновител на дете до 2-годишна възраст, баба или дядо) – отнася се за обезщетенията по чл. 50а КСО.
20.  Не съм дал/а съгласие детето ми да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ (баща, баба или дядо) – отнася се за обезщетенията по чл. 53 и чл. 54 КСО.
21.  Правоотношението/осигуряването на майката/осиновителката/лицето, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД не е прекратено – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 7 и чл. 53 КСО.
22.  Правоотношението/осигуряването на осиновителката не е прекратено – отнася се за обезщетенията по чл. 53а КСО, когато осиновител при пълно осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст получава обезщетение след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни.
23.  Назначен/а съм за настойник съгласно акт на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице за периода от ........ 20..... г. до ......... 20..... г. – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50а; чл. 53 и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
24.  През периода от ......... 20.... г. до ......... 20..... г. майката/осиновителката на детето не може да се грижи за него поради тежко заболяване съгласно протокол на ЛКК – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 53 и чл. 53а КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
25.  Майката/осиновителката е починала на ......... 20..... г. и/или бащата/осиновителят на детето е починал на ......... 20.... г., съгласно препис-извлечение от акта/актовете за смърт – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
26.  Датата на влизане в сила на съдебното решение за осиновяване е ......... 20.... г. – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
27.  Датата на предаване на детето за осиновяване съгласно издадения акт е ......... 20.... г. – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
28.  Съгласно съдебно решение/заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ детето е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето за периода от ..... 20... г. до ........ 20.... г. – отнася се за обезщетението по чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 7 и чл. 53 КСО за лицата, при които е настанено дете по този ред.
29.  Детето е изписано от лечебното заведение на ......... 20.... г. – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на основание чл. 50, ал. 6 КСО на баща.
30.  С майката/осиновителката на детето се намирам в брак – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на основание чл. 50, ал. 6 КСО.
31.  Живея в едно домакинство с майката и съм припознал детето – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на основание чл. 50, ал. 6 КСО на баща.
32.  Други обстоятелства.......................................................... считано от ......... 20..... г.
*33. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN ............................................................................ , BIC .......................................
при банка ....................................................................................
(наименование)
*Точка 33 се попълва само при първото представяне на удостоверение – приложение № 11.
II. Удостоверявам следните промени в обстоятелствата:
1.  Детето е починало на ……………. 20…. г. – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО.
   Считано от …………….20……г.:
2.  Детето е дадено за осиновяване – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53 и чл. 54 КСО.
3.  Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
4.  Детето е настанено в детско заведение, включително детска ясла – отнася се само за обезщетението по чл. 53 КСО.
5.  Детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение – отнася се само за обезщетението по чл. 53а КСО.
6.  Осиновяването е прекратено от съда – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
7.  Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за лицата, при които е настанено дете по този ред.
8.  Детето се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
9.  Лишен/а съм от родителски права – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
10.  Родителските ми права са ограничени – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
11.  През периода на ...................................................................................................................................................................
(бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 1 КСО/бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 5 КСО/раждане на дете и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по чл. 50, ал. 6 КСО до 15 календарни дни/раждане на дете по чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни/осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст за срок до 365 дни по чл. 53а КСО/осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст по чл. 53а КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни/отглеждане на малко дете по чл. 53 КСО)
продължавам да упражнявам трудова дейност като самоосигуряващо се лице.
12.  Прекъснал/а/прекратил/а съм упражняването на трудова дейност като самоосигуряващо се лице по чл. 4, ал. 3 КСО – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а ; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО.
13.  Започнал/а съм упражняване на трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване за общо заболяване и майчинство по чл. 4 КСО – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6 и чл. 50, ал. 7 КСО, които се изплащат на основание чл. 52 КСО след прекратяване на осигуряването.
14.  Дал/а съм съгласие отпускът за бременност и раждане да се ползва от някое от лицата по чл. 163, ал. 10, 11 или 12 КТ (баща, осиновител на дете до 2-годишна възраст, баба или дядо и съпруг на лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД) – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5 и чл. 50, ал. 7 КСО.
15.  Дал/а съм съгласие отпускът за бременност и раждане да се ползва от някое от лицата по чл. 163, ал. 10 или 11 КТ (баща, осиновител на дете до 2-годишна възраст, баба или дядо) – отнася се за обезщетението по чл. 50а КСО.
16.  Дал/а съм съгласие детето ми да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ (баща, баба или дядо) – отнася се за обезщетенията по чл. 53 и чл. 54 КСО.
17.  Правоотношението/осигуряването на майката/осиновителката/лицето, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД е прекратено – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 7 и чл. 53 КСО.
18.  Правоотношението/осигуряването на осиновителката е прекратено – отнася се за обезщетението по чл. 53а КСО, когато осиновител при пълно осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст получава обезщетение след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни.
19.  Настойничеството ми е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50а ; чл. 53 и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
20.  Настаняването на детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето e прекратено съгласно съдебно решение/заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 7 и чл. 53 КСО за лицата, при които е настанено дете по този ред.
21.  Бракът с майката/осиновителката на детето ми е прекратен – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на основание чл. 50, ал. 6 КСО.
22.  Не живея в едно домакинство с майката на детето – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на основание чл. 50, ал. 6 КСО на баща.
23.  Други обстоятелства ..................................................................................................................
24.  Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:
IBAN ............................................................................... , BIC .......................................
при банка .......................................................................................................................
(наименование)
 Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок до 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново удостоверение. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ………...………...................……       ............................………...........................………….
гр. (с.) ……...................………………       (име, фамилия, длъжност, подпис и печат)
Указания
за попълване на удостоверение – приложение № 11 към чл. 11, ал. 2, от самоосигуряващо се лице относно правото на парично обезщетение при бременност и раждане, отглеждане на малко дете и осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст
Удостоверението се представя за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане, отглеждане на малко дете и осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст от самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) – лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, които са избрали да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство, за изплащане на парични обезщетения от държавното обществено осигуряване. Удостоверението се представя и за лицата по чл. 4, ал. 9 КСО.
Навсякъде в удостоверението датите се попълват от ляво надясно в две позиции за ден, две позиции за месец и четири позиции за година.
При попълване на удостоверението се отбелязва съответният код – „Представяне“, „Корекция“ или „Заличаване“.
Корекция на представено удостоверение се извършва, като се попълва удостоверение с коректните данни и се отбелязва код „Корекция“.
Не се коригират: ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер на лицето, издаден от Националната агенция за приходите, ЕИК/код по БУЛСТАТ, началната дата за изплащане, вид и основание на обезщетението, за което се отнасят данните в удостоверението. При необходимост от корекции на посочените данни удостоверението се заличава, след което се попълва и представя ново удостоверение с коректни данни.
Заличаване на представено удостоверение се извършва, като се отбелязва код „Заличаване“ и се попълват: ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер на лицето, издаден от Националната агенция за приходите, ЕИК/код по БУЛСТАТ, началната дата за изплащане, вид и основание на обезщетението.
Раздел І. „Удостоверявам следните обстоятелства“ се попълва, когато с удостоверението се иска изплащане на парично обезщетение, по следния начин:
1. „Към датата, от която искам да ми бъде изплащано обезщетението съм осигурен/а за общо заболяване и майчинство – да/не, като самоосигуряващо се лице с безсрочна/срочна регистрация до .................... 20... г.“ – отбелязва се дали самоосигуряващото се лице е осигурено за съответния риск. Ако е отбелязано, че регистрацията му като самоосигуряващо се лице е срочна, се попълва датата, на която изтича срокът на регистрацията. Ако е отбелязано, че лицето не е осигурено, се попълва и дата в т. 4.
2. „Към датата, от която искам да ми бъде изплащано обезщетението, имам/нямам 12 месеца осигурителен стаж като осигурен/а за общо заболяване и майчинство.“
„На ........ 20.... г. придобивам изискуемия осигурителен стаж“ – ако е отбелязано, че самоосигуряващото се лице няма изискуемия осигурителен стаж към деня, от който се иска изплащане на парично обезщетение, се попълва датата, на която го придобива, когато тази дата е през периода на исканото обезщетение, т.е. последният ден, с който се придобива необходимият осигурителен стаж.
3. „Код за вид осигурен съгласно декларация – образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ – … в две позиции се попълва кодът за „Вид осигурен“ към деня, от който се иска изплащане на парично обезщетение, попълнен в декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ към Наредба № Н-8 на министъра на финансите от 29 декември 2005 г.
Забележка. Когато към деня, от който се иска изплащане на парично обезщетение осигуряването е прекратено или прекъснато, се попълва кодът за „Вид осигурен“ за последния по време период, през който лицето е било осигурено.
4. „Считано от .................... 20..... г.“ осигуряването ми е прекъснато/прекратено – попълва се, ако осигуряването е прекъснато/прекратено, независимо дали рискът е настъпил преди или след прекъсването/прекратяването. Датата, от която осигуряването е прекъснато/прекратено, е календарният ден непосредствено след последния календарен ден, през който лицето е осигурено.
Раздел II. „Удостоверявам следните промени в обстоятелствата“ се попълва, когато се удостоверява промяна в декларираните в раздел І обстоятелства, водеща до прекратяване изплащането на паричното обезщетение, или когато се удостоверява промяна в личната банкова сметка на самоосигуряващото се лице. Отбелязват се обстоятелствата, които са променени спрямо декларираните в  раздел І за същото обезщетение, вписва се датата, от която се променя съответното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
Допуска се попълване на данни едновременно в раздел І и раздел ІІ, когато в удостоверението се отбелязват както декларирани обстоятелства, така и обстоятелства, които подлежат на промяна, отнасящи се за същото обезщетение, считано от точно определена дата.
На последния ред се попълва името и фамилията на самоосигуряващото се лице. Когато е на хартиен носител, удостоверението се подписва и се поставя печат на самоосигуряващото се лице, ако има такъв.“
 
§ 33. Приложение № 12 към чл. 16, ал. 1 се изменя така:
 
„Приложение № 12 към чл. 16, ал. 1
Вх. № в ТП на НОИ …………/……… 20… г.
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ
НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ГР. .....................................................................................................
ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО
от ........................................................................................................................................................................,
(наименование на осигурителя/дружеството/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)
ЕИК/код по БУЛСТАТ на осигурителя/дружеството/самоосигуряващия се .......................................................................... ,
адрес за кореспонденция ...................................................................................................................................... ,
                                  (град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон …………………...........................……………………., мобилен телефон ......................................................................,
електронен адрес .................................................................................................................................................. ,
представляван от:
1. ......................................................................................................................................................................... ,
(име, презиме, фамилия и качество, в което представлява осигурителя/дружеството)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ………., ЛК № ………….., издадена на ........ 20… г. от ...............................................................
2. ......................................................................................................................................................................... ,
(име, презиме, фамилия и качество, в което представлява осигурителя/дружеството)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ……………., ЛК № …….., издадена на ........ 20… г. от ...............................................................
3. .......................................................................................................................................................................... ,
(име, презиме, фамилия и качество, в което представлява осигурителя/дружеството)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ……………., ЛК № …….., издадена на ........ 20… г. от ...............................................................
На основание чл. 16, ал. 1 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване Ви представям следните документи:
Документи на хартиен носител:
1.  Брой удостоверения – приложение № 9 – …
2.  Брой удостоверения – приложение № 10 – …
3.  Брой удостоверения – приложение № 11 – …
Документи на електронен носител:
1.  Брой записи на удостоверения – приложение № 9 – …
2.  Брой записи на удостоверения – приложение № 10 – …
3.  Брой записи на удостоверения – приложение № 11 – …
Упълномощавам настоящите документи да представи:
............................................................................................................................................................................,
                           (име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ……………., ЛК № …….., издадена на ........ 20… г. от ...............................................................
Дата ………….……....                                                            Подпис/и на представляващия/те осигурителя/
гр. (с.) ………………..                                                            дружеството/самоосигуряващото се лице:
                                                                                                   1. ………………...................................…………
                                                                                                   2. ………………...................................…………
                                                                                                   3. ………………...................................…………
                                                                                                  (печат на осигурителя/дружеството)“ 
 
§ 34. Приложение № 13 към чл. 19, ал. 1 се изменя така:
 
„Приложение № 13 към чл. 19, ал. 1
Вх. № в ТП на НОИ …………/……… 20… г.
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ
НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ГР. .....................................................................................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
за упълномощаване и оттегляне на упълномощаването за представяне на документи по електронен път в НОИ с квалифициран електронен подпис на упълномощено лице
от ............................................................................................................................................................................,
(наименование на осигурителя/дружеството/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)
с ЕИК/код по БУЛСТАТ/ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ................................................................................................ ,
адрес за кореспонденция .........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... ,
(град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ………………………………………....................................., мобилен телефон ..............................................................,
електронен адрес ....................................................................................................................................................,
представляван от .....................................................................................................................................................
                            (име, презиме, фамилия и качество, в което представлява осигурителя/дружеството)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ……………., ЛК № …….., издадена на ........ 20… г. от ...............................................................
° Упълномощавам
° Оттеглям упълномощаването на
(може да се посочи само една от предложените възможности)
................................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия или наименование на титуляря на КЕП)
с ЕИК/код по БУЛСТАТ/ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ................................................................................................
чрез .......................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето, посочено като автор в удостоверението на КЕП)
да ползва електронните услуги, предоставени от НОИ, да подписва и да представя с КЕП документите по чл. 14, ал. 1 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване от мое име.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
При оттегляне на упълномощаването се задължавам да представя в съответното ТП на НОИ ново заявление не по-късно от 3 работни дни преди датата на оттеглянето.
Упълномощавам настоящото заявление да представи:
...............................................................................................................................................................................,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ……………., ЛК № …….., издадена на ........ 20… г. от ...............................................................
Дата ………...………...................……       ...........................................………...........................………….
гр. (с.) ……...................………………       (име, фамилия, подпис и печат на упълномощителя)“
 
§ 35. В приложение № 14 към чл. 21, ал. 1 се правят следните допълнения:
 
1. Навсякъде след думите „ЕГН/“ се добавя „ЛН/“.
2. В титулната част се правят следните допълнения:
a) след думите „ЕИК/“ се добавя „код по БУЛСТАТ/“;
б) след думите „електронен адрес“ се добавя:

 

*
от осигурителна каса ..............................................................................................................................................
(наименование на осигурителната каса)
Код по БУЛСТАТ на осигурителната каса .................................................................................................................
за ...............................................................................................................................................................................
(наименование на осигурителя, име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)
ЕИК/код по БУЛСТАТ/ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ...................................................................................... ,
адрес за кореспонденция .................................................................................................................. ,
телефон ……………………………….......................…, мобилен телефон .......................................,
електронен адрес ..................................................................................................................

*Попълва се, когато данните се представят от осигурителна каса.“
 
§ 36. Приложение № 15 към чл. 24 се изменя така:
 
„Приложение № 15 към чл. 24
Вх. № в ТП на НОИ …………/……… 20… г.
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ
НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ГР. .....................................................................................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
за изплащане на парични обезщетения при ликвидация или прекратяване на осигурителя или при прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда
от ....................................................................................................................................................................... ,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ............................................................................................................................ ,
адрес за кореспонденция ..................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ ,
(град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ......................………………………………………., мобилен телефон ....................................................................,
електронен адрес .......................................................................................................................................... ,
осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице .................................................................................
....................................................................................................................................................................... ,
(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)
ЕИК/код по БУЛСТАТ.......................................................................................................................................
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
Моля да ми бъде отпуснато парично обезщетение за .................................................................................
....................................................................................................................................................................... ,
(временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане, отглеждане на малко дете и осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст)
считано от ………..20…. г.
Прилагам следните документи:
1.  Документ за самоличност (за справка).
2.  Болничен лист.
3.  Декларация за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и трудоустрояване по болнични листове – приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 НПОПДОО.
4.  Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и 5 КСО за остатъка до 410 календарни дни – приложение № 2 към чл. 4, т. 1 НПОПДОО.
5.  Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50а КСО за остатъка до 410 календарни дни – приложение № 2а към чл. 4, т. 1 НПОПДОО.
6.  Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст на основание чл. 50, ал. 6 КСО до 15 календарни дни – приложение № 3 към чл. 4, т. 2 НПОПДОО.
7.  Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни – приложение № 4 към чл. 4, т. 3 НПОПДОО.
8.  Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете 2- до 5-годишна възраст за срок до 365 дни на основание чл. 53а КСО – приложение № 5 към чл. 4, т. 4 НПОПДОО.
9.  Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете 2- до 5-годишна възраст на основание чл. 53а КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни – приложение № 6 към чл. 4, т. 5 НПОПДОО.
10.   Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 КСО – приложение № 7 към чл. 4, т. 6 НПОПДОО.
11.   Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 54 КСО – приложение № 8 към чл. 4, т. 6 НПОПДОО.
12.   Акт за прекратяване на правоотношението.
13.   Документ за заверен трудов, служебен и осигурителен стаж.
14.   Други ......................................................................................................................................................
 Забележки: 1.  С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.
2. Приложение № 2а се прилага след 1 юни 2017 г.
 
Данни за упълномощеното лице, което представя заявлението:
................................................................................................................................................................................ ,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ……………., ЛК № …….., издадена на ........ 20… г. от ........................................................
Дата ………...………...................……                                    Подпис на лицето, което
гр. (с.) ……...................………………                                     иска паричното обезщетение: ........................………“
 
§ 37. В приложение № 16 към чл. 25 навсякъде след думите „ЕГН/“ се добавя „ЛН/“.
 
§ 38. В приложение № 17 към чл. 26 се правят следните допълнения:
1. Навсякъде след думите „ЕГН/“ се добавя „ЛН/“.
2. В т. 2 на раздел „Прилагам следните документи“ след думите „(представя се поне от един от наследниците“ се добавя „– за справка“.
 
§ 39. В приложение № 18 към чл. 27 се правят следните допълнения:
1. Навсякъде след думите „ЕГН/“ се добавя „ЛН/“.
2. В т. 2 на раздел „Прилагам следните документи“ след думите „(представя се поне от един от наследниците“ се добавя „– за справка“.
 
§ 40. Приложение № 19 към чл. 44, ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 19 към чл. 44, ал. 3
Вх. № в ТП на НОИ …………/……… 20… г.
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ
НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ГР. .....................................................................................................
ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО
от ...............................................................................................................................................................................,
(наименование на осигурителя/дружеството/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)
ЕИК/код по БУЛСТАТ на осигурителя/дружеството/самоосигуряващия се ....................................................................... ,
адрес за кореспонденция ............................................................................................................................................,
                            (град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ………………......................………………………., мобилен телефон .................................................................................,
електронен адрес ..................................................................................................................................................... ,
представляван от:
1. ............................................................................................................................................................................ ,
(име, презиме, фамилия и качество, в което представлява осигурителя/дружеството)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ……………., ЛК № …….., издадена на ........ 20… г. от ........................................................
2. ............................................................................................................................................................................,
(име, презиме, фамилия и качество, в което представлява осигурителя/дружеството)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ……………., ЛК № …….., издадена на ........ 20… г. от .........................................................
3. ............................................................................................................................................................................ ,
(име, презиме, фамилия и качество, в което представлява осигурителя/дружеството)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ……………., ЛК № …….., издадена на ........ 20… г. от .........................................................
На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване и чл. 27 от Регламент на Съвета (ЕО) № 987/2009 Ви представям следните документи на хартиен носител:
1. Оригинални медицински документи, издадени по законодателството на .....................................................  – .... броя.
                                                                                                                                           (посочва се държавата)
2. Удостоверения приложение № 9 – ............................................................................................................................... броя.
3. Други – .................................................................................................................................................................  – …… броя.
Упълномощавам настоящите документи да представи:
.................................................................................................................................................................................... ,
                                        (име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ……………., ЛК № …….., издадена на ........ 20… г. от ...............................................................
Дата ……………….....                                                            Подпис/и на представляващия/те осигурителя/
гр. (с.) ………………..                                                            дружеството/самоосигуряващото се лице:
                                                                                                   1. ………………...................................…………
                                                                                                   2. ……………….....................................……
                                                                                                   3. ……………….....................................………
                                                                                                      (печат на осигурителя/дружеството)“
 
§ 41. Приложение № 20 към § 1, ал. 2 от допълнителните разпоредби се изменя така:
 
„Приложение № 20 към § 1, ал. 2 от ДР
Вх. № в ТП на НОИ …………/……… 20… г.
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ
НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ГР. .....................................................................................................
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за промяна на „съответното ТП на НОИ“
от ........................................................................................................................................................................,
(наименование на осигурителя)
регистриран в ТП на НОИ – ..................................................................................................................................,
ЕИК/код по БУЛСТАТ на осигурителя ..................................................................................................................... ,
адрес за кореспонденция ..................................................................................................................................... ,
                                    (град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл., ет., ап.),
телефон ………....................………………………………., мобилен телефон ........................................................................... ,
електронен адрес .................................................................................................................................................. ,
представляван от:
1. .........................................................................................................................................................................,
(име, презиме, фамилия и качество, в което представлява осигурителя/дружеството)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ……………., ЛК № …….., издадена на ........ 20… г. от ......................................................
2. ........................................................................................................................................................................,
(име, презиме, фамилия и качество, в което представлява осигурителя/дружеството)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ……………., ЛК № …….., издадена на ........ 20… г. от .......................................................
3. .........................................................................................................................................................................,
(име, презиме, фамилия и качество, в което представлява осигурителя/дружеството)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ……………., ЛК № …….., издадена на ........ 20… г. от .......................................................
Декларирам, че за обособената дейност .............................................................................................................,
                                                (наименование на обособената дейност)
която се извършва на територията на ………………………, с адрес ..................................................................................,
(град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)
ще представям документи за изплащане на паричните обезщетения от държавното обществено осигуряване на осигурените лица в ТП на НОИ – ...............................................................................................................................................................................
Упълномощавам заявление-декларацията да представи:
..............................................................................................................................................................................,
                             (име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ……………., ЛК № …….., издадена на ........ 20… г. от .......................................................
Дата …………....…….                                                            Подпис/и на представляващия/те осигурителя:
гр. (с.) ………………..                                                               1. ……………….....................................………
                                                                                                   2. ……………….....................................………
                                                                                                   3. ……………….....................................………
                                                                                                         (печат на осигурителя)“
Заключителна разпоредба
 
§ 42. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2017 г. с изключение на:
1. Параграфи 11 и 36.
2. Параграфи 2, 21 – 35 и 37 – 41, които влизат в сила от 1 юни 2017 г.
 
Министър-председател:  Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков

източник: 
dv.parliament.bg

БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

Решени практически казуси за всеки ТРЗ служител

Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Решени практически казуси за всеки ТРЗ служител"!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

x