Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Споразумение за прилагане на Спогодбата за социална сигурност между България и Тунис

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 3 от 05 януари 2018 г. на Държавен вестник е обнародвано:

  Административно споразумение за прилагането на Спогодбата за социална сигурност между Република България и  Тунизийската република
  (Одобрено с Решение № 577 от 5 октомври 2017 г. на Министерския съвет. В сила от датата на влизане в сила на спогодбата – 1 май 2017 г.)

  В съответствие с ал. 1 на чл. 17 от Спогодбата за социална сигурност между Република България и Тунизийската република, подписана на 1 октомври 2015 г. в Тунис (наричана по-долу за краткост „Спогодбата“), компетентните органи на Договарящите страни се споразумяха за следното:

  ЧАСТ I
  Общи разпоредби
  Член 1
  Определения

  Термините, използвани в настоящото Административно споразумение, имат същото значение като в Спогодбата.

  Член 2
  Институции и Компетентни институции
   

  1. Институциите и Компетентните институции, посочени в ал. 2 на чл. 17 от Спогодбата, са:
  (a) за България:
  (i) Националният осигурителен институт (НОИ) – във връзка с пенсиите, посочени в ал. 1 (a) на чл. 2 от Спогодбата;
  (ii) Националната агенция за приходите (НАП) – във връзка с разпоредбите на  Част II от Спогодбата;
  (б) за Тунис:
  (i) Националният социалноосигурителен фонд във връзка с пенсии за инвалидност, пенсии за прослужено време и старост и наследствените пенсии, в частния сектор, посочени в ал. 1 (б) на чл. 2 от Спогодбата;
  (ii) Националният пенсионен и взаимоспомагателен фонд във връзка с държавните служители (публичен сектор) за обезщетенията, посочени в ал. 1 (б) на чл. 2 от Спогодбата.
  2. Институциите и Компетентните институции, определени в ал. 1, се договарят за съвместните процедури и формуляри и друга кореспонденция, необходими за прилагане на Спогодбата и Административното споразумение.

  ЧАСТ II
  Разпоредби за приложимо законодателство
  Член 3
  Удостоверение за покритие

  1. В случаите, когато законодателството на Договаряща страна е приложимо в съответствие с която и да е от разпоредбите на чл. 6, с изключение на ал. 1, чл. 7, чл. 8, ал. 3 на чл. 9 и чл. 10 от Спогодбата, институцията на тази Договаряща страна издава при поискване удостоверение, в което се посочва, че наетото или самостоятелно заетото лице, в зависимост от случая, остава подчинено на това законодателство. Това удостоверение е доказателство, че тези лица са освободени от осигурителните задължения на другата Договаряща се страна в степента, предвидена в материалния обхват на Спогодбата.
  2. За целите на прилагане на ал. 2 и 3 на чл. 6 от Спогодбата посоченото в ал. 1 удостоверение се издава по искане на наетото лице и/или неговия работодател или самостоятелно заетото лице.
  3. За целите на прилагане на ал. 4 на чл. 6, чл. 7, ал. 2 на чл. 8 и ал. 1 на чл. 9 от Спогодбата относно домашните помощници удостоверението по ал. 1 се издава по искане на наетото лице и/или неговия работодател.
  4. За целите на прилагане на чл. 10 от Спогодбата в случаите, когато компетентният орган или институция на Договарящата се страна, чието законодателство остава приложимо, няма възражения срещу съвместното искане на наетото лице и неговия работодател или самостоятелно заетото лице, същите следва да поискат в писмена форма съгласието на другата Договаряща страна. Институцията на първата Договаряща страна издава удостоверението, посочено в ал. 1, при условие, че институцията на другата Договаряща страна предостави писменото си съгласие.
  5. За целите на прилагане на ал. 3 от чл. 9 от Спогодбата удостоверението по ал. 1 се издава от институцията на Договарящата страна, чието законодателство е избрано по искане на осигуреното лице, упражняващо правото си на избор на законодателство.
  6. Удостоверението, посочено в ал. 1, се издава:
  (a) в България: от Националната агенция за приходите;
  (б) в Тунис:
   – за наетите и самостоятелно заетите лица в частния сектор – от Националния социалноосигурителен фонд;
   – за държавните служители в публичния сектор – от Националния пенсионен и взаимоспомагателен фонд.
  7. Следните органи и институции са определени за съгласуване на изключенията на ал. 3, чл. 9 и чл. 10 от Спогодбата:
  (a) в България: Националната агенция за приходите;
  (б) в Тунис: Министерството на социалните грижи (Осигурителна администрация на Тунис).
  8. При прилагане на чл. 10 от Спогодбата на наетото или самостоятелно заетото лице се предоставя допълнително освобождаване по законодателството на Договарящата страна, където същият работи, в съответствие с чл. 7 от Спогодбата, при условие, че сроковете на допълнително освобождаване не надхвърлят 24 месеца:
  (a) в България: Националната агенция за приходите;
  (б) в Тунис: Министерството на социалните грижи (Осигурителна администрация на Тунис).
  9. Институциите, посочени в ал. 6, се снабдяват взаимно с копие на удостоверението.

  ЧАСТ III
  Разпоредби за обезщетения
  Член 4
  Обработване на искания

  1. Компетентната институция на Договарящата страна, която получава искане за обезщетение, дължимо по законодателството на другата Договаряща страна, отбелязва датата на получаване на искането и своевременно препраща искането към компетентната институция на другата Договаряща страна.
  2. Заедно с формуляра на искането компетентната институция също така следва да предаде всяка документация, с която разполага и която може да е необходима за компетентната институция на другата Договаряща страна за установяване на правото на заявителя на обезщетение.
  3. Личните данни относно физическото лице, съдържащи се във формуляра с искането, се удостоверяват надлежно от компетентната институция. Предаването на заверения формуляр във връзка с личните данни освобождава компетентната институция от задължението за изпращане на оригиналните документи на другата Договаряща страна.
  4. Всяка компетентна институция впоследствие определя допустимостта на искането за обезщетение и уведомява другата институция за своето решение по отношение на искането.

  ЧАСТ IV
  Други разпоредби
  Член 5
  Медицински преглед

  1. При поискване институцията на Договарящата страна предоставя на институцията на другата Договаряща страна медицински доклад относно заявителя или правоимащото лице съгласно правилата за защита на личните данни и, където е необходимо, при подписване от страна на заявителите на отказ от поверителност на медицинската информация.
  2. Когато компетентната институция на Договарящата страна изиска от заявител или правоимащ, който има пребиваване или престой на територията на другата Договаряща страна, да премине допълнителен медицински преглед, този преглед се организира от институцията на другата Договаряща страна в съответствие с правилата на институцията и за сметка на институцията, поискала прегледа.
  3. Компетентната институция на Договарящата страна възстановява дължимите суми в резултат на прилагането на разпоредбите на ал. 2 на този член при получаване на подробен отчет на направените разходи. Възстановяването се извършва в срок от три месеца след датата на получаване на подробен отчет на направените разходи.

  Член 6
  Административна помощ

  В случаите, когато компетентната институция на Договарящата страна поиска административна помощ във връзка с правата и задълженията по Спогодбата на заявител или правоимащ, който пребивава или има престой на територията на другата Договаряща страна, тази помощ се реализира от институцията на другата Договаряща страна, на чиято територия пребивава или има престой заявителят или правоимащият. Такава помощ е безвъзмездна.

  Член 7
  Език за комуникация

  1. Институциите на Договарящите страни могат да използват арабски, български или английски език за прилагането на Спогодбата.
  2. Формулярите и другите документи, необходими за прилагането на Спогодбата, са на арабски и английски език за Тунис и на български и английски език за България.
  3. Ако е необходимо, институциите могат да си оказват съдействие при превод на искания и други документи, съставени на съответните техни официални езици, чрез извършване на превод на такива документи на английски език.

  Член 8
  Обмен на статистически данни

  Институциите на Договарящите страни си обменят годишни статистически данни за календарната година за предоставените обезщетения на бенефициенти съгласно Спогодбата. Тези статистически данни ще включват броя бенефициенти и обща сума на обезщетенията, представени по вид на обезщетенията, изплатени по Спогодбата. Тези статистически данни ще се предоставят във формат, подлежащ на одобрение от институциите.

  ЧАСТ V
  Заключителна разпоредба
  Член 9
  Влизане в сила и изменение

  1. Настоящото Административно споразумение влиза в сила от датата на влизане в сила на Спогодбата и има същия срок на действие.
  2. Компетентните органи се уведомяват взаимно в писмена форма за промени в наименованията на компетентните институции без необходимост от изменение на настоящото Споразумение.

  Съставено в два екземпляра в София (място) на 4 декември 2017 г. (дата) на български, арабски и английски език, като всеки текст е с еднаква автентичност. В случай на несъответствия в тълкуването водеща е версията на английски език.

  За компетентния За компетентния
  орган на орган на Тунизийската
  Република България: република:
  Бисер Петков, Мохамед Трабелси,
  министър на труда и министър на
  социалната политика социалните
    въпроси


  източник: dv.parliament.bg 

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x