Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Спогодба за регулиране на трудовата миграция между България и Молдова

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg
  (Утвърдена с Решение № 492 на Министерския съвет от 13 юли 2018 г. В сила от  11 септември 2018 г.)

  Правителството на Република България и правителството на Република Молдова, наричани по-нататък „Страните“, убедени, че трудовата миграция е явление от взаимен интерес за двете държави и може да допринесе за икономическото и социалното развитие, да улесни културното разнообразие и развитието на обмена на технологии, като признават необходимостта да се гарантира спазването на правата, задълженията и гаранциите съгласно националните законодателства и международните споразумения, по които двете държави са страни, като имат за цел да задълбочат сътрудничеството между двете държави в контекста на външната политика и политиката на миграция на двете държави, се споразумяха за следното:
   
  Глава първа
  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  Член 1
  (1) Органите на Страните, които носят отговорност за тази Спогодба, наричани по-нататък „Упълномощени органи“, са:
  а) в Република България – Министерството на труда и социалната политика;
  б) в Република Молдова – Министерството на здравеопазването, труда и социалната защита.
  (2) Страните по Спогодбата определят за нейното изпълнение следните институции, наричани по-нататък „Компетентни институции“:
  а) в Република България – Агенцията по заетостта към министъра на труда и социалната политика;
  б) в Република Молдова – Националната агенция по заетостта.
  (3) Понятията, използвани в тази Спогодба, се тълкуват в съответствие със законодателството на държавата, в която е възникнало правоотношението по Спогодбата и във връзка с прилагането на тези понятия.

  Член 2
  (1) Тази Спогодба се прилага за следните категории работници мигранти, които са граждани на една от двете държави, имат сключен индивидуален трудов договор по тази Спогодба и които притежават необходимото разрешение за пребиваване на територията на другата държава:
  а) работници за първоначален период до една година и с възможност за последващо продължаване за общ срок до три години;
  б) сезонни работници за максималния период съгласно законодателството на приемащата държава.
  (2) За категориите работници по ал. 1 не се изисква разрешение за работа.

  Член 3
  (1) Влизането, пребиваването и заетостта на граждани на Република България и на Република Молдова на територията на другата държава в рамките на тази Спогодба се регламентират от законодателството на приемащата държава.
  (2) Наетите работници могат да бъдат придружавани от членове на техните семейства в съответствие със законодателството на приемащата държава.

  Глава втора
  РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО ЗА НАЕМАНЕ НА РАБОТА

  Член 4
  Набирането и заетостта на Кандидатите за предложения за работа по тази Спогодба се извършва от Компетентните институции по чл. 1, ал. 2.

  Член 5
  (1) В рамките на своя бюджет Компетентните институции по чл. 1, ал. 2 извършват следните дейности по посредничество за наемане на работа:
  а) обмен на информация относно предложения за работа, получени от работодатели на територията на една от двете държави;
  б) подбор на потенциални работници мигранти, наричани по-нататък „Кандидати“, на два етапа:
  1) предварителен подбор – въз основа на подадени документи;
  2) окончателен подбор – чрез одобрение от работодателите;
  в) съдействие при трудовото договаряне и подписването на трудови договори от одобрените Кандидати;
  г) предоставяне на подписалите индивидуални трудови договори работници мигранти на информация на официалния език на изпращащата държава относно условията на пребиваване, труд, социално осигуряване, здравно осигуряване, жилищно настаняване и завръщане.
  (2) Предложенията за работа по ал. 1 съдържат информация относно:
  а) икономическия сектор и географския регион, в който се осъществява дейността;
  б) броя на работниците мигранти, които ще бъдат наети;
  в) изисквания, на които работниците мигранти трябва да отговарят за наемането им;
  г) крайния срок за подаване на документи и за подбора на кандидати;
  д) продължителността на заетостта;
  е) обща информация относно условията на труд, заплащането и жилищното настаняване;
  ж) датата на пристигане на одобрените кандидати на работното място на територията на приемащата държава;
  з) заплащането на разходите за пътуване до и от територията на приемащата държава.
  (3) Компетентните институции по чл. 1, ал. 2 създават Съвместен комитет за подбор, съставен от равен брой представители на Страните.

  Член 6
  Подборът на Кандидатите според професионалната им квалификация на основата на представените документи се извършва от Компетентната институция на изпращащата Страна.

  Член 7
  (1) Окончателният подбор на Кандидатите се извършва от работодателите преди заминаване по определени от Съвместния комитет за подбор критерии.
  (2) Кандидатите, които са одобрени при окончателния подбор, подлежат на медицински преглед на територията на изпращащата държава. Всички допълнителни медицински прегледи, изискуеми на територията на приемащата държава, са за сметка на работодателя.
  (3) Преди заминаването одобрените Кандидати подписват индивидуален срочен трудов договор на български и на румънски език в съответствие със законодателството на приемащата държава.
  (4) Копие от индивидуалния трудов договор се изпраща до Компетентната институция на приемащата Страна.

  Член 8
  (1) Заявленията за визи по тази Спогодба се обработват с предимство от компетентната консулска служба на приемащата Страна на територията на изпращащата държава в съответствие със законодателството на двете държави и с разпоредбите на международните договори, приложими за Страните. Визата, поставена в паспорта, включва вида, целта и продължителността на престоя на територията на приемащата държава. Разходите за визата са за сметка на одобрените Кандидати.
  (2) Работниците мигранти получават необходимите разрешения за пребиваване в съответствие със законодателството на приемащата държава.
  (3) Компетентната институция на изпращащата Страна информира работниците мигранти за датата и мястото на пристигане, а Компетентната институция на приемащата Страна координира с работодателите организацията на посрещането и настаняването на работниците мигранти.

  Член 9
  (1) Пътните разходи на работника мигрант до и от територията на приемащата държава са за сметка на работодателя.
  (2) Работодателят подробно информира Компетентните институции на двете Страни за датата, часа и мястото на пристигане, средствата за транспорт и относно застраховането.

  Глава трета
  РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА НА ТРУД И СОЦИАЛНИТЕ ПРАВА НА РАБОТНИЦИТЕ МИГРАНТИ

  Член 10
  (1) Работниците мигранти имат същите трудови права и задължения като местните работници и се ползват от еднаква защита на работното място в съответствие със законодателството на приемащата държава.
  (2) На територията на приемащата държава работниците мигранти се ползват от същата правна защита по отношение на личните и имуществените им права, предвидена за местните граждани.

  Член 11
  Трудовите възнаграждения на работниците мигранти и условията им на труд се определят в сключените индивидуални трудови договори и са в съответствие с действащите колективни трудови договори или при липсата на такива със законодателството на приемащата държава, приложимо към местните работници със същата професия и квалификация.

  Член 12
  Страните се споразумяват, че в областта на социалната сигурност ще се прилага Договорът между Република България и Република Молдова за социално осигуряване, подписан на  5 декември 2008 г., в сила от 1 септември 2009 г.

  Член 13
  Споровете, които може да възникнат между работодателите и работниците мигранти, се решават в съответствие със законодателството на приемащата държава.

  Глава четвърта
  РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ФОРМИРАНЕТО И СЪСТАВА НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЗА ПОДБОР

  Член 14
  (1) Съвместният комитет за подбор по чл. 5, ал. 3 е постоянно действащ орган и осъществява дейността си по електронен път.
  (2) Съставът на Съвместния комитет за подбор се определя с общ акт на ръководителите на Компетентните институции по чл. 1, ал. 2 и включва равен брой представители на тези институции.
  (3) Съвместният комитет за подбор:
  а) одобрява критериите за подбор по получените предложения за работа, посочени в Искането по чл. 15, ал. 1;
  б) одобрява образец на индивидуален трудов договор в съответствие със законодателството на приемащата държава на български и на румънски език;
  в) изготвя и одобрява формата на заявлението по чл. 16 на български и на румънски език;
  г) одобрява образец на предложение за работа;
  д) съдейства за своевременното и изчерпателно предоставяне на информация и консултации на Кандидатите по време на процедурата за подбор;
  е) одобрява формата на декларацията, с която работникът мигрант се задължава да се завърне на територията на изпращащата държава.
  (4) Индивидуалният трудов договор по ал. 3 включва:
  а) името и адреса на работодателя;
  б) личните данни на работника мигрант;
  в) възнаграждението;
  г) условията на труд;
  д) жилищното настаняване;
  е) здравното застраховане;
  ж) условията за продължаване действието на индивидуалния трудов договор или за предсрочното му прекратяване;
  з) отговорността на Страните при неспазване изискванията на индивидуалния трудов договор и начините за решаване на правните спорове;
  и) заплащането на пътните разходи до и от територията на приемащата държава.
  (5) Съвместният комитет за подбор взема решенията си неприсъствено, като за заседанията се изготвя протокол.

  Глава пета
  РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО НАЕМАНЕТО НА РАБОТНИЦИ МИГРАНТИ

  Член 15
  (1) Всяка Компетентна институция може да направи официално в писмена форма по факс или по електронна поща Искане за сътрудничество за наемане на работници мигранти от другата Страна по Спогодбата (наричано по-нататък „Искане“).
  (2) Искането по ал. 1 се извършва въз основа на получените от работодателите предложения за работа и съдържа:
  а) информация за необходимия брой работници мигранти;
  б) периода на заетост;
  в) изисквания за професионална квалификация и/или образователна степен, и/или професионален опит;
  г) обща информация за условията на живот и труд на територията на приемащата държава;
  д) дата на Искането.
  (3) Искането по ал. 1 може да се прави веднъж месечно, а по изключение – два пъти месечно.
  (4) При получаване на Искането Компетентната институция на изпращащата Страна извършва необходимите дейности за информиране на потенциалните работници мигранти относно възможностите за работа на територията на приемащата държава.

  Член 16
  (1) Кандидатите подават заявления до Компетентната институция на изпращащата Страна.
  (2) Кандидатите прилагат към заявлението по ал. 1:
  а) документи, доказващи тяхното образование, специализация, компетентност, професионална квалификация и опит;
  б) други документи, които могат да се изискват в съответствие със законодателството на приемащата държава за заемане на длъжността, посочена от работодателя в предложението за работа, включително за регулираните професии;
  в) копие на страницата на документа за пътуване със снимката и личната информация;
  г) две цветни снимки – формат 3,5/ 4,5 см.

  Член 17
  (1) Компетентната институция на изпращащата Страна избира подходящите Кандидати във основа на документна проверка за съответствие с критериите за подбор, одобрени от Съвместния комитет за подбор.
  (2) Компетентната институция на изпращащата Страна подготвя мотивирани откази за Кандидатите, които не отговарят на изискванията или които до изтичане на крайния срок не са представили пълен набор от документи.
  (3) Всеки кандидат може да получи информация за етапа на разглеждане на заявлението му от Компетентната институция на изпращащата Страна.
  (4) Компетентната институция на изпращащата Страна осигурява прозрачност на процеса по подбор на Кандидатите.

  Член 18
  (1) Компетентната институция на изпращащата Страна изпраща списък на одобрените Кандидати до Компетентната институция на приемащата Страна и техните заявления заедно с придружаващите ги документи, легализирани и в комплект със заверен превод на български или на румънски език, когато работодателят е посочил такова изискване в своето предложение. Разходите за легализация и превод на заявленията са за сметка на одобрените Кандидати.
  (2) Компетентната институция на приемащата Страна изпраща на работодателите списъка и документите по ал. 1.
  (3) Работодателите одобряват работници мигранти въз основа на документите по ал. 1 и изпращат на Компетентната институция на приемащата Страна окончателните списъци на одобрените от тях Кандидати.
  (4) Компетентната институция на приемащата Страна изпраща списъците по ал. 3 до Компетентната институция на изпращащата Страна.
  (5) Компетентната институция на изпращащата Страна предоставя на Кандидатите информация за окончателния резултат от подбора.
  (6) Списъците и документите по горните алинеи се обменят по електронен път.

  Член 19
  Компетентната институция на изпращащата Страна, по искане и за сметка на работодателите, организира интервюта и/или практически изпити за съответната професия в съответствие с предложението за работа.

  Член 20
  (1) Всеки Кандидат, който потвърди желанието си да бъде нает, се насочва от Компетентната институция на изпращащата Страна за медицински прегледи, които се извършват в лечебно заведение.
  (2) Компетентната институция на изпращащата Страна предоставя на Компетентната институция на приемащата Страна списъка с Кандидатите, които са потвърдили готовността си за отпътуване и са преминали през медицински прегледи, потвърждаващи, че няма пречки да извършват дейността/професията, за която са одобрени.
  (3) Компетентната институция на приемащата Страна изпраща на работодателите информацията по ал. 2.

  Член 21
  (1) Компетентната институция на изпращащата Страна провежда среща с одобрените Кандидати непосредствено преди тяхното отпътуване, като им предоставя писмено информация за техните права и задължения във връзка с тяхната работа на територията на приемащата държава относно:
  а) индивидуалния трудов договор;
  б) правата и задълженията на работниците и работодателите на територията на приемащата държава;
  в) културата и традициите на приемащата държава;
  г) информация за контактите в спешни случаи.
  (2) Информацията по ал. 1 се предоставя на езика на изпращащата държава.
  (3) При пристигането си на територията на приемащата държава работниците мигранти се посрещат от работодателя или негов представител в присъствието на представител на Компетентната институция на приемащата Страна и се транспортират до мястото за жилищно настаняване.

  Член 22
  Компетентната институция на приемащата Страна прави всичко необходимо за:
  1. гарантиране на необходимата защита на правата на работниците мигранти в съответствие със законодателството на приемащата държава относно условията на живот и труд;
   2. разследване на жалбите и сигналите на работниците мигранти за нарушения на трудовите им права и даване на необходимите указания за отстраняване на установените нередности.

  Глава шеста
  РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ЗАВРЪЩАНЕТО НА РАБОТНИЦИ МИГРАНТИ

  Член 23
  (1) При подписване на индивидуалния трудов договор работниците мигранти подписват и декларация, с която се задължават да се завърнат на територията на изпращащата държава при изтичане на срока на законното им пребиваване и да представят лично своя паспорт пред консулската служба на приемащата Страна в рамките на един месец след завръщането си.
  (2) Неизпълнението на задължението по ал. 1 се взема предвид при разглеждане на ново заявление за получаване на разрешение за пребиваване, подадено до националните компетентни органи на приемащата Страна.

  Глава седма
  РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА СПОГОДБАТА

  Член 24
  (1) Компетентните институции по чл. 1, ал. 2 координират и контролират изпълнението на тази Спогодба на територията на съответната държава.
  (2) Компетентните институции по чл. 1, ал. 2 си сътрудничат по електронен път, а когато е необходимо, чрез срещи, като:
  а) обменят информация относно съществуващите разпоредби в областта на трудовите правоотношения, както и за влизането, пребиваването и наемането на работа на чужденци;
  б) решават конкретни проблеми, свързани с прилагането на Спогодбата, и предлагат решения за преодоляване на възникналите проблеми;
  в) обсъждат всякакви други въпроси, произтичащи от прилагането на тази Спогодба.

  Член 25
  (1) Тази Спогодба се сключва за първоначален срок от пет години, като действието й се продължава автоматично за последващи периоди от по три години.
  (2) Тази Спогодба влиза в сила от датата на получаване по дипломатически път на последната вербална нота за изпълнението на националните процедури, необходими за нейното влизане в сила.
  (3) По инициатива на всяка от Страните и при наличие на взаимно съгласие могат да се правят изменения и допълнения на тази Спогодба, които се оформят в отделни протоколи. Протоколите се считат за неразделна част от Спогодбата и влизат в сила при условията за нейното влизане в сила.

  Член 26
  (1) Всяка от Страните може да спре изцяло или частично прилагането на тази Спогодба за определен период, когато се засяга националната сигурност, общественият ред или общественото здраве. Спирането на прилагането на тази Спогодба влиза в сила от момента на уведомяване на другата Страна по дипломатически път.
  (2) Тази Спогодба може да бъде денонсирана от всяка от Страните с писмено уведомление по дипломатически път. В този случай Спогодбата прекратява действието си след изтичането на 90 дни от получаването от другата Страна на уведомлението за денонсиране.
  (3) В случай на прекратяване действието на Спогодбата правата, придобити от работниците по време на нейното действие, се запазват.

  Член 27
  Споровете, които могат да възникнат между Страните във връзка с прилагането на тази Спогодба, се решават след консултации и преговори между Упълномощените органи.

  Подписана в София на 18 юни 2018 г. в два оригинални екземпляра, всеки от които на български, румънски и английски език.  В случай на различия в тълкуването меродавен ще бъде английският текст.
   
  За правителството на За правителството на
  Република България: Република Молдова:
  Бисер Петков, Светлана Чеботари,
  министър на министър на
  труда и социалната здравеопазването,
  политика труда и социалната
    защита
   
  източник: dv.parliament.bg

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x