Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Спогодба между България и Армения за регулиране на трудовата миграция

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 90 от 30 октомври 2018 г. на Държавен вестник е обнародвана:

  Спогодба между Република България и Република Армения за регулиране на трудовата миграция
   
  (Утвърдена с Решение № 176 от 22 март 2018 г. на Министерския съвет. В сила от 9 октомври 2018 г.)

  Република България и Република Армения (наричани по-нататък „Страните“),
  убедени, че трудовата миграция е явление, което взаимно облагодетелства техните народи и може да допринесе за икономическото и социалното развитие, да улесни културното разнообразие и да съдейства за обмена на технологии,
  като осъзнават необходимостта да се зачитат правата, задълженията и гаранциите съгласно националните законодателства на Страните и съответните международни споразумения, по които двете държави са страни,
  като имат за цел да задълбочат цялостното сътрудничество и приятелството между Страните в контекста на външната и на миграционната политика на правителствата на Страните,
  се споразумяха за следното:
   
  Глава първа
  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  Член 1
  1. Органите на Страните, които отговарят за тази Спогодба (наричани по-нататък „Упълномощени органи“), са:
  1) в Република България – Министерството на труда и социалната политика;
  2) в Република Армения – Министерството на труда и социалните въпроси.
  2. Упълномощените органи по ал. 1 определят за изпълнението на тази Спогодба следните институции (наричани по-нататък „Компетентни институции“):
  1) в Република България – Агенцията по заетостта към министъра на труда и социалната политика;
  2) в Република Армения – Държавната агенция по заетостта на Министерството на труда и социалните въпроси.
  3. Понятията по тази Спогодба се използват съгласно законодателството на Страната, в която е възникнало правоотношението по спогодбата и във връзка с тях.

  Член 2
  1. Тази Спогодба се прилага за следните категории работници, които са граждани на една от Страните, имат сключен трудов договор по тази Спогодба и на които е издадено необходимото разрешение за пребиваване на територията на другата Страна:
  1) работници за първоначален период до една година и с възможност за последващо продължаване за общ срок до три години;
  2) сезонни работници за период до девет месеца годишно.
  2. За категориите работници по ал. 1 не се изисква разрешение за работа.

  Член 3
  1. Влизането, пребиваването и заетостта на граждани на Република България и на Република Армения на територията на другата Страна в рамките на тази Спогодба се регламентират от законодателството на приемащата Страна по Спогодбата.
  2. Наетите работници могат да бъдат придружавани от членове на техните семейства съгласно законодателството на приемащата Страна.
   
  Глава втора
  РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО ЗА НАЕМАНЕ НА РАБОТА

  Член 4
  Набирането на потенциални работници за налични предложения за работа според професионалната им квалификация се извършва от Компетентните институции в изпращащата държава, както е уредено в Процедурите за прилагане на Спогодбата.

  Член 5
  1. В рамките на своя бюджет Компетентните институции провеждат следните дейности по посредничество за наемане на работа:
  1) обмен на информация относно предложения за работа, получени от работодатели на територията на съответната Страна;
  2) подбор на потенциални работници (наричани по-нататък „Кандидати“) на два етапа:
  а) предварителен подбор по документи;
  б) окончателен подбор на одобрените от работодателите Кандидати;
  3) съдействие при трудовото договаряне и при подписването на трудови договори от избраните Кандидати;
  4) предоставяне на подписалите договори работници на необходимата информация на официалния език на изпращащата Страна относно условията на пребиваване, труд, жилищно настаняване и завръщане.
  2. Предложенията за работа са предмет на Процедурите за прилагане и съдържат информация относно:
  1) икономическия сектор, в който ще се осъществява дейността;
  2) географския регион, в който ще се осъществява дейността;
  3) броя на работниците, които ще бъдат наети;
  4) професионалната квалификация и другите изисквания, на които работниците трябва да отговарят за наемането им;
  5) крайния срок за подбора на Кандидати;
  6) продължителността на трудовия договор;
  7) обща информация за условията на труд, заплащането, жилищното настаняване и други условия на живот;
  8) датите, на които одобрените Кандидати трябва да пристигнат на мястото на работа в приемащата Страна;
  9) информация за разходите за пътуване между териториите на Страните;
  10) друга информация съгласно предвиденото в Процедурите за прилагане.
  3. Компетентните институции на Страните създават Съвместна комисия за подбор (наричана по-нататък „Комисията“), която работи по ред, определен в Процедурите за прилагане.
  4. Комисията е съставена от представители на Компетентните институции и има следните задължения:
  1) определяне на критериите за подбор за получените предложения за работа при спазване на принципа на равнопоставеност;
  2) предоставяне на услуги по консултиране и съдействие на Кандидатите по време на целия процес на подбор.

  Член 6
  1. Подборът на Кандидатите според професионалната им квалификация и на основата на представените документи се извършва от Компетентната институция на изпращащата Страна по реда, определен в Процедурите за прилагане.
  2. Кандидатите, които са преминали предварителния подбор, преминават медицински преглед за сметка на работодателя в изпращащата Страна преди техния професионален подбор.

  Член 7
  1. Преди отпътуване от територията на изпращащата Страна одобрените кандидати трябва да разполагат с оригинал на подписан от работодателя срочен трудов договор в съответствие със законодателството на приемащата Страна.
  2. Копие от договора се изпраща до Компетентната институция на изпращащата Страна.

  Член 8
  1. Заявленията за издаване на визи в рамките на тази Спогодба се обработват с предимство от компетентната консулска служба на приемащата Страна на територията на изпращащата Страна съгласно законодателството на Страните и в съответствие със съответните разпоредби на международните договори, по които двете държави са страни. Визата, която се поставя в паспорта, включва вида, целта и продължителността на престоя в приемащата Страна.
  2. Работниците получават необходимите разрешения за пребиваване в съответствие със законодателството на приемащата Страна.
  3. Преди отпътуване на работниците Компетентните институции на изпращащата Страна задължително им предоставят информация на нейния официален език относно условията на отпътуване, пребиваване, труд и жилищно настаняване.
  4. Компетентните институции на изпращащата Страна информират работниците за датата и мястото на пристигането им, а Компетентните институции на приемащата Страна съгласуват с работодателите организацията на тяхното посрещане и настаняване.
   
  Глава трета
  РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА НА ТРУД И СОЦИАЛНИТЕ ПРАВА НА РАБОТНИЦИТЕ МИГРАНТИ

  Член 9
  1. В приемащата Страна работниците имат същите трудови права и задължения, които са в сила за местните работници, и се ползват от еднаква защита на работното място в съответствие със законодателството й.
  2. В приемащата Страна работниците се ползват от същата правна защита, която се осигурява на местните граждани относно техните лични права и правото им на собственост.

  Член 10
  Възнаграждението на работниците, както и условията им на труд се определят индивидуално в сключените трудови договори и са в съответствие с условията на действащите колективни трудови договори или при липсата на такива – с приложимото законодателство спрямо работниците на приемащата Страна за същата професия и квалификация.

  Член 11
  Страните се споразумяват до сключването на двустранен договор в областта на социалното осигуряване да се прилага съответното законодателство на приемащата Страна.

  Член 12
  Споровете, които може да възникнат между работодателите и работниците, се решават в съответствие със законодателството на приемащата Страна.
   
  Глава четвърта
  РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ЗАВРЪЩАНЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ МИГРАНТИ

  Член 13
  1. В момента на подписване на трудовия договор работниците подписват също и декларация, с която се задължават да се завърнат в изпращащата Страна след изтичане на срока на тяхното законно пребиваване и да се представят в едномесечен срок след завръщането си в консулската служба на приемащата Страна заедно с документа си за задгранично пътуване.
  2. Неизпълнението на ангажимента по ал. 1 се взема предвид при разглеждането на последващи заявления за издаване на разрешение за пребиваване пред органите на приемащата Страна.

  Глава пета
  РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА СПОГОДБАТА

  Член 14
  1. С оглед улесняване прилагането на тази Спогодба Упълномощените органи подписват Процедури по прилагане в шестмесечен срок от влизането й в сила.
  2. Упълномощените органи на Страните чрез взаимно договорени процедури обменят информация за действащата нормативна уредба относно трудовите правоотношения, както и за влизането, пребиваването и заетостта на чужденци.
  3. Създава се Съвместен комитет за координация, включващ представители на Страните за решаване на проблеми, възникнали при прилагането на Спогодбата.
  4. Упълномощените органи на Страните номинират членовете на Съвместния комитет за координация.
  5. Съвместният комитет за координация се събира не по-малко от един път годишно, последователно в Република България и в Република Армения, съгласно взаимно договорени условия и дати.

  Член 15
  1. Тази Спогодба се сключва за първоначален срок от пет години, като действието й се продължава автоматично за нови периоди от по три години.
  2. Тази Спогодба влиза в сила от датата на получаване по дипломатически път на последната вербална нота за изпълнението на съответните процедури на Страните, необходими за нейното влизане в сила.
  3. В случай на прекратяване действието на Спогодбата правата, придобити от работниците по време на нейното действие, се запазват за срока на трудовия договор и съгласно неговите разпоредби.

  Член 16
  1. Всяка от Страните може да спре изцяло или частично прилагането на тази Спогодба за определен период, когато се засягат националната сигурност, общественият ред или общественото здраве. Спирането на прилагането на тази Спогодба влиза в сила от момента на уведомяване на другата Страна по дипломатически път.
  2. Споровете и противоречията, които могат да възникнат между Страните във връзка с прилагането на тази Спогодба, се решават след консултации и преговори между Упълномощените органи.

  Член 17
  Всяка от Страните може да предлага изменения и допълнения на тази Спогодба при наличие на взаимно съгласие, които се оформят в отделни протоколи. Протоколите се считат за неразделна част от Спогодбата и влизат в сила при условията и по реда за влизането й в сила.

  Подписана в Ереван на 12 февруари 2018 г. в два оригинални екземпляра, всеки от които на български, арменски и английски език с еднаква юридическа сила. В случай на различия в тълкуването меродавен ще бъде английският текст.
   
  За Република За Република
  България: Армения:
  Бисер Петков, Артем Асатрян,
  министър на труда и министър на труда и
  социалната политика социалните въпроси

  източник: dv.parliament.bg
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Заетост  x