Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промяна на Споразумението между социалните министри на България и Русия за прилагане Договора между България и Русия за социална сигурност от 27 февруари 2009 г.

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 54 от 16 юни 2020 г. на Държавен вестник е обнародван:

  Протокол за изменение на Споразумението между министъра на труда и социалната политика на Република България и Министерството на здравеопазването и социалното развитие на Руската федерация за прилагане на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г.
  (Одобрен с решение от Протокол № 9 от заседанието на Министерския съвет от 27 февруари 2019 г. В сила от 20 юни 2020 г.)

  Министърът на труда и социалната политика на Република България и Министерството на труда и социалната защита на Руската федерация (наричани по-нататък „Страните“), водени от желанието да усъвършенстват механизмите за реализиране на пенсионните права на гражданите на Договарящите се страни съгласно член 20, точка 2 от Споразумението между министъра на труда и социалната политика на Република България и Министерството на здравеопазването и социалното развитие на Руската федерация за прилагане на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г. (наричан по-долу „Договора“), подписано на 13 ноември 2010 г. (наричано по-долу „Споразумението“),
  се споразумяха за следното:
  Член 1
  В Споразумението се правят следните изменения:
  1) в член 2 шести абзац се изменя така:
  „– Националната агенция за приходите – относно разпоредбите на част II на Договора, член 18, точка 5.1 от това Споразумение;“;
  2) член 3 се изменя така:
  „Член 3
  1. При прилагането на Договора и на това Споразумение компетентните институции на Договарящите се страни използват следните формуляри съгласно приложенията, които представляват неразделна част от това Споразумение:
  удостоверение за приложимо законодателство (Приложение № 1);
  формуляр за отпускане (преразглеждане) на пенсия (Приложение № 2);
  справка за зачитан (зачетен) осигурителен стаж (Приложение № 3);
  уведомление за отпускане (преизчисляване) или за отказ за отпускане (преизчисляване) на пенсия (Приложение № 4);
  формуляр за преизчисляване на размера на пенсията по допълнителни документи (Приложение № 5);
  детайлизирани данни на медицинското освидетелстване (Приложение № 6);
  платежна ведомост (Приложение № 7);
  акт за сверяване (Приложение № 8);
  формуляр – уведомление за изплащане на отпусната пенсия (Приложение № 9);
  формуляр – заявление за превеждане на отпусната пенсия (Приложение № 10);
  заявление за отпускане (преизчисляване) на обезщетение за трудова злополука или професионална болест (Приложение № 11);
  формуляр за удържане на надплатени суми от пенсии (Приложение № 12).
  2. Информацията, която се съдържа във формулярите, посочени в точка 1 на този член, попълнени и заверени от компетентната институция на едната от Договарящите се страни, както и информацията, която се съдържа във формуляра съгласно Приложение № 6, попълнен от институцията, на която са възложени функциите за медицинско освидетелстване в едната Договаряща се страна, може да бъде приемана от институциите на другата Договаряща се страна без допълнително потвърждаване на документа.“;
  3) в член 5, точка 1 думата „(трудовия)“ се заличава;
  4) в член 7:
  в първи и четвърти абзац на точка 1 и в първи и трети абзац на точка 2 думата „трудов“ се заличава;
  в първи абзац на точка 1 думите „и превръщането на пенсионни права съгласно законодателството на Руската федерация“ се заличават;
  в първи абзац на точка 2 думите „и конвертирането (превръщането) на пенсионни права съгласно законодателството на Руската федерация“ се заличават;
  втори абзац на точка 1 се заличава;
  5) в член 8:
  в трети абзац думата „(трудов)“ се заличава;
  четвърти абзац се заличава;
  6) в член 9:
  а) в точка 1:
  абзаци от трети до осми се заличават;
  б) точка 2 се допълва, като се създават абзаци от първи до пети:
  „2. С цел недопускане намаляване на размера на пенсията на основание член 23 от Договора, когато това е необходимо, преди вземане на решение за преразглеждане на пенсията, компетентните институции на Договарящите се страни обменят съответната информация. В този случай, за да се изчисли размерът на пенсията, компетентната институция на Договарящата се страна, на чиято територия живее гражданинът, в случай че има осигурителен стаж на територията на другата Договаряща се страна, попълва формуляр за отпускане (преразглеждане) на пенсията съгласно Приложение № 2 (със забележка: „Предварително изчисляване съгласно Договора“), който заедно със справка за зачитан (зачетен) в страната на постоянно местоживеене на гражданина осигурителен стаж съгласно Приложение № 3, необходим за евентуалното сумиране на периодите на осигурителен стаж за преценка на правото на пенсия съгласно законодателството на Договарящите се страни, с документите, изискуеми за отпускане на пенсия в рамките на 20 работни дни от датата на тяхното приемане, изпраща в компетентната институция на другата Договаряща се страна.
  Компетентната институция на Договарящата се страна, която получава формуляра за отпускане (преразглеждане) на пенсия, след извършване на изчисленията информира в срок от 10 работни дни за резултатите от тях компетентната институция на Договарящата се страна, изпратила формуляра, по образец съгласно Приложение № 4, както и справка за зачитан (зачетен) осигурителен стаж съгласно Приложение № 3.
  В случай че бъде взето решение за преразглеждане на размера на пенсията, компетентната институция на Договарящата се страна, в която са подадени съответното заявление и необходимите документи, попълва формуляр за отпускане (преразглеждане) на пенсия съгласно Приложение № 2 (със забележка: „Преразглеждане по Договора“), който в рамките на 10 работни дни от датата на вземане на решението за преразглеждане се изпраща на компетентната институция на другата Договаряща се страна.
  Компетентната институция на Договарящата се страна, която получава формуляра за отпускане (преразглеждане) на пенсия, след като вземе решение за отпускане (отказ за отпускане) на пенсия, в срок от 10 работни дни изпраща на компетентната институция на Договарящата се страна, изпратила формуляра, Уведомление за отпускане (преразглеждане) или за отказ за отпускане (преразглеждане) на пенсия съгласно Приложение № 4.
  Информацията за предварителния размер на пенсията се предоставя от Република България в левове, от Руската федерация – в рубли. При съпоставяне на размерите се използват курсовете на валутите, официално публикувани съответно от Българската народна банка и от Централната банка на Руската федерация, които са валидни към датата на подаването на заявлението.“;
  досегашният текст става абзац 6;
  7) в член 11:
  а) първи абзац на точка 1 се изменя така:
  „1. По съответното заявление на осигуреното лице сумите от пенсиите, определени въз основа на членове 10, 11 на Договора, се изплащат от Националния осигурителен институт (Пенсионния фонд на Руската федерация) на лицата с местоживеене на територията на другата Договаряща се страна, чрез превеждането на тези суми от Института (Фонда) всяко тримесечие до 10-о число на последния месец от тримесечието, по банковата сметка на компетентната институция на Договарящата се страна по местоживеене на пенсионера (съответно на Националния осигурителен институт или Пенсионния фонд на Руската федерация) въз основа на платежни ведомости (Приложение № 7).“;
  б) създава се точка 11:
  „11 Изплащането на пенсиите на територията на Договарящата се страна, която ги е отпуснала, се извършва от компетентната институция на тази Договаряща се страна съгласно нейното законодателство.“;
  в) точка 4 се заличава;
  г) точка 5 става точка 4;“;
  8) в член 13:
  а) точка 2 се заличава;
  б) точка 3 става точка 2.“;
  в) добавя се нова точка 3:
  „3. При преселване на територията на трета държава пенсионерът подава съответното заявление в компетентната институция на Договарящата се страна, чиято територия е напуснал.
  Компетентната институция на Договарящата се страна, получила това заявление, изпраща на другата Договаряща се страна формуляр – уведомление за изплащане на отпуснатата пенсия (Приложение № 9).“;
  9) в Част IV се създава член 131:
  „Член 131
  1. Съгласно член 201 от Договора компетентната институция на Договарящата се страна, установила надплатени суми от пенсии, взема решение за тяхното удържане съгласно законодателството си и попълва формуляр за удържане на надплатените суми от пенсии съгласно Приложение № 12 към настоящото споразумение, който се изпраща в два екземпляра на компетентната институция на другата Договаряща се страна.
  2. Компетентната институция, която е получила споменатия формуляр, след като вземе решение за удържане (или невъзможност за удържане) на надплатената сума от пенсията, връща единия екземпляр на формуляра с включена в него информация за взетото решение на компетентната институция, която го изпраща.
  В случай че бъде взето решение за удържане, съответните суми от пенсията подлежат на удържане по реда, предвиден в законодателството на Договарящата се страна, която ги удържа, и се вземат предвид при финансовото осигуряване на разходите за изплащане на пенсиите през следващия платежен период.
  При удържане (или невъзможност за удържане) компетентната институция, която го извършва, информира за това компетентната институция, надплатила пенсията.“;
  10) в член 18:
  а) в точка 5:
  в първия абзац след думите „за отпускането“ се добавят думите „на пенсии и обезщетения“;
  в изречение второ след думите „– смърт на лицето“ се създават нови трети и четвърти абзац, както следва:
  „– започване на работа (дата на постъпване на работа: за наетите лица – възникването на трудовото правоотношение, за самоосигуряващите се лица – започването на дейността);
  – прекратяване на работа (дата на напускане на работа: за наетите лица – прекратяването на трудовото правоотношение, за самоосигуряващите се лица – прекратяването на дейността);“;
  досегашните абзаци от трети до десети стават съответно абзаци от пети до дванадесети;
  б) създава се подточка 5.1:
  „5.1 Националната агенция за приходите и Пенсионният фонд на Руската федерация ежегодно предоставят информация за започване и прекратяване на работа от получателите на пенсии по искане на компетентните институции на Договарящите се страни.
  Информацията се изпраща в рамките на 30 работни дни от датата на получаване на искането.“;
  в) точка 6 се изменя така:
  „Компетентните институции на Договарящите се страни в рамките на действащото законодателство на Договарящите се страни могат да се споразумеят да изпращат една на друга формуляри, както и други документи и съобщения, необходими за изпълнението на Договора и това споразумение, в електронен вид по реда, определен в сключено между тях споразумение.“;
  11) измененият образец на Приложение № 9 към това споразумение е Приложение № 1 към този протокол;
  12) създава се Приложение № 12 към споразумението, което е Приложение № 2 към този протокол.
  Член 2
  1. Този протокол влиза в сила заедно с влизането в сила на Протокола за изменение на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г., подписан на 4 март 2019 г., и прекратява действието си едновременно със Споразумението.
  2. Правата, придобити в съответствие с разпоредбите на Споразумението, запазват силата си, а заявленията за пенсии и обезщетения, подадени преди влизането в сила на настоящия протокол, подлежат на удовлетворяване в съответствие с разпоредбите на Договора и Споразумението.
  Съставен в гр. София на 4 март 2019 г. в два екземпляра, всеки от които на български и руски език, като и двата текста имат еднаква сила.
   
  Министър на труда и За Министерството на
  социалната политика труда и социалната
  на Република защита на Руската
  България: федерация:
  Бисер Петков Максим Топилин,
    министър

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1
  Приложение 9
  РФ/БГ 9
  Изх. № ___ ___ от ___ 20___ г.
  ФОРМУЛЯР-УВЕДОМЛЕНИЕ за изплащане на отпусната пенсия
  Основание: Договор между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г.
  I. Компетентна институция, до която е адресиран формулярът:
  Адрес на институцията: ____________________________
  ________________________________________________
  II. Данни за лицето, преселило се за постоянно местоживеене на територията на трета страна, претендиращо за изплащане на отпусната пенсия
  Трите имена:
  Дата на раждане (ден, месец, година): ______________
  Гражданство: ____________________________________
  Пол: ____________________________________________
  Вид на документа, документ за самоличност: _________
  ________________________________________________
  Данни от документа, документ за самоличност: _______
  ________________________________________________
  (номер, серия, от кого е издаден, дата на издаване, до кога е валиден)
  В Република България: ЕГН: ______________________
  личен № на чужденец: ____________________________
  служебен №: _____________________________________
  В Руската федерация: № на осигурителното свидетелство за задължително пенсионно осигуряване:
  ________________________________________________
  Дата на подаване на заявлението за плащане на отпуснатата пенсия:
  ________________________________________________
  Адрес по местожителство (постоянно/временно) преди отпътуване от Република България/Руската федерация
  в трета държава: _________________________________
  (подчертайте необходимото)
  ________________________________________________
  (улица, номер на сградата и апартамента, населено място, пощенски код)
  Адрес по постоянно местожителство към дата на подаване на заявлението:
  ________________________________________________
  ________________________________________________  
  (улица, номер на сградата и апартамента, населено място, пощенски код)
  Информация за извършване на платена трудова и друга дейност: работи/не работи
  от: _____________________________________________  
  ________________________________________________
  (подчертайте необходимото, посочете датата на прекратяване на работа)
  III. Данни за превеждане на сумите попълнете (при наличие на информация)
  Име на банката ...................................................................
  Код на банката ....................................................................
  Адрес на банката .................................................................
  Номер на сметката ..............................................................
  IV. Допълнителна информация: ____________________  
  ________________________________________________
   ________________________________________________
  Наименование на компетентна институция, заверила формуляра
  ________________________________________________  
  ________________________________________________
  Адрес на институцията: ____________________________
  ________________________________________________
  Отговорно лице от компетентна институция
  на Договарящата се страна
  _______________         ______________________________    
  (подпис)                             (име и фамилия)
  МП
  __________
  * Получената по Договора информация е конфиденциална, използва се единствено за нуждите на Договора и не може да бъде предавана на трети лица.

  ПРИЛОЖЕНИЕ 2
  Приложение 12
  РФ/БГ 12
  Изх. № ___ ___ от ______ 20___ г.
  ФОРМУЛЯР за удържане на надплатени суми от пенсии
  Основание: Договор между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г.
  Част 1.
  I. Компетентна институция, до която е адресиран формулярът:
  ________________________________________________  
  ________________________________________________
  Адрес на институцията: ____________________________  
  ________________________________________________
  II. Данни за лицето, на което е извършено плащането
  Трите имена:
  Дата на раждане (ден, месец, година): ______________
  Гражданство: ____________________________________
  Пол: ____________________________________________
  Вид на документа, документ за самоличност: _________
  ________________________________________________
  Данни от документа, документ за самоличност: _______
  ________________________________________________
  (номер, серия, от кого е издаден, дата на издаване, до кога е валиден)
  В Република България: ЕГН: ______________________
  личен № на чужденец: ____________________________
  служебен №: _____________________________________
  В Руската федерация: № на осигурителното свидетелство за задължително пенсионно
  осигуряване: _____________________________________
  Адрес по местожителство на територията на Република България/Руската федерация
  (подчертайте необходимото)
  ________________________________________________
  ________________________________________________
  (улица, номер на сградата и апартамента, населено място, пощенски код)
  III. Информация за направеното плащане на пенсия
      за старост
      за инвалидност
      наследствена
       _______________
  Период, за който е платена пенсията:
  от …………………………… до ………………………..
  Период, за който е надплатена пенсия:
  от ………………………… до …………………………..
  Сума от пенсии, която подлежи на връщане (във валутата, в която е платена):
  ________________________________________________
   ________________________________________________
  Основание за връщане на надплатената сума от пенсията
  ________________________________________________  
  ________________________________________________
  Моля, да бъдат предприети възможните мерки за връщането на надплатената сума от пенсията
  Наименование на компетентна институция, заверила формуляра:                    
  Адрес на институцията: ____________________________        
  Отговорно лице от компетентна институция
  на Договарящата се страна
  _______________         ______________________________    
  (подпис)                             (име и фамилия)
  МП
   
  Част 2.
  IV. Сведения за взетото решение за удържане (за невъзможност за удържане)
  Дата на взетото решение ............. № ............
  Взето решение за:
       удържане на                      отказ от удържане
      надплатените                     на надплатените
       пенсии                          суми от пенсията
  Сума на направените удръжки ..........................................
  Причина за отказ от удържане на надплатените суми от пенсията:
  ................................................................................................
  ................................................................................................
  ................................................................................................
  V. Допълнителна информация ______________________
  ________________________________________________  
  Наименование на компетентна институция, заверила формуляра:
  ________________________________________________  
  ________________________________________________
  Адрес на институцията: ____________________________
   ________________________________________________
  Отговорно лице от компетентна институция
  на Договарящата се страна
  _______________         ______________________________   
   (подпис)                     (име и фамилия)
  МП
  __________
  * Получената по Договора информация е конфиденциална, използва се единствено за нуждите на Договора и не може да бъде предавана на трети лица.
   
  източник: dv.parliament.bg

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x