Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Закона за висшето образование

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 56 от 19 юли 2022 г. на Държавен вестник е обнародван:

  Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование
  (обн., ДВ., бр. 112 от 1995 г.; изм., бр. 28 от 1996 г., бр. 56, 57 и 58 от 1997 г., бр. 60, 66, 111 и 113 от 1999 г., бр. 54 от 2000 г., бр. 22 от 2001 г., бр. 40 и 53 от 2002 г., бр. 48 и 70 от 2004 г., бр. 77, 83 и 103 от 2005 г., бр. 30, 36, 62 и 108 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 13, 43 и 69 от 2008 г., бр. 42, 74 и 99 от 2009 г., бр. 38, 50, 56, 63 и 101 от 2010 г., бр. 61 и 99 от 2011 г., бр. 60 и 102 от 2012 г., бр. 15, 63, 68 и 101 от 2013 г., бр. 54, 66 и 107 от 2014 г., бр. 56 и 79 от 2015 г., бр. 17 и 98 от 2016 г., бр. 17, 30, 86 и 98 от 2018 г., бр. 17 от 2020 г. и бр. 18 от 2022 г.)

  § 1. В чл. 9, ал. 3, т. 1а след думата „приема“ се добавя „и актуализира ежегодно“.

  § 2. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) в т. 1а след думата „приемане“ се добавя „или актуализиране“;
  б) в т. 3:
  аа) в текста преди буква „а“ след думата „организира“ се добавя „чрез Националния център за информация и документация“;
  бб) буква „а“ се изменя така:
  „а) регистър на висшите училища, в който се вписват данни относно техните основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация;“
  вв) буква „в“ се изменя така:
  „в) регистър на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти, по степени на обучение и по професионални направления;“
  гг) буква „г“ се изменя така:
  „г) регистър на издадените удостоверения за целите на издаване на виза за дългосрочно пребиваване (виза вид „D“) на граждани на трети страни, приети за обучение в български висши училища и научни организации;“
  в) в т. 6 буква „г“ се изменя така:
  „г) когато по отношение на ректора на висшето училище бъде установено плагиатство и/или недостоверност на представените научни данни в научните трудове, въз основа на които е придобита научна степен или е заета академична длъжност, или когато ректорът не изпълни в срок задължението си по чл. 35, ал. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България;“
  г) създава се т. 12:
  „12. одобрява или отказва да одобри споразуменията за съвместно обучение на студенти по реда на чл. 42а, както и техните изменения.“
  2. Създават се ал. 5 и 6:
  „(5) Съдържанието, условията и редът за водене на регистрите по ал. 2, т. 3 се определят с наредби, издадени от министъра на образованието и науката.
  (6) Националният център за информация и документация получава безвъзмездно по служебен път чрез средата за междурегистров обмен, поддържана от министъра на електронното управление, данни за физическите лица по чл. 25 от Закона за гражданската регистрация, поддържани от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в обхват, необходим за воденето и поддържането на информационната система по ал. 2, т. 3.“

  § 3. В чл. 17а ал. 1 се изменя така:
  „(1) Висше училище, което дава значим принос за развитието на важни обществени области чрез върхови научни изследвания и има високи резултати от научноизследователска дейност, оценени съгласно обективни показатели, включващи брой научни публикации в издания, реферирани в международните бази данни, брой публикувани заявки за патенти, брой цитати от други автори в реферирани и индексирани списания в международните бази данни, може да бъде определено за изследователско висше училище. Обективните показатели, международните бази данни и методиката за определяне на висшите училища като изследователски се определят с акт на Министерския съвет.“

  § 4. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 16 цифрата „4“ се заменя с „8“.
  2. Създават се нови ал. 7 – 9:
  „(7) Висшите училища, получили при програмна акредитация оценка от 8,00 до 10,00, и организациите по чл. 47 имат право да извършват обучение в образователна и научна степен „доктор“ в изпълнение на научноизследователски проект с финансиране за не по-малко от три години при условия, определени в правилниците за дейността им и съответния научноизследователски проект и с договор между висшето училище или научната организация, ръководителя на проекта и докторанта.
  (8) Докторантите по ал. 7 се приемат в редовна форма на обучение извън утвърдения брой по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а“ и „г“, като средствата за финансиране на обучението им, в т. ч. за стипендии и/или възнаграждения, се осигуряват от научноизследователския проект, в рамките на който се обучават.
  (9) Обучението по ал. 7 се прекратява при прекратяване на научноизследователския проект, по който то се провежда, като последиците за страните се уреждат в договора по ал. 7. Обучението може да не се прекратява, ако средствата за финансирането му се осигурят и от други източници, в т. ч. и от бюджета на висшето училище.“
  3. Досегашните ал. 7, 8 и 9 стават съответно ал. 10, 11 и 12.

  § 5. В чл. 26д, ал. 4 в изречение първо думите „лице, хабилитирано в съответното научно направление на катедрата“ се заменят с „хабилитирано лице с резултати в съответното научно направление на катедрата“.

  § 6. В чл. 31 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Договорът за управление с ректора се прекратява при:
  1. прекратяване на мандата му по чл. 35;
  2. назначаване на временно изпълняващ длъжността ректор при условията на чл. 10, ал. 2, т. 6, буква „г“; в тези случаи мандатът на ректора се прекратява предсрочно;
  3. навършване на 65-годишна възраст.“

  § 7. В чл. 35, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „а мандатът на ректора – и в случаите по чл. 31, ал. 3, т. 2“.

  § 8. Създава се чл. 42а:
  „Чл. 42а. (1) Българските висши училища могат да сключват помежду си споразумения за извършване на съвместно обучение на студенти по специалност от нерегулирана професия.
  (2) Споразуменията по ал. 1, както и измененията в тях влизат в сила след одобряването им от министъра на образованието и науката.
  (3) Обучението по ал. 1 се осъществява при координацията на едно от партниращите си висши училища, в рамките на чиято програмна акредитация е открита специалността, в която се провежда съвместното обучение на студентите.
  (4) Координиращото висше училище трябва да има програмна акредитация за професионалното направление на специалността, по която се извършва съвместното обучение, а останалите висши училища-партньори участват в обучението по дисциплини от специалности в акредитирани при тях професионални направления и/или специалности от регулираните професии.
  (5) Не по-малко от половината от целия курс на обучение трябва да включва дисциплини, свързани с професионалното направление, в което е открита специалността.
  (6) Първият период от обучението по ал. 1 се провежда от координиращото висше училище.
  (7) Когато обучението е на места, утвърдени по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а“ и „б“, студентите се приемат в рамките на утвърдения брой за съответното професионално направление на координиращото висше училище, като в акта на Министерския съвет изрично се посочва броят на приеманите студенти за съвместно обучение.
  (8) Студентите се вписват в регистъра по чл. 10, ал. 2, т. 3, буква „в“ като студенти на координиращото висше училище, като при условия и по ред, определени в наредбата за водене на съответния регистър по чл. 10, ал. 5, се отбелязват и висшите училища-партньори.
  (9) Образецът на дипломата за завършена степен на висше образование и съвместната учебна документация за обучението по специалността се утвърждават от органите за управление на всички висши училища-партньори.
  (10) Индивидуалната документация за преминатите от студентите периоди на обучение се води от координиращото висше училище.
  (11) Средствата за издръжка на обучението на студентите при обучение по ал. 1 се определят при условията и по реда на глава единадесета, предоставят се чрез координиращото висше училище и се разпределят между висшите училища, осъществяващи обучението, в зависимост от задълженията им съгласно подписаното между тях споразумение.
  (12) Дипломата за завършена степен на висше образование, европейското дипломно приложение, свидетелството за професионална квалификация и другите основни документи, издадени при обучението по ал. 1, се изготвят в съответствие с наредбата по чл. 7, ал. 1 и се подписват от ректора на координиращото висше училище или от всички ректори на висшите училища-партньори при съвместното обучение, съгласно уговореното в споразумението по ал. 1. Издадените дипломи на студентите се регистрират в регистъра по чл. 10, ал. 2, т. 3, буква „в“ от координиращото висше училище.
  (13) Споразумението по ал. 1 задължително съдържа:
  1. висшите училища-партньори по споразумението и определеното от тях за координиращо;
  2. специалността, по която ще се осъществява обучението по ал. 1, професионалното направление, в което е открита, и професионалните направления с обучение по дисциплини от специалности, в които ще участват висшите училища-партньори;
  3. учебната година, от която ще се осъществява обучението по ал. 1;
  4. правата и задълженията на висшите училища-партньори по отношение на:
  а) приема на студентите;
  б) периодите на обучение в различните висши училища-партньори;
  в) разпределението на обучението по учебен план и мястото му на провеждане;
  г) разпределението на съдържанието на учебните програми между висшите училища-партньори;
  д) разпределението на средствата за издръжка на обучението на студентите;
  е) механизма за формиране на предлаганата такса за обучението по ал. 1 при спазване на разпоредбите на този закон и механизма за разпределяне на средствата от такси за обучение между висшите училища-партньори;
  ж) издаването на дипломата за завършена степен на висше образование и другите основни документи, издавани в резултат на съвместното обучение.“

  § 9. Създава се чл. 44б:
  „Чл. 44б. (1) За продължаване на обучението по специалност от регулирана професия може да се признават завършени периоди на обучение и присъдени кредити само от проведено обучение по същата специалност от регулирана професия и в същата степен на висше образование.
  (2) Не се допуска обучение в съкратени срокове по специалности от регулирани професии, освен ако това е предвидено изрично в държавните изисквания за придобиване на висше образование по съответната специалност от регулирана професия.“

  § 10. В чл. 54, ал. 3 се създава изречение второ: „В този срок не се включва времето, през което лицето ползва отпуски поради бременност и раждане, при осиновяване, за отглеждане на малко дете и при смърт или тежко заболяване на родител или осиновител при условията и по реда, предвидени в чл. 163 – 164б, 167 и 167а от Кодекса на труда, или отпуск поради тежко заболяване, довело до отсъствие повече от три месеца.“

  § 11. В чл. 58 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1, т. 4 след думата „плагиатство“ се добавя „и/или недостоверност на представените научни данни“.
  2. В ал. 3 след думата „преподаватели“ се добавя „в държавните висши училища“.

  § 12. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Висшите училища след решение на академичния съвет могат да приемат и без конкурсен изпит кандидат-студенти, издържали успешно държавните зрелостни изпити и/или задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – по теория и практика на професията, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, в рамките на утвърдения брой по чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а“ и „б“.“
  2. Създават се нова ал. 8 и ал. 9:
  „(8) Приемането на студенти, докторанти и специализанти – българи, живеещи извън Република България, се извършва по реда на чл. 10, ал. 2 от Закона за българите, живеещи извън Република България.
  (9) Приемането на студенти, докторанти и специализанти – лица от български произход, граждани на Република Албания, Република Казахстан, Република Косово, Република Молдова, Република Северна Македония, Република Сърбия и Украйна, се извършва по реда, определен с акта на Министерския съвет по чл. 10, ал. 2 от Закона за българите, живеещи извън Република България, независимо дали са придобили българско гражданство, или имат разрешение за постоянно пребиваване на територията на Република България.“
  3. Досегашната ал. 8 става ал. 10.

  § 13. В чл. 75 ал. 5 се изменя така:
  „(5) Правото на висши училища и организации по чл. 47, ал. 1 да провеждат обучение по образователна и научна степен „доктор“ по докторски програми подлежи на самостоятелна акредитация, която при висшите училища се извършва в рамките на оценяването на съответното професионално направление съгласно графика по чл. 81, ал. 2.“

  § 14. В чл. 78 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 3, т. 2 накрая се добавя „пълнотата на документацията по процедурите за заемане на академични длъжности и осигурения публичен достъп в съответния законово определен срок в Закона за развитието на академичния състав в Република България“.
  2. Създава се ал. 14:
  „(14) Обучението по чл. 42а не подлежи на самостоятелна акредитация, а се отчита в процедурите по програмна акредитация на съответните висши училища-партньори.“

  § 15. В чл. 79, ал. 2, т. 1 след думите „Република България“ се добавя „към датата на решението за оценяване на проект“.

  § 16. В чл. 81, ал. 2 се създава изречение второ: „Акредитация на новозаявена докторска програма може да се прави и извън графика, като в този случай акредитацията е за период до оценяването на съответното професионално направление съгласно графика, когато тази новозаявена докторска програма отново задължително подлежи на акредитация по общия ред.“

  § 17. В чл. 90, ал. 3, т. 4, буква „б“ думите „чл. 21, ал. 2, 3, 5 и 9“ се заменят с „чл. 21, ал. 2, 3, 5, 7 и 12“.

  § 18. В чл. 91, ал. 7, т. 1 думите „чл. 21, ал. 2, 3, 5 и 9“ се заменят с „чл. 21, ал. 2, 3, 5, 7 и 12“.

  § 19. В чл. 95 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 6 думите „чл. 21, ал. 9“ се заменят с „чл. 21, ал. 12“.
  2. В ал. 10 накрая се добавя „но не по-малко от определената по ал. 4 такса за обучение по съответната специалност и независимо на какъв език се извършва обучението“.

  § 20. В чл. 95а, ал. 6 след думата „науката“ се добавя „чрез Националния център за информация и документация“.

  § 21. В Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 17 от 2020 г.) в преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 61 след думите „програмна акредитация“ се добавя „и акредитация на докторски програми“, след думите „имат право да“ се добавя „осъществяват прием“, съюзът „или“ се заличава и след думите „регулираните професии“ се добавя „или докторска програма“.
  2. В § 67, ал. 1 след думата „длъжности“ се добавя „председател на общото събрание на висшето училище“ и се поставя запетая.

  Заключителни разпоредби

  § 22. В Закона за развитието на академичния състав в Република България (обн., ДВ, бр. 38 от 2010 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 81 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 30 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г., бр. 17 от 2020 г. и бр. 21 от 2021 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 2а:
  а) в ал. 6 се създава изречение второ: „Националният център за информация и документация получава безвъзмездно по служебен път чрез средата за междурегистров обмен, поддържана от министъра на електронното управление, данни за физическите лица по чл. 25 от Закона за гражданската регистрация, поддържани от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в обхват, необходим за воденето и поддържането на регистъра по ал. 1.“;
  б) в ал. 7 се създава изречение трето: „Прекратяването на академичната и научноизследователската дейност поради смърт или освобождаването от академична длъжност на основание чл. 35, ал. 1, както и отнемането на научната степен по реда на чл. 35, ал. 2 се отбелязват в регистъра служебно.“
  2. В чл. 3:
  а) в ал. 1 в изречение първо думите „в акредитираните от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) професионални направления и специалности“ се заличават, а в изречение второ накрая се добавя „а конкурсът за обучение на докторанти по чл. 21, ал. 7 от Закона за висшето образование – само на страницата на съответното висше училище или научна организация“;
  б) създава се нова ал. 2:
  „(2) Откритите процедури по ал. 1 се спират и прекратяват с решение на висшето училище или научната организация.“;
  в) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея накрая се добавя „а за обучение на докторанти по чл. 21, ал. 7 от Закона за висшето образование – в срок, не по-малък от един месец след публикуване на обявлението на интернет страницата на висшето училище или научната организация“;
  г) досегашната ал. 3 става ал. 4.
  3. В чл. 4:
  а) в ал. 5, т. 3 след думата „плагиатство“ се добавя „или недостоверност на представените научни данни“, а думите „научните трудове“ се заменят с „научните им трудове“;
  б) в ал. 8, т. 2 думите „чл. 3, ал. 3“ се заменят с „чл. 3, ал. 4“;
  в) алинея 11 се изменя така:
  „(11) Когато при оценяването по ал. 1 член на научното жури установи или се получи писмен сигнал за плагиатство или недостоверност на представените научни данни, който не е анонимен и е мотивиран, научното жури задължително се произнася с решение относно наличието или липсата им в дисертационния труд или представените в конкурса научни трудове по ред, установен в този закон и в правилниците на висшите училища и на научните организации. В тези случаи, преди да се произнесе, научното жури дава възможност на кандидата да представи своето становище.“;
  г) в ал. 12 след думата „плагиатство“ се добавя „или недостоверност на представените научни данни“.
  4. В чл. 7, ал. 1 думите „чл. 3, ал. 2“ се заменят с „чл. 3, ал. 3“.
  5. В чл. 8, ал. 1 накрая се добавя „а на докторантите по чл. 21, ал. 7 от Закона за висшето образование – и в съответствие с условията на проекта“.
  6. В чл. 10:
  а) в ал. 1, изречение първо думата „една“ се заменя с „най-малко една“;
  б) в ал. 2 след думата „плагиатство“ се добавя „или недостоверност на представените научни данни“.
  7. В чл. 14, ал. 1 думите „която се изпраща в тридневен срок на Министерството на образованието и науката за регистриране“ се заличават.
  8. В чл. 18, ал. 1 накрая се добавя „като за специалности от регулираните професии в професионално направление „Здравни грижи“ академичната длъжност може да се заема и от лице, притежаващо образователна и научна степен „доктор“ по специалност от регулираните професии в професионални направления „Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“ или „Обществено здраве“.
  9. В чл. 21 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Конкурсът се провежда не по-късно от един месец от изпращането на съобщението по ал. 2. При провеждане на заключителното заседание кандидатите представят изложение по тема или теми от конспект, изготвен за обявения конкурс и предоставен им предварително. По преценка на научното жури представянето на кандидатите може да включва и писмено изложение или друго изложение или представяне, определено в правилника на висшето училище или на научната организация.“
  10. В чл. 22, ал. 1, изречение второ след думата „плагиатство“ се добавя „или недостоверност на представените научни данни“.
  11. В чл. 24, ал. 1:
  а) в т. 1 накрая се добавя „като за специалности от регулираните професии в професионално направление „Здравни грижи“ академичната длъжност може да се заема и от лице, притежаващо образователна и научна степен „доктор“ по специалност от регулираните професии в професионални направления „Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“ или „Обществено здраве“;
  б) в т. 5 след думата „плагиатство“ се добавя „или недостоверност на представените научни данни“.
  12. В чл. 26, ал. 4 след думата „плагиатство“ се добавя „или недостоверност на представените научни данни“.
  13. В чл. 29, ал. 1:
  а) в т. 1 накрая се добавя „като за специалности от регулираните професии в професионално направление „Здравни грижи“ академичната длъжност може да се заема и от лице, притежаващо образователна и научна степен „доктор“ по специалност от регулираните професии в професионални направления „Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“ или „Обществено здраве“;
  б) в т. 6 след думата „плагиатство“ се добавя „или недостоверност на представените научни данни“.
  14. В чл. 30:
  а) в ал. 8:
  аа) в текста преди т. 1 думата „10-дневен“ се заменя с „14-дневен“;
  бб) точка 1 се изменя така:
  „1. са хабилитирани в български висши училища или научни организации, с резултати в съответната специалност и/или професионално направление за обявения конкурс или тема на дисертационен труд, а при невъзможност – в съответната научна област и/или учени от чуждестранни висши училища или научни организации с резултати в съответната специалност и/или професионално направление, и/или научна област;“
  б) в ал. 12 изречение първо се заличава.
  15. В чл. 32, ал. 1 думите „Заповедите на ректора на висшето училище, съответно ръководителя“ се заменят с „Актовете на органите за управление на висшето училище, съответно“.
  16. В чл. 35 се създават нови ал. 4 и 5:
  „(4) В случаите по ал. 1, т. 1 и ал. 2 ректорът на висшето училище или ръководителят на научната организация е длъжен да прекрати трудовото правоотношение за заеманата академична длъжност и да отнеме придобитата научна степен в едномесечен срок от уведомяването си за акта за установяване на плагиатство или недостоверност на представените научни данни в научните трудове.
  (5) В случаите по ал. 1, т. 1, ако лицето не заема академична длъжност, се отнема придобитата научна степен от ректора на висшето училище или от ръководителя на научната организация, които са я присъдили.“
  17. В § 4в от допълнителните разпоредби думите „придобиване на научни звания“ се заменят с „придобиване на научни степени“.

  § 23. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.; изм., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 56 и 61 от 2015 г., бр. 81, 97, 98 и 103 от 2016 г., бр. 13 от 2017 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 26 от 2017 г.; изм., бр. 58, 97 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 10 от 2018 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2018 г. – бр. 48 от 2018 г.; изм., бр. 55 и 77 от 2018 г., бр. 7, 17, 34 и 58 от 2019 г., бр. 60 и 85 от 2020 г., бр. 20 от 2021 г и бр. 22 от 2022 г.) в чл. 129, ал. 10 думите „чл. 10, ал. 2, т. 3, буква „г“ от Закона за висшето образование“ се заменят с „чл. 10, ал. 2, т. 3, буква „в“ от Закона за висшето образование“.

  § 24. В Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 79 и 88 от 2015 г., бр. 103 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г. и бр. 17, 69 и 109 от 2020 г.) в чл. 81, ал. 4 думите „по чл. 10, ал. 2, т. 3, буква „г“ от Закона за висшето образование“ се заменят с „по чл. 10, ал. 2, т. 3, буква „в“ от Закона за висшето образование“.

  § 25. В срок до 4 месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет по предложение на министъра на образованието и науката привежда в съответствие с изискванията на този закон наредбата по чл. 7, ал. 1.

  Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 8 юли 2022 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

  За председател на Народното събрание: Мирослав Иванов
   
  източник: dv.parliament.bg

  Целия 56-ти брой на ДВ вижте тук >>>
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x