Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Закона за професионалното образование и обучение

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 92 от 06 ноември 2018 г. на Държавен вестник е обнародван:
   
  Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение
  (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм., бр. 1 и 108 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 103 и 120 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г., бр. 28, 77 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 62 от 2006 г.; попр., бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 13 и 26 от 2008 г., бр. 36 и 74 от 2009 г., бр. 50 и 97 от 2010 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 61, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г., бр. 59 от 2016 г., бр. 58 и 103 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.)

  § 1. В чл. 5 ал. 4 се изменя така:
  „(4) Професионалното образование и професионалното обучение може да се осъществяват и по пътя на обучение чрез работа (дуална система на обучение), което се организира при условията и по реда на този закон.“

  § 2. Член 6а се изменя така:
  „Защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда
  Чл. 6а. (1) Определени специалности от професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 може да се утвърждават като защитени от държавата специалности от професии.
  (2) Списъкът на защитените от държавата специалности от професии, както и критериите за определянето им се приемат с акт на Министерския съвет.
  (3) Определени специалности от професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 може да се утвърждават като специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.
  (4) Списъкът със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, както и критериите за определянето им се приемат с акта на Министерския съвет по ал. 2.
  (5) Списъците по ал. 2 и 4 се актуализират ежегодно до края на месец октомври на съответната година.“

  § 3. В чл. 13д се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Учебните програми за училищното професионално образование и обучение или за професионално обучение на лица, навършили 16 години, по учебните предмети или модули от специфичната професионална подготовка се актуализират най-малко веднъж на всеки 5 години и се утвърждават съответно от органа по ал. 2, т. 1 – 4 или от директора на обучаващата институция, когато се осъществява обучение на лица, навършили 16 години.“
  2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

  § 4. В чл. 17а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Обучението чрез работа (дуална система на обучение) е специфична форма на обучение за придобиване на професионална квалификация, която се организира въз основа на партньорство, включително въз основа на договор, между един или няколко работодатели и:
  1. институция в системата на професионалното образование и обучение, с изключение на центровете за информиране и професионално ориентиране, или
  2. средно училище, профилирана гимназия или духовно училище, когато осигуряват професионална подготовка.“
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Обучението чрез работа (дуална система на обучение) включва:
  1. практическо обучение в реална работна среда, и
  2. обучение в съответната институция по ал. 1, т. 1 или 2.“
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 7“.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
  „(4) Обучението по ал. 1 се осъществява въз основа на прием, заявен от работодателя пред директора на съответната институция по ал. 1, т. 1 или 2, която извършва обучението.“
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
  „(6) В училищата практическото обучение в реална работна среда по ал. 2, т. 1 се организира в XI и XII клас за ученици, които са навършили 16 години, а в центровете за професионално обучение и в професионалните колежи – съгласно съответния учебен план.“
  7. Досегашната ал. 6 става ал. 7.

  § 5. Създава се чл. 17а1:
  „Наставник при обучението чрез работа (дуална система на обучение)
  Чл. 17а1. (1) Практическото обучение при работодател в реална работна среда се провежда в предприятието под ръководството на наставник, определен от работодателя.
  (2) Наставникът е работник или служител в предприятието, който трябва да отговаря на следните изисквания:
  1. да притежава професионална квалификация по професията, по която се извършва обучението;
  2. да има най-малко три години доказан професионален опит по същата професия;
  3. да е преминал обучение за наставници.
  (3) Обучението за наставници осигурява придобиване на основни педагогически и психологически знания и умения при работа с обучаваните и се провежда по програма, утвърдена от министъра на образованието и науката. Право да осъществяват обучението за наставници имат:
  1. висшите училища, акредитирани при условията и по реда на Закона за висшето образование;
  2. училищата в системата на предучилищното и училищното образование, които осъществяват професионално образование и обучение, с изключение на обединените училища и училищата към местата за лишаване от свобода;
  3. центровете за професионално обучение;
  4. професионалните колежи.
  (4) За проведеното обучение на наставника съответната институция по ал. 3, т. 1 – 4 издава документ по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката.
  (5) Финансирането на обучението на наставниците се извършва със средства, осигурени от лицето, което се обучава за наставник, от работодателя, от работодателя и обучаващата институция – участници в партньорството, или със средства от национални програми и проекти, от европейските фондове и от други източници.“

  § 6. Създава се чл. 17а2:
  „Учител-методик и преподавател-методик при обучението чрез работа (дуална система на обучение)
  Чл. 17а2. (1) Връзката между работодателя, наставника и обучаващата институция при обучението чрез работа (дуалната система на обучение) се осъществява от учител-методик в училището или от преподавател-методик в професионален колеж или център за професионално обучение, който се определя от директора на обучаващата институция.
  (2) Учителят-методик или преподавателят-методик трябва да отговаря на следните изисквания:
  1. да притежава образование и квалификация, определени в държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията, и
  2. да притежава най-малко три години доказан професионален опит за обучение по професията, по която се провежда обучението чрез работа (дуална система на обучение).“

  § 7. Създава се чл. 17а3:
  „Изисквания към работодателите за участие в партньорство за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение)
  Чл. 17а3. Работодател, който желае да участва в партньорство за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение), трябва да отговаря на следните изисквания:
  1. да е регистриран като едноличен търговец или юридическо лице по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за юридическите лица с нестопанска цел или да е лице, регистрирано по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Швейцария;
  2. да не е обявен в несъстоятелност, да не е в производство по несъстоятелност или да не е в процедура по ликвидация;
  3. да няма задължения за публични държавни вземания с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения;
  4. да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер – отнася се за работодателя, за лицето, което го представлява, както и за членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи;
  5. да разполага с необходимата материална база за осъществяване на обучението по практика на професията в съответствие с държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията;
  6. да разполага с работници или служители, които отговарят на изискванията за наставници по чл. 17а1, ал. 2;
  7. да няма установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение нарушение, свързано с работа без писмен трудов договор или без връчване на трудовия договор на работниците или служителите, с начисляването и изплащането в определените от закона срокове на трудово възнаграждение, с наемането на непълнолетни работници и служители и с наемането на работа на незаконно пребиваващи чужденци;
  8. да няма установено с влязло в сила наказателно постановление нарушение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд в предходния тригодишен период.“

  § 8. Създава се чл. 17а4:
  „Информационна база данни за работодателите, които отговарят на изискванията за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение)
  Чл. 17а4. (1) Министерството на икономиката създава и поддържа информационна база данни за работодателите, които отговарят на изискванията по чл. 17а3, за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение).
  (2) Информационната база данни по ал. 1 е публично достъпна чрез интернет страницата на Министерството на икономиката.
  (3) В базата данни по ал. 1 се съдържа информация за наименованието и правно-организационната форма на работодателя, ЕИК, БУЛСТАТ, обектът, в който ще се извършва практическото обучение в реална работна среда, и специалностите от професии, по които ще се осъществява обучение чрез работа (дуална система на обучение).
  (4) Включването на работодател в информационната база данни се извършва въз основа на подадено от него заявление по образец, утвърден от министъра на икономиката, в което се декларира изпълнението на изискванията по чл. 17а3.
  (5) Работодателят се изключва от информационната база данни по ал. 1:
  1. по негово писмено заявление;
  2. когато се установи, че не отговаря на някое от изискванията по чл. 17а3.
  (6) Министърът на икономиката с наредба определя условията и реда за създаване и поддържане на информационната база данни.
  (7) Работодатели, които отговарят на изискванията по чл. 17а3, но не са подали заявление за включване в информационната база данни, могат да участват в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение), включително да сключват договори с институция по чл. 17а, ал. 1, т. 1 или 2 въз основа на решение на директора на институцията. В тези случаи изпълнението на изискванията по чл. 17а3 се удостоверява от работодателя с декларация по образец, утвърден от министъра на икономиката, която е приложение към сключения договор с институцията.“

  § 9. Създава се чл. 17а5:
  „Промяна в обстоятелствата за работодател след сключен договор за партньорство
  Чл. 17а5. (1) Когато след сключване на договор за партньорство между работодател и институция по чл. 17а, ал. 1, т. 1 или 2 се установи, че работодателят не отговаря на някое от изискванията по чл. 17а3, обучението чрез работа може да продължи в зависимост от конкретните обстоятелства и по преценка на директора на обучаващата институция.
  (2) Когато конкретните обстоятелства по ал. 1 не позволяват обучението чрез работа да продължи, договорът за партньорство между работодателя и обучаващата институция се прекратява, а обучението чрез работа продължава въз основа на нов партньорски договор с друг работодател, който отговаря на изискванията по чл. 17а3.“

  § 10. В чл. 22 ал. 9 се изменя така:
  „(9) Националната агенция за професионално образование и обучение определя индикатори за предоставяне на годишна информация за извършената дейност по ал. 8 и критерии и показатели за самооценка на качеството на извършеното обучение.“

  § 11. В чл. 29, ал. 1 думите „чл. 5, ал. 4, т. 1“ се заменят с „чл. 17а, ал. 2, т. 1“.

  § 12. В чл. 31, ал. 1 след думите „производствено-учебни дейности“ се добавя „както и обучение на конкретно работно място“.

  § 13. В чл. 35, ал. 1, изречение второ думите „чл. 5, ал. 4“ се заменят с „чл. 17а, ал. 1“.

  § 14. В чл. 41 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2 след думите „на професионалното образование и обучение“ се добавя „за осъществяване на контрол и оценка на качеството на дейността на лицензираните институции“.
  2. В ал. 3 накрая се добавя „с не по-малко от 30 души щатен персонал“.

  § 15.В чл. 46, ал. 1, изречение второ думите „две трети“ се заменят с „една втора“.

  § 16. В чл. 49а се правят следните изменения:
  1. В ал. 4 т. 1 и 2 се изменят така:
  „1. името и седалището на едноличния търговец или на юридическото лице, получили лицензията; единен идентификационен код – за търговците, или код по БУЛСТАТ – за лицата, които не са търговци;
  2. наименование на центъра за професионално обучение или на центъра за информация и професионално ориентиране;“.
  2. Алинея 5 се отменя.

  § 17. В чл. 49б се правят следните изменения и допълнения:
  1. Заглавието се изменя така: „Ред за издаване и изменение на лицензията“.
  2. В ал. 2 т. 3 се отменя.
  3. Алинеи 5, 6, 7 и 8 се изменят така:
  „(5) След подаване на заявлението по ал. 1 се извършва проверка на редовността на подадените заявления и документи.
  (6) При констатиране на нередовности заявителят се уведомява, като за тяхното отстраняване му се дава едномесечен срок от получаване на уведомлението. Срокът за произнасяне по ал. 4 спира да тече до отстраняването на несъответствията от заявителя или до изтичането на едномесечния срок.
  (7) При положителен резултат от проверката по ал. 5 се прави оценка за възможността на заявителя да извършва обучение за всяка от професиите, посочени в заявлението, относно съответствието на:
  1. представените учебни планове и учебни програми с държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по съответната професия;
  2. представените учебни планове и учебни програми с изискванията на чл. 13г и чл. 13д, ал. 4 и 5;
   3. материално-техническата база, заявена за обучението с държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по съответната професия; проверка на място се прави, ако базата не е проверявана или не е вписана в публичен регистър на обектите с обществено предназначение;
  4. преподавателския състав с държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по съответната професия.
  (8) Председателят на Националната агенция за професионално образование и обучение отказва издаването на лицензия, когато:
  1. не са представени всички документи по ал. 2 или 3, представените документи са непълни или не са в определения вид или форма или нередовностите не са били отстранени в срок;
  2. е констатирано несъответствие по една или повече професии при оценката по ал. 7.“
  4. Създава се нова ал. 10:
  „(10) Въз основа на писмено заявление в издадената лицензия може да бъдат извършвани промени, свързани със:
  1. изменение на наименованието на центъра за професионално обучение или на центъра за информиране и професионално ориентиране;
  2. добавяне на нови професии и специалности или отпадане на професии и специалности.“
  5. Създава се нова ал. 11:
  „(11) Лицата, на които е издадена лицензия, може да подават писмено заявление за добавяне на нови професии и специалности, като към него се прилагат:
  1. формуляр по образец;
  2. документация за професионално обучение – учебни планове и учебни програми за обучение по професиите, съгласно чл. 13;
  3. документи за собственост или други документи, доказващи наличието на материално-техническа база, в която ще се извършва професионално обучение;
  4. документи, издадени от компетентните органи, за съответствието на материалната база със здравните изисквания и с изискванията за пожарна и аварийна безопасност, или доказателство, че материалната база е вписана в публичен регистър на обектите с обществено предназначение;
  5. справка за преподавателския състав, към която се прилагат и копия от документите за завършено образование и професионална квалификация и декларации за съгласие.“
  6. Създават се ал. 12 и 13:
   „(12) Изменението на лицензията с допълване на нови професии/специалности се удостоверява с приложение към лицензията, което съдържа посочените в чл. 49а, ал. 4 данни.
  (13) Професия и специалност се заличават от издадената лицензия, когато:
  1. настъпят промени в наименованията и кодовете на професиите или специалностите в Списъка на професиите за професионално образование и обучение;
  2. центровете за професионално обучение не са извършвали обучение повече от 5 последователни години по включена в лицензията професия.“
  7. Досегашната ал. 10 става ал. 14.
  8. Досегашната ал. 11 става ал. 15.
  9. Създава се ал. 16:
  „(16) Подаването на заявления за лицензиране, лицензираните професии или специалности, както и отпадналите професии и специалности от лицензията се отразяват в информационната система на Националната агенция за професионално образование и обучение и в публичните регистри по чл. 42, т. 10.“

  § 18. В чл. 49г се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Правата по лицензията се прекратяват със:
  1. прекратяване дейността на юридическото лице или на едноличния търговец;
  2. отнемането на лицензията;
  3. писмено искане на притежателя на лицензията.“
  2. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) След изтичането на срока на отнемането по ал. 3 правата по отнетата лицензия се възстановяват, ако съответният център е отстранил нарушението.“

  § 19. В чл. 49д се създава заглавие: „Съхраняване на документацията на центровете за професионално обучение, които са преустановили дейността си“.

  § 20. Създава се чл. 49е:
  „Промени на професиите в лицензията
  Чл. 49е. (1) Центровете за професионално обучение нямат право да провеждат обучение по професии/специалности от лицензията, които са били изменени или заличени от Списъка на професиите за професионално образование и обучение след придобиване на правата по лицензията.
  (2) След настъпване на промените по ал. 1 в срок до една година центърът за професионално обучение има право да подаде заявление по чл. 49б, ал. 11 за включване на друга професия от същото професионално направление на мястото на изменената или на заличената професия.
  (3) За заявлението и дейностите по ал. 2 центърът за професионално обучение не дължи таксата по чл. 60, ал. 2.“

  § 21. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Националната агенция за професионално образование и обучение поддържа публичен регистър на издадените, временно или окончателно отнетите лицензии на центровете за професионално обучение и на центровете за информиране и професионално ориентиране на интернет страницата си, както и на лицата, подали заявление за издаване на лицензия.“
  2. В ал. 2:
  а) точка 1 се изменя така:
  „1. поддържа регистър за издадените от центровете за професионално обучение документи по чл. 39 и 40;“
  б) в т. 3 накрая се добавя „и Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда“.
  3. Създават се ал. 3 и 4:
  „(3) Националната агенция за професионално образование и обучение поддържа информационна система, в която центровете за професионално обучение въвеждат информация, необходима за:
  1. поддържане на регистрите по чл. 42, т. 10 и 11;
  2. обобщаване на информацията по чл. 22, ал. 8;
  3. осъществяване на дейностите на Националната агенция за професионално образование и обучение по чл. 49б и 49в.
  (4) Информацията, свързана с провежданото професионално обучение, се въвежда от центровете за професионално обучение в информационната система по ал. 3 в срок до 10 дни от момента на нейното възникване.“

  § 22. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 13 думите „Списък със защитените от държавата специалности от професии“ се заменят със „Списък на защитените от държавата специалности от професии и Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда“.
  2. В ал. 2, т. 3 след думата „квалификация“ се добавя „в професионалните гимназии, професионалните колежи, средните, профилираните или обединените училища с паралелки за професионална подготовка“.

  § 23. В чл. 52 т. 8 се изменя така:
  „8. участва в разработването и актуализирането на Списъка на защитените от държавата специалности от професии и на Списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда и изготвя предложения за включване на професии в тях;“.

  § 24. В чл. 53 т. 1 се изменя така:
  „1. участва в съгласуването и актуализирането на Списъка на професиите за професионално образование и обучение и изготвя предложения за включване на професии в Списъка на защитените от държавата специалности от професии и в Списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, както и за тяхното актуализиране;“.

  § 25. В чл. 54 т. 2а се изменя така:
  „2а. изготвят предложения за включване на професии в Списъка на защитените от държавата специалности от професии и в Списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, както и за тяхното актуализиране;“.

  § 26. В чл. 56 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 6 се изменя така:
  „6. изготвят предложения за включване на професии в Списъка на защитените от държавата специалности от професии и в Списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, както и за тяхното актуализиране;“.
  2. В ал. 2, т. 4 думите „чл. 5, ал. 4, т. 1“ се заменят с „чл. 17а, ал. 2, т. 1“.

  § 27. В чл. 59, ал. 9 се правят следните изменения:
  1. В текста преди т. 1 думите „чл. 5, ал. 4“ се заменят с „чл. 17а, ал. 1“.
  2. В т. 1 думите „чл. 5, ал. 4, т. 1“ се заменят с „чл. 17а, ал. 2, т. 1“.
  3. В т. 2 думите „чл. 5, ал. 4, т. 2“ се заменят с „чл. 17а, ал. 2, т. 2“.

  § 28. Член 60 се изменя така:
  „Чл. 60. (1) Дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение се финансира със средства от:
  1. държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на образованието и науката;
  2. такси;
  3. договори за възлагане на разработки, свързани с дейността на агенцията;
  4. издателска дейност;
  5. организиране на национални и международни прояви;
  6. провеждане на курсове за обучение на външни експерти и консултации на външни организации;
  7. спонсорства, дарения и завещания;
  8. национални и международни програми и проекти.
  (2) Националната агенция за професионално образование и обучение събира такси в размер, определен в тарифа, одобрена от Министерския съвет, за:
  1. проверка на редовността на подадените заявления за лицензиране и на документите към тях;
  2. оценка за възможността на заявителя да извършва обучение за всяка от професиите в заявлението;
  3. издаване на лицензия за професионално обучение и вписване в публичния регистър;
  4. издаване на дубликат на лицензията.“

  § 29. В § 1а от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 10 се изменя така:
  „10. „Защитена специалност от професия“ е специалност, която е уникална по своето съдържание, за обучението по която има заявена потребност от министерства и работодателски организации, но липсва заявен интерес от ученици за обучение или заявеният интерес е нисък, но на национално и/или областно ниво съществува необходимост от подготвени квалифицирани специалисти по тази специалност.“
  2. Създава се т. 11:
  „11. „Специалност от професия, по която е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда“ е специалност, която е от значение за икономическото развитие на страната и/или на областта и за която може да се прогнозира бъдещ недостиг на квалифицирани кадри на пазара на труда в сравнение с броя на обучаващите се в системата на професионалното образование и обучение.“

  Заключителни разпоредби

  § 30. В Закона за предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 79 от 2015 г.; изм., бр. 98 и 105 от 2016 г., бр. 58 и 99 от 2017 г. и бр. 24 от 2018 г.) в чл. 115 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 2 думите „професионална гимназия“ се заменят с „училище по ал. 2“.
  2. В ал. 2 след думите „професионална гимназия“ се добавя „училище по изкуствата, спортно училище, специално училище – възпитателно училище интернат и социално-педагогически интернат, или от средно училище, профилирана гимназия или духовно училище, когато осигуряват професионална подготовка“.

  § 31. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от 1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 100 и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 49 от 2012 г.; изм., бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 104 от 2013 г., бр. 1, 27 и 61 от 2014 г., бр. 54, 61, 79 и 98 от 2015 г., бр. 8, 57, 59, 98 и 105 от 2016 г., бр. 85, 86, 96 и 102 от 2017 г. и бр. 7, 15, 30, 42, 59 и 77 от 2018 г.) в чл. 230 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „освен в случаите на обучение чрез работа (дуална система на обучение), организирано при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение“.
  2. В ал. 2 думите „училищния учебен план“ се заменят със „съответните учебни планове“.
  3. В ал. 3 думите „професионалните гимназии“ се заменят със „случаите на обучение чрез работа (дуална система на обучение)“.
  4. Създава се ал. 6:
  „(6) По време на обучението чрез работа учениците в дуалната система на обучение получават възнаграждение в размер: за ХІ клас – не по-малко от два пъти, а за ХІІ клас – не по-малко от три пъти максималния размер на месечната стипендия, определена по реда на чл. 171, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование.“

  § 32. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1, 18, 35, 53, 54 и 107 от 2014 г. и бр. 12, 48, 54, 61, 72, 79, 98 и 102 от 2015 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 20 от 2016 г.; изм., бр. 98 от 2016 г., бр. 85, 101 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 17, 30, 40 и 77 от 2018 г.) в чл. 40, ал. 3, т. 1 се създава изречение второ: „учениците, включени в обучение чрез работа (дуална система на обучение) за времето на обучението съгласно съответния учебен план, организирано при условията и по реда на ЗПОО, независимо от възникване на основание за осигуряване по реда на ал. 1;“.

  Законът е приет от 44-то Народно събрание на 24 октомври 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

  Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x