Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 3 от 08 януари 2019 г. на Държавен вестник е обнародвано:

  Постановление № 354 от 31 декември 2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, приет с Постановление № 131 на Министерския съвет от 2003 г. 
  (обн., ДВ, бр. 58 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 82 и 84 от 2004 г.; Решение № 2368 на Върховния административен съд от 2005 г. – бр. 26 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2005 г., бр. 42 от 2006 г., бр. 60 от 2008 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 26 от 2012 г., бр. 87 от 2013 г., бр. 62 от 2016 г. и бр. 84 от 2017 г.)

  МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

  § 1. В чл. 7а ал. 4 се изменя така:
  „(4) Информацията включва и предложение за организиране на обучения в съответствие с потребностите на работодателите от работна сила и се изпраща от председателя на Комисията по заетостта в централното управление на Агенцията по заетостта в срока, определен в писмото по ал. 1.“

  § 2. В чл. 14 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Търсещите работа лица се регистрират лично в дирекция „Бюро по труда“. Регистрацията се извършва въз основа на заявление-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, и след представяне на:
  1. документ за самоличност или документ за пребиваване;
  2. документи за придобито образование  и/или квалификация;
  3. решение на Териториалната експертна лекарска комисия/Националната експертна лекарска комисия – за лицата с трайно намалена работоспособност;
  4. писмена декларация за удостоверяване на други обстоятелства и/или други документи в случаите, когато са необходими и данните не могат да бъдат получени по служебен път.“
  2. В ал. 8 думите „ал. 1, т. 4 – 8“ се заменят с „ал. 1, т. 2 – 4“.

  § 3. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Регистрацията на търсещите работа лица се прекратява при условията на чл. 20, ал. 3 и 4 от ЗНЗ от датата на настъпване на съответното обстоятелство.“
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
  „(3) Регистрацията на безработните лица се възстановява при представяне на доказателства за наличие на уважителни причини по чл. 20, ал. 6 от ЗНЗ в срок 7 работни дни от отпадането на уважителната причина.“
  3. Досегашните ал. 3 – 7 стават съответно ал. 4 – 8.

  § 4. Член 24 се изменя така:
  „Чл. 24. (1) Проектите на браншови програми се разработват по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, и се внасят в Министерството на труда и социалната политика след писмена покана от министъра на труда и социалната политика до органите по чл. 31, ал. 3, т. 2 от ЗНЗ.
  (2) Проектите на програми на институциите и организациите по чл. 31, ал. 1 от ЗНЗ се разработват по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, и се внасят в Министерството на труда и социалната политика след писмена покана от министъра на труда и социалната политика.
  (3) Поканата по ал. 1 и 2 съдържа:
  1. срок за подаване на проектите на програми, който не може да бъде по-кратък от 14 дни от изпращането на поканата;
  2. максимален размер на средствата от държавния бюджет за финансиране на една програма;
  3. приоритетите и основните целеви групи на активната политика по заетостта за годината, през която ще се реализират програмите;
  4. видовете обучения, които ще се финансират със средства от държавния бюджет;
  5. минимални изисквания за осигуряване на заетост на безработни лица, участващи в програмата;
  6. други изисквания и указания за разработване на проектите на програми.
  (4) Проектите на програми се подават на хартиен и електронен носител.
  (5) Министърът на труда и социалната политика определя със заповед поименния състав на комисията за оценка и подбор на проекти на програми по ал. 1 и 2 в съответствие с решението на Националния съвет за насърчаване на заетостта по чл. 31, ал. 2 от ЗНЗ.
  (6) Членове на комисията могат да бъдат лица, които декларират, че:
  1. нямат материален интерес от оценяването на проектите на програми;
  2. не са „свързани лица“ по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с участник в процедурата;
  3. нямат частен интерес по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество при оценяване на проектите на програми.
  (7) Членовете на комисията представят декларация по ал. 6 след получаване на списъка с участниците в процедурата и при промяна на декларираните данни.
  (8) Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка с работата си в комисията.
  (9) Комисията допуска до оценка проектите на програми, които:
  1. са внесени в срок;
  2. не превишават максималния размер за финансиране, определен с поканата по ал. 3;
  3. са разработени в съответствие с образеца, утвърден от министъра на труда и социалната политика;
  4. съдържат всички документи и отговарят на изискванията, посочени в поканата по ал. 3.
  (10) Комисията разглежда и оценява допуснатите проекти на програми по следните критерии:
  1. относителен дял на безработните лица от общини със средномесечно равнище на безработица през първите девет месеца на текущата година, по-високо от средномесечното за страната, включени в заетост и/или обучение по програмата, от общия брой на безработните лица, включени в програмата;
  2. относителен дял на безработните лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда, включени в заетост и/или обучение по програмата, от общия брой на безработните лица, включени в програмата;
  3. относителен дял на безработните лица, включени в обучение по професии и специалности, търсени на пазара на труда, от общия брой на безработните лица, включени в обучение по програмата;
  4. относителен дял на безработните лица, включени в обучение за придобиване на степен на професионална квалификация, от общия брой на лицата, включени в професионално обучение по програмата;
  5. връзка на предвиденото обучение по ключова компетентност със съответното обучение за придобиване на професионална квалификация по програмата;
  6. относителен дял на безработните лица, на които ще бъде осигурена заетост за период над задължителния минимален период на заетостта, посочен в поканата по ал. 3, от общия брой безработни лица, включени в заетост по програмата;
  7. относителен дял на лицата, които ще бъдат включени в заетост над минималното изискване, посочено в поканата по ал. 3, от общия брой лица, включени в обучение по програмата.
  (11) Оценката се извършва по методика, утвърдена от министъра на труда и социалната политика, след съгласуване с Националния съвет за насърчаване на заетостта.
  (12) Комисията класира проектите на програми въз основа на резултатите от оценяването, определя програмите, одобрени за финансиране, както и размера на средствата и параметрите за реализиране на съответната програма.
  (13) Комисията изготвя протокол за резултатите от работата си, който се представя за утвърждаване от министъра на труда и социалната политика. Протоколът включва:
  1. списък на проектите на програми, които не са допуснати до оценка, и мотивите за това;
  2. списък на проектите на програми, които се предлага да не се финансират, и мотивите за това;
  3. списък на проектите на програми, които се предлагат за финансиране, включително размера на средствата и параметрите за реализиране на съответната програма;
  4. особени мнения и мотиви на членовете на комисията.
  (14) Одобрените проекти на програми се предлагат за финансиране и включване в Националния план за действие по заетостта и в плана за действие на Агенцията по заетостта.“

  § 5. В чл. 25а ал. 4 се изменя така:
  „(4) Членовете на комисията по ал. 3 могат да бъдат лица, които декларират, че:
  1. нямат материален интерес от оценяването на проектните предложения;
  2. не са „свързани лица“ по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с участник в процедурата;
  3. нямат частен интерес по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на интереси при оценяване на проектните предложения.“

  § 6. В чл. 34а, ал. 1, т. 4 думите „предходната календарна година“ се заменят с „предходните 24 месеца“.

  § 7. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3:
  а) в основния текст думите „чл. 17, ал. 2, т. 3“ се заменят с „чл. 17, ал. 2, т. 4“;
  б) точка 4 се изменя така:
  „4. в срок 3 работни дни след изтичането на срока по т. 2 Съветът за сътрудничество извършва подбор и оценка на работодателите, подали заявки, и предлага на директора на дирекция „Бюро по труда“ списък на работодателите с одобрени заявки;“
  в) в т. 5 след думата „работодателите“ се поставя запетая, добавя се „подали заявки“ и се поставя запетая;
  г) в т. 7 думите „одобрените работодатели“ се заменят с „работодателите с одобрени заявки“;
  д) създава се нова т. 8:
  „8. в срок до 10 работни дни след срока по т. 7 дирекция „Бюро по труда“ извършва оценка за допустимостта/съответствието на кандидата за минимална/държавна помощ; списъкът на одобрените/допустимите работодатели се обявява на информационното табло на дирекция „Бюро по труда“;“
  е) досегашната т. 8 става т. 9 и се изменя така:
  „9. директорът на дирекция „Бюро по труда“ информира писмено Съвета за сътрудничество за сключените договори с работодатели;“
  ж) досегашните т. 9 и 10 стават съответно т. 10 и 11.
  2. В ал. 4 т. 4 се изменя така:
  „4. в срок до 10 работни дни от подаването на заявката дирекция „Бюро по труда“ извършва оценка за допустимостта/съответствието на кандидата за минимална помощ и уведомява одобрените работодатели.“
  3. Създава се ал. 5:
  „(5) Оценката по ал. 3, т. 8 и ал. 4, т. 4 се извършва по методики, утвърдени от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.“

  § 8. В чл. 57, ал. 2 думата „Ежегодно“ се заличава.

  § 9. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) При планиране на обучението на възрастни, организирано от Агенцията по заетостта за задоволяване на бъдещи потребности на пазара на труда от квалифицирана работна сила, се използва информацията, предоставена от комисиите по заетостта към областните съвети за развитие по реда на чл. 7а.“
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите „териториални поделения“ се поставя запетая и се добавя „с работодателите“.
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

  § 10. В чл. 63 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
  „(4) В срок до 10 работни дни след подаването на заявката по ал. 3 дирекция „Бюро по труда“ извършва оценка за допустимостта на работодателя за отпускане на средства под формата на минимална помощ по методиката по чл. 28в, ал. 11.
  (5) В срока по ал. 4 списъкът на одобрените работодатели се обявява на информационното табло на дирекция „Бюро по труда“.“
  2. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Директорът на дирекция „Бюро по труда“ информира писмено Съвета за сът­рудничество за сключените договори с работодатели.“

  Преходни и заключителни разпоредби

  § 11. Споразумения за интеграция в заетост се сключват с всички продължително безработни лица с регистрация в дирекция „Бюро по труда“ над 18 месеца до края на 2019 г.

  § 12. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

  Министър-председател:  Бойко Борисов
  Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков

  източник: dv.parliament.bg
   
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Заетост  x