Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Постановление 151 определяне условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 56-ти от 06-ти юли 2021 г. на Държавен вестник е обнародванo:

  Постановление № 213 от 1 юли 2021 г. за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. 

  (обн., ДВ, бр. 60 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 89 и бр. 110 от 2020 г. и бр. 2 и бр. 24 от 2021 г.)
   
  МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

  § 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Средствата за запазване на заетостта на работници или служители по ал. 1, осигурени по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване, са в размер на:
  1. 50 на сто от размера на осигурителния доход за април 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки работник или служител при декларирано от работодателя намаление на приходите от продажби с не по-малко от 30 на сто;
  2. 60 на сто от размера на осигурителния доход за април 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки работник или служител при декларирано от работодателя намаление на приходите от продажби с не по-малко от 40 на сто.“
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Когато работодателят получава финансиране за същите разходи от Европейските структурни и инвестиционни фондове или от държавния бюджет като компенсация за услуги, възложени от държавата, общият размер на предоставените средства е до 80 на сто от осигурителния доход за април 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя.“
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея се правят следните изменения:
  а) в основния текст думите „октомври 2020 г.“ се заменят с „април 2021 г.“;
  б) в т. 1 думата „октомври“ се заменя с „април“;
  в) в т. 2 думата „октомври“ се заменя с „април“.
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея в т. 1 думите „1 октомври 2020 г.“ се заменят с „1 януари 2021 г.“.
  6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „1 април до 31 май 2021 г.“ се заменят с „1 юни до 31 юли 2021 г.“.
  7. Досегашната ал. 7 става ал. 8.

  § 2. В чл. 2, ал. 1 думите „октомври 2020 г.“ се заменят с „април 2021 г.“.

  § 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
  „2. са декларирали намаляване на средномесечните приходи от продажби през 2020 г. в сравнение с 2019 г.“
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) За изплащане на средства по чл. 1, ал. 2, т. 1 могат да кандидатстват работодатели, които са декларирали намаляване на приходите от продажби, както следва:
  1. за лицата, учредени преди 1 юни 2019 г. – с не по-малко от 30 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо същия месец на 2019 г.;
  2. за лицата, учредени след 1 юни 2019 г. – с не по-малко от 30 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо средномесечните приходи за 2020 г.“
  3. Създава се ал. 3:
  „(3) За изплащане на средства по чл. 1, ал. 2, т. 2 могат да кандидатстват работодатели, които са декларирали намаляване на приходите от продажби, както следва:
  1. за лицата, учредени преди 1 юни 2019 г. – с не по-малко от 40 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо същия месец на 2019 г.;
  2. за лицата, учредени след 1 юни 2019 г. – с не по-малко от 40 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо средномесечните приходи за 2020 г.“
  4. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и се изменя така:
  „(4) За изплащане на средства по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 2 могат да кандидатстват и създадени от общините определени организационно обособени структури – звена, общински дейности или специализирани звена, общински предприятия, създадени по реда на чл. 52 от Закона за общинската собственост, финансирани като местна дейност, които отговарят на критериите по ал. 1, т. 1 и т. 2 – 7 и са декларирали намаляване на приходите от съответната дейност по ал. 2 или 3.“

  § 4. В чл. 5 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, изречение второ думите „до крайния срок, определен в заповедта по чл. 4, ал. 1“ се заменят с „в срок до края на месеца, следващ месеца, за който кандидатстват“.
  2. В ал. 2:
  а) в т. 2 думите „ал. 5, т. 4“ се заменят с „ал. 6, т. 4“;
  б) в т. 3 думите „ал. 1, т. 2“ се заменят с „ал. 1, т. 2, ал. 2 и 3“ и думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 4“;
  в) в т. 4 след думите „чл. 1, ал. 1, т. 3“ се поставя запетая и се добавя „брой работни дни, за които да се изплатят средства“.

  § 5. В чл. 6, ал. 2, изречение второ думите „ал. 5, т. 1 и 2“ се заменят с „ал. 6, т. 1 и 2“.

  § 6. Член 8 се отменя.

  § 7. В чл. 9 думите „по чл. 8“ се заменят със „за работниците и служителите, за които да се изплатят средства за съответния месец“.

  Преходни и заключителни разпоредби

  § 8. Средства по чл. 1 се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107, параграф 3, буква „б“ от Договора за функционирането на Европейския съюз.

  § 9. Заявленията за изплащане на средства по чл. 1 за периода от 1 април до 31 май 2021 г., подадени преди 15 юни 2021 г., се разглеждат и финансират по досегашния ред.

  § 10. Постановлението се приема на основание § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

  § 11. Постановлението влиза в сила от 1 юни 2021 г.

  Министър-председател: Стефан Янев
  и.д. Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
   
  източник: dv.parliament.bg

  Целия брой 56 на ДВ вижте тук >>>

   

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Заетост  x