Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в НРВПО

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 58 от 13 юли 2018 г. на Държавен вестник е обнародвано:
   
  Постановление № 131 от 5 юли 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за работното време почивките и отпуските, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г. 
  (обн., ДВ, бр. 6 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 31, 55 и 59 от 1991 г., бр. 59 и 67 от 1993 г., бр. 38 от 1994 г., бр. 54 от 2001 г.; Решение № 9353 на Върховния административен съд от 2002 г. – бр. 103 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2004 г., 
  бр. 24 и 103 от 2005 г., бр. 96 от 2006 г., бр. 1 от 2007 г., бр. 10 и 67 от 2009 г., бр. 21 от 2011 г., 
  бр. 19 от 2012 г., бр. 110 от 2013 г., бр. 63 от 2015 г. и бр. 41 от 2017 г.)

  МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

  § 1. В чл. 9а се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 след думата „графици“ се добавя „могат да“.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Поименните графици се изготвят така, че сборът от работните часове по графика на работника или служителя за периода, за който е установено сумираното изчисляване, не трябва да е по-голям от нормата за продължителност на работното време, определена по чл. 9б.“

  § 2. В чл. 9б се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) При сумирано изчисляване на работното време по чл. 142, ал. 2 от КТ се определя норма за продължителност на работното време за периода. Нормата се определя в часове, като броят на работните дни по календар, включени в периода на отчитане, се умножи по дневната часова продължителност на работното време, определено в трудовия договор.“
  2. В ал. 2 думите „както и съответната част от отпуските, разрешени в календарни дни, съвпадащи с работните дни по календар“ се заличават.
  3. Създава се ал. 3:
  „(3) Когато работник или служител през целия или през част от периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, е ползвал отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, нормата за продължителност на работното му време се преизчислява, като от нормата по ал. 1 се извадят съответните часове по утвърдения поименен график.“

  § 3. В чл. 9г думите „без превръщане на нощните часове в дневни“ се заличават.

  § 4. В заглавието на раздел ІІ от глава трета „Отпуски“ след думата „майчинство“ се добавя „и осиновяване“.

  § 5. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 1 се изменя така:
  „1. в размер 135 дни, от които 45 дни преди раждането – въз основа на съответен акт от здравните органи, издаден по реда на чл. 26, ал. 1 от Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 51 от 2017 г.);“
  б) в т. 2 думите „(осиновителката)“ и „или копие от акта за предаване на детето за осиновяване“ се заличават.
  2. В ал. 2:
  а) създава се нова т. 5:
  „5. детето се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството;“
  б) досегашната т. 5 става т. 6;
  в) създава се т. 7:
  „7. бащата или един от родителите на майката или на бащата ползва отпуск при условията на чл. 163, ал. 10 от КТ.“
  3. Алинеи 4 и 5 се отменят.
  4. В ал. 7 думите „и 6“ се заменят с „и чл. 164б, ал. 1 от“.

  § 6. Член 45а1 се отменя.

  § 7. В чл. 45б се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в изречение първо думата „(осиновителя)“ се заличава;
  б) в изречение второ думата „(осиновителят)“ се заличава.
  2. В ал. 3:
  а) в изречение първо думите „(осиновителката)“ и „(осиновителят)“ се заличават;
  б) в изречение второ думите „или копие от акта за предаване на детето за осиновяване“ се заличават.
  3. В ал. 4 думата „(осиновителят)“ се заличава.
  4. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Отпускът по ал. 1 се прекратява, когато:
  1. бащата е лишен от родителски права или неговите родителски права са ограничени по установен ред;
  2. детето бъде дадено за осиновяване;
  3. детето бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
  4. детето бъде настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
  5. детето се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството;
  6. майката продължи лично да ползва отпуска по чл. 163, ал. 1 от КТ;
  7. детето почине;
  8. трудовото правоотношение на майката бъде прекратено.“
  5. В ал. 6 думата „(осиновителят)“ се заличава.
  6. В ал. 7 думата „(осиновителката)“ се заличава.

  § 8. В чл. 45в се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 5:
  а) създава се нова т. 4:
  „4. детето се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството;“
  б) досегашните т. 4 – 6 стават съответно т. 5 – 7.

  § 9. В чл. 45г се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Отпускът по чл. 163, ал. 10, изречение трето от КТ се ползва от един от родителите на майката или на бащата въз основа на писмено заявление, към което се прилагат копие от удостоверението за раждане на детето, копие от препис-извлечение от акта за смърт на бащата и декларация съгласно приложение № 12. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Когато родителят на майката или на бащата няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си.“
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Майката има право по всяко време да оттегли даденото от нея съгласие по чл. 163, ал. 10, изречение трето от КТ с писмено заявление до предприятието, в което работи, и до предприятието, в което работи един от нейните родители или от родителите на бащата, и да продължи да ползва лично отпуска по чл. 163, ал. 1 от КТ. Към заявлението до предприятието, в което тя работи, се прилагат копие от удостоверението за раждане на детето и декларация съгласно приложение № 7.“
  3. В ал. 4 думите „(осиновителката)“ и „(осиновителя)“ се заличават.
  4. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Отпускът по ал. 1 се прекратява, когато:
  1. детето бъде дадено за осиновяване;
  2. детето бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
  3. детето бъде настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
  4. детето се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството;
  5. майката продължи лично да ползва отпуска по чл. 163, ал. 1 от КТ;
  6. детето почине;
  7. трудовото правоотношение на майката бъде прекратено.“
  5. В ал. 6 думите „(осиновителката)“ и „(осиновителя)“ се заличават.
  6. В ал. 7 думата „(осиновителката)“ се заличава.

  § 10. Член 45д се отменя.

  § 11. В чл. 46 ал. 10 се изменя така:
  „(10) Отпускът по чл. 164, ал. 1 от КТ се ползва след изтичането на срока на отпуска по чл. 163 или 164б от КТ, но може да се ползва и когато преди него не е ползван целият или част от отпуска по чл. 163 или 164б от КТ.“

  § 12. Член 46б се изменя така:
  „Чл. 46б. (1) Отпускът при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по чл. 164б, ал. 1 и ал. 5, изречение първо от КТ се ползва въз основа на писмено заявление на осиновителката или на работника или служителя, който сам е осиновил детето, към което се прилагат копие от влязло в сила съдебно решение за осиновяване, копие от акта за предаване на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение № 9. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си.
  (2) Отпускът по чл. 164б, ал. 1 и ал. 5, изречение първо от КТ не се разрешава, а ако е разрешен, се прекратява с писмено искане до предприятието или:
  1. при смърт на детето;
  2. при прекратяване на осиновяването от съда;
  3. когато детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение;
  4. детето бъде настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
  5. осиновителката или работникът или служителят, който сам е осиновил детето, са лишени от родителски права или родителските права са ограничени по установен ред;
  6. детето бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
  7. детето се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството;
  8. когато отпускът се ползва от осиновителя или от един от родителите на осиновителката или осиновителя при условията на чл. 164б, ал. 2, изречение второ, ал. 3 и ал. 5, изречение второ от КТ.
  (3) Лицата, ползващи отпуск по ал. 1, са длъжни незабавно да уведомят работодателя си за настъпването на обстоятелствата по ал. 2.
  (4) Отпускът по чл. 164б, ал. 1 и ал. 5, изречение първо от КТ се заявява и ползва в календарни дни.“

  § 13. Създават се чл. 46в – 46е:
  „Чл. 46в. (1) Отпускът по чл. 164б, ал. 2, изречение първо от КТ се ползва от осиновителя въз основа на писмено заявление, към което се прилагат копие от влязло в сила съдебно решение за осиновяване, копие от акта за предаване на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение № 10. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Когато осиновителят няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си.
  (2) Отпускът по чл. 164б, ал. 2, изречение второ от КТ се ползва от родител на осиновителката или осиновителя въз основа на писмено заявление, към което се прилагат копие от влязло в сила съдебно решение за осиновяване, копие от акта за предаване на детето за осиновяване, копие от препис-извлечение от акта за смърт на осиновителя и декларация съгласно приложение № 10а. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Когато родителят на осиновителката или осиновителя няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си.
  (3) Отпускът по чл. 164б, ал. 2 от КТ не може да се ползва едновременно с отпуск по чл. 167 от КТ.
  (4) Осиновителката има право по всяко време да оттегли с писмено заявление до предприятието, в което работи, даденото от нея съгласие по чл. 164б, ал. 2 от КТ и да продължи да ползва лично отпуска по чл. 164б, ал. 1 от КТ до изтичането на периода от 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст.
  (5) Осиновителят, съответно родителят на осиновителката или на осиновителя, може да прекрати ползването на отпуска по чл. 164б, ал. 2 от КТ с писмено заявление до предприятието, в което работи.
  (6) Отпускът по чл. 164б, ал. 2 от КТ се прекратява:
  1. при смърт на детето;
  2. при прекратяване на осиновяването от съда;
  3. когато детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение;
  4. когато детето бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
  5. когато детето бъде настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
  6. когато детето се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството;
  7. когато осиновителят е лишен от родителски права или родителските права са ограничени по установен ред;
  8. когато осиновителката продължи лично да ползва отпуска по чл. 164б, ал. 1 от КТ;
  9. когато трудовото правоотношение на осиновителката бъде прекратено.
  (7) Осиновителят, съответно родителят на осиновителката или на осиновителя, е длъжен незабавно да уведоми работодателя за настъпването на обстоятелствата по ал. 6.
  (8) Ползването на отпуска по чл. 164б, ал. 2 от КТ не се прекратява, когато осиновителката ползва друг вид отпуск.
  (9) Отпускът по чл. 164б, ал. 2 от КТ се заявява и ползва в календарни дни.
  Чл. 46г. (1) Отпускът по чл. 164б, ал. 3 от КТ се ползва от един от родителите на работничката или служителката, която сама е осиновила дете, въз основа на писмено заявление, към което се прилагат копие от влязло в сила решение на съда за осиновяване, копие от акта за предаване на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение № 13. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Когато родителят на работничката или служителката, която сама е осиновила дете, няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си.
  (2) Отпускът по чл. 164б, ал. 3 от КТ не може да се ползва едновременно с отпуск по чл. 167 от КТ.
  (3) Работничката или служителката, която сама е осиновила дете, има право по всяко време да оттегли даденото от нея съгласие по чл. 164б, ал. 3 от КТ с писмено заявление до предприятието, в което работи, и до предприятието, в което работи един от нейните родители, и да продължи да ползва лично отпуска по чл. 164б, ал. 1 от КТ. Към заявлението до предприятието, в което тя работи, се прилагат копие от влязло в сила решение на съда за осиновяване, копие от акта за предаване на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение № 9.
  (4) Родителят на работничката или на служителката, която сама е осиновила дете, може да прекрати ползването на отпуска с писмено заявление до предприятието, в което работи.
  (5) Отпускът по ал. 1 се прекратява:
  1. при смърт на детето;
  2. при прекратяване на осиновяването от съда;
  3. когато детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение;
  4. когато детето бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
  5. когато детето бъде настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
  6. когато детето се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството;
  7. когато работничката или служителката, която сама е осиновила дете, е лишена от родителски права или родителските права са ограничени по установен ред;
  8. когато работничката или служителката, която сама е осиновила дете, продължи лично да ползва отпуска по чл. 164б, ал. 1 от КТ;
  9. когато трудовото правоотношение на работничката или служителката, която сама е осиновила дете, бъде прекратено.
  (6) Родителят на работничката или на служителката, която сама е осиновила дете, е длъжен незабавно да уведоми предприятието за настъпването на обстоятелствата по ал. 5.
  (7) Ползването на отпуска по ал. 1 не се прекратява, когато работничката или служителката, която сама е осиновила дете, ползва друг вид отпуск.
  (8) Отпускът по чл. 164б, ал. 3 от КТ се заявява и ползва в календарни дни.
  Чл. 46д. (1) Отпускът по чл. 164б, ал. 5, изречение второ от КТ се ползва от един от родителите на работника или на служителя, който сам е осиновил дете, въз основа на писмено заявление, към което се прилагат копие от влязло в сила решение на съда за осиновяване, копие от акта за предаване на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение № 13а. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Когато родителят на работника или на служителя, който сам е осиновил дете, няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си.
  (2) Отпускът по чл. 164б, ал. 5, изречение второ от КТ не може да се ползва едновременно с отпуск по чл. 167 от КТ.
  (3) Работникът или служителят, който сам е осиновил дете, има право по всяко време да оттегли даденото от него съгласие по чл. 164б, ал. 5, изречение второ от КТ с писмено заявление до предприятието, в което работи, и до предприятието, в което работи един от неговите родители, и да продължи да ползва лично отпуска по чл. 164б, ал. 5, изречение първо от КТ. Към заявлението до предприятието, в което той работи, се прилагат копие от влязло в сила решение на съда за осиновяване, копие от акта за предаване на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение № 9.
  (4) Родителят на работника или служителя, който сам е осиновил дете, може да прекрати ползването на отпуска с писмено заявление до предприятието, в което работи.
  (5) Отпускът по ал. 1 се прекратява:
  1. при смърт на детето;
  2. при прекратяване на осиновяването от съда;
  3. когато детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение;
  4. когато детето бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
  5. когато детето бъде настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
  6. когато детето се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството;
  7. когато работникът или служителят, който сам е осиновил дете, е лишен от родителски права или родителските права са ограничени по установен ред;
  8. когато работникът или служителят, който сам е осиновил дете, продължи лично да ползва отпуска по чл. 164б, ал. 5, изречение първо от КТ;
  9. когато трудовото правоотношение на работника или служителя, който сам е осиновил дете, бъде прекратено.
  (6) Родителят на работника или на служителя, който сам е осиновил дете, е длъжен незабавно да уведоми предприятието за настъпването на обстоятелствата по ал. 5.
  (7) Ползването на отпуска по ал. 1 не се прекратява, когато работникът или служителят, който сам е осиновил дете, ползва друг вид отпуск.
  (8) Отпускът по чл. 164б, ал. 5, изречение второ от КТ се заявява и ползва в календарни дни.
  Чл. 46е. (1) Отпускът при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по чл. 164б, ал. 8 от КТ се ползва въз основа на писмено заявление от осиновителя. Към заявлението се прилагат копие от акта за сключен граждански брак, копие от влязлото в сила решение на съда за осиновяване и копие от акта за предаване на детето за осиновяване. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Когато осиновителят няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си.
  (2) Отпускът по ал. 1 се заявява и ползва в календарни дни.
  (3) Осиновителят е длъжен незабавно да уведоми предприятието, когато по време на ползването на отпуска по ал. 1:
  1. бракът бъде прекратен с влязло в сила съдебно решение;
  2. детето бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
  3. детето бъде настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
  4. детето почине;
  5. осиновяването бъде прекратено от съда.
  (4) При наличие на обстоятелствата по ал. 3 отпускът по ал. 1 се прекратява.
  (5) Осиновителят може да прекрати ползването на отпуска с писмено заявление до предприятието, в което работи.“

  § 14. В чл. 48 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „(осиновителката)“, „от 2“и „малко“ се заличават.
  2. В ал. 3 думите „(осиновителката)“ и „от 2“   се заличават.
  3. В ал. 5 думата „малко“ се заличава.
  4. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Когато лицето, което само е осиновило дете до 5-годишна възраст, почине или заболее тежко, поради което не може да се грижи за детето, съответната част от отпуските при осиновяване и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст се ползва от един от неговите родители. В този случай отпускът се ползва и се прекратява при условията и по реда на чл. 46 и 46б, без да се изисква съгласието на осиновителката или осиновителя. Към писменото заявление за ползване на отпуска се прилага и копие от препис-извлечението от акта за смъртта на осиновителката или осиновителя или акт от здравните органи, който установява заболяването на осиновителката или осиновителя и срока, за който е необходимо отпускът да бъде предоставен на лицата по чл. 167, ал. 4 от КТ.“
  5. Алинея 8 се изменя така:
  „(8) Родителят на лицето по ал. 7 има право на отпуск по чл. 167, ал. 4 от КТ, при условие че работи по трудово правоотношение, независимо от това, дали лицето е работило, или работи по трудово правоотношение.“
  6. Алинея 9 се изменя така:
  „(9) Когато починат и двамата родители на дете до 2-годишна възраст или двамата осиновители на дете до 5-годишна възраст и детето не е настанено в детско заведение, включително в детска ясла или учебно заведение, или в детско заведение на пълна държавна издръжка, съответната част от отпуските по чл. 163, 164 и 164б от КТ се ползват от настойника, а с негово съгласие – от един от родителите на майката (осиновителката) или на бащата (осиновителя) на детето. В тези случаи ползването на отпуска и неговото прекратяване се извършват съгласно разпоредбите на чл. 45 и 46 или на чл. 46б, като се представят и копия от препис-извлеченията от актовете за смъртта на двамата родители (осиновители) и копие от документ за настойничество.“

  § 15. В чл. 49 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 5 след думата „родител“ се добавя „(осиновител)“.
  2. В ал. 8 след думата „майката“ се добавя „(осиновителката)“, а след думата „бащата“ се добавя „(осиновителя)“.

  § 16. В чл. 49в, ал. 3 след думата „майката“ се добавя „(осиновителката)“, а след думата „бащата“ се добавя „(осиновителя)“.

  § 17. В чл. 49г се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2 след думата „родителите“ се добавя „(осиновителите)“.
  2. В ал. 3 след думата „майката“ се добавя „(осиновителката)“, а след думата „бащата“ се добавя „(осиновителя)“.

  § 18. В § 6 от заключителните разпоредби след думите „чл. 163, ал. 16“ се поставя запетая и се добавя „чл. 164б, ал. 12“.

  § 19. Приложение № 7 към чл. 45, ал. 1, т. 2 се изменя така:

  „Приложение № 7
  към чл. 45, ал. 1, т. 2
  ДЕКЛАРАЦИЯ
  за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 1 от Кодекса на труда от майката
  Подписаната: ..................................................................................................................................................,
  (трите имена по документ за самоличност)
  декларирам, че за ползването на отпуск по чл. 163, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с чл. 45, ал. 1, т. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските за детето:
  ...........................................................................................................................................................................,
  (трите имена на детето)
  родено на ................. 20 ....... г., ЕГН .................................................................:
  1. не съм лишена от родителски права и родителските ми права не са ограничени по установения ред;
  2. детето не е дадено за осиновяване;
  3. детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
  4. детето не е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
  5. детето не се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството;
  6. детето не е починало;
  7. бащата или един от родителите на майката или на бащата не ползва отпуск при условията на чл. 163, ал. 10 от КТ.
  Задължавам се при промяна на декларираните обстоятелства да уведомя предприятието, за да прекрати разрешения отпуск.
  Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
  ............. 20 .... г.                                                                                       Декларатор: ..............
  Забележки:
  1. Декларацията се съхранява в личното досие на работника или на служителя.
  2. Излишното се зачертава.“

  § 20. Приложение № 8 към чл. 45б се изменя така:

  „Приложение № 8
  към чл. 45б
  ДЕКЛАРАЦИЯ
  за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 10, изречение първо от Кодекса на труда от бащата
  Подписаните:
  1. .............................................................................................................................................................,
  (трите имена по документ за самоличност)
  2. .............................................................................................................................................................,
  (трите имена по документ за самоличност)
  заявяваме, че първият от нас като майка е съгласен, а вторият като баща приема да ползва платен отпуск поради бременност и раждане на:
  ..................................................................................................................................................................,
  (трите имена на детето)
  родено на ........................................... 20 …………………. г.,
  считано от ................ 20 .... г. до ………………….. 20 .... г.
  Декларираме, че:
  1. бащата не е лишен от родителски права и родителските му права не са ограничени по установения ред;
  2. детето не е дадено за осиновяване;
  3. детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
  4. детето не е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
  5. детето не се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството;
  6. майката не продължава лично да ползва отпуска по чл. 163, ал. 1 от КТ;
  7. детето не е починало;
  8. трудовото правоотношение на майката не е прекратено.
  Задължаваме се при промяна на декларираните обстоятелства да уведомим предприятието, за да прекрати разрешения отпуск.
  Известно ни е, че за неверни данни носим отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и че дължим възстановяване на неоснователно изплатените ни суми заедно със законната лихва.
  ............. 20 .... г.                                                                            Декларатори:
                                                                  1. ..........................
                                                                  2. ..........................
  Забележки:
  1. Декларацията се попълва в 2 екземпляра, всеки от които се съхранява в личните досиета на деклараторите в съответните предприятия.
  2. Излишното се зачертава.“

  § 21. Приложение № 9 към чл. 46б, ал. 1 се изменя така:

  „Приложение № 9
  към чл. 46б, ал. 1
  ДЕКЛАРАЦИЯ
  за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 1 или ал. 5, изречение първо от Кодекса на труда от осиновителката или от работника или служителя, който сам е осиновил детето
  Подписаната/подписаният: ...........................................................................................................................,
  (трите имена по документ за самоличност)
  декларирам следните обстоятелства във връзка с ползването на отпуск по чл. 164б, ал. 1 или ал. 5, изречение първо от Кодекса на труда във връзка с чл. 46б, ал. 1 и 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските за детето:
  ……....................................................................................................................................................................,
  (трите имена на детето)
  родено на ................. 20 ....... г., ЕГН ......................:
  1. детето не е починало;
  2. осиновяването не е прекратено от съда;
  3. детето не посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение;
  4. детето не е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
  5. не съм лишен от родителски права и родителските ми права не са ограничени по установения ред;
  6. детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
  7. детето не се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството;
  8. осиновителят или един от родителите на осиновителката или осиновителя не ползват отпуск при условията на чл. 164б, ал. 2, изречение второ, ал. 3 и ал. 5, изречение второ от КТ.
  Задължавам се при промяна на декларираните обстоятелства да уведомя предприятието, за да прекрати разрешения отпуск.
  Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
  ............. 20 .... г.                                                                                Декларатор: ..............
  Забележки:
  1. Декларацията и приложените документи се съхраняват в личното досие на работника или на служителя.
  2. Излишното се зачертава.“
  § 22. Приложение № 10 към чл. 46б, ал. 3 се изменя така:
  „Приложение № 10
  към чл. 46в, ал. 1
  ДЕКЛАРАЦИЯ
  за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 2, изречение първо от Кодекса на труда от осиновителя
  Подписаните:
  1. ...................................................................................................................................................................,
  (трите имена по документ за самоличност)
  2. ...................................................................................................................................................................,
  (трите имена по документ за самоличност)
  заявяваме, че първият от нас като осиновителка е съгласен, а вторият като осиновител приема
  да ползва отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст за: .......................................................................................................................................................................,
  (трите имена на детето)
  предадено за осиновяване на .................. 20 ... г., ЕГН ......................................................................,
  считано от ................. 20 ... г. до .................... 20 ... г.
  Декларираме, че:
  1. детето не е починало;
  2. осиновяването не е прекратено от съда;
  3. детето не посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение;
  4. детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
  5. детето не е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
  6. детето не се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството;
  7. осиновителката не е лишена от родителски права или родителските права не са ограничени по установен ред;
  8. осиновителката не продължава лично да ползва отпуска по чл. 164б, ал. 1 от КТ;
  9. трудовото правоотношение на осиновителката не е прекратено.
  Задължаваме се при промяна на декларираните обстоятелства да уведомим предприятието, за да прекрати разрешения отпуск.
  Известно ни е, че за неверни данни носим отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
  ............. 20 .... г.                                                                            Декларатори:
                                                                  1. ..........................
                                                                  2. ..........................
  Забележки:
  1. Декларацията се попълва в два екземпляра, всеки от които се съхранява в личните досиета на деклараторите в съответните предприятия.
  2. Излишното се зачертава.“

  § 23. Създава се приложение № 10а към чл. 46в, ал. 2:

  „Приложение № 10а
  към чл. 46в, ал. 2
  ДЕКЛАРАЦИЯ
  за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 2, изречение второ от Кодекса на труда (КТ) от родител на осиновителката или на осиновителя
  Подписаните:
  1. ..............................................................................................................................................................,
  (трите имена по документ за самоличност)
  2. ..............................................................................................................................................................,
  (трите имена по документ за самоличност)
  заявяваме, че първият от нас като осиновителка е съгласен, а вторият като родител на осиновителката или като родител на осиновителя приема да ползва платен отпуск при осиновяване на дете за остатъка до 365 дни, но не по-късно от навършване на 5-годишна възраст, за:
  ................................................................................................................................................................,
  (трите имена на детето)
  предадено за осиновяване на ...................... 20 ... г., ЕГН ...........................................................,
  считано от ................. 20 ... г. до .................... 20 ... г.
  Декларираме, че:
  1. детето не е починало;
  2. осиновяването не е прекратено от съда;
  3. детето не посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение;
  4. детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
  5. детето не е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
  6. детето не се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството;
  7. осиновителката/осиновителят не е лишен/лишена от родителски права или родителските права не са ограничени по установен ред;
  8. осиновителката/осиновителят не продължава лично да ползва отпуска по чл. 164б, ал. 1 от КТ;
  9. трудовото правоотношение на осиновителката/осиновителя не е прекратено.
  Задължаваме се при промяна на декларираните обстоятелства да уведомим предприятието, за да прекрати разрешения отпуск.
  Известно ни е, че за неверни данни носим отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и че дължим възстановяване на неоснователно изплатените ни суми заедно със законната лихва.
  ............. 20 .... г.                                                                            Декларатори:
                                                                  1. ..........................
                                                                  2. ..........................
  Забележки:
  1. Декларацията се попълва в 2 екземпляра, всеки от които се съхранява в личните досиета на деклараторите в съответните предприятия.
  2. Излишното се зачертава.“

  § 24. Приложение № 11 към чл. 45в, ал. 1 се изменя така:

  „Приложение № 11
  към чл. 45в, ал. 1
  ДЕКЛАРАЦИЯ
  за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 10, изречение второ от Кодекса на труда от родител на майката
  Подписаните:
  1. ............................................................................................................................................................,
  (трите имена по документ за самоличност)
  2. ............................................................................................................................................................,
  (трите имена по документ за самоличност)
  заявяваме, че първият от нас като майка е съгласен, а вторият като родител на майката приема да ползва платен отпуск за остатъка до 410 дни на …………………………….…………………………………..…………...,
  (трите имена на детето)
  родено на ........................................... 20………….. г.,
  считано от .............. 20 .... г. до ……………… 20 .... г.
  Декларираме, че:
  1. детето не е дадено за осиновяване;
  2. детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
  3. детето не е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
  4. детето не се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството;
  5. майката не продължава да ползва лично отпуска по чл. 163, ал. 1 от КТ;
  6. детето не е починало;
  7. трудовото правоотношение на майката не е прекратено.
  Задължаваме се при промяна на декларираните обстоятелства да уведомим предприятието, за да прекрати разрешения отпуск.
  Известно ни е, че за неверни данни носим отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и че дължим възстановяване на неоснователно изплатените ни суми заедно със законната лихва.
  ............. 20 .... г.                                                                            Декларатори:
                                                                  1. ..........................
                                                                  2. ..........................
  Забележки:
  1. Декларацията се попълва в 2 екземпляра, всеки от които се съхранява в личните досиета на деклараторите в съответните предприятия.
  2. Излишното се зачертава.“

  § 25. Приложение № 12 към чл. 45г, ал. 1 се изменя така:

  „Приложение № 12
  към чл. 45г, ал. 1
  ДЕКЛАРАЦИЯ
  за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 10, изречение трето от Кодекса на труда от родител на майката или на бащата
  Подписаните:
  1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...,
  (трите имена по документ за самоличност)
  2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………........,
  (трите имена по документ за самоличност)
  заявяваме, че първият от нас като майка е съгласен, а вторият като родител на майката или като родител на бащата приема да ползва платен отпуск за остатъка до 410 дни на:
  ….………………………………………………………………………......……...................................................................,
  (трите имена на детето)
  родено на ....................................................... 20 … г.,
  ЕГН ............................................……………………………..,
  считано от .............. 20 .... г. до ……………… 20 ... г.
  Декларираме, че:
  1. детето не е дадено за осиновяване;
  2. детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
  3. детето не е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
  4. детето не се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството;
  5. майката не продължава лично да ползва отпуска по чл. 163, ал. 1 от КТ;
  6. детето не е починало;
  7. трудовото правоотношение на майката не е прекратено.
  Задължаваме се при промяна на декларираните обстоятелства да уведомим предприятието, за да прекрати разрешения отпуск.
  Известно ни е, че за неверни данни носим отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и че дължим възстановяване на неоснователно изплатените ни суми заедно със законната лихва.
  ............. 20 .... г.                                                                            Декларатори:
                                                                  1. ..........................
                                                                  2. ..........................
  Забележки:
  1. Декларацията се попълва в 2 екземпляра, всеки от които се съхранява в личните досиета на деклараторите в съответните предприятия.
  2. Излишното се зачертава.“

  § 26. Приложение 13 към чл. 45д, ал. 1 се изменя така:

  „Приложение № 13
  към чл. 46г, ал. 1
  ДЕКЛАРАЦИЯ
  за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 3 от Кодекса на труда от родител на работничка или на служителка, която сама е осиновила дете
  Подписаните:
  1. .............................................................................................................................................................,
  (трите имена по документ за самоличност)
  2. ............................................................................................................................................................,
  (трите имена по документ за самоличност)
  заявяваме, че първият от нас като осиновителка е съгласна, а вторият като родител на осиновителката приема да ползва платен отпуск при осиновяване на дете за остатъка до 365 дни, но не по-късно от навършване на 5-годишна възраст, на ……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..,
  (трите имена на детето)
  предадено за осиновяване на …….............. 20 ... г.,
  ЕГН ..............................................……………………………,
  считано от .............. 20 .... г. до …………….. 20 ... г.
  Декларираме, че:
  1. детето не е починало;
  2. осиновяването не е прекратено от съда;
  3. детето не посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение;
  4. детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
  5. детето не е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
  6. детето не се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството;
  7. осиновителката не е лишена от родителски права или родителските права не са ограничени по установен ред;
  8. осиновителката не ползва лично отпуска по чл. 164б, ал. 1 от КТ;
  9. трудовото правоотношение на осиновителката не е прекратено.
  Задължаваме се при промяна на декларираните обстоятелства да уведомим предприятието, за да прекрати разрешения отпуск.
  Известно ни е, че за неверни данни носим отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и че дължим възстановяване на неоснователно изплатените ни суми заедно със законната лихва.
  ............. 20 .... г.                                                                            Декларатори:
                                                                  1. ..........................
                                                                  2. ..........................
  Забележки:
  1. Декларацията се попълва в 2 екземпляра, всеки от които се съхранява в личните досиета на деклараторите в съответните предприятия.
  2. Излишното се зачертава.“

  § 27. Създава се приложение № 13а към чл. 45д, ал. 1:

  „Приложение № 13а
  към чл. 46д, ал. 1
  ДЕКЛАРАЦИЯ
  за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 5, изречение второ от Кодекса на труда от родител на работник или на служител, който сам е осиновил дете
  Подписаните:
  1. .........................................................................................................................................................,
  (трите имена по документ за самоличност)
  2. ........................................................................................................................................................,
  (трите имена по документ за самоличност)
  заявяваме, че първият от нас като осиновител е съгласен, а вторият като родител на осиновителя приема да ползва платен отпуск при осиновяване на дете за остатъка до 365 дни, но не по-късно от навършване на 5-годишна възраст, на ………………………………………………………………………………………………...…………………………………………….,
  (трите имена на детето)
  предадено за осиновяване на ……............. 20 ... г., ЕГН …………....................................................,
  считано от .............. 20 .... г. до ……………… 20 ... г.
  Декларираме, че:
  1. детето не е починало;
  2. осиновяването не е прекратено от съда;
  3. детето не посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение;
  4. детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
  5. детето не е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
  6. детето не се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството;
  7. осиновителят не е лишен от родителски права или родителските права не са ограничени по установен ред;
  8. осиновителят не ползва лично отпуска по чл. 164б, ал. 5, изречение първо от КТ;
  9. трудовото правоотношение на осиновителя не е прекратено.
  Задължаваме се при промяна на декларираните обстоятелства да уведомим предприятието, за да прекрати разрешения отпуск.
  Известно ни е, че за неверни данни носим отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и че дължим възстановяване на неоснователно изплатените ни суми заедно със законната лихва.
  ............. 20 .... г.                                                                            Декларатори:
                                                                  1. ..........................
                                                                  2. ..........................
  Забележки:
  1. Декларацията се попълва в 2 екземпляра, всеки от които се съхранява в личните досиета на деклараторите в съответните предприятия.
  2. Излишното се зачертава.“

  Заключителна разпоредба

  § 28. Параграфи 4 – 27 влизат в сила от 1 юли 2018 г.

  За министър-председател: Томислав Дончев
  Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков

  източник: dv.parliament.bg
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x