Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 74 от 21 август 2020 г. на Държавен вестник е обнародвано:

  Постановление № 217 от 17 август 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. 
  (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 43, 61 и 81 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г., бр. 19 от 2002 г.; попр., бр. 21 от 2002 г.; доп., бр. 74 от 2002 г.; Решение № 7581 на Върховния административен съд от 2002 г. – бр. 76 от 2002 г.; Решение № 11701 на Върховния административен съд от 2002 г. – бр. 119 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2003 г., бр. 25 и 68 от 2004 г., бр. 24 от 2005 г., бр. 48 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 1, 16, 79, 84 и 87 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от 2011 г., бр. 16 и 80 от 2012 г., бр. 33 и 62 от 2013 г., бр. 23 от 2014 г., бр. 19 и 40 от 2015 г., бр. 17 и 54 от 2016 г., бр. 29 и 41 от 2017 г., бр. 21, 49 и 107 от 2018 г. и бр. 40 и 62 от 2019 г.)

  МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

  § 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая на изречение първо се поставя запетая и се добавя „или копия на такива документи, при заявления, постъпили чрез системата за електронен обмен на социалноосигурителна информация“.
  2. В ал. 7 думите „чл. 10, ал. 9“ се заменят с „чл. 10, ал. 8, изречение второ“.

  § 2. В чл. 7, ал. 4, т. 2 думите „длъжностното лице от териториалното поделение на НОИ“ се заменят с „длъжностното лице по чл. 98, ал. 1 от КСО“.

  § 3. В чл. 8, ал. 2, изречение първо, думите „подаване на заявлението в кметството/общината или общинския съвет“ се заменят с „навършване на възрастта по чл. 89а, ал. 1, изречение първо от КСО или към датата на подаване на заявлението по чл. 89, ал. 1, изречение второ от КСО или при преценка за персонална пенсия – към датата на подаване на заявлението по чл. 7, ал. 4, т. 1 в кметството/общината или общинския съвет“.

  § 4. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) При първоначално постъпило от осигуреното лице заявление за отпускане на пенсия се съставя пенсионно досие с номер, който съвпада с единния граждански номер (ЕГН) на заявителя, а ако лицето няма такъв – с неговия личен номер (ЛН) или личен номер на чужденец (ЛНЧ), а когато няма и такива – с определения му служебен номер от НОИ.“
  2. Създават се нови ал. 2 и 3:
  „(2) Към досието по ал. 1 се прилагат:
  1. заявлението за отпускане на пенсия;
  2. оригиналните удостоверения за осигурителен стаж;
  3. оригиналните удостоверения за осигурителен доход;
  4. заверени копия на трудовите, служебните, осигурителните и военноотчетните книжки и на други документи, удостоверяващи осигурителен стаж, извън документите по т. 2;
  5. удостоверението за наследници – в оригинал или копие, което е нотариално заверено или заверено по реда на ал. 4;
  6. представените в пенсионното производство декларации от заявителя или от други лица;
  7. експертните решения на ТЕЛК (НЕЛК);
  8. решението на медицинската комисия по чл. 10в;
  9. постановените актове, касаещи осигурителните права на лицето;
  10. всички последващи заявления и жалби на лицето и водената кореспонденция;
  11. други документи, представени, събрани или изготвени във връзка с преценката, отпускането, изменението или изплащането на пенсията.
  (3) При постъпило заявление за пенсия чрез компетентна институция на държава, с която се прилага международен договор, по който Република България е страна, или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, към което са приложени заверени копия на посочени в ал. 2 документи, същите се прилагат към досието. При постъпило заявление чрез системата за електронен обмен на социалноосигурителна информация от държава, с която се прилагат европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, към което са приложени копия на посочени по ал. 2 документи, същите се прилагат към досието.“
  3. Създават се ал. 4 и 5:
  „(4) Трудовите, служебните, осигурителните, военноотчетните книжки и други документи, удостоверяващи осигурителен стаж, освен оригиналните документи, посочени в ал. 2, се връщат на лицето заедно с разпореждането на длъжностното лице по чл. 98, ал. 1 от КСО. Копията от тези документи, съхранявани в пенсионното досие, се заверяват за вярност с оригинала от упълномощено длъжностно лице от ръководителя на териториалното поделение на НОИ или от длъжностното лице в НОИ, на което е възложено ръководството на дейността по отпускане и изплащане на пенсии по международни договори, по които Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност – за лицата с постоянен адрес в чужбина.
  (5) Длъжностното лице по чл. 98, ал. 1 от КСО издава при поискване удостоверение за зачетения на лицето осигурителен стаж въз основа на съхраняваните в пенсионното досие оригинални удостоверения за осигурителен стаж. Титулярят на пенсионното досие има право при поискване да получава копия от съхраняваните в него документи, заверени по реда на ал. 4.“
  4. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 6 и 7.

  § 5. В чл. 10 се правят следните изменения:
  1. Алинея 8 се изменя така:
  „(8) Разпореждането за отпускане, отказ за отпускане, изменение, спиране, възобновяване, прекратяване и възстановяване на пенсии и добавки, както и за възстановяване на неоснователно изплатените суми за пенсии се връчва лично срещу подпис чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочен адрес или на съответния адрес по чл. 18а, ал. 8 от Административнопроцесуалния кодекс, или по електронен път по реда на Закона за електронното управление. Когато връчването не може да бъде извършено по реда на изречение първо, за издаването на разпореждането се поставя съобщение на таблото за обявления в териториалното поделение на НОИ или на интернет страницата на НОИ за срок 7 дни, след изтичането на който документът се смята за връчен. Разпореждането, с което е извършено служебно осъвременяване, преизчисляване или определяне на нов размер на пенсията, извън случаите по чл. 99, ал. 1, т. 2 от КСО, се връчва при поискване на лицето, като срокът за обжалването му тече от датата на връчването.“
  2. Алинея 9 се отменя.

  § 6. В чл. 10б, ал. 1 думите „длъжностно лице по пенсионното осигуряване“ се заменят с „длъжностно лице по чл. 98, ал. 1 от КСО“.

  § 7. В чл. 10в се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите „длъжностно лице по пенсионното осигуряване“ се заменят с „длъжностно лице по чл. 98, ал. 1 от КСО“.
  2. В ал. 5 думите „длъжностно лице по пенсионното осигуряване“ се заменят с „длъжностно лице по чл. 98, ал. 1 от КСО“.
  3. В ал. 6 думите „длъжностно лице по пенсионното осигуряване“ се заменят с „длъжностно лице по чл. 98, ал. 1 от КСО“.

  § 8. В чл. 12 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в основния текст думите „неправилно изплатени суми“ се заменят с „неоснователно изплатени суми“;
  б) в т. 1 думата „явни“ се заменя с „очевидни“.
  2. В ал. 2, изречение първо думите „възстановяването на неправилно изплатените суми за пенсии“ се заменят с „от датата на постановяване на разпореждането за възстановяване на неоснователно изплатени суми за пенсии“.
  3. В ал. 4 думите „надвзетите суми“ се заменят с „недължимо получените суми“.
  4. В ал. 5, изречение второ думите „длъжностното лице по чл. 98, ал. 2 КСО“ се заменят с „длъжностното лице по чл. 98, ал. 1 от КСО“.

  § 9. В чл. 14, ал. 2 думите „настъпилите изменения“ се заменят с „настъпилите промени в обстоятелствата“, а думите „чл. 113 КСО“ се заменят с „чл. 113, ал. 1 от КСО“.

  § 10. В чл. 16, ал. 1 думите „ал. 2 – 9 КСО“ се заменят с „ал. 2 – 8 от КСО“, поставя се запетая и се добавя „а осигурителният стаж на лицата по чл. 69а от КСО се превръща по реда на чл. 104, ал. 9 от КСО“.

  § 11. В чл. 18а, ал. 2 думите „се зачита за трета категория труд, а след 4 август 2011 г. се превръща по реда на чл. 104, ал. 9 КСО“ се заменят с „е от трета категория труд, като след 4 август 2011 г. се превръща по реда на чл. 104, ал. 9 от КСО“.

  § 12. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 се създава изречение трето: „Когато заявлението за служебно преизчисляване на пенсията е подадено едновременно със заявлението за отпускането й, първото преизчисляване се извършва през следващата календарна година от първо число на месеца, следващ същия календарен месец, в който е било подадено заявлението.“
  2. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Срокът по чл. 98, ал. 1, т. 1, изречение второ от КСО за произнасяне на длъжностното лице тече от:
  1. датата на подаване на заявлението – в случаите по ал. 1 и 2;
  2. датата, считано от която се преизчислява пенсията – в случаите по ал. 4, изречение второ и трето.“
  3. Създава се ал. 6:
  „(6) Когато до датата на служебното преизчисляване на пенсията не са постъпили нови данни по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО за осигурителния стаж и/или доход на лицето, а за самоосигуряващо се лице – данни за внесени осигурителни вноски, длъжностното лице по чл. 98, ал. 1 от КСО се произнася с разпореждане за отказ за преизчисляване на пенсията.“
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 7.

  § 13. В чл. 21а, ал. 2 думите „Среднопретегленото съотношение по ал. 1“ се заменят със „Среднопретегленото съотношение по чл. 70, ал. 10, т. 1 от КСО“.

  § 14. В чл. 25а, изречение второ думата „навършване“ се заменя с „придобиване“.

  § 15. В чл. 26, ал. 3 след думите „след двумесечния срок“ се добавя „по чл. 94, ал. 1 от КСО“.

  § 16. В чл. 28, ал. 1 думите „Постановление № 87 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г.)“ се заменят с „Постановление № 120 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 51 от 2017 г.)“.

  § 17. В чл. 29а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В основния текст думите „във връзка с ал. 2 от“ се заличават.
  2. В т. 1 след думите „от 1 януари 2017 г.“ се добавя „във връзка с чл. 79, ал. 2 от КСО в редакцията й към тази дата“.
  3. В т. 2 след думите „от 1 януари 2018 г.“ се добавя „във връзка с чл. 79, ал. 2 от КСО в редакцията й към тази дата“.

  § 18. В чл. 32, ал. 2 думите „се счита, че той със смъртта си“ се заменят със „се приема, че към датата на неговата смърт той“, а думите „датата на смъртта“ се заменят със „същата дата“.

  § 19. В чл. 40 навсякъде думите „изплащателните ведомости“ и „разплащателни ведомости“ се заменят с „ведомости за заплати“.

  § 20. В чл. 43а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая на изречение първо се поставя запетая и се добавя „а от 1 януари 2020 г. – за лица с определена чужда помощ“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Обстоятелството, че лицето, за което са полагани грижи, се нуждае от чужда помощ, се установява с експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК).“

  § 21. В чл. 45, ал. 1 изречение първо се изменя така: „Времето по чл. 9а, ал. 1 от КСО, за което са внесени осигурителни вноски съгласно чл. 9а, ал. 3 от КСО, се зачита за осигурителен стаж от трета категория.“

  § 22. В чл. 45а се правят следните изменения:
  1. В ал. 2, изречение трето думите „чл. 10, ал. 9“ се заменят с „чл. 10, ал. 8, изречение второ“.
  2. В ал. 4, в изречение трето думите „чл. 10, ал. 9“ се заменят с „чл. 10, ал. 8, изречение второ“.

  § 23. В чл. 50а се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 изречение второ се изменя така: „Сумите се превеждат за времето от датата на започване на изпълнението на договора с асистента, предоставящ личната помощ, до първо число на месеца на прекратяването на договора или до първо число на месеца, следващ месеца на прекратяването на договора, в зависимост от това докога е била предоставяна личната помощ, което се преценява въз основа на получената от Агенцията за социално подпомагане информация от отчета по чл. 35 от Закона за личната помощ и по ред, определен в споразумението по ал. 4.“
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Националният осигурителен институт изплаща добавката за чужда помощ по чл. 103 от КСО към пенсията на лицето по ал. 1, когато личната помощ не му се предоставя поради прекратяване на договора с асистента – за времето от първо число на месеца, следващ месеца на прекратяването на договора, или от първо число на месеца на прекратяване на договора, ако през това време не е била предоставена лична помощ, съгласно постъпилата информация от отчетите по чл. 35 от Закона за личната помощ, до края на месеца, през който е сключен нов договор по чл. 14, ал. 5 от Закона за личната помощ.“

  § 24. В чл. 81, ал. 3 след думите „чрез лицензиран пощенски оператор“ се добавя „в оригинал“.

  § 25. В § 2а от допълнителните разпоредби се създава т. 5:
  „5. „Система за електронен обмен на социалноосигурителна информация“ е информационна система за предаване на социалноосигурителни данни между компетентните институции на държавите – членки на Европейския съюз, Европейската икономическа зона и Швейцария по смисъла на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.“

  § 26. В § 9 от преходните и заключителните разпоредби след думите „чл. 82, ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „чл. 89а, ал. 2“.

  Заключителна разпоредба

  § 27. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2020 г. с изключение на § 5, който влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

  Министър-председател: Бойко Борисов
  Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
   
  източник: dv.parliament.bg

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x