Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 39 от 14 май 2019 г. на Държавен вестник е обнародвано:
   
  Постановление № 107 от 8 май 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2002 г.
  (обн., ДВ, бр. 19 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2002 г., бр. 19 от 2004 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 13 и 67 от 2009 г.; Решение № 9757 от 2009 г. на Върховния административен съд – бр. 88 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от 2011 г., бр. 16 от 2012 г., бр. 33 от 2013 г., бр. 17 и 55 от 2014 г., бр. 20 от 2015 г., бр. 17 от 2016 г. и бр. 29 и 102 от 2017 г.)

  МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

  § 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Паричните обезщетения за безработица по чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) се отпускат въз основа на заявление декларация по образец съгласно приложение № 1, към което се прилагат документи, удостоверяващи осигурителен стаж, придобит по законодателството на държава, с която се прилага международен договор, по който Република България е страна, или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, и акт за прекратяване на правоотношението – за справка.“
  2. В ал. 3, т. 2 след думите „акт за прекратяване на правоотношението“ се поставя тире и се добавя „за справка“.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Заявлението декларация по ал. 1 и 3 се подава лично, чрез упълномощено съгласно чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) лице или по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП), или с персонален идентификационен код (ПИК) в избрано от лицето териториално поделение на Националния осигурителен институт (НОИ).“
  4. Алинея 5 се отменя.
  5. В ал. 6 изречение второ се изменя така: „Уведомяването се извършва лично срещу подпис, чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочен точен адрес или по електронен път по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ).“

  § 2. В чл. 3 ал. 10 се изменя така:
  „(10) Декларацията по образец съгласно приложение № 5 се подава по реда на чл. 1, ал. 4.“

  § 3. В чл. 5 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се отменя.
  2. В ал. 3 изречение първо се изменя така: „Разпореждането по ал. 1 се връчва на лицето лично срещу подпис, чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочен точен адрес или по електронен път по реда на ЗЕУ.“

  § 4.В чл. 8 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 изречение второ се изменя така: „Осигурителен стаж, придобит по законодателството на държава, с която се прилага международен договор, по който Република България е страна, или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, се удостоверява с документ, предвиден в съответния договор или регламент.“
  2. В ал. 2 т. 3 се изменя така:
  „3. зачетено въз основа на документ, удостоверяващ осигурителен стаж, придобит по законодателството на държава, с която се прилага международен договор, по който Република България е страна, или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.“
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Когато лицето декларира осигурителен стаж, придобит в държава, с която се прилага международен договор, по който Република България е страна, или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, но не представя необходимите документи, се извършва проверка и този стаж се удостоверява по установения ред.“
  4. В ал. 4 думите „в областта на социалната сигурност“ се заменят със „за координация на системите за социална сигурност“.

  § 5. Член 11 се изменя така:
  „Чл. 11. (1) Паричните обезщетения за безработица се изплащат по декларирани от правоимащите лица лични платежни сметки, обозначени с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водени от доставчици на платежни услуги (ДПУ), лицензирани от Българската народна банка (БНБ), и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната.
  (2) При промяна на платежната сметка лицето подава декларация по образец съгласно приложение № 5 в срок до 7 работни дни.
  (3) Отношенията между НОИ и ДПУ, лицензирани от БНБ, и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната във връзка с изплащане на паричните обезщетения за безработица, се уреждат с договор.“

  § 6. Член 12 се изменя така:
  „Чл. 12. (1) Националният осигурителен институт превежда на 15-о число на месеца на всеки ДПУ, с който е сключен договор по чл. 11, ал. 3, общата сума на паричните обезщетения за предходния месец за всички правоимащи лица с платежни сметки, водени от съответния ДПУ, включени в списъка по ал. 2. Преводът се извършва по отделна, разкрита за целта сметка на ДПУ.
  (2) Разпределянето на сумата по ал. 1 и заверяването на личните платежни сметки на правоимащите лица се извършва въз основа на списък на лицата, съдържащ трите имена, единен граждански номер/личен номер/личен номер на чужденец/служебен номер, издаден от Националната агенция за приходите, номер на платежната сметка (IBAN) и сума. Списъкът се изпраща по електронен път по реда на ЗЕУ от НОИ до съответния ДПУ.
  (3) При закрита или несъществуваща лична платежна сметка, по която се превежда паричното обезщетение за безработица, ДПУ възстановява на НОИ сумата в 3-дневен срок от получаването й.“

  § 7. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Наследниците на починало правоимащо лице могат да подадат заявление декларация по образец съгласно приложение № 6 за изплащане на неполученото от наследодателя им парично обезщетение за безработица.“
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Заявлението декларация по ал. 1 се подава от всеки от наследниците по реда на чл. 1, ал. 4.“
  3. Създава се ал. 3:
  „(3) Документите, издавани от общините (кметствата), необходими за преценка на правата по ал. 1, ако не са представени от заявителите, се изискват служебно. Общините (кметствата) изпращат документите в 14-дневен срок от получаване на искането.“
  4. Създава се ал. 4:
  „(4) В срок до 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства лицата по ал. 1 представят по реда на чл. 1, ал. 4 ново заявление декларация по образец съгласно приложение № 6 и съответните доказателства към него.“
  5. Досегашната ал. 2 става ал. 5 и в нея думите „законния им представител“ се заменят със „законния им представител или на техния родител/попечител“.

  § 8. Член 18 се изменя така:
  „Чл. 18. Когато осигурителният стаж, придобит по българското законодателство, не е достатъчен за придобиване право на парично обезщетение за безработица, той се сумира с периода, през който лицето е било осигурено за безработица по законодателството на друга държава, с която се прилага международен договор, по който Република България е страна, или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.“

  § 9.Навсякъде в наредбата думата „заявление“ се заменя със „заявление декларация“, а думата „заявлението“ се заменя със „заявлението декларация“.

  § 10. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 се изменя така:

  „Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1
  Вх. № ....../20... г.                  

  ДО

  ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – ..........................................

  ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ
  за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а от Кодекса за социално осигуряване (КСО)

  От ..........................................................................................          ,
             (име, презиме и фамилия на лицето)
  ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер ..................................... ,
  адрес за кореспонденция ....................................................  
  ................................................................................................  
  ............................................................................................... ,
           (град/село, ПК, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)
  телефон, мобилен телефон, електронен адрес: .................  
  ............................................................................................... ,
  чрез упълномощено лице:
  ................................................................................................  
  ............................................................................................... ,
  (име, презиме и фамилия на лицето)
  ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер ..................................... ,
  адрес за кореспонденция ....................................................  
  ............................................................................................... ,
                (град/село, ПК, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)
  телефон, мобилен телефон, електронен адрес: .................  
  ................................................................................................

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

  Моля да ми бъде отпуснато парично обезщетение за безработица.
  ДЕКЛАРИРАМ следните обстоятелства:
  1. Правоотношението ми с ...........................................  
  ..........................................................................................  
  ..........................................................................................
     (наименование на осигурителя, ЕИК)
  е прекратено считано от .....................................................
  (дд/мм/гггг)
  на основание чл. ........., ал. ………., т. ...….. от ...................  
  ................................................................................................  
  ................................................................................................
  (посочва се основанието от акта за прекратяване на правоотношението)
  2. Имам завършена образователно-квалификационна
  степен ...................................................…  
  в областта на ................................................. науки.

  Към датата на прекратяване на правоотношението:
  3. Не упражнявам трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване по Кодекса за социално осигуряване или по законодателството на друга държава.
  4. Не съм упражнявал/упражнявал съм трудова дейност в друга
  държава ..........................................................................  
  ..........................................................................................  
  ......................................................................................... ,
  (посочва се държавата)
  за която съм подлежал на задължително осигуряване в периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването.
  5. Не съм придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава.
  6. Не получавам пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168 от КСО.
  Към датата на подаване на настоящото заявление декларация:
  7. Имам регистрация като безработно лице в Агенцията по заетостта.
  8. Не получавам/получил съм парично обезщетение за временна неработоспособност, бременност и раждане или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст след прекратяване на осигуряването за
  периода от ......................................................................
                             (дд/мм/гггг)
  до …...........................……
   (дд/мм/гггг)
  9. Не получавам/получил съм обезщетение за оставане без работа съгласно нормативен акт за
  периода от .............................. до .................................  
  (дд/мм/гггг)            (дд/мм/гггг)
  10. Не получавам/получил съм парично обезщетение за безработица
  в .......................................................................................
  (посочва се държавата)
  за периода от .............................. до ...................................
  (дд/мм/гггг)           (дд/мм/гггг)
  11. Личната ми платежна сметка за изплащане на паричното обезщетение е:
  IBAN ...............................................................................
  Забележка. Ненужното се зачертава. Попълват се съответните данни.

  ПРИЛАГАМ следните документи:
  1. Документ за самоличност (за справка).
  2. Акт за прекратяване на правоотношението (за справка).
  3. Документ/документи, удостоверяващ/удостоверяващи осигурителен стаж, придобит по законодателството на държава, с която се прилага международен договор, по който Република България е страна, или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.
  4. Други ..........................................................................  
  ..........................................................................................
  Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.

  ЗАЯВЯВАМ следния начин за получаване на документите, издавани от НОИ във връзка с исканото от мен обезщетение:
  1. В териториалното поделение на НОИ, в което подавам настоящото заявление декларация.
  2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочения адрес за кореспонденция.
  3. По електронен път по реда на Закона за електронното управление.
  Забележка.С ограждане на съответната цифра се отбелязва кой от изброените начини за получаване на документите е избран.

  ИЗВЕСТНО МИ Е, че:
  1. В срок 7 работни дни от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства трябва да подам декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на паричното обезщетение за безработица – приложение № 5 към чл. 3 от наредбата. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по чл. 349 от Кодекса за социално осигуряване.
  2. Съгласно чл. 114, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване трябва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
  3. За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
  Дата ..................         Подпис: .........................................
  Гр. (с.) ...............                     (име и фамилия
                                                     на заявителя/
                                                  упълномощеното
                                                           лице)

  Националният осигурителен институт обработва и защитава личните Ви данни съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. и на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Повече подробности можете да намерите на интернет адрес: www.noi.bg.

  § 11. Приложение № 3 към чл. 1, ал. 3 се изменя така:

  „Приложение № 3 към чл. 1, ал. 3
  Вх. № ....../20... г.                  

  ДО

  ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – ..........................................

  ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ
  за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 230 и/или чл. 231 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ)
  От ..........................................................................................  
  ............................................................................................... ,
            (име, презиме и фамилия на лицето)
  ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер ..................................... ,
  адрес за кореспонденция ....................................................  
  ................................................................................................
  ............................................................................................... ,
  (град/село, ПК, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)
  телефон, мобилен телефон, електронен адрес: .................
   .............................................................................................. ,
  чрез упълномощено лице:
  ................................................................................................
  ............................................................................................... ,
           (име, презиме и фамилия на лицето)
  ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер ..................................... ,
  адрес за кореспонденция ....................................................  
  ................................................................................................  
  ............................................................................................... ,
        (град/село, ПК, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)
  телефон, мобилен телефон, електронен адрес: .................
  ................................................................................................

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

  Моля да ми бъде отпуснато парично обезщетение за безработица.
  ДЕКЛАРИРАМ следните обстоятелства:
  1. Правоотношението ми с ...........................................  
  ..........................................................................................
  ..........................................................................................
               (наименование на осигурителя, ЕИК)
  е прекратено считано от .....................................................
                                       (дд/мм/гггг)
  2. Имам регистрация като безработно лице в Агенцията по заетостта.
  3. Имам завършена образователна степен ....................
  в областта на .....................................................  науки.
  4. Не упражнявам трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване по Кодекса за социално осигуряване или законодателството на друга държава.
  5. Личната ми платежна сметка за изплащане на паричното обезщетение е:
  IBAN ...............................................................................  
  ..........................................................................................  
  Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

  ПРИЛАГАМ следните документи:
  1. Документ за самоличност (за справка).
  2.Акт за прекратяване на правоотношението (за справка).
  3. Удостоверение от командира (началника) на военното формирование, в което е преместен военнослужещият, за датата на преместване и/или за времето на участие в международна операция (мисия).
  4. Други ..........................................................................  
  ..........................................................................................
  Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.

  ЗАЯВЯВАМ следния начин за получаване на документите, издавани от НОИ във връзка с исканото от мен обезщетение:
  1. В териториалното поделение на НОИ, в което подавам настоящото заявление декларация.
  2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочения адрес за кореспонденция.
  3. По електронен път по реда на ЗЕУ.
  Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кой от изброените начини за получаване на документите е избран.

  ИЗВЕСТНО МИ Е, че:
  1. В срок 7 работни дни от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства трябва да подам декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на паричното обезщетение за безработица – приложение № 5 към чл. 3 от наредбата. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по чл. 349 от КСО.
  2. Съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО трябва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
  3. За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
  Дата ..................         Подпис: .........................................
  Гр. (с.) ...............                    (име и фамилия
                                                   на заявителя/
                                                    упълномощеното
                                                       лице)

  Националният осигурителен институт обработва и защитава личните Ви данни съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. и на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Повече подробности можете да намерите на интернет адрес: www.noi.bg.

  § 12. Приложение № 5 към чл. 3 се изменя така:

  „Приложение № 5 към чл. 3

  Вх. № ....../20... г.                  

  ДО

  ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – ..........................................

  ДЕКЛАРАЦИЯ
  за промяна в обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение за безработица
  От ......................................................................................... ,
        (име, презиме и фамилия на лицето)
  ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер ..................................... ,
  телефон, мобилен телефон, електронен адрес ................. ,
  чрез упълномощено лице:
  ............................................................................................... ,
  (име, презиме и фамилия на лицето)
  ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер ..................................... ,
  адрес за кореспонденция ....................................................  
  ............................................................................................... ,
  (град/село, ПК, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)
  телефон, мобилен телефон, електронен адрес ..................
  Във връзка с изплащане на парично обезщетение за безработица ДЕКЛАРИРАМ за настъпване на следните обстоятелства:
  1. Упражнявам трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване по Кодекса за социално осигуряване или по законодателството на друга държава считано от ...........
                                                               (дд/мм/гггг)
  2. Правоотношението ми с ...........................................  
  ..........................................................................................
                    (наименование на осигурителя, ЕИК)
  е прекратено считано от .....................................................
                                         (дд/мм/гггг)
  3. Регистрацията ми като безработен в Агенцията по заетостта или службата по заетостта на друга държава е прекратена/възстановена/нова считано от ......................
                                                            (дд/мм/гггг)
  4. Придобил съм право на пенсия за .........................  
  ..........................................................................................  
                      (посочва се видът на пенсията)
  считано от ...................................  в Република България/
                   (дд/мм/гггг)
  пенсия за старост в друга държава – ...............................  
  ................................................................................................
                           (посочва се държавата)
  5. Отпусната ми е пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а/професионална пенсия по чл. 168 от КСО
  считано от .......................................
                                 (дд/мм/гггг)
  6. Получавам/получил съм парично обезщетение за временна неработоспособност, бременност и раждане или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст след прекратяване на осигуряването за периода
  от .....................................................................................  
                          (дд/мм/гггг)
  до ………………...............................……
           (дд/мм/гггг)
  7. Не получавам/получил съм обезщетение за оставане без работа съгласно
  нормативен акт за периода от .........….............. до ..............................
                                                   (дд/мм/гггг)          (дд/мм/гггг)
  8. Договорът за военна служба на съпруга/съпругата ми е прекратен считано
  от .....................................................................................
                              (дд/мм/гггг)
  9. Съпругът/съпругата ми се е завърнал/завърнала от международна операция
  или мисия на ..............................
                                  (дд/мм/гггг)
  10. Подал съм заявление декларация за отпускане на парично обезщетение
  за безработица в ..........…......................................
                             (посочва се държавата)
  на .....................................................................................
              (дд/мм/гггг)
  11. Новият ми адрес за кореспонденция
  е: ......................................................................................
             (град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
  12. Заявеният от мен начин за получаване на документите, издавани от НОИ във връзка с исканото от мен обезщетение, се променя, както следва:
  а) в териториалното поделение на НОИ, в което съм подал заявление декларация за отпускане на парично обезщетение за безработица;
  б) чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочения адрес за кореспонденция;
  в) по електронен път по реда на Закона за електронното управление.
  13. Личната ми платежна сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:
  IBAN .....................................................................................
  14. Други ........................................................................
  Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни. Ненужното се зачертава.

  ИЗВЕСТНО МИ Е, че:
  1. За деклариране на неверни данни нося административнонаказателна отговорност по чл. 349 от КСО и наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
  2. Съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО трябва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
  Дата ..................             Подпис: ....................................
  Гр. (с.) ...............                (име и фамилия на заявителя/
                                           упълномощеното лице)
  Националният осигурителен институт обработва и защитава личните Ви данни съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. и на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Повече подробности можете да намерите на интернет адрес: www.noi.bg.“

  § 13. Приложение № 6 към чл. 15, ал. 1 се изменя така:

  „Приложение № 6 към чл. 15, ал. 1

  Вх. № ....../20... г.                  

  ДО

  ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – ..........................................

  ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ
  за изплащане на парично обезщетение за безработица, неполучено от починало лице
  От ......................................................................................... ,
  (име, презиме и фамилия на лицето/законния представител на малолетното дете)
  ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер ..................................... ,
  адрес за кореспонденция ....................................................  
  ............................................................................................... ,
  (град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
  телефон, мобилен телефон, електронен адрес ..................
  чрез упълномощено лице/със съгласието на родител/попечител на непълнолетно дете:
  ............................................................................................... ,
  (име, презиме и фамилия на лицето)
  ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер ..................................... ,
  адрес за кореспонденция ....................................................  
  ............................................................................................... ,
  (град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
  телефон, мобилен телефон, електронен адрес ..................

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

  Моля в качеството ми на:
  1. Наследник на .............................................................  
  ......................................................................................... ,
  (име, презиме и фамилия на починалото лице)
  ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер ..................................... ,
  починал на .......................
                     (дд/мм/гггг)
  2. Законен представител на малолетното дете: ........ ,
  (име, презиме и фамилия на детето)
  ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер ..................................... ,
  наследник на ........................................................................  
  ............................................................................................... ,
  (име, презиме и фамилия на починалото лице)
  ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер ..................................... ,
  починал на ........................,
                  (дд/мм/гггг)
  да ми бъде изплатена полагащата се сума, представляваща неполучено парично обезщетение за безработица, отпуснато от Териториалното поделение на Националния осигурителен
  институт – гр. .......................................................................
               (попълва се населеното място)

  ДЕКЛАРИРАМ следните обстоятелства:
  1. Не съм направил отказ от наследство по реда на Закона за наследството.
  2. Личната ми платежна сметка за изплащане на сумата е:
  IBAN .....................................................................................
  Забележка. Където е необходимо, се попълват съответните данни. Ненужното се зачертава.

  ПРИЛАГАМ следните документи:
  1. Документ за самоличност (за справка).
  2. Удостоверение за наследници № .............................  
  ..........................................................................................
  (представя се поне от един от наследниците за справка)
  от .........................
        (дд/мм/гггг)
  3. Други ..........................................................................
  Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.

  ЗАЯВЯВАМ следния начин за получаване на документите, издавани от НОИ във връзка с исканото от мен обезщетение:
  1. В териториалното поделение на НОИ, в което подавам настоящото заявление декларация.
  2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочения адрес за кореспонденция.
  3. По електронен път по реда на Закона за електронното управление.
  Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кой от изброените начини за получаване на документите е избран.

  ДЕКЛАРИРАМ следните промени в обстоятелствата:
  1. Направил/направила съм отказ от наследство по реда на Закона за наследството считано от ………..……… 20…. г.
  2. Личната ми платежна сметка за изплащане на сумата е променена, както следва:
  IBAN .....................................................................................
  3. Заявеният от мен начин за получаване на документите, издавани от НОИ във връзка с исканото от мен обезщетение, се променя, както следва:
  а) в териториалното поделение на НОИ, в което съм подал заявление декларация за изплащане на парично обезщетение за безработица, неполучено от починало лице;
  б) чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочения адрес за кореспонденция;
  в) по електронен път по реда на Закона за електронното управление.
  4. Други ..........................................................................
  Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

  ИЗВЕСТНО МИ Е, че:
  1. В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявление декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 от КСО.
  2. Съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
  3. За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
  Дата ..................         Подпис: .........................................
  Гр. (с.) ...............                   (име и фамилия на заявителя/
                                                  упълномощеното лице)
  Подпис на далото
  съгласие лице: ........................................
                              (име и фамилия на родител/попечител)
  Националният осигурителен институт обработва и защитава личните Ви данни съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. и на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Повече подробности можете да намерите на интернет адрес: www.noi.bg.

  Преходни и заключителни разпоредби

  § 14. (1) Договорите, сключени до обнародването на това постановление между НОИ и доставчици на платежни услуги, лицензирани от БНБ, и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната, запазват своето действие.
  (2) Доставчици на платежни услуги, лицензирани от БНБ, и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната, извън тези по ал. 1, които водят платежни сметки, обозначени с IBAN на физически лица, започват изплащането на парични обезщетения за безработица след сключване на договор по чл. 11, ал. 3 и в сроковете, определени в него. До изтичането на тези срокове изплащането на обезщетенията се извършва по досегашния ред.

  § 15. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2019 г. с изключение на § 5, § 6 и § 7, т. 3, 4 и 5 и § 9 – 13, които влизат в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

  Министър-председател:  Бойко Борисов
  Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
   
  източник: dv.parliament.bg

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x