Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Наредба РД 07-8 за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от КТ пред ГИТ

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 74 от 07 септември 2018 г. на Държавен вестник е обнародвана:

  Наредба за изменение и допълнение на На­редба № РД 07-8 от 2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда
  (ДВ, бр. 54 от 2015 г.)

  § 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думата „заверила“ се заменя с „регистрирала“.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Трудовото възнаграждение е в размер на не по-малко от пропорционално определения за договорената продължителност на работното време минимален месечен осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване за дейността по чл. 3, ал. 2 и се изплаща от работодателя –  регистриран земеделски стопанин, лично на работника срещу разписка, неразделна част от трудовия договор, в която работникът полага подпис върху екземпляра, съхраняван от работодателя.“
  3. В ал. 5 думата „заверения“ се заменя с „регистрирания“, а след думата „възнаграждение,“ се добавя „продължителността на работното време, както и“.

  § 2. В чл. 4 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Работодателите – регистрирани земеделски стопани, могат да получат регистрирани образци на трудови договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда от Портала за еднодневни трудови договори на електронната страница на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ или от съответната дирекция „Инспекция по труда“ по местонахождение на земеделския имот.“
  2. Алинея 2 се отменя.
  3. Алинеи 3, 4 и 5 се изменят така:
  „(3) Валидни за наемане на работа по реда на чл. 114а от Кодекса на труда са само образците на трудови договори, които съответстват по форма и съдържание на утвърдения с наредбата образец и са регистрирани в Портала за еднодневни трудови договори на електронната страница на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.
  (4) Регистрацията на образците на трудови договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда се извършва след представяне от работодателя – регистриран земеделски стопанин, на платежни документи за авансово внесените осигурителни вноски, регистрационна карта, издадена от съответната Областна дирекция „Земеделие“, и справка по чл. 5, ал. 7 от Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г., бр. 39 от 2002 г., бр. 1 от 2003 г., бр. 20 от 2005 г, бр. 3 от 2007 г.; Решение № 2312 на Върховния административен съд от 2007 г. – бр. 23 от 2007 г.; Решение № 5821 на Върховния административен съд от 2007 г. – бр. 48 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2008 г., бр. 3, 79 и 89 от 2011 г., бр. 23 от 2012 г., бр. 110 от 2013 г., бр. 22, 43 и 63 от 2014 г., бр. 31 от 2015 г., бр. 52 и 105 от 2016 г., бр. 19 и 43 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.).
  (5) Регистрираните трудови договори могат да се получат в съответната дирекция „Инспекция по труда“ лично от регистрирания земеделски стопанин или от пълномощник с изрично пълномощно в оригинал, от което е видно, че е упълномощен от работодателя –  регистриран земеделски стопанин, да получава регистрирани образци на трудови договори.“
  4. В ал. 6 думите „заверени от съответната дирекция „Инспекция по труда“ се заменят с „регистрирани“.

  § 3. В чл. 5 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Работодателите – регистрирани земеделски стопани, могат да върнат неизползваните образци на трудови договори чрез Портала за еднодневни трудови договори на електронната страница на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, както и лично или чрез упълномощеното от тях лице в съответната дирекция „Инспекция по труда“, извършила регистрацията на образците.“
  2. В ал. 2 думата „заверени“ се заменя с „регистрирани“.

  § 4. Приложението към чл. 2 се изменя така:

  „Приложение към чл. 2
   
  Уникален идентификационен №
  Дирекция „Инспекция по труда“, гр.
  Дата:
  Име на длъжностно лице:
                           (попълва се служебно)
  ТРУДОВ ДОГОВОР № .................
  Днес,...............20…. г., в гр./с. ..................................
  на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда
  между:
  1. .....................................................................................
  .........................................................................................,
  (регистриран земеделски стопанин – ЕИК по регистър
   БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца/служебен номер,
   издаден от Националната агенция за приходите)
  представлявано от ..........................................................
  ............................................................................................,
  (три имена на лицето, което представлява
  работодателя – регистриран земеделски стопанин, и ЕГН)
  притежаващ регистрационна карта, изд. на ...................
  от Областна дирекция „Земеделие“ – гр. ........................
  .................................................................................................,
  наричан по-долу РАБОТОДАТЕЛ
  и
  2. ...................................................................................,
                          (три имена на работника)
  ЕГН ................................................................................,
  л. карта № ................, изд. на ……...................……........
  от МВР – …..................……, постоянен адрес ............
  ..........................................................................................,
  наричан по-долу РАБОТНИК, се сключи настоящият трудов договор:
  1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а РАБОТНИКЪТ
  приема да изпълнява длъжността
  …………………….......................................................................
  .............................................................................................
  2. Място на работата:
  …………………….......................................................................
  ..............................................................................................
  3. Характер на работата: краткотрайна сезонна
  селскостопанска работа – обработка на насаждения-
  та/ръчно прибиране на реколтата от
  ..............................................................................................
  ...............................................................................................
  4. Продължителност на работния ден: ..........................
  ...............................................................................................
                            (8 часа или 4 часа)
  5. Срок (времетраене) на договора – за един ден.
  6. Дневно трудово възнаграждение: .....……........……
  (……….…............……..…..............................................) лв.
        (в размер на не по-малко от пропорционално
  определения размер на минималния месечен осигурителен
                           доход за длъжността)
  7. Трудовото възнаграждение по т. 6 се изплаща от
  работодателя в края на работния ден.
  8. Начало и край на работния ден: от ...……… ч.  
  до ……..........…. ч.  на .................................... 20 ….. г.
  9. Изпълнението на задълженията по трудовия договор
  започва с постъпването на РАБОТНИКА на работа, което
  се удостоверява с подписването на този договор.
  10. Трудовият договор се прекратява с изтичане на срока му.
  Настоящият трудов договор се състави в два еднообразни
  екземпляра, единият от които задължително се връчва на
  работника преди започването на работа.
  РАБОТОДАТЕЛ: .................            РАБОТНИК: ................
                             (подпис                              (подпис)
                            и печат)
  РАБОТНИКЪТ постъпи на работа на …..…. 20 … г.
  Подпис на работника: ….................…………
   
  Р А З П И С К А
  Подписаният ………………………………………………….....……
  (три имена на работника)
  получих трудовото си възнаграждение в размер
  на ............... лв./словом …….......................…………..,
  което е разликата между брутното трудово възнаграждение и удържаните лични осигурителни вноски по КСО, ЗЗО и данъка по ЗДДФЛ, както следва:
  Брутно трудово възнаграждение ………………….... лв./словом ……...............................................………………………
  Лични осигурителни вноски по КСО и ЗЗО …. лв./
  словом ………..............................................……………………
  Данък по ЗДДФЛ ................………………………………… лв./словом ……....................................…………………………….
  Дата, час: ……….…....... 20 ….... г., .........……..…..…. ч.
  Подпис на работника: …………..............................…
   

  Заключителна разпоредба

  § 5. Наредбата се приема на основание чл. 114а, ал. 7 от Кодекса на труда.

  Министър: Бисер Петков

  източник: 
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x