Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Наредба 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 12 от 12 февруари 2021 г. на Държавен вестник е обнародвана:

  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда
  (обн., ДВ, бр. 34 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2017 г.; изм., бр. 8 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2020 г.; доп., бр. 92 от 2020 г.)

  § 1. В чл. 2, ал. 1, т. 4 думите „педагогическите специалисти“ се заменят с „персонала“.

  § 2. В чл. 4 се създава ал. 12:
  „(12) За учителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, установена с решение на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) или Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), минималните норми преподавателска работа по ал. 11 се намаляват с осем часа годишно, доколкото съответстват с конкретните предписания на здравните органи.“

  § 3. В чл. 20, ал. 2 се създават т. 7 и 8:
  „7. за провеждане на допълнително обучение на ученици, отсъствали повече от десет учебни дни от училище поради заболяване;
  8. за консултации по учебни предмети на ученици, преминали в самостоятелна форма на обучение в случаите по чл. 112, ал. 1, т. 1 от ЗПУО.“

  § 4. Заглавието на раздел V се изменя така:
  „Условия и ред за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на персонала в институциите“.

  § 5. В чл. 24 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната година се изплаща на персонала в институциите с изключение на директорите въз основа на оценяване за:
  1. педагогическите специалисти – извършено по показатели (приложение № 4) и критерии към тях, приети с решение на педагогическия съвет;
  2. непедагогическия персонал – извършено по показатели и критерии към тях, разработени в образователната институция и приети на общо събрание и включени във вътрешните правила за работни заплати.“
  2. В ал. 2 думите „по реда на ал. 1“ се заменят с „по реда на ал. 1, т. 1“.
  3. В ал. 4 думите „педагогическите специалисти“ се заменят с „персонала в институциите“.

  § 6. В чл. 25 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Средствата за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната година на педагогическите специалисти с изключение на директора са включени в стандартите за едно дете или ученик и се планират в рамките на бюджетите на институциите в размер не по-малко от 4,2 % и не повече от 5 % от годишния размер на средствата за работни заплати на педагогическите специалисти.“
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Средствата за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната година на непедагогическия персонал са включени в стандартите за едно дете или ученик и се планират в рамките на бюджетите на институциите в размер не по-малко от 2,5 % и не повече от 3,5 % от годишния размер на средствата за работни заплати на непедагогическите специалисти.“

  § 7. Член 26 се изменя така:
  „Чл. 26. (1) Право на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда има персоналът в институциите, който е в трудови правоотношения с държавните и общинските институции по чл. 1 към края на учебната година и има действително отработени при същия работодател най-малко 124 дни за учебната година, за която се отнася оценяването (без различните видове отпуск), за педагогическите специалисти и най-малко 186 дни за учебната година, за която се отнася оценяването (без различните видове отпуск), за непедагогическия персонал.
  (2) Право на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда има и персоналът в институциите, чието трудово правоотношение е прекратено с държавната или общинската институция по чл. 1 преди края на учебната година, но има действително отработени (без различните видове отпуск) дните по ал. 1 за учебната година при същия работодател. Оценяването на резултатите от труда за тези лица се извършва в срока по чл. 24, ал. 4 за периода преди прекратяване на трудовото правоотношение, а размерът на допълнителното им възнаграждение се изплаща като дължима сума за изминал период от време.
  (3) Педагогическите специалисти, които работят на непълно работно време при един или повече работодатели, получават допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда пропорционално на продължителността на работното време по всеки един от трудовите договори.“

  § 8. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „труда“ се добавя „по реда на чл. 24, ал. 1, т. 1“.
  2. В ал. 2 след думата „труда“ се добавя „по реда на чл. 24, ал. 1, т. 1“.
  3. Създава се ал. 7:
  „(7) Оценяването на постигнатите резултати от труда по реда на чл. 24, ал. 1, т. 2 в институциите с до 10 броя непедагогически персонал се извършва от директора, а при и над 10 броя – от комисия, като председателят, членовете и техният брой се определят с решение на общото събрание. Оценяването на постигнатите резултати от труда на членовете на комисията се извършва от директора.“

  § 9. В чл. 29, ал. 2 думите „педагогическите специалисти“ се заменят с „персонала“.

  § 10. Приложение № 3 се изменя така:

  „Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1
  Минимални размери на основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти


  Група
  Длъжности
  Минимална основна работна заплата от 1.01.2021 г.
  Педагогически специалисти с функции по управлението на институциите
  директор
  1535 лв.
  заместник-директор
  1420 лв.
  Педагогически специалисти
  учител, възпитател, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, треньор по вид спорт, рехабилитатор на слуха и говора, ръководител на направление ИКТ
  1260 лв.
  старши учител, старши възпитател
  1300 лв.
  главен учител, главен възпитател
  1350 лв.


  § 11. Заглавието на приложение № 4 се изменя така:
  „Приложение № 4 към чл. 24, ал. 1, т. 1

  Показатели за оценяване на резултатите от труда на педагогическите специалисти
  (с изключение на директорите на институциите)

  Заключителна разпоредба

  § 12. Наредбата е съгласувана с министъра на труда и социалната политика и с министъра на финансите и влиза в сила от 1.01.2021 г. с изключение на § 1, който влиза в сила от учебната 2021 – 2022 година.

  Министър: Красимир Вълчев
   
  източник: dv.parliament.bg

  Целия брой 12 можете да видите тук >>>
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x