Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Наредба 13 от 2 юни 2020 г. за придобиване на квалификация по професията Монтьор на електронна техника

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 62-ри от 27-ми юли 2021 г. на Държавен вестник е обнародвана:

  Наредба за изменение на Наредба № 13 от 2 юни 2020 г. за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на електронна техника“
  (ДВ, бр. 56 от 2020 г.)

  § 1. В чл. 2 думите „5230401 „Промишлена електроника“, 5230402 „Микропроцесорна техника“ и 5230403 „Електронно уредостроене“ се заменят с „5230401 „Промишлена електроника“, 5230402 „Микропроцесорна техника“, 5230403 „Електронно уредостроене“ и 5230404 „Охранителна техника и системи за сигурност“.

  § 2. Приложението към чл. 2 се изменя така:

  „Приложение към чл. 2
  Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на електронна техника“

  Професионално направление:
  523
  Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника
  Наименование на професията:
  523040
  Монтьор на електронна техника
  Специалности:
  Степен на професионална квалификация
  Ниво по Национална квалификационна рамка (НКР)
  Ниво по Европейска квалификационна рамка (ЕКР)
  5230401
  Промишлена електроника
  Втора
  3
  3
  5230402
  Микропроцесорна техника
  Втора
  3
  3
  5230403
  Електронно
  уредостроене
  Втора
  3
  3
  5230404
  Охранителна техника и системи за сигурност
  Втора
  3
  3

  1. Изисквания към кандидатите

  1.1. Изисквания към кандидатите за входящо минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация съгласно Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО)
  За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Монтьор на електронна техника“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., посл. изм. със Заповед № РД-09-843 от 7.04.2021 г.) изискванията за входящото минимално образователно равнище към кандидатите са:
   – за ученици – завършено основно образование;
   – за лица, навършили 16 години – завършен първи гимназиален етап.
  Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално обучение с придобиване на втора СПК е придобита първа СПК по професия от област на образование „Техника“.
  Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна.

  1.2. Валидиране на професионални знания, умения и компетентности
  Придобиването на квалификация по професията „Монтьор на електронна техника“ или по част от нея чрез валидиране на придобити с неформално или информално учене резултати от ученето се осъществява съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).

  2. Описание на професията

  2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)
  Монтьорът на електронна техника работи в предприятията за производство на електронни изделия, в звената за поддръжка на електронно оборудване на всички видове предприятия, търговски фирми за продажба на електронни изделия.
  В зависимост от трудовата позиция монтьорът на електронна техника осъществява входящ контрол на елементи и детайли за влагане в производството; монтира и демонтира електронни елементи за обемен и SMD монтаж; извършва монтаж и демонтаж на сигнално-охранителни системи, системи за видеонаблюдение и такива за контрол на достъпа; измерва и контролира параметрите на възли и детайли; извършва стандартни механични операции; осъществява качествен контрол на готови възли и изделия визуално и с помощта на технологично оборудване; разчита и изпълнява изискванията на технологичната и конструкторската документация; попълва технологични карти.
  В своята работа той работи с поялници и поялни станции с горещ въздух; специализирани ремонтни станции; вакуум помпи; стандартна измервателна техника – волтметри, амперметри, мултицети, осцилоскопи и др.; компютърна техника, периферни устройства и интерфейси; нестандартно тестово оборудване; кримпващи клещи и автомати, занитващи устройства за механично и топлозанитване, електрически и пневматични отвертки; оборудване за електростатична защита (ESD) – ESD облекло, системи за контролиран по ESD достъп, ESD оборудване; конструкторска и технологична документация. Попълва документация при посещение на обекти – приемно-предавателен протокол, когато се извършва изграждане на нова техническа система, протокол за извършени ремонтни дейности, констативен протокол, когато се извършва абонаментно обслужване, гаранционна ремонтна дейност, сервизна дейност, техническа консултация. Отговаря за точното и своевременно инструктиране на клиентите за експлоатация на техническите системи.
  Монтьорът на електронна техника работи при условия, отговарящи на изискванията на Кодекса на труда. В областта на производството на електронни изделия често се прилага дву- и трисменен режим на работа. Като самонаето лице монтьорът на електронна техника работи при гъвкаво работно време без ограничения в продължителността.
  При изпълнение на трудовите дейности е необходимо монтьорът на електронна техника да проявява сръчност, съобразителност, инициативност, отговорност, дисциплина.

  2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
  Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професията „Монтьор на електронна техника“, могат да продължат обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Техник на електронна техника“ или за придобиване на втора степен на професионална квалификация по друга професия от професионално направление „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“.
  При обучението единиците резултати от ученето по общата професионална подготовка и по отрасловата професионална подготовка се зачитат.
  При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване на единиците резултати от ученето, които лицата не притежават.

  2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД – 2011) в Република България, утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, посл. изм. и доп. със Заповед № РД-01-105 от 23.12.2020 г.
  Съгласно НКПД – 2011, придобилият втора степен на професионална квалификация по професията „Монтьор на електронна техника“ може да заема длъжности от единични групи 7421 „Механици и сервизни техници на електронни съоръжения“, 7422 „Работници по инсталиране, ремонт и поддържане на информационни и комуникационни съоръжения“ и 8212 „Монтажници на електрическо и електронно оборудване“, както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

  3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)

  3.1. Списък на Единиците резултати от учене (ЕРУ) и на резултатите от учене (РУ) по видове професионална подготовка

  ЕРУ по обща професионална подготовка – единна за всички професии с втора степен на професионална квалификация

  ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
  РУ 1.1. Познава и спазва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
  РУ 1.2. Осъществява превантивна дейност по опазване на околната среда
  РУ 1.3. Участва в овладяването на рискови и аварийни ситуации

  ЕРУ 2. Икономика
  РУ 2.1. Познава основите на пазарната икономика
  РУ 2.2. Познава характеристиките на дейността на дадена фирма

  ЕРУ 3. Предприемачество
  РУ 3.1. Познава основите на предприемачеството
  РУ 3.2. Формира предприемаческо поведение

  ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за всички професии от професионално направление „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“

  ЕРУ 4. Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност
  РУ 4.1. Обработва информация и съдържание с ИКТ
  РУ 4.2. Осъществява комуникация посредством ИКТ
  РУ 4.3. Създава цифрово съдържание с ИКТ

  ЕРУ 5. Организиране на работния процес
  РУ 5.1. Организира работния процес на работното си място
  РУ 5.2. Изпълнява трудовите дейности в работния процес

  ЕРУ 6. Комуникация и чужд език
  РУ 6.1. Общува ефективно в работния екип
  РУ 6.2. Владее чужд език по професията

  ЕРУ 7. Електротехника и автоматика
  РУ 7.1. Познава основите на електротехниката и автоматиката
  РУ 7.2. Измерва електрически величини
  РУ 7.3. Чертае електротехнически чертежи и схеми

  ЕРУ 8. Градивни елементи в електрониката
  РУ 8.1. Разпознава материалите и градивните елементи в електрониката
  РУ 8.2. Проверява изправността на градивните елементи
  РУ 8.3. Монтира/демонтира електронни компоненти

  ЕРУ 9. Аналогова и цифрова схемотехника
  РУ 9.1. Познава основните групи аналогови електронни устройства и техните параметри
  РУ 9.2. Познава основните групи цифрови електронни устройства и техните параметри
  РУ 9.3. Познава принципа на действие на аналогово-цифрови преобразуватели (АЦП) и цифрово-аналогови преобразуватели (ЦАП)

  ЕРУ 10. Приложен софтуер в електрониката
  РУ 10.1. Използва приложен софтуер за визуализация на електрически схеми и печатни платки
  РУ 10.2. Използва приложен софтуер за изготвяне на конструкторска и технологична документация

  ЕРУ 11. Производство на електронни изделия
  РУ 11.1. Прилага изискванията на стандартите за качество в производството
  РУ 11.2. Организира работното място
  РУ 11.3. Работи със специфично производствено оборудване
  РУ 11.4. Тества готовото електронно изделие

  ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Промишлена електроника“ – втора степен на професионална квалификация

  ЕРУ 12. Управление на технологични процеси
  РУ 12.1. Познава основните технологични процеси в електрониката
  РУ 12.2. Познава видовете сензори в автоматизираните системи
  РУ 12.3. Изследва параметрите на стандартен сензор
  РУ 12.4. Познава структурата на автоматичните системи за управление

  ЕРУ 13. Приложение на промишлени контролери
  РУ 13.1. Познава стандартната архитектура на контролер
  РУ 13.2. Въвежда приложни програми в контролери

  ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Микропроцесорна техника“ – втора степен на професионална квалификация

  ЕРУ 14. Микропроцесорни системи
  РУ 14.1. Асемблира стандартна микропроцесорна система
  РУ 14.2. Познава архитектурата и характеристиките на съвременните микропроцесори
  РУ 14.3. Познава архитектурата и характеристиките на микроконтролерите
  РУ 14.4. Познава съвременните тенденции в развитието на микропроцесорите и микроконтролерите

  ЕРУ 15. Развойни среди за програмиране на контролери
  РУ 15.1. Познава синтаксиса на инструкциите на контролера
  РУ 15.2. Отстранява синтактични грешки в програмата
  РУ 15.3. Записва компилираната програма в микроконтролера

  ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Електронно уредостроене“ – втора степен на професионална квалификация

  ЕРУ 16. Токозахранващи блокове
  РУ 16.1. Познава видовете токоизправителни схеми
  РУ 16.2. Познава видовете изглаждащи филтри
  РУ 16.3. Познава видовете стабилизатори на напрежение
  РУ 16.4. Познава видовете преобразуватели на напрежение
  РУ 16.5. Реализира на практика токозахранваща схема

  ЕРУ 17. Входно-изходни блокове
  РУ 17.1. Монтира/демонтира клавиатури
  РУ 17.2. Ремонтира индикатори и дисплеи
  РУ 17.3. Ремонтира различни видове термопринтери
  РУ 17.4. Познава видовете интегрални АЦП и ЦАП
  РУ 17.5. Реализира на практика схема за въвеждане и изобразяване на информация

  ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Охранителна техника и системи за сигурност“ – втора степен на професионална квалификация

  ЕРУ 18. Сигнално-охранителни системи
  РУ 18.1. Монтира/демонтира централи на сигнално-охранителни системи
  РУ 18.2. Монтира/демонтира клавиатури за управление на сигнално-охранителни системи
  РУ 18.3. Извършва монтаж/демонтаж на датчици, алармени и известяващи устройства на сигнално-охранителни системи

  ЕРУ 19. Системи за видеонаблюдение
  РУ 19.1. Извършва монтаж/демонтаж на видеорекордери
  РУ 19.2. Монтира/демонтира аналогови и цифрови видеорекордери
  РУ 19.3. Работи със захранващи блокове, проводници и конектори

  ЕРУ 20. Системи за контрол на достъпа
  РУ 20.1. Инсталира управляващ софтуер на система за контрол на достъпа
  РУ 20.2. Монтира/демонтира контролери за достъп
  РУ 20.3.Познава видовете изпълнителни устройства – електромагнитни насрещници
  3.2. Описание на ЕРУ

  ЕРУ по обща професионална подготовка – единна за всички професии с втора степен на професионална квалификация
  ЕРУ 1

  Наименование на единицата:
  Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на професията:
  Монтьор на електронна техника
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 1.1:
  Познава и спазва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
  Знания
  •    Познава нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност
  •    Посочва основните рискове за здравето и безопасността при конкретната трудова дейност
  •    Изброява основните мерки за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
  Умения
  •    Прилага необходимите мерки за защита
  •    Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
  •    Спазва необходимите мерки за осигуряване на безопасност и здраве при работа
  Компетентности
  Способен е да извършва трудовата дейност, като спазва нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
  Резултат от учене 1.2:
  Осъществява превантивна дейност по опазване на околната среда
  Знания
  •    Познава основните разпоредби за опазване на околната среда, отнасящи се до конкретната трудова дейност
  •    Описва рисковете от замърсяване на околната среда при извършваната трудова дейност
  •    Посочва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
  •    Изброява разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни отпадъци
  Умения
  •    Разпознава опасни отпадъци
  •    Съхранява опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи и др. при спазване на технологията за събиране и рециклиране
  •    Спазва разпоредбите за опазване на околната среда
  Компетентности
  Изпълнява трудовата дейност при спазване изискванията и правилата за опазване на околната среда
  Резултат от учене 1.3:
  Участва в овладяването на рискови и аварийни ситуации
  Знания
  •    Посочва основните рискови и аварийни ситуации
  •    Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
  •    Изброява основните стъпки за действия при аварии и аварийни ситуации
  •    Назовава видовете травми и методите за оказване на първа помощ
  Умения
  •    Разпознава рисковете, които могат да доведат до възникване на пожар и/или авария
  •    Спазва изискванията за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
  •    Спазва правилата за действия при аварии и аварийни ситуации
  •    Оказва първа помощ на пострадали при авария
  Компетентности
  Участва в овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопасност
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  Писмен изпит/тест
  Средство 2:
  •    Решаване на казус по зададен сценарий
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  •    Учебен кабинет
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  Теория:
  •    Владее основни теоретични знания за:
   – здравословни и безопасни условия на труд на работното място;
   – превантивна дейност за опазване на околната среда;
   – овладяване на аварийни ситуации и оказване на първа помощ на пострадали
  За средство 2:
  Практика:
  •    Избира най-подходящия тип поведение при зададените рискови ситуации
  •    Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ

  ЕРУ 2

  Наименование на единицата:
  Икономика
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на професията:
  Монтьор на електронна техника
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 2.1:
  Познава основите на пазарната икономика
  Знания
  •    Описва общата теория на пазарната икономика
  •    Запознат е с основните икономически проблеми
  •    Посочва ролята на държавата в пазарната икономика
  •    Изброява видовете икономически субекти в бизнеса
  Умения
  •    Ориентира се относно функциите на различните икономически субекти
  •    Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания
  Компетентности
  Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление на бизнес начинания
  Резултат от учене 2.2:
  Познава характеристиките на дейността на дадена фирма
  Знания
  •    Посочва основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
  •    Описва принципите на пазарното предлагане
  •    Дефинира основни икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност
  Умения
  •    Обяснява основни икономически понятия в контекста на дейността на организацията
  •    Прилага принципите на пазарно търсене и предлагане в дейността си
  Компетентности
  Способен е да обясни икономическите принципи в контекста на дейността на фирмата
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  •    Писмен изпит/тест
  Средство 2:
  •    Казус по зададен сценарий
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  •    Учебен кабинет
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  Теория:
  •    Владее основните теоретични знания в областта на икономиката
  За средство 2:
  Практика:
  •    Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в зададения казус/сценарий

  ЕРУ 3

   Наименование на единицата:
  Предприемачество
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на професията:
  Монтьор на електронна техника
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 3.1:
  Познава основите на предприемачеството
  Знания
  •    Описва същността на предприемачеството
  •    Изброява принципите на предприемаческата дейност
  •    Посочва видовете предприемачески умения
  Умения
  •    Проучва предприемаческите процеси, свързани с дейността му
  •    Открива практически примери за успешно управление на дейността на организацията
  Компетентности
  •    Способен е да предложи идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности
  Резултат от учене 3.2:
  Формира предприемаческо поведение
  Знания
  •    Посочва характеристиките на предприемаческото поведение
  •    Изрежда видовете предприемаческо поведение
  •    Описва факторите, които влияят върху предприемаческото поведение
  Умения
  •    Прилага в дейността си подходящи предприемачески идеи
  •    Идентифицира нови пазарни възможности
  •    Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
  Компетентности
  Способен е да предложи решение за оптимизиране на трудовите дейности
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  Теория:
  •    Писмен изпит/тест
  Средство 2:
  Практика:
  •    Казус по зададен сценарий
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  •    Учебен кабинет
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  Теория:
  •    Владее основните теоретични знания в областта на предприемачеството
  За средство 2:
  Практика:
  •    Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в зададения казус/сценарий

  ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за всички професии от професионално направление „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“

  ЕРУ 4

  Наименование на единицата:
  Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на професията:
  Монтьор на електронна техника
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 4.1:
  Обработва информация и съдържание с ИКТ
  Знания
  •    Изброява интернет търсачки
  •    Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет
  •    Познава начините за намиране и запазване на определена цифрова информация (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.)
  •    Описва начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съдържание
  Умения
  •    Използва търсачка за намиране на информация
  •    Записва цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.)
  •    Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание
  Компетентности
  Демонстрира основно владеене на ИКТ при обработването на информация
  Резултат от учене 4.2:
  Осъществява комуникация посредством ИКТ
  Знания
  •    Изброява доставчици на услугата електронна поща
  •    Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
  •    Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
  •    Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
  Умения
  •    Използва електронна поща
  •    Използва основни функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
  •    Споделя файлове онлайн
  •    Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
  Компетентности
  Демонстрира основно владеене на ИКТ при онлайн комуникация
  Резултат от учене 4.3:
  Създава цифрово съдържание с ИКТ
  Знания
  •    Посочва функционалностите софтуер за създаване и редакция на просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
  •    Описва особеностите при работа с различните видове софтуер
  Умения
  •    Създава цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
  •    Редактира създадено цифрово съдържание
  Компетентности
  Демонстрира основно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  •    Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
  Средство 2:
  •    Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител по електронната поща
  •    Изпълнява задача за създаване на просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  •    Учебен/компютърен кабинет
  •    Персонален компютър или лаптоп
  •    Достъп до интернет
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  •    Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително зададеното за това време
  За средство 2:
  •    Демонстрирани са основни знания, умения и компетентности, свързани с употребата на ИКТ

  ЕРУ 5

  Наименование на единицата:
  Организиране на работния процес
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на професията:
  Монтьор на електронна техника
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 5.1:
  Организира работния процес на работното си място
  Знания
  •    Описва правилата за рационална организация на работното място
  •    Изброява методи за нормиране на работния процес
  •    Посочва нормативните документи, регламентиращи упражняването на професията
  •    Описва основните работни процеси и дейности на работното място
  •    Посочва организацията на работния процес в съответствие с поставените задачи
  •    Изброява нормативни актове, свързани с работния процес
  Умения
  •    Спазва основните нормативни актове, свързани с професията
  •    Следва създадената организация на работа на работното място и в обекта
  •    Спазва инструкциите и указанията, свързани с професията и работното място
  •    Подготвя работното място за изпълнение на поставените задачи
  Компетентности
  Способен е самостоятелно да организира правилно работното си място
  Резултат от учене 5.2:
  Изпълнява трудовите дейности в работния процес
  Знания
  •    Познава видовете трудови дейности
  •    Познава изискванията за ефективно изпълнение на видовете дейности
  •    Познава начините за организация на дейностите в работния процес
  Умения
  •    Спазва етапите на технологичния процес и разпределението на видовете дейности, предвидени за изпълнение на работното място
  •    Спазва изискванията за изпълнение на видовете дейности на работното си място – проекти, технологии, правилници, паспорти, инструкции и др.
  •    Спазва етичните норми на поведение
  Компетентности
  Способен е самостоятелно и/или в екип да изпълнява възложените му дейности в работния процес
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  Теория:
  •    Решаване на тест
  Средство 2:
  Практика:
  •    Решаване на казус по зададен сценарий
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  •    Учебен кабинет
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  Теория:
  •    Владее основните теоретични знания в областта на организацията на работа и етапите на технологичния процес на работното място
  За средство 2:
  Практика:
  •    Вярно и точно решава казуса в зададения сценарий

  ЕРУ 6

  Наименование на единицата:
  Комуникация и чужд език
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на професията:
  Монтьор на електронна техника
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 6.1:
  Общува ефективно в работния екип
  Знания
  •    Посочва отделните длъжности в екипа
  •    Описва взаимоотношенията и йерархичните връзки в екипа
  Умения
  •    Спазва йерархията в екипа
  •    Осъществява комуникация в екипа
  Компетентности
  Способен е да комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно работния протокол
  Резултат от учене 6.2:
  Владее чужд език по професията
  Знания
  •    Познава професионалната терминология на чужд език
  •    Изброява източници за информация в професионалната област на чужд език
  •    Изрежда основните области на приложимост на чужд език по професията
  Умения
  •    Чете професионални текстове на чужд език (специализирана литература, техническа документация и др.)
  •    Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
  •    Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с колеги и клиенти
  Компетентности
  Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по професионални теми
  Средства за оценяване:
   
  Средство 1:
  •    Писмен изпит – дава писмени решения и отговори на поставени задачи или въпроси
  Средство 2:
  •    Устен изпит – води разговори по професионални теми на чужд език, разчита техническа документация на чужд език
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  •    Учебен кабинет
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  Теория:
  •    Решава точно, пълно и вярно зададена писмена задача или въпрос/и
  За средство 2:
  Практика:
  •    Комуникира на чужд език по професионални теми в учебна или работна среда

  ЕРУ 7

  Наименование на единицата:
  Електротехника и автоматика
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на професията:
  Монтьор на електронна техника
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 7.1:
  Познава основите на електротехниката и автоматиката
  Знания
  •    Дефинира понятията електрически заряд, ток, електрически потенциал, електродвижещо напрежение (е.д.н.) и електрическо напрежение
  •    Изброява видовете електрически вериги
  •    Дефинира основните закони в електротехниката
  •    Обяснява разликите между автоматичен контрол, автоматично управление и автоматично регулиране
  •    Описва функционалните схеми на различни системи за автоматично регулиране
  Умения
  •    Изгражда прости електрически вериги
  •    Свързва нисковолтова комбинирана електрическа верига
  •    Използва по предназначение различни видове датчици и преобразувателни елементи
  •    Съставя блок-схема на алгоритъм за система за управление
  Компетентности
  •    Умее самостоятелно, правилно и безопасно да свързва електрически вериги
  •    Способен е бързо и точно да работи с информационни бази
  Резултат от учене 7.2:
  Измерва електрически величини
  Знания
  •    Описва същността на различните електрически величини
  •    Дефинира мерните единици за различните електрически величини
  •    Обяснява връзката между ток, напрежение и съпротивление и Закона на Ом
  Умения
  •    Измерва електрическо напрежение с мултицет (или друг уред)
  •    Измерва електрическо съпротивление с комбиниран измервателен уред
  •    Изчислява параметрите на електрическите машини
  •    Спазва правилата за безопасност при всички дейности
  Компетентности
  •    Способен е самостоятелно да измерва различни електрически величини, като проявява съобразителност, точност и отговорност
  •    Прави оптимален избор на електрически машини, съобразен с влиянието на околната среда (влажност, замърсеност, климатични зони)
  Резултат от учене 7.3:
  Чертае електротехнически чертежи и схеми
  Знания
  •    Описва символите, с които се обозначават различните електрически компоненти
  •    Познава основните елементи на електрическите инсталации и електроинсталационните материали
  Умения
  •    Ползва чертожни инструменти
  •    Проверява нисковолтови електрически вериги
  •    Работи с електротехнически инструменти
  Компетентности
  •    Способен е без или със помощта на справочна литература да чертае прости електротехнически чертежи и схеми
  •    Способен е самостоятелно и вярно да разчита електротехнически чертежи и схеми
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  •    Решаване на тест
  •    Решаване на проста електрическа верига
  Средство 2:
  •    Свързване на лабораторен стенд на проста електрическа верига, включваща сензор
  •    Измерване на основни електрически величини: електрически ток, електрическо напрежение, електрическо съпротивление
  Средство 3:
  •    Изготвяне на електротехнически чертеж или схема по техническо задание
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  •    Учебен кабинет
  •    Учебна лаборатория
  •    Лабораторни стендове
  •    Градивни елементи
  •    Лични предпазни средства
  За средство 3:
  •    Учебен кабинет
  •    Чертожни инструменти
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  •    Демонстрира професионални знания в областта на електротехниката и автоматиката, правилно свързва електрическата схема върху лабораторния стенд, спазва изискванията за безопасност, спазва изискванията на Международната система за измерителни единици (SI)
  •    Владее основните закони в електротехниката, притежава необходимите математически знания и умения, спазва изискванията на SI
  За средство 2:
  •    Взети са всички необходими мерки за безопасност
  •    Реализираната схема е работоспособна
  •    Избрана е подходящата измервателна техника, а зададените електрически величини са измерени с необходимата точност
  За средство 3:
  •    Изготвената схема (или чертеж) е ясна, прегледна и отговаря на заданието. Електрическите компоненти са правилно и точно изобразени, спазва изискванията на SI

  ЕРУ 8

  Наименование на единицата:
  Градивни елементи в електрониката
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на професията:
  Монтьор на електронна техника
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 8.1:
  Разпознава материалите и градивните елементи в електрониката
  Знания
  •    Описва класификацията на градивните елементи в електрониката
  •    Описва принципа на работа на градивните елементи
  •    Назовава означенията на градивните елементи
  •    Познава корпусите на електронните компоненти за обемен монтаж
  •    Познава корпусите на електронните елементи за SMD монтаж
  •    Изброява видовете материали, използвани в електрониката, техните предимства и недостатъци
  Умения
  •    Разпознава градивните елементи в електрическата схема
  •    Използва по предназначение справочници
  •    Работи с интернет базирана информация за градивните елементи
  •    Разпознава визуално основните материали, използвани в електрониката
  •    Разчита означенията върху корпусите на компонентите
  •    Разчита цветния код за резистори и кондензатори
  Компетентности
  Способен е да разпознава точно различните градивни елементи в електрониката
  Резултат от учене 8.2:
  Проверява изправността на градивните елементи
  Знания
  •    Дефинира параметрите на електронните компоненти
  •    Описва корпусите на елементите за обемен монтаж
  •    Описва корпусите на елементите за SMD монтаж
  Умения
  •    Ползва справочници
  •    Работи с интернет базирана информация за градивните елементи
  •    Измерва с волтметър, амперметър, омметър, мултицет
  •    Тества електронни платки за къси съединения, липса на електрическа връзка
  •    Тества електронни платки за дефектни елементи
  Компетентности
  Способен е да извърши входящ контрол на електронни компоненти и качествен контрол на електронни платки в съответствие с изискванията
  Резултат от учене 8.3:
  Монтира/демонтира електронни компоненти
  Знания
  •    Описва параметрите на електронните компоненти
  •    Познава корпусите на елементите за обемен монтаж
  •    Познава видовете припои и флюсове
  •    Идентифицира означенията от белия печат на платките
  Умения
  •    Профилира (формова) електронните компоненти за обемен монтаж
  •    Споява със стандартен поялник
  •    Споява с поялна станция с горещ въздух и съответните приставки
  •    Използва помощни инструменти (секачи, пинсети, вакуумпомпи, зачиствачки, „трета ръка“)
  Компетентности
  •    Способен е самостоятелно да извърши монтаж на електронни компоненти върху печатна платка съгласно конструкторска и технологична документация
  •    Извършва самостоятелно корекция на печатни платки
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  •    Решаване на теоретичен тест (писмен или при възможност електронен)
  Средство 2:
  •    Практическа задача – работа със справочник и проверка изправността на компоненти, монтаж/демонтаж на елементи за обемен и повърхностен (SMD) монтаж
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средство 1:
  •    Учебен кабинет, електронен тест – компютърна зала
  За средство 2:
  •    Учебна работилница
  •    Работни места, оборудвани с поялници, поялни станции за горещ въздух, инструменти и аспирация
  •    Голи печатни платки с бял печат, електронни компоненти за обемен и повърхностен (SMD) монтаж
  •    Електронни компоненти за обемен и повърхностен (SMD) монтаж
  •    Справочници
  •    Работно облекло и защитни средства
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  •    Демонстрирани са задълбочени теоретични знания за материалите и градивните елементи в електрониката
  За средство 2:
  •    Взети са всички необходими мерки за безопасност, спазват се правилата на ЗБУТ за работа с електрически поялници
  •    Избрана е подходящата измервателна техника, а зададените електрически величини са измерени с необходимата точност, правилно са определени изправните и неизправните елементи
  •    Правилно се профилират елементите, елементите са монтирани на правилните места, спойките са качествени, спазени са сроковете за монтаж, работното място е организирано правилно и подредено според технологичната последователност

  ЕРУ 9

  Наименование на единицата:
  Аналогова и цифрова схемотехника
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на професията:
  Монтьор на електронна техника
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 9.1:
  Познава основните групи аналогови електронни устройства и техните параметри
  Знания
  •    Познава видовете токозахранващи устройства (ТЗУ), генератори и усилватели
  •    Описва принципа на работа на ТЗУ, генераторите и усилвателите
  •    Идентифицира основните параметри на ТЗУ, генераторите и усилвателите
  •    Идентифицира основните схеми на ТЗУ, генераторите и усилвателите
  •    Познава основните схеми на свързване на операционните усилватели и аналоговите компаратори
  •    Описва принципа на работа на инверторите и постояннотоковите (DC-DC) преобразуватели
  Умения
  •    Чертае основните схеми на ТЗУ, генератори и усилватели
  •    Работи с интернет базирана информация за генератори и усилватели
  •    Прави опростено изчисляване на ТЗУ и резисторен усилвател
  •    Използва справочници
  •    Избира компоненти по зададени параметри
  •    Изследва принципа на действие на основните аналогови схеми
  •    Обяснява принципа на действие на основните аналогови схеми
  •    Монтира аналогови електронни схеми върху учебна платка
  •    Оживява аналогови електронни схеми върху учебна платка
  Компетентности
  Способен е самостоятелно да монтира аналогова електронна схема при стриктно спазване на изискванията за ЗБУТ
  Резултат от учене 9.2:
  Познава основните групи цифрови електронни устройства и техните параметри
  Знания
  •    Описва видовете цифрови устройства и техните означения
  •    Описва принципа на действие на последователностните схеми (ПС) и комбинационно-логическите схеми (КЛС)
  •    Идентифицира основните параметри и таблиците на истинност на ПС и КЛС
  •    Описва схемите и параметрите на генераторите на правоъгълни импулси (тактови генератори)
  Умения
  •    Чертае основните схеми на цифровите устройства с типовите елементи
  •    Записва таблиците за истинност на цифровите схеми
  •    Работи със справочници и софтуер за симулации
  •    Обяснява принципа на действие на основните цифрови схеми
  •    Оживява цифрови електронни схеми върху учебна платка
  Компетентности
  Способен е самостоятелно да оживи цифрова електронна схема при стриктно спазване на изискванията за ЗБУТ
  Резултат от учене 9.3:
  Познава принципа на действие на аналогово-цифрови преобразуватели (АЦП) и цифрово-аналогови преобразуватели (ЦАП)
  Знания
  •    Изброява параметрите на аналогово-цифрови преобразуватели
  •    Описва принципните схеми на АЦП
  •    Посочва параметрите на цифрово-аналогови преобразуватели
  •    Описва принципните схеми на ЦАП
  •    Познава АЦП и ЦАП в интегрално изпълнение
  Умения
  •    Изследва работата на АЦП и ЦАП
  •    Анализира работата на АЦП и ЦАП
  •    Изчислява параметрите на АЦП и ЦАП
  Компетентности
  Способен е безпроблемно да приложи АЦП и ЦАП в електронно изделие
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  •    Теоретичен тест (писмен или при възможност електронен) с включено изчисляване на блок от аналогово устройство или цифрово устройство
  Средство 2:
  •    Лабораторно изследване – изследване на електронна схема върху лабораторен стенд
  Средство 3:
  •    Практическа задача – монтиране и оживяване на електронно устройство върху учебна платка
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средство 1:
  •    Учебен кабинет, при електронен тест – компютърна зала
  За средство 2:
  •    Учебна лаборатория
  •    Мултицети, сигнал-генератори, осцилоскопи, захранващи блокове
  •    Лабораторни стендове
  •    ПС, КЛС, АЦП, ЦАП в интегрално изпълнение
  •    Справочници
  За средство 3:
  •    Учебна работилница
  •    Мултицети, сигнал-генератори, осцилоскопи, захранващи блокове
  •    Работни места, оборудвани с поялници, поялни станции за горещ въздух, инструменти и аспирация
  •    Учебна платка, електронни компоненти за обемен и SMD монтаж
  •    Работно облекло и защитни средства
  •    Да се работи с безоловен припой
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  •    Демонстрирани са задълбочени теоретични знания за видовете аналогови електронни схеми, принципа на действие, параметри, предимства и недостатъци, област на приложение
  За средство 2:
  •    Оценява се протоколът от проведеното лабораторно изследване с включени: схема на лабораторната постановка, списък на използваната апаратура, кратки теоретични сведения, таблици, графики, осцилограми от проведените изследвания, изчисления, анализ на получените данни
  За средство 3:
  •    Умее да приложи теорията за аналоговите електронни устройства на практика, работи самостоятелно по зададена методика, като спазва последователността, правилно изчислява параметрите и правилно избира стандартни градивни елементи, обосновава своя избор, изготвя техническа документация, отговаряща на приетите стандарти и системата SI

  ЕРУ 10

  Наименование на единицата:
  Приложен софтуер в електрониката
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на професията:
  Монтьор на електронна техника
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 10.1:
  Използва приложен софтуер за визуализация на електрически схеми и печатни платки
  Знания
  •    Описва най-разпространените програмни продукти за проектиране на печатни платки
  •    Описва възможностите на софтуера за изчертаване на принципна електрическа схема
  •    Изброява възможностите на софтуера за генериране на печатна платка от електрическа схема
  Умения
  •    Стартира най-разпространените програмни продукти за проектиране на печатни платки
  •    Стартира най-разпространените програмни продукти за проектиране на електрически принципни схеми
  •    Отпечатва спецификация на използваните градивни елементи
  •    Отпечатва електрическата схема, спецификацията и графичния оригинал на печатната платка
  Компетентности
  Правилно използва ИКТ при работа с електрически схеми и печатни платки
  Резултат от учене 10.2:
  Използва приложен софтуер за изготвяне на конструкторска и технологична документация
  Знания
  •    Познава стандартите за изготвяне на конструкторска и технологична документация
  •    Описва възможностите и изискванията на софтуера за изготвяне на конструкторска и технологична документация
  Умения
  •    Стартира най-разпространените програмни продукти за изготвяне на конструкторска и технологична документация
  •    Отпечатва конструкторска документация
  •    Отпечатва технологична документация
  Компетентности
  Правилно използва ИКТ при работа с конструкторска и технологична документация
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  •    Практически тест – откриване на съответствие между печатна платка и електрическа схема
  Средство 2:
  •    Практически тест – откриване на съответствие между електрическа схема и спецификация на градивните елементи
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средство 1:
  •    Компютърна зала с инсталирана система и достъп до интернет, мрежов принтер, предварително подготвени електрически принципни схеми (различна за всеки обучаван)
  За средство 2:
  •    Компютърна зала с инсталирана система, Office пакет и достъп до интернет, мрежов принтер, конструкторска документация на електронно изделие
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  •    Експедитивно и правилно открива съответствието между печатна платка и електрическа схема, експедитивно открива позицията на конкретен елемент върху печатната платка, успешно принтира изходните файлове
  За средство 2:
  •    Експедитивно и правилно открива съответствието между електрическата схема и спецификацията на градивните елементи, успешно принтира изходните документи

  ЕРУ 11

  Наименование на единицата:
  Производство на електронни изделия
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на професията:
  Монтьор на електронна техника
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 11.1:
  Прилага изискванията на стандартите за качество в производството
  Знания
  •    Познава основните принципи на системата за качество ISO 9001
  •    Познава фирмените правила за осигуряване на качество
  Умения
  •    Спазва технологичната дисциплина
  •    Спазва изискванията за електростатична ESD защита
  Компетентности
  Способен е да извършва качествен контрол на електронни изделия, спазвайки основните принципи
  Резултат от учене 11.2:
  Организира работното място
  Знания
  •    Изброява видовете конструкторска документация
  •    Познава изискванията на технологичната документация
  Умения
  •    Подрежда работното си място
  •    Разчита конструкторската документация
  •    Спазва изискванията на техническата документация
  Компетентности
  Способен е да организира ефективно работното си място
  Резултат от учене 11.3:
  Работи със специфично производствено оборудване
  Знания
  •    Изброява възможностите на производственото оборудване
  •    Описва правилата за експлоатация на производственото оборудване
  Умения
  •    Работи със специфично оборудване за механичен монтаж (кримпване, занитване, залепване и др.)
  •    Работи със специфично оборудване за електрически монтаж (поялници, поялни станции, вакуум-помпи и др.)
  •    Работи със специфично оборудване за монтаж на SMD елементи
  •    (автоматизирани SMD линии)
  Компетентности
  Способен е да извърши правилно всяка технологична операция при производството на електронното изделие
  Резултат от учене 11.4:
  Тества готовото електронно изделие
  Знания
  •    Дефинира допустимия диапазон на изменение на техническите параметри на изделието
  •    Посочва критерии за окачествяване на изделието
  •    Изброява методите за откриване на несъответствия
  Умения
  •    Работи със стандартна измервателна апаратура
  •    Работи с нестандартно тестово оборудване
  •    Коригира откритите несъответствия
  •    Попълва съпътстващата технологична карта
  Компетентности
  •    Способен е под ръководството на наставник да осъществява качествен и функционален контрол на готово изделие
  •    Самостоятелно коригира откритите несъответствия
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  •    Подготовка на технологична операция:
  •    Подготвя, намира технологичната документация за производство на зададен продукт
  •    Подготвя необходимите уреди и приспособления за производство на продукта, следвайки инструкциите на технологичната документация
  •    Проверява заделените материали спрямо спецификацията от технологичната документация
  Средство 2:
  •    Изпълнение на технологична операция:
  •    Извършва спояване на SMD елемент върху печатна платка
  •    Извършва спояване на конвенционален компонент върху печатна платка
  •    Извършва ремонт (демонтаж) на SMD и конвенционални елементи от монтирана печатна платка
  •    Извършва функционална проверка на готово изделие, като използва технологична инструкция за тест. Предварително подготвя необходимите уреди за измерване и тестване. Описва резултатите и отбелязва несъответствията, ако има такива
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средство 1:
  •    Учебен кабинет
  За средство 2:
  •    Реално работно място
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  •    Демонстрира познания по технологичната и конструкторската документация за съответната операция
  •    Демонстрира теоретични знания за стандартите за качество в производството
  •    Демонстрира познаване на основните принципи на системите и стандартите за качество, както и вътрешните фирмени правила за осигуряване на качествена продукция
  •    Оценява се оптималното и ефективно подреждане на работното място, спазване на чистота, съответствие на избраната технологична документация, уреди, приспособления и материали спрямо заданието
  За средство 2:
  •    Оценяват се резултатите от производствената дейност – качество на спойките (стандарт IPC 610), качество на извършения ремонт, спазване на ESD защита (облекло, обувки, спазване на правилата за ЗБУТ, опазване на оборудването)
  •    Оценяват се резултатите от производствената дейност – изпълнение на нормите, процент брак, качество на продукцията, спазване на ESD защита, спазване на правилата за ЗБУТ, опазване на оборудването

  ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Промишлена електроника“ – втора степен на професионална квалификация

  ЕРУ 12

  Наименование на единицата:
  Управление на технологични процеси
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на професията:
  Монтьор на електронна техника
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 12.1:
  Познава основните технологични процеси в електрониката
  Знания
  •    Идентифицира технологиите за производство на печатни платки
  •    Описва технологиите за електрически монтаж на електронни изделия
  •    Назовава основните механични операции, прилагани при производството на електронни изделия
  •    Описва основните принципи на технологията на сглобяване
  Умения
  •    Разчита технологични карти за производство на електронни изделия
  •    Разпознава основните модули на линия за SMD монтаж
  Компетентности
  •    Способен е да разчита правилно технологични карти за производство на електронни изделия
  Резултат от учене 12.2:
  Познава видовете сензори в автоматизираните системи
  Знания
  •    Познава класификацията на сензорите
  •    Описва основните параметри на сензорите
  •    Описва условията за правилна работа на сензорите
  Умения
  •    Проверява работоспособността на сензор
  •    Избира сензори за автоматизирана система за управление (АСУ)
  Компетентности
  Способен е самостоятелно да избере подходящите сензори за конкретна автоматизирана система за управление АСУ
  Резултат от учене 12.3:
  Изследва параметрите на стандартен сензор
  Знания
  •    Описва принципите на действие на сензорите
  •    Познава правилата за експлоатация на стандартната измервателна апаратура
  Умения
  •    Спазва правилата за безопасна работа
  •    Измерва параметрите и характеристиките на сензорите
  Компетентности
  Способен е прецизно да определи параметрите на стандартен сензор
  Резултат от учене 12.4:
  Познава структурата на автоматичните системи за управление
  Знания
  •    Посочва принципите на изграждане на АСУ
  •    Описва алгоритмите за управление на АСУ
  •    Описва режимите на работа на АСУ
  Умения
  •    Проектира функционална блок-схема на АСУ за управление на конкретен технологичен процес
  •    Следва алгоритъма на работа на АСУ
  Компетентности
  Способен е да обясни точно структурата и принципите за работа на АСУ
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  •    Теоретичен тест (писмен или при възможност електронен), разчита технологична карта за конкретна операция
  Средство 2:
  •    Практическа задача – разпознаване на конкретен сензор, изследване на характеристиките и параметрите на конкретен сензор в лабораторни условия, предлага функционална блок-схема на АСУ за конкретен технологичен процес
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  •    Учебен кабинет, при електронен тест – компютърна зала
  За средство 2:
  •    Лаборатория с необходимите измервателни уреди
  •    Различни видове сензори
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  •    Оценяват се знанията за видовете механични и електрически операции, правилата при сглобяване на крайно електронно изделие, оценяват се знанията за видовете сензори, техните основни параметри и характеристики, изискванията за правилната им работа, физичните и химическите закони, на базата на които функционират и областите за приложение, оценяват се познанията за принципите на изграждане на АСУ, алгоритмите и режимите на работа, както и за приложимостта на различните системи
  За средство 2:
  •    Оценяват се уменията правилно да се разчете технологична карта за конкретна операция, оценяват се уменията правилно да се разпознае конкретен сензор, да се провери работоспособността му, да се предложи подходящ сензор за определена контролна точка от АСУ, оценяват се уменията да се изследва даден сензор, да се снемат негови характеристики, да се изчислят параметри, да се оформят изследванията, да се направят изводи

  ЕРУ 13

  Наименование на единицата:
  Приложение на промишлени контролери
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на професията:
  Монтьор на електронна техника
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 13.1:
  Познава стандартната архитектура на контролер
  Знания
  •    Описва апаратната и програмната структура и принципа на работа на контролерите
  •    Познава операционната система на контролерите
  •    Познава входно-изходните модули на контролерите
  •    Описва системата за управление на прекъсванията при контролерите
  •    Назовава комуникационните мрежи с използване на контролери
  Умения
  •    Разпознава елементи в програмната структура на контролерите
  •    Избира подходящ контролер
  •    Избира входно-изходните модули на контролерите
  Компетентности
  Предлага ефективни мерки за безотказна и безопасна работа на контролера
  Резултат от учене 13.2:
  Въвежда приложни програми в контролери
  Знания
  •    Маркира реда за компилиране на управляващата програма
  •    Познава реда за въвеждане на управляващата програма в контролера
  Умения
  •    Работи със специализирания софтуер за конкретен контролер
  •    Проверява работоспособността на схемата
  Компетентности
  Самостоятелно и прецизно въвежда приложни програми в контролери
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  •    Решаване на теоретичен тест (писмен или при възможност електронен)
  Средство 2:
  •    Практическа задача – набира, компилира и въвежда в контролера готова програма
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средство 1:
  •    Учебен кабинет, при електронен тест – компютърна зала
  За средство 2:
  •    Лаборатория с работни места, оборудвани с компютърни системи, програматори и контролери
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  •    Теоретичен тест – оценяват се знанията за апаратната и програмната архитектура на типичен контролер, операционните системи и техните възможности, видовете входно-изходни модули и времевите изисквания към входните сигнали и реакцията на контролера, видовете стандарти за комуникация на контролера с технологичното оборудване
  За средство 2:
  •    Практическа задача – оценяват се уменията да се работи със специализиран софтуер, бързина и ефективност при въвеждане на програмния код, наличие на грешки при компилиране на програмата, успешно въвеждане на програмата в паметта на контролера

  ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Микропроцесорна техника“ – втора степен на професионална квалификация

  ЕРУ 14

  Наименование на единицата:
  Микропроцесорни системи
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на професията:
  Монтьор на електронна техника
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 14.1:
  Асемблира стандартна микропроцесорна система
   
  Знания
  •    Изброява основните компоненти на стандартна микропроцесорна система
  •    Обяснява параметрите и действието на постоянните и оперативните памети
  •    Посочва основните принципи за въвеждане/извеждане на данни
  •    Познава най-разпространените стандартни интерфейси за връзка с периферни устройства
  Умения
  •    Разграничава компонентите в стандартна микропроцесорна система
  •    Работи с програматор за различни видове PROM памети
  •    Свързва периферни устройства към микропроцесорна система чрез подходящия интерфейс
  Компетентности
  Способен е самостоятелно да асемблира качествено микропроцесорна система
  Резултат от учене 14.2:
  Познава архитектурата и характеристиките на съвременните микропроцесори
  Знания
  •    Описва архитектурата и характеристиките на процесорите с широк набор от инструкции (CISC) процесорите
  •    Познава архитектурата и характеристиките на процесорите с редуциран набор от инструкции (RISC) процесорите
  Умения
  •    Използва каталози на производители на микропроцесори
  •    Избира конкретен процесор
  Компетентности
  Способен е аргументирано да обоснове избора на конкретен процесор
  Резултат от учене 14.3:
  Познава архитектурата и характеристиките на микроконтролерите
  Знания
  •    Идентифицира апаратната и програмната структура и принципа на работа на конкретен контролер
  •    Маркира входно-изходните модули на конкретен контролер
  •    Идентифицира системата за управление на прекъсванията при конкретен контролер
  •    Познава интерфейсите за връзка с периферни устройства на конкретен контролер
  Умения
  •    Избира подходящ контролер
  •    Предлага подходящ интерфейс за връзка с периферните устройства
  Компетентности
  Предлага ефективни мерки за безотказна и безопасна работа на контролера
  Резултат от учене 14.4:
  Познава съвременните тенденции в развитието на микропроцесорите и микроконтролерите
  Знания
  •    Описва тенденциите в развитието на микропроцесорите при компютърните системи
  •    Посочва тенденциите в развитието на микропроцесорите за мобилни устройства
  •    Изброява тенденциите в развитието на специализирани микропроцесори за битови smart устройства
  Умения
  •    Обяснява предимствата на различните микропроцесори като част от различни микропроцесорни системи
  •    Обяснява недостатъците на различните микропроцесори като част от различни микропроцесорни системи
  Компетентности
  Предлага конкретни мерки за правилната експлоатация на микропроцесорната система, съобразявайки се със съвременните тенденции
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  •    Решаване на теоретичен тест (писмен или при възможност електронен) Средство 2:
  •    Практическа задача – изтрива/записва различни видове програмируеми постоянни памети (PROM)
  Средство 3:
  •    Самостоятелна задача – изготвя презентация за конкретен микропроцесор или микроконтролер
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средство 1:
  •    Учебен кабинет, при електронен тест – компютърна зала
  За средство 2:
  •    Компютърна зала с програматори
  За средство 3:
  • Учебен кабинет, оборудван с проектор
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  •    Оценяват се знанията за структурата на стандартна микропроцесорна система, взаимовръзката между отделните компоненти, принципа на запис и съхранение на информация в различните видове памети, начините за въвеждане и извеждане на информация, предимствата и недостатъците на стандартните интерфейси за свързване на периферни устройства
  За средство 2:
  •    Оценяват се уменията за работа с програматори на памети, изпълнява се практическа задача по изтриване, запис и проверка на записа
  За средство 3:
  •    Практическа задача – оценяват се качествата на презентацията по отношение на прецизност и вярност, актуалност, визия, ресурси, времетраене

  ЕРУ 15

  Наименование на единицата:
  Развойни среди за програмиране на контролери
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на професията:
  Монтьор на електронна техника
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 15.1:
  Познава синтаксиса на инструкциите на контролера
  Знания
  •    Описвапрограмния модел на конкретен контролер
  •    Познава организацията на паметта на контролера
  Умения
  •    Прилага инструкциите на контролера
  •    Познава синтаксиса на инструкциите на контролера
  Компетентности
  Способен е самостоятелно да провери правилно синтаксиса на инструкциите на контролера
  Резултат от учене 15.2:
  Отстранява синтактични грешки в програмата
  Знания
  •    Познава възможностите на развойната среда
  •    Идентифицира синтактични грешки в програмата
  Умения
  •    Транслира програма на асемблер за конкретен контролер
  •    Открива синтактични грешки в програма
  Компетентности
  Способен е да отстранява синтактични грешки в готова програма
  Резултат от учене 15.3:
  Записва компилирана програма в микроконтролера
  Знания
  •    Описва възможностите на развойната среда
  •    Назовава начини за записване на компилирана програма в микроконтролера
  Умения
  •    Свързва програматор към компютърната система
  •    Записва програмата в паметта на контролера
  •    Проверява правилността на записа
  Компетентности
  •    Качествено записва компилирана програма в микроконтролера
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  •    Теоретична задача – анализиране на програмни фрагменти – цикли, подпрограми, обработка на прекъсване и др.
  Средство 2:
  •    Практическа задача – транслиране на програма и отстраняване на синтактични грешки, записване на програма в паметта на контролера и проверка на записа
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  •    Компютърна зала с програматори и инсталирана развойна среда
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  •    Оценяват се знанията за синтаксиса на инструкциите на контролера, логическото мислене, спазване на срока за изпълнение
  За средство 2:
  •    Оценяват се уменията за работа със софтуер и хардуер за програмиране на микроконтролери, логическото мислене, количество синтактични грешки и бързина на отстраняване, правилното използване на възможностите на асемблера и на контролера, правилните настройки на развойната среда, спазване на срока за изпълнение, оценяват се уменията за работа със софтуер и хардуер за програмиране на микроконтролери, правилното свързване на компютъра с програматора, правилните настройки на развойната среда, спазване на срока за изпълнение, успешния запис на програмата в паметта на контролера

  ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Електронно уредостроене“ – втора степен на професионална квалификация

  ЕРУ 16

  Наименование на единицата:
  Токозахранващи блокове
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на професията:
  Монтьор на електронна техника
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 16.1:
  Познава видовете токоизправителни схеми
  Знания
  •    Описва схемите на видовете токоизправителни схеми
  •    Посочва принципа на работа на видовете токоизправителни схеми
  •    Назовава предимствата и недостатъците на видовете токоизправителни схеми
  Умения
  •    Изследва параметрите на токоизправителна схема
  •    Прави избор на токоизправителна схема за конкретно приложение
  Компетентности
  Способен е аргументирано да обоснове избора на подходяща токоизправителна схема
  Резултат от учене 16.2:
  Познава видовете изглаждащи филтри
  Знания
  •    Изброява видовете филтри според схемното изпълнение
  •    Познава изискванията към изглаждащите филтри
  Умения
  •    Избира подходяща схема на изглаждащ филтър
  •    Изчислява елементите на филтъра
  •    Изследва изглаждащ филтър
  Компетентности
  Аргументирано обосновава избора на подходяща схема на изглаждащ филтър
  Резултат от учене 16.3:
  Познава видовете стабилизатори на напрежение
  Знания
  •    Изброява видовете стабилизатори според схемното изпълнение
  •    Познава изискванията към стабилизаторите
  Умения
  •    Изчислява параметричен стабилизатор на напрежение
  •    Изследва стабилизатор на напрежение
  •    Изчислява коефициента на стабилизация
  Компетентности
  Качествено изчислява параметричен стабилизатор на напрежение, като се съобразява с изискванията
  Резултат от учене 16.4:
  Познава видовете преобразуватели на напрежение
  Знания
  •    Описва принципа на действие на инверторите
  •    Посочва принципа на действие на конверторите
  •    Познава принципа на действие на DC-DC преобразувателите
  Умения
  •    Изследва DC-DC преобразувател
  •    Определя параметри на инверторите
  Компетентности
  Способен е ефективно да изследва DC-DC преобразувател при спазване на изискванията
  Резултат от учене 16.5:
  Реализира на практика токозахранваща схема
  Знания
  •    Описва техническите изисквания към токозахранващите схеми
  •    Изброява изискванията за техника на безопасност при работа с токозахранващи устройства
  Умения
  •    Чертае електрическа принципиална схема на токозахранващо устройство
  •    Разчита електрическа принципиална схема на токозахранващо устройство
  •    Монтира върху учебна платка токозахранващо устройство по зададена схема
  •    Проверява работоспособността на реализираната схема
  Компетентности
  Способен е самостоятелно или в екип да извърши монтаж и оживяване на електронни схеми, като спазва изискванията на ЗБУТ
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  •    Теоретичен тест – по токоизправителни схеми, изглаждащи филтри, стабилизатори на напрежение, DC-DC преобразуватели на напрежение
  Средство 2:
  •    Лабораторна задача – изчисляване и изследване на блок на токозахранващо устройство
  Средство 3:
  •    Практическа задача – практическа реализация на токозахранващ блок върху учебна платка по предварително задание
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средство 1:
  •    Учебен кабинет
  За средства 2 и 3:
  •    Учебна работилница, оборудвана със стендове и измервателна апаратура, поялни станции
  Критерии за оценяване:
   
  За средство 1:
  •    Оценяват се знанията за схемите и функционалните блокове на токозахранващите устройства, основните им параметри, предимства и недостатъци, приложение
  За средство 2:
  •    Оценяват се уменията за правилно свързване, снемане на характеристики, изчисляване на параметри, анализ на резултатите, спазване на срока за изпълнение
  За средство 3:
  •    Взети са всички необходими мерки за безопасност, спазват се правилата на ЗБУТ за работа с електрически поялници
  •    Избрана е подходящата измервателна техника, а зададените електрически величини са измерени с необходимата точност, правилно са определени изправните и неизправните елементи
  •    Правилно се профилират елементите, елементите са монтирани на правилните места, спойките са качествени, спазени са сроковете за монтаж, работното място е организирано правилно и подредено според технологичната последователност

  ЕРУ 17

  Наименование на единицата:
  Входно-изходни блокове
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на професията:
  Монтьор на електронна техника
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 17.1:
  Монтира/демонтира клавиатури
  Знания
  •    Описва принципа на работа на матричната клавиатура
  •    Познава принципа на работа на сензорните и квазисензорните клавиатури
  •    Изброява видовете бутони за клавиатури
  •    Познава специализирани ИС за управление на клавиатура
  Умения
  •    Разграничава бутони за клавиатури
  •    Реализира на практика матрична 4´4 клавиатура
  •    Извършва ремонт на клавиатура
  Компетентности
  Способен е правилно да демонтира/монтира компютърна клавиатура според указанията
  Резултат от учене 17.2:
  Ремонтира индикатори и дисплеи
  Знания
  •    Описва видовете цифрови индикатори
  •    Изрежда видовете цифрови дисплеи
  •    Описва принципите на статичната и динамичната индикация
  •    Познава специализирани ИС за управление на индикации и дисплеи
  Умения
  •    Реализира на практика 4-разрядна цифрова индикация
  •    Реализира управление на буквено-цифров дисплей върху лабораторна развойна платка
  Компетентности
  Извършва качествена диагностика и ремонт на дисплей
  Резултат от учене 17.3:
  Ремонтира различни видове термопринтери
  Знания
  •    Изброява видовете принтери според принципа на печат
  •    Познава производителите на термопринтери
  •    Описва изискванията за ремонт на термопринтери
  Умения
  •    Спазва технологията за диагностика и ремонт на термопринтери
  •    Демонтира/монтира термопринтер
  •    Извършва профилактика на термопринтер
  Компетентности
  Способен е да извършва качествена диагностика и ремонт на термопринтери
  Резултат от учене 17.4:
  Познава видовете интегрални АЦП и ЦАП
  Знания
  •    Изброява видовете АЦП според принципа на преобразуване
  •    Изрежда видовете ЦАП според принципа на преобразуване
  •    Назовава основните параметри на АЦП и ЦАП
  •    Познава микроконтролери с вградени АЦП и ЦАП
  •    Описва специализирани АЦП и ЦАП
  Умения
  •    Реализира лабораторен стенд АЦП
  •    Снема характеристики и осцилограми
  •    Изчислява параметри
  Компетентности
  Аргументирано обосновава избора на подходящ за конкретна задача АЦП или ЦАП
  Резултат от учене 17.5:
  Реализира на практика схема за въвеждане и изобразяване на информация
  Знания
  •    Описва принципите за свързване на отделните електронни блокове
  •    Дефинира изискванията за техника на безопасност при работа с електронни устройства
  •    Посочва особеностите на принципиална схема на устройство
  Умения
  •    Чертае електрическа принципиална схема на устройство
  •    Разчита електрическа принципиална схема на устройство
  •    Монтира върху учебна платка електронно устройство по зададена схема
  •    Проверява работоспособността на реализираната схема
  Компетентности
  Самостоятелно изпълнява задачи по монтаж и оживяване на електронни схеми
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  •    Теоретичен тест – по видове клавиатури, индикатори и дисплеи, термопринтери, АЦП и ЦАП
  Средство 2:
  •    Лабораторно изследване – изследване на АЦП и ЦАП върху лабораторен стенд
  Средство 3:
  •    Практическа задача – реализиране на 4х4 матрична клавиатура или диагностика на компютърна клавиатура, реализиране на 4-разрядна светодиодна индикация, демонтаж/монтаж на термопринтер, практическа реализация на схема за въвеждане и изобразяване на шестнадесетично число
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средство 1:
  •    Учебен кабинет
  За средство 2:
  •    Учебна лаборатория със стендове за изследване на електронни схеми
  За средство 3:
  •    Учебна работилница, оборудвана с инструменти, поялни станции и измервателна апаратура
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  •    Оценяват се знанията за видовете клавиатури, принципите на дешифриране на натиснат бутон, принципите на задействане на бутоните, подредба, видове бутони, предимства и недостатъци, приложение
  •    За средство 2:
  •    Оценяват се уменията за правилно свързване на лабораторната постановка, за снемане на характеристики, изчисляване на параметри, анализ на получените резултати, спазване на срока за изпълнение
  За средство 3:
  •    Оценяват се уменията за правилна подредба и свързване на бутоните и индикаторните елементи, качеството на изпълнение, работоспособността на схемата, работоспособността на термопринтера след демонтаж/монтаж, спазване на срока за изпълнение

  ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Охранителна техника и системи за сигурност“ – втора степен на професионална квалификация

  ЕРУ 18

  Наименование на единицата:
  Сигнално-охранителни системи
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на професията:
  Монтьор на електронна техника
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3   
  Резултат от учене 18.1:
  Монтира/демонтира централи на сигнално-охранителни системи
  Знания
  •    Посочва схемите на различните видове централи на сигнално-охранителни системи
  •    Описва принципа на работа на видовете централи на сигнално-охранителни системи
  •    Познава устройството на корпусите на централи
  •    Изброява необходимите инструменти за монтаж на централи на сигнално-охранителни системи
  •    Изрежда изискванията за извършване на безопасен монтаж/демонтаж
  •    Посочва необходимата техническа документация, която следва да съпътства монтажа/демонтажа
  Умения
  •    Разпознава основните компоненти на централи на сигнално-охранителни системи
  •    Обяснява параметрите и действието на централи на сигнално-охранителни системи
  •    Използва по предназначение инструментите при монтаж/демонтаж
  •    Следва технологичната последователност и правилата за ЗБУТ
  •    Спазва основните принципи за монтаж/демонтаж на централи на сигнално-охранителни системи
  •    Попълва необходимата техническа документация, която съпътства монтажа/демонтажа
  Компетентности
   Способен е самостоятелно или в екип да извършва прецизен монтаж/демонтаж на централи на сигнално-охранителни системи при стриктно спазване на ЗБУТ
  Резултат от учене 18.2:
  Монтира/демонтира клавиатури за управление на сигнално-охранителни системи
  Знания
  •    Изброява особеностите на схемите на различните видове клавиатури за управление на сигнално-охранителни системи
  •    Описва принципа на работа на клавиатурите за управление на сигнално-охранителни системи
  •    Познава спецификата на корпусите на клавиатури за управление
  •    Изброява необходимите инструменти за монтаж/демонтаж на клавиатури
  •    Изброява необходимата техническа документация, която следва да съпътства монтажа/демонтажа
  •    Изрежда изискванията за ЗБУТ
  Умения
  •    Разпознава основните компоненти на клавиатури за управление на сигнално-охранителни системи
  •    Обяснява параметрите и действието на клавиатури за управление на сигнално-охранителни системи
  •    Спазва технологичната последователност при монтажа/демонтажа
  •    Следва основните принципи за монтаж/демонтаж на клавиатури за управление на сигнално-охранителни системи
  •    Спазва изискванията за ЗБУТ
  •    Попълва необходимата техническа документация, която съпътства монтажа/демонтажа
  Компетентности
  •    Способен е самостоятелно или в екип да извърши правилно монтаж на клавиатури за управление на сигнално-охранителни системи при стриктно спазване на ЗБУТ
  Резултат от учене 18.3:
  Извършва монтаж/демонтаж на датчици, алармени и известяващи устройства на сигнално-охранителни системи
  Знания
  •    Познава схемите на видовете датчици, алармени и известяващи устройства на сигнално-охранителни системи
  •    Описва принципа на работа на видовете датчици, алармени и известяващи устройства на сигнално-охранителни системи
  •    Познава корпусите на датчици, алармени и известяващи устройства
  •    Изброява необходимите инструменти за монтаж/демонтаж на датчици, алармени и известяващи устройства
  •    Изрежда изискванията за ЗБУТ
  •    Изброява необходимата техническа документация, която следва да съпътства монтажа/демонтажа
  Умения
  •    Разпознава основните компоненти на датчиците, алармени и известяващи устройства на сигнално-охранителни системи
  •    Обяснява параметрите и действието на датчици и алармени и известяващи устройства на сигнално-охранителни системи
  •    Следва основните принципи за монтаж на датчици, алармени и известяващи устройства на сигнално-охранителни системи
  •    Спазва технологичната последователност при монтажа/демонтажа
  •    Спазва изискванията за ЗБУТ
  •    Попълва необходимата техническа документация, която съпътства монтажа/демонтажа
  Компетентности
  Способен е самостоятелно или в екип да извърши точно монтаж/демонтаж на датчици, алармени и известяващи устройства на сигнално-охранителни системи при стриктно спазване на ЗБУТ
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  •    Теоретичен тест – за централи, клавиатури за управление, датчици, алармени и известяващи устройства на сигнално-охранителни системи
  Средство 2:
  •    Практическа задача – монтаж/демонтаж на централи, клавиатури за управление, датчици, алармени и известяващи устройства на сигнално-охранителни системи
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средство 1:
  •    Учебен кабинет
  За средство 2:
  •    Учебна работилница, оборудвана с пано за монтаж, крепежни елементи и монтажни инструменти
  •    Реално работно място, оборудвано с необходимите инструменти и техника
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  •    Демонстрира знания за схемите и функционалните свойства на компонентите на сигнално-охранителни системи, основните им параметри и приложение
  За средство 2:
  •    Демонстрира уменията за правилен монтаж/демонтаж, снемане на характеристики, анализ на резултатите, спазване на срока за изпълнение
  •    Взети са всички необходими мерки за безопасност, спазват се правилата на ЗБУТ за работа с монтажни инструменти
  •    Избрани са подходящи крепежни елементи, а монтажът е извършен с подходящите монтажни инструменти
  •    Правилно се профилират елементите, елементите са монтирани/демонтирани в правилен ред, спазени са сроковете за монтаж, работното място е организирано правилно и подредено, според технологичната последователност

  ЕРУ 19

  Наименование на единицата:
  Системи за видеонаблюдение
   
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на професията:
  Монтьор на електронна техника
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 19.1:
  Извършва монтаж/демонтаж на видеорекордери
   
  Знания
  •    Описва схемите за монтаж на различни видове камери от системи за видеонаблюдение
  •    Посочва принципа на работа на камерите от системи за видеонаблюдение
  •    Познава устройството на корпусите на камерите от системи за видеонаблюдение
  •    Изброява необходимите инструменти за монтаж/демонтаж на камери
  •    Изрежда изискванията за ЗБУТ
  •    Посочва необходимата техническа документация, която следва да съпътства монтажа/демонтажа
  Умения
  •    Идентифицира основните компоненти на камерите на системи за видеонаблюдение
  •    Обяснява параметрите и действието на камерите на системи за видеонаблюдение
  •    Идентифицира основните принципи за монтаж/демонтаж на камерите на системи за видеонаблюдение
  •    Спазва технологичната последователност при монтажа/демонтажа
  •    Спазва изискванията за ЗБУТ по време на монтажа
  •    Попълва необходимата техническа документация, която съпътства монтажа/демонтажа
  Компетентности
  Способен е самостоятелно или в екип да извърши прецизен монтаж/демонтаж на камери от системи за видеонаблюдение при стриктно спазване на ЗБУТ
  Резултат от учене 19.2:
  Монтира/демонтира аналогови и цифрови видеорекордери
  Знания
  •    Описва устройството на различни видове аналогови и цифрови видеорекордери от системи за видеонаблюдение
  •    Описва принципа на работа на видовете аналогови и цифрови видеорекордери от системи за видеонаблюдение
  •    Изброява основните принципи за монтаж/демонтаж на аналогови и цифрови видеорекордери от системи за видеонаблюдение
  •    Посочва необходимите инструменти за монтаж на камери
  •    Изрежда изискванията за ЗБУТ
  •    Изброява необходимата техническа документация, която следва да съпътства монтажа/демонтажа
  Умения
  •    Разпознава основните компоненти на аналогови и цифрови видеорекордери от системи за видеонаблюдение
  •    Обяснява параметрите и действието на видовете аналогови и цифрови видеорекордери от системи за видеонаблюдение
  •    Монтира/демонтира аналогови и цифрови видеорекордери от системи за видеонаблюдение
  •    Следва технологичната последователност при монтажа/демонтажа
  •    Спазва изискванията за ЗБУТ
  •    Попълва необходимата техническа документация, която съпътства монтажа/демонтажа
  Компетентности
  Способен е самостоятелно или в екип да извърши точно монтаж/демонтаж на аналогови и цифрови видеорекордери от системи за видеонаблюдение при стриктно спазване на ЗБУТ
  Резултат от учене 19.3:
  Работи със захранващи блокове, проводници и конектори
  Знания
  •    Описва устройството на различни видове захранващи блокове, проводници и конектори на системи за видеонаблюдение
  •    Описва принципа на работа на захранващи блокове, проводници и конектори на системи за видеонаблюдение
  •    Изброява основните принципи за експлоатация на захранващи блокове, проводници и конектори на системи за видеонаблюдение
  •    Изрежда изискванията за ЗБУТ
  Умения
  •    Разпознава основните компоненти на захранващи блокове, проводници и конектори на системи за видеонаблюдение
  •    Обяснява параметрите и действието на видовете захранващи блокове, проводници и конектори на системи за видеонаблюдение
  •    Работи със захранващи блокове, проводници и конектори на системи за видеонаблюдение
  •    Следва технологичната последователност при работа със захранващи блокове, проводници и конектори
  •    Спазва изискванията за ЗБУТ
  Компетентности
  •    Способен е самостоятелно да работи безопасно със захранващи блокове, проводници и конектори на системи за видеонаблюдение, като спазва изискванията на ЗБУТ
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  •    Теоретичен тест за видовете камери, аналогови и цифрови видеорекордери и захранващи блокове, проводници и конектори на системи за видеонаблюдение
  Средство 2:
  •    Практическа задача – монтаж/демонтаж на камери, аналогови и цифрови видеорекордери и захранващи блокове, проводници и конектори на системи за видеонаблюдение
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средство 1:
  •    Учебен кабинет
  За средство 2:
  •    Учебна работилница, оборудвана с пано за монтаж, крепежни елементи и монтажни инструменти
  •    Реално работно място, оборудвано с необходимите инструменти и техника
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  •    Демонстрира знания за схемите и функционалните свойства на компонентите на системи за видеонаблюдение, основните им параметри, особености и приложение
  За средство 2:
  •    Демонстрира умения за правилен монтаж, снемане на характеристики, анализ на резултатите, спазване на срока за изпълнение
  •    Взети са всички необходими мерки за безопасност, спазват се правилата на ЗБУТ за работа с монтажни инструменти
  •    Избрани са подходящи крепежни елементи, а монтажът/демонтажът е извършен с подходящите инструменти
  •    Правилно се профилират елементите, елементите са монтирани/демонтирани в правилен ред, спазени са сроковете за изпълнение на задачата, работното място е организирано правилно и подредено, според технологичната последователност

  ЕРУ 20

  Наименование на единицата:
  Системи за контрол на достъпа
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на професията:
  Монтьор на електронна техника
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 20.1:
  Инсталира управляващ софтуер на система за контрол на достъпа
  Знания
  •    Изброява видове управляващи софтуери на системите за контрол на достъпа
  •    Описва принципа на работа на управляващите софтуери на системите за контрол на достъпа
  •    Посочва приложението на управляващите софтуери на системите за контрол на достъпа
  Умения
  •    Обяснява параметрите и действието на управляващите софтуери на системите за контрол на достъпа
  •    Спазва основните принципи за инсталиране на управляващите софтуери на системите за контрол на достъпа
  •    Следва изискванията за ЗБУТ
  Компетентности
  Способен е стриктно да спазва изискванията за инсталиране на управляващ софтуер на система за контрол на достъпа
  Резултат от учене 20.2:
  Монтира/демонтира контролери за достъп
  Знания
  •    Изрежда видовете контролери за достъп от системи за контрол на достъпа
  •    Описва принципа на работа на контролерите
  •    Познава особеностите при монтаж/демонтаж на контролери за достъп
  •    Изброява необходимите инструменти за монтаж/демонтаж
  •    Описва изискванията за ЗБУТ
  •    Изброява необходимата техническа документация, която следва да съпътства монтажа/демонтажа
  Умения
  •    Разпознава основните компоненти на видовете контролери за достъп от системи за контрол на достъпа
  •    Обяснява параметрите и действието на видовете контролери за достъп
  •    Следва основните принципи при монтаж/демонтаж на контролери за достъп
  •    Спазва изискванията за ЗБУТ
  •    Попълва необходимата техническа документация, която съпътства монтажа/демонтажа
  Компетентности
  Способен е самостоятелно или в екип да извърши прецизен монтаж/демонтаж на контролери за достъп от системи за контрол на достъпа при стриктно спазване на ЗБУТ
  Резултат от учене 20.3:
  Познава видовете изпълнителни устройства – електромагнитни насрещници
  Знания
  •    Изброява видовете изпълнителни устройства – електромагнитни насрещници, на системите за контрол на достъпа
  •    Описва предназначението на изпълнителни устройства – електромагнитни насрещници, на системите за контрол на достъпа
  •    Познава действието на изпълнителните устройства – електромагнитни насрещници
  •    Изброява необходимите инструменти за монтаж/демонтаж
  •    Изрежда изискванията за ЗБУТ
  •    Посочва необходимата техническа документация, която следва да съпътства монтажа/демонтажа
  Умения
  •    Разпознава основните компоненти на изпълнителните устройства – електромагнитни насрещници, на системите за контрол на достъпа
  •    Обяснява параметрите и действието на изпълнителните устройства
  •    Следва основните принципи за монтаж/демонтаж на видовете изпълнителни устройства – електромагнитни насрещници, на системите за контрол на достъпа
  •    Спазва изискванията за ЗБУТ
  •    Попълва необходимата техническа документация, която съпътства монтажа/демонтажа
  Компетентности
  Способен е самостоятелно или в екип да извърши точно монтаж/демонтаж на изпълнителни устройства – електромагнитни насрещници, на системите за контрол на достъпа при стриктно спазване на ЗБУТ
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  •    Теоретичен тест – за видове управляващи софтуери, контролери за достъп и изпълнителни устройства -електромагнитни насрещници, на системите за контрол на достъпа
  Средство 2:
  •    Практическа задача – инсталиране на управляващи софтуери, монтаж/демонтаж на контролери за достъп и изпълнителни устройства – електромагнитни насрещници, на системите за контрол на достъпа
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средство 1:
  •    Учебен кабинет
  За средство 2:
  •    Учебна работилница или реално работно място, оборудвани с пано за монтаж, крепежни елементи и монтажни инструменти
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  •    Демонстрирани са знания за схемите и функционалните свойства на компонентите на системи за контрол на достъпа, основните им параметри, специфика и приложение
  За средство 2:
  •    Оценяват се уменията за правилен монтаж/демонтаж, снемане на характеристики, анализ на резултатите, спазване на срока за изпълнение
  •    Взети са всички необходими мерки за безопасност, спазват се правилата на ЗБУТ за работа с монтажни инструменти
  •    Избрани са подходящи крепежни елементи, а монтажът е извършен с подходящите монтажни инструменти
  •    Правилно се профилират елементите, елементите са монтирани в правилен ред, спазени са сроковете за изпълнение на задачата, работното място е организирано правилно и подредено според технологичната последователност

  4. Изисквания към материалната база
  Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика – в учебни работилници и лаборатории и реални работни места (фирми), с които е сключен договор за практическо обучение.

  4.1. Учебен кабинет по теория
  Обучението по теория се извършва в учебни кабинети, оборудвани с необходимата електронна и компютърна техника. Обзавеждането на учебния кабинет по теория включва: работно място за обучаващия и за всеки обучаван (работна маса и стол), табла и учебно-технически средства, учебни пособия: демонстрационни макети и модели, онагледяващи табла, учебни видеофилми, справочници, закони, наредби и инструкции. Трябва да бъдат осигурени необходимите количества образци от технически документи.

  4.2. Компютърен кабинет
  Компютърният кабинет трябва да предлага персонален компютър на всеки обучаван с необходимия специфичен хардуер и софтуер, а също и инсталирани в мрежа принтер и скенер, мултимедиен проектор и достъп до интернет.

  4.3. Измервателна лаборатория
  Измервателната лаборатория трябва да е оборудвана със: мултицети, тестери, стендове и осцилоскопи за измерване на параметри и характеристики на електронни изделия; макети на функционални блокове, възли и устройства за изследване, компютърни конфигурации за емулация на специфични процеси и методи в електрониката.

  4.4. Учебна база за обучение по практика
  Практическото обучение се осъществява в учебна работилница или на реално работно място в предприятие при сключен договор за обучение.
  Базата за обучение по практика следва да разполага със специализирани работни маси с токозахранващ блок и изводи за постоянно напрежение със следните стойности: регулируемо ± 2 до 36 V и променливо напрежение ~230 V; набор от инструменти за запояване и разпояване на електронни елементи, изработване на обемен монтаж (поялници, вакуумпомпи, пинцети, отвертки и др.); набор от експериментални платки; набор от елементи и градивни материали за изработване на различни възли и електронни устройства; програматори и развойни платки за различни видове контролери; монтажни инструменти, техника и оборудване за обезпечаване на практическо обучение за всяка от специалностите на професията „Монтьор на електронна техника“.

  5. Изисквания към обучаващите
  Право да преподават по учебните предмети или модули по професионална подготовка имат лица с висше образование по съответната специалност.
  По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно професионално направление в Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление № 125 от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават лица без висше образование и без придобита професионална квалификация „учител“, ако са придобили професионална квалификация по професия „Монтьор на електронна техника“ при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
  Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания, умения и компетентности.“

  Министър: Николай Денков

  източник: dv.parliament.bg

  Целия 62-ри брой можете да видите тук >>>
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x