Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Наредба за условията и реда за издаване на европейска професионална карта

PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
PortalTRZnormativi.bg

В брой 18 от 24 февруари 2017 г. на Държавен вестник е обнародвана:
 
Наредба за условията и реда за издаване на европейска професионална карта

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за издаване на европейска професионална карта и органите по признаване, които отговарят за заявленията за европейска професионална карта и които са компетентни за издаването й, и се осигурява изпълнението на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/983 на Комисията от 24 юни 2015 г. относно процедурата за издаване на европейска професионална карта и прилагането на механизма за предупреждение съгласно Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 159/27 от 25 юни 2015 г.).

Чл. 2. (1) Европейска професионална карта се издава по заявление на притежатели на професионални квалификации по професиите, изброени в приложение І на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/983 на Комисията от 24 юни 2015 г., които са придобити в друга държава членка или които отговарят на условията на чл. 3, параграф 3 на Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионални квалификации (ОВ, L 255 от 30 септември 2005 г.).
(2) Европейската професионална карта се издава за безпрепятственото предоставяне на услуги и упражняване на професията на временен или случаен принцип, както и за установяване в държава членка.
(3) Органът, който отговаря за заявленията за европейска професионална карта и е компетентен за издаването й за професиите „медицинска сестра“, „магистър-фармацевт“, „рехабилитатор“ и „кинезитерапевт“, е министърът на здравеопазването.
(4) Органът, който отговаря за заявленията за европейска професионална карта и е компетентен за издаването й за професиите „планински водач“ и „агент по недвижими имоти“, е изпълнителният директор на Националния център за информация и документация към министъра на образованието и науката.

Чл. 3. (1) Органите, които отговарят за заявленията за европейска професионална карта, разглеждат заявления само на притежатели на професионални квалификации, които са придобили професионалните си квалификации в Република България и желаят да упражняват професията си в друга държава членка.
(2) Органите по ал. 1 удостоверяват валидността и автентичността на документите в Информационната система на вътрешния пазар и потвърждават пълнотата на заявлението за европейска професионална карта в случаите, когато заявителят желае установяване или предоставяне на услуги на временен и случаен принцип с предварителна проверка на професионалните квалификации в друга държава членка.
(3) При пълнота на документите органите по ал. 1 издават европейска професионална карта в случаите, когато заявителят желае предоставяне на услуги на временен или случаен принцип без предварителна проверка на професионалните квалификации в друга държава членка.

Чл. 4. (1) Органите, компетентни за издаването на европейска професионална карта, разглеждат заявления само на притежатели на професионални квалификации, които са придобили професионалните си квалификации в друга държава членка или отговарят на условията на чл. 3, параграф 3 на Директива 2005/36/ЕО и желаят да упражняват професията си на територията на Република България.
(2) Органите по ал. 1 взeмат решение за издаване на европейска професионална карта, за отказ от издаване на такава, за прилагане на компенсационни мерки съгласно чл. 20 или чл. 29 на Закона за признаване на професионални квалификации или за удължаване на срока на валидност на европейска професионална карта за предоставяне на услуги на временен или случаен принцип с предварителна проверка на професионалните квалификации в Република България след разглеждане на постъпилото заявление от комисиите по чл. 79 от Закона за признаване на професионални квалификации и представяне на мотивираното им предложение.

Чл. 5. Заявление за издаване на европейска професионална карта може да подаде всяко лице, което желае да упражнява в Република България или друга държава членка професия от изброените в приложение І на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/983 на Комисията от 24 юни 2015 г.

Глава втора
ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА КАРТА
Раздел І
Заявление за издаване на европейска професионална карта

Чл. 6. (1) Лицата по чл. 5 подават заявление за издаване на европейска професионална карта по електронен път чрез създаване на защитен личен профил в онлайн инструмента на Европейската комисия за автентификационни услуги (ECAS), който автоматично генерира досие на заявителя в Информационната система на вътрешния пазар.
(2) Заявителят попълва цялата информация, която е необходима във връзка със заявлението за европейска професионална карта, и прикачва копия на документите, които се изискват за издаването й.
(3) Онлайн инструментът по ал. 1 предоставя информация за целта, обхвата и характера на обработване на данните, като се изисква изричното съгласие на заявителя за обработване на личните му данни в Информационната система на вътрешния пазар.
(4) Заявителят може да подава допълнителни сведения или документи и да иска поправка, заличаване или блокиране на личните си данни, които се съдържат в досието му в Информационната система на вътрешния пазар.

Чл. 7. (1) Заявлението по чл. 6, ал. 1 съдържа най-малко:
1. данни, позволяващи еднозначно идентифициране на заявителя;
2. професията, за която се иска издаване на eвропейска професионална карта;
3. държавата членка, в която заявителят възнамерява да се установи или в която възнамерява да предоставя услуги на временен или случаен принцип;
4. държавата членка, в която заявителят е законно установен с цел упражняване на съответните дейности към момента на подаване на заявлението;
5. целта на планираната професионална дейност – установяване или предоставяне на услуги на временен и случаен принцип;
6. избор на един от следните режими:
а) при установяване:
аа) автоматично признаване съгласно дял ІІІ, глава ІІІ от Директива 2005/36/ЕО;
бб) обща система за признаване съгласно дял ІІІ, глава І от Директива 2005/36/ЕО;
б) при предоставяне на услуги на временен или случаен принцип:
аа) свободно предоставяне на услуги с предварителна проверка на квалификацията съгласно чл. 7, параграф 4 от Директива 2005/36/ЕО;
бб) свободно предоставяне на услуги без предварителна проверка на квалификациите съгласно чл. 7, параграф 4 от Директива 2005/36/ЕО.
(2) Когато заявителят не е законно установен към момента на подаване на заявлението, при подаване на информацията по ал. 1, т. 4 се посочва държавата членка, в която е придобил изискваната професионална квалификация. Когато квалификацията е придобита в повече от една държава членка, заявителят избира от държавите членки, които са издали документ за придобита професионална квалификация, държавата членка, която да получи заявле­нието му за eвропейска професионална карта.
(3) В случай че заявителят не е посочил правилния режим по ал. 1, т. 6, в срок 7 дни от получаването на заявлението по чл. 4 компетентният орган, отговарящ за заявленията за европейска професионална карта, го уведомява за необходимостта да подаде отново заявлението съгласно приложимия режим.

Чл. 8. (1) Органът, отговарящ за заявленията за европейска професионална карта, проверява и удостоверява законното установяване на заявителя на територията на Република България и истинността на предоставените документи, които се изискват за издаване на европейска професионална карта.
(2) При наличие на основателни съмнения органът по ал. 1 може да извърши проверка чрез запитване до органа, издал съответния документ, или да изиска от заявителя копия на представените документи, заверени по реда на чл. 77, ал. 4 от Закона за признаване на професионални квалификации.
(3) Органът по ал. 1 може да поиска заверени копия на документите, въз основа на които се иска издаване на европейска професионална карта в друга държава членка, само ако не може да провери тяхната автентичност чрез други средства, вътрешни регистри, публични регистри или по реда на административното сътрудничество.
(4) Органът, компетентен за издаване на европейска професионална карта, не може да иска заверени копия на документите, чиято автентичност е била удостоверена от компетентен орган на държавата по произход, освен ако са налице основателни съмнения по отношение на такива документи.
(5) При изрично искане от компетентния орган на приемащата държава членка органът по ал. 1 има право да изиска обикновен или заверен превод на:
1. документа, удостоверяващ самоличността на заявителя;
2. дипломите, които дават на своите притежатели право на автоматично признаване, ако дипломата е издадена в държавата по произход;
3. следните удостоверителни документи, издадени от органи, компетентни за разглеждане на заявления за европейска професионална карта, или от други компетентни национални органи на държавата членка по заявяване:
а) свидетелства за съответствие;
б) свидетелства за промяна на наименование на професионална квалификация;
в) свидетелства за придобити права;
г) удостоверения за професионален стаж, удостоверяващи поне тригодишен професионален стаж – за заявители с квалификация от държави извън Европейския съюз;
д) удостоверения за законно установяване;
е) удостоверения за почтеност или добра репутация, както и за това, че лицето не е обявено в несъстоятелност, не му е наложена забрана да упражнява своята професия, нито е временно отстранено от своите функции, или удостоверения за чисто съдебно минало.
(6) При наличие на основателни съмнения по отношение на някои от документите по ал. 5 органът, компетентен за издаване на европейска професионална карта, може да поиска заверен превод на съответните документи от компетентния орган на държавата членка по произход или от заявителя.
(7) Искането по ал. 6 може да бъде извършено само след като органът, компетентен за издаване на европейска професионална карта, изпрати чрез Информационната система на вътрешния пазар искане за допълнителна информация до компетентния орган на държавата членка по произход или на другите държави членки, издали съответния документ.
(8) Органът, компетентен за издаване на европейска професионална карта, не може да откаже издаване на европейска професионална карта единствено на основание непредставяне на искания превод по ал. 6.
(9) В случай че притежателят на професионалната квалификация подаде повторно заявление за издаване на европейска професионална карта, органът, компетентен за издаване на европейска професионална карта, не може да изисква подаването на документи, които вече се съдържат в досието на заявителя в Информационната система на вътрешния пазар, в случай че те все още са валидни.

Чл. 9. (1) В 7-дневен срок от получаването на заявлението по чл. 6, ал. 1 органът, отговарящ за заявленията за европейска професионална карта, потвърждава получаването му.
(2) При необходимост органът, отговарящ за заявленията за европейска професионална карта, уведомява заявителя за допълнително необходими документи.

Чл. 10. (1) В сроковете по тази наредба органът, компетентен за издаване на европейска професионална карта, взема решение за издаване на европейска професионална карта, като уведомява за това компетентните органи на останалите държави членки чрез Информационната система на вътрешния пазар.
(2) Органът по ал. 1 отказва издаване на европейска професионална карта, ако притежателят на професионалните квалификации не отговаря на условията за признаване на чуждестранните професионални квалификации съгласно Закона за признаване на професионални квалификации.
(3) Отказът за издаване на eвропейска професионална карта или непроизнасянето в определения срок могат да бъдат обжалвани по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) За разглеждане на заявление за издаване на европейска професионална карта и за издаване на европейска професионална карта се събират такси съгласно тарифата по чл. 86, ал. 1 от Закона за признаване на професионални квалификации.
 
Раздел IІ
Издаване на европейска професионална карта за предоставяне на услуги на временен или случаен принцип без предварителна проверка на професионалните квалификации

Чл. 11. (1) Когато притежател на професионална квалификация желае издаването на европейска професионална карта с цел предоставянето на услуги на временен или случаен принцип в друга държава членка за професия, за упражняването на която не се изисква проверка на професионалната квалификация в тази държава членка, органът, отговарящ за заявленията за европейска професионална карта, издава европейската професионална карта в срок 21 дни от датата на потвърждението за получаване на заявление по чл. 9, ал. 1.
(2) В случаите по чл. 9, ал. 2 срокът по ал. 1 започва да тече от момента на предоставяне на исканите допълнителни документи.

Чл. 12. Органът, отговарящ за заявленията за европейска професионална карта, изпраща незабавно издадената по реда на чл. 11, ал. 1 европейска професионална карта до съответния компетентен орган в другата държава членка и уведомява за това заявителя.

Чл. 13. (1) В случаите на предоставяне на услуги на временен или случаен принцип без предварителна проверка на професионалните квалификации европейската професионална карта има срок на валидност 18 месеца считано от датата на издаване.
(2) Ако притежателят на европейска професионална карта желае да продължи да предоставя услуги след изтичането на 18-месечния срок, той информира за това съответния компетентен орган. Срокът на европейската професионална карта може да бъде удължаван за следващи 18 месеца.
(3) Ако притежателят на европейска професионална карта желае да предоставя услуги в други държави членки, различни от първоначално посочените в заявлението по чл. 6, ал. 1, той може да подаде заявление за такова допълване.
(4) В случаите по ал. 2 и 3 заявителят задължително предоставя информация относно съществени промени в информацията, посочена в Информационната система на вътрешния пазар, която може да бъде изискана от органа, отговарящ за заявленията за европейска професионална карта, в Република България.
(5) Органът, отговарящ за заявленията за европейска професионална карта, изпраща актуализираната европейска професионална карта до съответния компетентен орган в приемащата държава членка.
 
Раздел ІІІ
Издаване на европейска професионална карта при установяване или за предоставяне на услуги на временен или случаен принцип с предварителна проверка на професионалните квалификации

Чл. 14. (1) Когато притежател на професионална квалификация по чл. 2, ал. 1 желае издаването на европейска професионална карта с цел установяване или предоставяне на услуги на временен или случаен принцип в друга държава членка за професии, за упражняването на които се изисква проверка на професионалните квалификации в тази държава членка, органът, отговарящ за заявленията за европейска професионална карта, в срок 30 дни от датата на потвърждаването за получаване на заявление по чл. 9, ал. 1 извършва проверката по чл. 8, ал. 1 на документите в досието на заявителя в Информационната система на вътрешния пазар.
(2) В случаите по чл. 9, ал. 2 срокът по ал. 1 започва да тече от момента на предоставяне на исканите допълнителни документи.
(3) След извършване на проверката по чл. 8, ал. 1 органът, отговарящ за заявленията за европейска професионална карта, незабавно препраща на компетентния орган на приемащата държава членка заявлението по чл. 6, ал. 1, като едновременно с това уведомява заявителя за статуса на заявлението.

Чл. 15. (1) В случаите на чл. 4, ал. 1 при признаване въз основа на придобит професионален опит по глава втора, на автоматично признаване на професионални квалификации по глава трета и на автоматично признаване на професионални квалификации въз основа на общи принципи на обучението по глава трета „а“ от Закона за признаване на професионални квалификации органът, компетентен за издаването на европейска професионална карта, решава дали да издаде европейска професионална карта с цел установяване на територията на Република България по заявление, препратено от компетентния орган на държавата членка по произход, в срок 30 дни от получаването на заявлението от тази държава членка.
(2) При основателно съмнение органът, компетентен за издаването на европейска професионална карта, може да поиска от компетентния орган на държавата членка, който е препратил заявлението, допълнителна информация или предоставяне на заверено копие на документ.
(3) В случаите по ал. 2, когато компетентен орган на държава членка направи такова искане до орган, отговарящ за заявленията за европейска професионална карта в Република България, последният изпраща исканата информация или документ до компетентния орган на държавата членка, който ги е поискал, в 14-дневен срок.
(4) Срокът по ал. 1 тече независимо от искането за допълнителна информация или документ по ал. 2.

Чл. 16. (1) В случаите на признаване с цел предоставяне на услуги при регулирани професии, имащи последици за общественото здраве и безопасност, които не се ползват от автоматично признаване на професионални квалификации по глава трета или признаване след преминаване на стаж за приспособяване или полагане на изпит по чл. 29, ал. 1 от Закона за признаване на професионални квалификации, органът, компетентен за издаването на европейска професионална карта, взема решение дали да издаде европейска професионална карта, или да изиска от заявителя да премине стаж за приспособяване, или да положи изпит за признаване на правоспособност в двумесечен срок от получаването на заявлението от препращащия компетентен орган на държавата членка по произход.
(2) При основателно съмнение органът, компетентен за издаването на европейска професионална карта, може да поиска от компетентния орган на държавата членка, който е препратил заявлението, допълнителна информация или предоставяне на заверено копие на документ.
(3) В случаите по ал. 2, когато компетентен орган на държава членка направи такова искане до орган, отговарящ за заявленията за европейска професионална карта в Република България, последният изпраща исканата информация или документ до компетентния орган на държавата членка, който ги е поискал, в 14-дневен срок.
(4) Срокът по ал. 1 тече независимо от искането за допълнителна информация или документ по ал. 2.

Чл. 17. Органът, компетентен за издаването на европейска професионална карта, може да откаже издаването на европейска професионална карта, ако компетентният орган в другата държава членка или заявителят не предоставят допълнително исканата информация или документи.

Чл. 18. (1) Европейската професионална карта се смята за издадена и се изпраща автоматично на притежателя чрез Информационната система на вътрешния пазар, ако органът, компетентен за издаването на европейска професионална карта, не се произнесе в сроковете по тази наредба или не организира изпит за правоспособност по чл. 83, ал. 3 от Закона за признаване на професионални квалификации.
(2) В изключителни случаи, по съображения, свързани с общественото здраве и безопасност на потребителите на услугите, органът, компетентен за издаването на европейска професионална карта, може еднократно да удължи с 14 дни сроковете по чл. 15, ал. 1 и чл. 16, ал. 1, като мотивира причината за удължаването и уведоми заявителя.
 
Глава трета
ОБРАБОТКА И ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 19. (1) Органът по признаване сво­евременно актуализира съответното досие в Информационната система на вътрешния пазар с информация относно наложени дисциплинарни мерки или наказания, свързани с лишаване от правото или ограничаване на правото за упражняване на професия по чл. 2, ал. 1 и пораждащи последствия за притежателя на европейската професионална карта.
(2) Органът по признаване уведомява притежателя на европейската професионална карта и компетентния орган на държавата членка, който има достъп до досието, за всяка актуализация на досието в Информационната система на вътрешния пазар.
(3) Актуализирането на данните по ал. 1 се ограничава до информация за самоличността на притежателя на европейската професионална карта, съответната професия, информация за националния орган или за съда, който е постановил ограничаване или забрана за упражняване на професията или предоставянето на услугата, и степента и периода на забрана.
(4) Органът по признаване незабавно заличава информацията за всички ограничения или забрани за упражняване на професията или предоставянето на услугата след изтичането на техния срок.

Чл. 20. (1) Достъп до данните в досието на притежателя на европейска професионална карта в Информационната система на вътрешния пазар имат само органът по признаване и компетентният орган на другата държава членка.
(2) По искане на притежателя на европейска професионална карта органът по признаване му предоставя информация за съдържанието на неговото досие в Информационната система на вътрешния пазар.
(3) Притежателят на европейска професионална карта има право по всяко време и без заплащане на такси да иска поправка на неточни или непълни данни в неговото досие в Информационната система на вътрешния пазар или заличаване или блокиране на досието.
(4) Органът по признаване уведомява притежателя на европейска професионална карта за правата му по ал. 3 при издаването на картата и на всеки две години след това автоматично чрез Информационната система на вътрешния пазар.

Чл. 21. При искане за заличаване на досие в Информационната система на вътрешния пазар, свързано с европейска професионална карта, издадена с цел установяване или предоставяне на услуги на временен или на случаен принцип с предварителна проверка на професионалните квалификации, органът, компетентен за издаването на европейска професионална карта, издава на притежателя на професионалната квалификация удостоверение за признаване на професионална квалификация.

Чл. 22. (1) За нуждите на издаване на европейска професионална карта органите по признаване са администратори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.
(2) Личните данни, съдържащи се в досието на заявителя или притежателя на европейска професионална карта в Информационната система на вътрешния пазар, могат да бъдат обработвани, доколкото това е необходимо за целите на процедурата по издаване на европейска професионална карта.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. Наредбата въвежда разпоредбите на Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации (ОВ, L 255/22 от 30 септември 2005 г.) и на Директива 2013/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации и на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система на вътрешния пазар (Регламент за ИСВП) (ОВ, L 354/132 от 28 декември 2013 г.).

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. За неуредените в настоящата наредба въпроси се прилага Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/983 на Комисията от 24 юни 2015 г. относно процедурата за издаване на европейска професионална карта и прилагането на механизма за предупреждение съгласно Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 8а от Закона за признаване на професионални квалификации.
 
източник: dv.parliament.bg

БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

Решени практически казуси за всеки ТРЗ служител

Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Решени практически казуси за всеки ТРЗ служител"!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

x