Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Наредба за реда за представяне в НОИ на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg
  Приета с ПМС № 241 от 4.08.2014 г., обн., ДВ, бр. 67 от 12.08.2014 г., в сила от 1.12.2014 г.
   
  Глава първа
  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
   
  Чл.  1.  С  наредбата  се  определя  редът  за  представяне  от  органите  на  медицинската експертиза  в  Националния  осигурителен  институт  (НОИ)  на  данните,  съдържащи  се  в издадените болнични листове и в решенията по обжалването им.
   
  Чл. 2. (1) Данните, съдържащи се в издадените болнични листове, се представят в НОИ от:
  1. лекуващите лекари/лекари по дентална медицина – лично или чрез лечебните заведения, в които осъществяват дейност;
  2. лекарските консултативни комисии (ЛКК) – чрез лечебните заведения, към които са създадени.
  (2)  Данните,  съдържащи  се  в  решенията  по  обжалването  на  болничните  листове,  се представят в НОИ от:
  1. лекарските консултативни комисии (ЛКК) – чрез лечебните заведения, към които са създадени;
  2. териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) – чрез регионалните картотеки на медицинските експертизи (РКМЕ);
  3. Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).
  (3) Данните по  ал.  1 и 2 постъпват в  електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им по чл. 33, ал. 5, т. 12 от Кодекса за социално осигуряване, наричан по-нататък "регистъра".
   
  Глава втора
  РЕД ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИ В РЕГИСТЪРА
   
  Чл. 3. (В сила от 1.01.2015 г.) Представянето на данните, съдържащи се в издадените болнични листове и в решенията по обжалването им, с изключение на данните, съдържащи се в експертните решения на ТЕЛК/НЕЛК, постановени по повод на обжалвани болнични листове, се извършва по електронен път чрез уебуслуги, предоставяни от НОИ.
   
  Чл. 4. Регионалните картотеки на медицинските експертизи изпращат на териториалните поделения на НОИ (ТП на НОИ) екземпляр от експертните решения на ТЕЛК, постановени по повод на обжалвани болнични листове, по реда на Правилника за устройството и организацията на   работа   на   органите   на   медицинската   експертиза   и   на   регионалните   картотеки   на медицинските експертизи (ПУОРОМЕРКМЕ), приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г. и бр. 55 от 2014 г.).
   
  Чл. 5. Националната експертна лекарска комисия изпраща на ТП на НОИ екземпляр от експертните решения, постановени по повод на обжалвани болнични листове, по реда на ПУОРОМЕРКМЕ.
   
  Чл.  6.  Данните от  решенията на  ТЕЛК  и  НЕЛК,  постановени по  повод на  обжалвани болнични листове, се въвеждат в регистъра от длъжностни лица в ТП на НОИ.
   
  Чл. 7. (1) Данните от всеки болничен лист се представят и съхраняват в регистъра под уникален номер, който се генерира автоматично от регистъра и се състои от:
  1. едносимволен буквен код, определящ начина на представяне на данните от болничния лист:
  а) Е – за данните, представяни в регистъра по електронен път;
  б) Р – за данните, представяни в НОИ на хартиен носител;
  2. четирицифрено пълно означение на календарната година, в която се генерира номерът;
  3. седемцифрен нарастващ номер, уникален за календарната година, в която се генерира номерът.
  (2)  Националният осигурителен институт предоставя  на  лечебните заведения  уникални номера  за  осъществяващите дейност  в  тях лекари/лекари по  дентална медицина и  ЛКК по искане, подадено в съответното ТП на НОИ или онлайн, чрез уебприложение, достъпно през интернет страницата на НОИ.
  (3) Лечебните заведения могат да подават искане по ал. 2 по всяко време без ограничение за броя на необходимите им уникални номера.
   
  Чл.  8.  (1) За получаване на  уникалните номера по  чл.  7 лечебните заведения подават еднократно заявление по образец съгласно приложение № 1 в ТП на НОИ по седалището си. Към заявлението се прилага удостоверение за регистрация на лечебното заведение съгласно чл. 40, ал. 9 от Закона за лечебните заведения или разрешение за осъществяване на дейност на лечебното заведение съгласно чл. 46, ал. 2 от Закона за лечебните заведения, а в случаите, когато заявлението се подава от пълномощник – и изрично нотариално заверено пълномощно.
  (2) При подаване на заявлението в ТП на НОИ удостоверението/разрешението по ал. 1 се представя в оригинал за справка и се връща на заявителя. При подаване на заявлението по пощата удостоверението/разрешението по ал. 1 се прилага в нотариално заверено копие.
  (3) Лечебните заведения, които са регистрирани в ТП на НОИ по реда на Инструкция № 1 от  2011 г.  за  работата  и отчетността с  болнични листове за  временна  неработоспособност, издадена от управителя на НОИ (ДВ, бр. 44 от 2011 г.), не подават заявление по ал. 1.
   
  Чл. 9. При прието нередовно заявление и/или при липсващи или нередовни документи лечебното заведение се уведомява с препоръчано писмо с обратна разписка. В 3-дневен срок от приемане на заявлението и документите по чл. 8, ал. 1 или от отстраняване на нередностите се издава уведомление по образец съгласно приложение № 2.
   
  Чл.  10. При промяна на данните, съдържащи се в  заявлението по чл.  8,  ал. 1, или на данните,  с  които  са  регистрирани  по  реда  на  Инструкция  №  1  от  2011  г.  за  работата  и отчетността  с  болнични  листове  за  временна  неработоспособност,  лечебните  заведения  са длъжни да уведомят съответното ТП на НОИ в 7-дневен срок, като представят и съответните доказателства.
   
  Чл. 11. За всяко лечебно заведение в регистъра се води отделна партида, в която се вписват съдържащите се в заявлението данни, промените в тях и предоставените уникални номера по чл. 7.
   
  Чл. 12. (1) За представяне на данните и за получаване на достъп до данните в регистъра лекарите/лекарите по дентална медицина и лечебните заведения по чл. 8 се регистрират като потребители на уебуслугите. Регистрацията се извършва онлайн чрез уебприложение, достъпно през интернет страницата на НОИ.
  (2)  За  регистрацията  по  ал.  1  лекарите/лекарите  по  дентална  медицина  трябва  да притежават валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис на физическо лице, издадено от акредитиран доставчик на удостоверителни услуги, съдържащо ЕГН/ЛНЧ и трите имена на лицето.
  (3)  За  регистрацията  по  ал.  1  лечебните  заведения  трябва  да  притежават  валидно удостоверение  за  квалифициран  електронен подпис,  издадено  от  акредитиран  доставчик на удостоверителни услуги, съдържащо ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър/код по БУЛСТАТ и наименование на лечебното заведение.
  (4) Лечебните заведения по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква "а" и т. 2, буква "а" от Закона за лечебните заведения могат да извършат регистрацията по ал. 1 и чрез валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис на физическо лице, издадено от акредитиран доставчик на удостоверителни услуги, съдържащо ЕГН/ЛНЧ и трите имена на лицето.
   
  Чл. 13. (В сила от 1.01.2015 г.) (1) При издаване на болничен лист за временна неработоспособност данните съгласно приложение № 3 се въвеждат от лекарите/лекарите по дентална медицина/ЛКК, преминават през формален и логически контрол и се съхраняват, след което болничният лист се отпечатва, подписва и подпечатва с печата на лечебното заведение и се връчва на лицето.
  (В сила от 1.01.2015 г.) (2) При издаване на решение на ЛКК по повод на обжалвани болнични листове данните съгласно приложение № 4 се въвеждат, преминават през формален контрол и се съхраняват, след което решението се отпечатва, подписва и подпечатва с печата на лечебното заведение.
   
  Чл. 14. (1) За въвеждане, контрол, съхраняване, отпечатване на болничните листове, представяне/анулиране на данните в регистъра и изготвяне на справки за издадени/анулирани болнични листове се използва програмен продукт, разпространяван безплатно от НОИ, или друг програмен продукт, отговарящ на функционалните изисквания, структура и формат на данните, утвърдени със заповед на управителя на НОИ и публикувани на интернет страницата на НОИ.
  (2) За въвеждане, съхраняване, отпечатване на решенията съгласно приложение № 4 и представяне на данните от тях в регистъра се използва програмният продукт по ал. 1.
  (3) Разпространяваният от НОИ програмен продукт работи върху лицензирани версии на операционната среда. НОИ не носи отговорност за работата на програмния продукт, ако той се стартира върху нелицензирани операционни системи.
  (4)    Националният   осигурителен   институт    разработва   и   предоставя   уебуслугите, реализиращи  контрол,  представяне  на  данни  и  достъп  до  данните  в  регистъра,  които  се използват в програмните продукти.
   
  Чл. 15. (В сила от 1.01.2015 г.) Представянето на данните съгласно приложения № 3 и № 4, както и достъпът до данните в регистъра се извършва по електронен път след подписване с квалифициран електронен подпис на регистриран по реда на чл. 12 потребител.
   
  Чл. 16. (В сила от 1.01.2015 г.) (1) Представянето на данните от издадените/анулираните болнични листове и издадените решения на ЛКК по повод на обжалвани болнични листове в регистъра се извършва при издаването, съответно анулирането им.
  (В сила от 1.01.2015 г.) (2) При липса на техническа възможност представянето на данните в регистъра се извършва в 7-дневен срок от издаването/анулирането на болничните листове или издаването на решенията на ЛКК по повод на обжалвани болнични листове.
   
  Чл. 17. (В сила от 1.01.2015 г.) След постъпване на данните в регистъра НОИ издава справка за приетите данни и списък с несъответствията, ако такива бъдат открити, по образец съгласно приложение № 5. Справката се изпраща в момента на представяне на данните, както и на електронния адрес, съдържащ се в удостоверението за квалифициран електронен подпис на регистрирания по реда на чл. 12 потребител, представил данните.
   
  Чл. 18. (В сила от 1.01.2015 г.) Корекции по съхранени данни се извършват, като болничните листове и данните от тях се анулират, след което се издават нови болнични листове.
   
  Чл. 19. (В сила от 1.01.2015 г.) (1) Данните от болничните листове се съхраняват при лекарите/лекарите по дентална медицина и ЛКК, които са ги издали, за срок 10 години считано от 1 януари на годината, следваща годината, в която са издадени, във вид, позволяващ анулирането им и изготвянето на справка за издадени/анулирани болнични листове по образец съгласно приложение № 6.
  (В сила от 1.01.2015 г.) (2) Данните от решенията на ЛКК по повод на обжалвани болнични листове се съхраняват при ЛКК, които са ги издали, за срок 10 години считано от 1 януари на годината, следваща годината, в която са издадени.
   
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
   
  § 1. (В сила от 1.01.2015 г.) (1) До 30 юни 2015 г. включително вторите екземпляри на издадени на хартиен носител болнични листове съгласно приложение № 3 и на решения на ЛКК съгласно приложение № 4 могат да се представят в съответното ТП на НОИ в 14-дневен срок от издаването им от:
  1. лекарите/лекарите по дентална медицина, които са ги издали, лечебните заведения, в които те осъществяват дейност, или от упълномощени от тях лица;
  2. лечебните заведения, към които са създадени ЛКК, или от упълномощени от тях лица.
  (2) Болничните листове и решенията на ЛКК се представят с придружително писмо по образец съгласно приложение № 7 и опис по образец съгласно приложение № 8. Придружителното писмо се представя в два екземпляра, върху които в ТП на НОИ се вписват входящият номер и датата на представянето им. Единият екземпляр се връчва на приносителя, а другият остава в ТП на НОИ.
  (3) Описът се представя в  два екземпляра. Длъжностно лице в  ТП на НОИ извършва проверка за съответствие между представените болнични листове/решения на ЛКК и данните за тях в описа, като отразява откритите несъответствия върху двата екземпляра на описа. Единият екземпляр се подписва и подпечатва и се връчва на приносителя, а другият остава в ТП на НОИ.
  (4) Данните от представените на хартиен носител болнични листове и решения на ЛКК се въвеждат в регистъра от длъжностни лица в ТП на НОИ.
   
  § 2. (В сила от 1.01.2015 г.) (1) До 30 юни 2015 г. включително лицата по § 1, ал. 1 могат да представят в съответното ТП на НОИ на електронен носител данните съгласно приложения № 3 и  №  4,  които  не  са  представени в  регистъра,  в  14-дневен срок  от  издаване на  болничния лист/решението на ЛКК.
  (2) Данните се представят с придружително писмо по образец съгласно приложение № 7. Придружителното писмо се представя в два екземпляра, върху които в ТП на НОИ се вписват входящият номер и датата на представянето им. Единият екземпляр се връчва на приносителя, а другият остава в ТП на НОИ.
  (3) Длъжностно лице в ТП на НОИ въвежда данните от представения електронен носител в регистъра и издава справка за приетите данни в два екземпляра и списък с несъответствията, ако такива бъдат открити, по образец съгласно приложение № 5. Единият екземпляр на справката се подписва и подпечатва и се връчва на приносителя, а другият остава в ТП на НОИ.
   
  § 3. Регистърът съдържа и данните от болничните листове, представени в НОИ по реда на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 1 от 2007 г.; изм., Решение № 9943 от 2007 г. на Върховния административен съд – бр. 1 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2008 г., бр. 13 и 67 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 14 от 2011 г., бр. 16 и 80 от 2012 г., бр. 33 от 2013 г. и бр. 17 и 55 от 2014 г.).
   
  § 4. Корекции и анулиране на болнични листове, издадени до 1 януари 2015 г. върху бланки "Болничен лист за временна неработоспособност" по чл. 3 от Инструкция № 1 от 2011 г. за
   
  работата и отчетността с болнични листове за временна неработоспособност, се извършват по досегашния ред.
   
  § 5. Наредбата се приема на основание чл. 103а от Закона за здравето.
   
  § 6. Наредбата влиза в сила от 1 декември 2014 г., с изключение на чл. 3, 13, 15, 16, 17, 18 и 19 и § 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от 1 януари 2015 г.
   
  § 7. Контролът по изпълнение на наредбата се възлага на управителя на НОИ.

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x