Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Наредба за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация от органите за инспектиране на труда

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg
  Приета с ПМС № 164 от 30.06.2009 г.
  (Обн., ДВ, бр.
  52 от 2009 г., изм., бр. 93 от 2009 г.)
   
  Глава първа.
  ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

  Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат формата, съдържанието, редът и сроковете за представяне на информация на министъра на труда и социалната политика от:
  1. Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (ИА "ГИТ");
  2. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН);
  3. Агенцията за ядрено регулиране;
  4. Дирекцията за национален строителен контрол към министъра на регионалното развитие и благоустройството;
  5. Главна дирекция "Пожарна безопасност и спасяване" на Министерството на вътрешните работи;
  6. Контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и храните;
  7. (изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г.) Министерството на икономиката, енергетиката и туризма;
  8. Министерството на транспорта;
  9. Министерството на околната среда и водите;
  10. Министерството на отбраната;
  11. Министерството на здравеопазването;
  12. Националната агенция за приходите;
  13. Националния осигурителен институт;
  14. други администрации, на които е възложено с нормативен акт да осъществяват дейности по чл. 4 от Закона за инспектиране на труда.
  (2) Ръководителите на администрациите по ал. 1 представят необходимата информация за дейностите по инспектиране на труда при спазване на принципите за:
  1. съгласуване на ведомствените интереси;
  2. прилагане на вътрешноведомствените правила за ползване и администриране на информация;
  3. прилагане на общи технологични, комуникационни и информационни стандарти;
  4. съгласувана защита на данните.
  (3) Всички действия, предприети в изпълнение на наредбата, се осъществяват при спазване разпоредбите на законите, регламентиращи условията и реда за събиране, съхраняване, използване и разкриване на сведения, представляващи лични данни, данъчна и осигурителна информация или друга защитена от закона информация.
   
  Глава втора.
  ФОРМА, СЪДЪРЖАНИЕ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИНСПЕКТИРАНЕ НА ТРУДА

  Чл. 2. (1) Информацията по тази наредба се предоставя на електронен носител. Когато е необходимо да се представят заверени копия от писмени документи, информацията се предоставя и на хартиен носител.
  (2) Министърът на труда и социалната политика определя административно звено за приемане, обработване и съхраняване на информацията за дейностите по инспектиране на труда, постъпваща от администрациите по чл. 1, ал. 1.
  (3) Ръководителите на администрациите по чл. 1, ал. 1 определят служителите, които са отговорни за съставянето, изпращането, приемането и съхранението на информацията по ал. 2.

  Чл. 3. (1) Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" ежегодно в срок до 30 март предоставя информация за предходната календарна година относно:
  1. реализираните проверки - планирани и непланирани, в т.ч. по чл. 406, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ);
  2. проверените предприятия;
  3. констатираните нарушения - по здравословни и безопасни условия на труд, по трудовоправни отношения и по Закона за насърчаване на заетостта;
  4. приложените принудителни административни мерки:
  а) за задължителните предписания на работодателите и длъжностните лица за отстраняване на нарушенията на трудовото законодателство съгласно чл. 404, ал. 1, т. 1 КТ;
  б) за спиране въвеждането в експлоатация на сгради, машини и съоръжения, производства и обекти съгласно чл. 404, ал. 1, т. 2 КТ;
  в) за спиране дейността на предприятия, производства и обекти, машини и съоръжения и работни места съгласно чл. 404, ал. 1, т. 3 КТ;
  г) за отстранените от работа работници и служители съгласно чл. 404, ал. 1, т. 5 КТ;
  д) за дадените предписания за въвеждане на специален режим за безопасна работа съгласно чл. 404, ал. 1, т. 6 КТ;
  е) за спиране дейността на работната площадка или на предприятието съгласно чл. 404, ал. 1, т. 7 КТ;
  ж) за издадените постановления за обявяване съществуването на трудовото правоотношение съгласно чл. 405а КТ;
  з) за дадените задължителни предписания на длъжностните лица, на местните лица, приели на работа командировани работници и служители от държавите - членки на Европейския съюз, или командировани работници и служители от трети държави, за преустановяване на нарушенията по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) съгласно чл. 78, ал. 1, т. 1 ЗНЗ, включително и налагане на принудителни административни мерки, с които да спират изпълнението на незаконни решения или нареждания на работодатели или длъжностни лица в областта на трудовата заетост по този закон, съгласно чл. 78, ал. 1, т. 2 ЗНЗ;
  и) за съставените актове и влезли в сила наказателни постановления във връзка с търсене на административно-наказателна отговорност, реализирана от ИА "ГИТ", за нарушение на нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд съгласно чл. 413 КТ, отговорност за нарушения на другите разпоредби на трудовото законодателство съгласно чл. 414 КТ, отговорност за неизпълнение на предписание и за създаване на пречки на контролен орган съгласно чл. 415 КТ и отговорност за маловажни нарушения съгласно чл. 415в КТ;
  к) за издадените от изпълнителния директор решения, с които са одобрени подписаните от дирекции "Инспекция по труда" споразумения в административно-наказателното производство, съгласно чл. 415г КТ, както и решения на оправомощените органи, с които се одобрява разсрочване на задължения, съгласно чл. 415д КТ;
  5. дадените разрешения за приемане на работа на лица, ненавършили 16-годишна възраст, съгласно чл. 302 КТ и разрешения за приемане на работа на лица, ненавършили 18-годишна възраст, съгласно чл. 303 КТ;
  6. дадените от дирекции "Инспекция по труда" разрешения за уволнение на работник или служител, ползващ специална закрила по реда на чл. 333, ал. 1 КТ;
  7. регистрираните в ИА "ГИТ" и дирекции "Инспекция по труда" колективни трудови договори и анекси към тях.

  Чл. 4. (1) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор предоставя информация за:
  1. видовете и броя на регистрираните и на снетите от регистрация съоръжения с повишена опасност, чийто технически надзор се осъществява от председателя на ДАМТН;
  2. вида на установените при проверките нарушения на нормативната уредба по технически надзор и безопасна експлоатация на съоръжения с повишена опасност, съставените актове за установяване на административни нарушения и за издадените наказателни постановления;
  3. лицата, получили лицензи за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност, и за лицата, вписани в регистъра на ДАМТН, които извършват поддържане, ремонтиране или преустройване на съоръжения с повишена опасност;
  4. обследваните аварии и злополуки със съоръжения с повишена опасност - за конкретен случай.
  (2) Информацията по ал. 1 се предоставя:
  1. по т. 1 и 2 - ежегодно в срок до 30 март за предходната календарна година;
  2. по т. 3 - на всеки три месеца в срок до 20-о число на следващия месец;
  3. по т. 4 - за всеки конкретен случай в срок до 3 дни след приключване на обследването на аварията.

  Чл. 5. (1) Дирекцията за национален строителен контрол към министъра на регионалното развитие и благоустройството предоставя:
  1. списък на заверените заповедни книги за строежите с информация за строежи;
  2. списък на издадените разрешения за ползване на обекти с производствено предназначение;
  3. информация за извършените проверки в общинските администрации по отношение на наличие на план за безопасност и здраве и приложенията към него като част от одобряваните от главния архитект на съответната община инвестиционни проекти за отделните видове строежи;
  4. информация за проверки на извършващи се строежи по отношение на спазване на одобрения план за безопасност и здраве и на задълженията на участниците в строителството при изпълнение на строителни и монтажни работи;
  5. информация за издадените заповеди за спиране на строежи;
  6. информация за обследваните аварии в строителството.
  (2) Информацията по ал. 1 се предоставя на всяко шестмесечие в срок до 15-о число на месеца, следващ периода.

  Чл. 6. Главна дирекция "Пожарна безопасност и спасяване" при Министерството на вътрешните работи ежегодно в срок до 30 март предоставя обобщена информация за предходната календарна година относно:
  1. загиналите и пострадалите работници и служители при пожари и производствени аварии;
  2. извършения контрол за спазване на нормите за пожарна безопасност в обектите;
  3. друга информация, свързана с осигуряването на безопасни условия на труд (при поискване).

  Чл. 7. Контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и храните ежегодно в срок до 30 март предоставя информация за предходната календарна година относно:
  1. регистрираните машини за земни работи, земеделска и горска техника - по области и по предприятия;
  2. издадените и подменените свидетелства за правоспособност за работа с машини за земни работи, земеделска и горска техника.

  Чл. 8. (1) (изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г.) Министерството на икономиката, енергетиката и туризма предоставя:
  1. утвърден списък на рудниците за категоризация по газ и прах;
  2. списък на предоставените концесии за ползване на полезни изкопаеми;
  3. копия от доклади от разследване на производствени аварии без пострадали лица;
  4. информация за извършен контрол по условията на труд и здраве при работа от проведени проверки по техническата експлоатация на енергийни обекти.
  (2) Информацията по ал. 1, т. 1, 2 и 4 се предоставя ежегодно в срок до 30 март за предходната календарна година, а информацията по т. 2 - в срок до 3 работни дни след изготвяне на доклада.

  Чл. 9. (1) Министерството на транспорта предоставя информация за:
  1. осъществения контрол по спазване на условията за безопасност в търговското корабоплаване, гражданското въздухоплаване и железопътния транспорт и във вътрешните водни пътища и пристанища на Република България;
  2. контрола по спазване на условията за осъществяване на превоз на опасни товари;
  3. осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и технически надзор на съоръжения с повишена опасност в транспортната система на страната;
  4. контрола по спазване на условията за осъществяване на обществен превоз на пътници и товари и превозите за собствена сметка;
  5. техническите разследвания на авиационни произшествия и инциденти, произшествия в морските пространства и вътрешните водни пътища, произшествия и инциденти в железопътния транспорт.
  (2) Информацията по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 се предоставя ежегодно в срок до 30 март за предходната календарна година, а информацията по т. 5 - в срок до 3 работни дни след одобряване на доклада.

  Чл. 10. Министерството на околната среда и водите ежегодно в срок до 30 март предоставя информация за предходната календарна година, както следва:
  1. списък на издадените разрешителни за изграждане и експлоатация на предприятия и/или съоръжения с висок рисков потенциал по чл. 104, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда;
  2. списък на веществата, включени в приложения № 14 и 17 към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (ОВ, L 107 от 17 април 2008 г.).

  Чл. 11. Министерството на отбраната ежегодно в срок до 30 март предоставя информация за предходната календарна година относно:
  1. резултатите от контролните проверки по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на специфичните дейности в структурите на Министерството на отбраната;
  2. специфичните условия на труд в структурите на Министерството на отбраната, отклоняващи се от нормалните.

  Чл. 12. Министерството на здравеопазването ежегодно в срок до 30 март предоставя информация за предходната календарна година относно:
  1. обобщените резултати от извършвания контрол върху дейността на службите по трудова медицина и издадените задължителни предписания за отстраняване на констатирани нарушения;
  2. службите по трудова медицина, на които е заличена регистрацията.

  Чл. 13. Агенцията за ядрено регулиране ежегодно в срок до 30 март предоставя информация за предходната календарна година относно:
  1. доклади за анализа на събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения;
  2. установените нарушения на нормите за ядрена безопасност и радиационна защита.

  Чл. 14. (1) Националният осигурителен институт предоставя оперативна и окончателна статистическа информация за регистрираните трудови злополуки и професионални болести.
  (2) Оперативната информация се предоставя за всяко тримесечие в срок до 15-о число на следващия месец за предходното тримесечие и ежегодно в срок до 30 март на следващата година за предходната година.
  (3) Окончателната статистическа информация се предоставя ежегодно не по-рано от 18 месеца след края на референтната година.

  Чл. 15. Националната агенция за приходите ежегодно в срок до 30 март предоставя информация за общия брой на регистрираните, на изменените и на прекратените трудови договори за предходната календарна година.

  Чл. 16. (1) Когато при инспектиране на труда контролен орган установи нарушение или има съмнение за нарушения в обектите на контрол, които не са от негова компетентност, той информира компетентния контролен орган в срок до три дни.
  (2) Информацията по ал. 1 съдържа:
  1. дата на проверката;
  2. данни за обекта на контрол - адрес на предприятието, данни за работодателя, характеристика на извършваната дейност;
  3. вид на проверката;
  4. данни за нарушението;
  5. други данни, които биха спомогнали дейността на компетентния контролен орган.
  (3) Компетентният контролен орган информира органа, който му е изпратил информацията по ал. 2, за предприетите мерки и за резултатите от проверката не по-късно от 10 дни след приключване на проверката.
   
  Заключителни разпоредби

  § 1. Наредбата се приема на основание чл. 8, ал. 3 от Закона за инспектиране на труда.
  § 2. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на министъра на труда и социалната политика.
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Условия на работа  x