Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Наредба Н-8 от 29.12.2005, актуална за 2017 г.

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg
  Наредба Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

  Обн. - ДВ, бр. 1 от 03.01.2006 г.; в сила от 01.01.2006 г.; изм. и доп., бр. 7 от 23.01.2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. и доп., бр. 8 от 25.01.2008 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм. и доп., бр. 3 от 13.01.2009 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм. и доп., бр. 1 от 05.01.2010 г., в сила от 01.01.2010 г.; попр., бр. 2 от 08.01.2010 г.; изм. и доп., бр. 11 от 09.02.2010 г.; доп., бр. 58 от 30.07.2010 г., в сила от 01.07.2010 г.; изм. и доп., бр. 83 от 22.10.2010 г., в сила от 22.10.2010 г.; изм. и доп., бр. 6 от 18.01.2011 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм. и доп., бр. 55 от 19.07.2011 г., в сила от 19.07.2011 г.; изм. и доп., бр. 76 от 30.09.2011 г., в сила от 01.09.2011 г.; изм. и доп., бр. 5 от 17.01.2012 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм. и доп., бр. 68 от 04.09.2012 г., в сила от 01.08.2012 г.; изм. и доп., бр. 103 от 28.12.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм. и доп., бр. 45 от 18.05.2013 г.; изм. и доп., бр. 99 от 15.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп., бр. 110 от 21.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп., бр. 100 от 05.12.2014 г., в сила от 01.01.2015 г.; изм. и доп., бр. 4 от 16.01.2015 г., в сила от 01.01.2015 г.; изм., бр. 14 от 20.02.2015 г., в сила от 20.02.2015 г.; изм. и доп., бр. 60 от 07.08.2015 г., в сила от 07.08.2015 г.; изм. и доп., бр. 2 от 08.01.2016 г., в сила от 01.01.2016 г., доп., бр. 38 от 20.05.2016 г., в сила от 20.05.2016 г.
   
  Издадена от министъра на финансите

  Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) С тази наредба се уреждат сроковете, съдържанието, редът, начинът за събиране и съхраняване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените от тях лица, осигурителни каси, както и от самоосигуряващите се лица за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и облагаемия доход, и данъка за доходи от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
   
  Чл. 2. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., бр. 3 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 1 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., доп., бр. 68 от 2012 г., в сила от 1.08.2012 г., изм. и доп., бр. 103 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г., изм., бр. 45 от 2013 г., бр. 99 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) (1) Работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларации по образец 1, 3 и 5 съгласно приложения № 1, 2 и 3. В декларациите се вписват:
  1. ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца (клона/поделението), служебен номер, издаден от Националната агенция за приходите за осигурители и самоосигуряващи се лица; самоосигуряващите се лица, които са съдружници в търговски дружества или собственици на ЕООД, и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, вписват ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца или служебен номер на дружеството;
  2. (доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) единният граждански номер, личен номер, личен номер на чужденец (служебен номер), имената, дните в осигуряване, възнаграждението, осигурителният доход; осигурителните вноски за осигурените лица и самоосигуряващите се, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите", начисленият облагаем доход, ползваните данъчни облекчения чрез работодателя и начисленият данък за доходи от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
  (2) Работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, осигурителните каси за своите членове - осигурители, самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 6 съгласно приложение № 4, в която се вписват:
  1. (доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца за осигурители, работодатели, клонове, поделения или ЕГН, ЛНЧ, личен номер или служебен номер, издаден от Националната агенция за приходите за самоосигуряващи се лица и за лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване;
  2. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., в сила от 20.02.2015 г.; доп., бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) общият размер на сумите за дължимите вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, включително увеличената осигурителна вноска за фонд „Пенсии" в размера на вноската за универсален и/или професионален пенсионен фонд, здравното осигуряване, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите" за всички лица, подлежащи на осигуряване;
  3. общият размер на дължимия данък за внасяне за доходите от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Декларацията по ал. 2 не се подава от задължените лица за периодите, през които се прилага схема за централизирано разплащане на осигурителните вноски, включително и за месеците, в които е започнало или е прекратено прилагането на схемата.
  (4) Всяко от декларираните месечни задължения по ал. 2, т. 2 трябва да бъде равно на изчислените задължителни осигурителни вноски и/или вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите", от подадените декларация/и образец № 1.
  (5) Алинея 4 не се прилага за задължения за задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите", установени от органите по приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
  (6) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г., в сила от 07.08.2015 г.) Самоосигуряващите се лица, които имат задължение за внасяне на вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване, подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 7 съгласно приложение № 7 за възникване на задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски на това основание. Когато е подадена декларация образец № 7 и осигуряването на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване е започнало преди и продължава след дните, през които същото лице е подлежало на осигуряване на основание чл. 4, ал.
  10 от Кодекса за социално осигуряване, декларация образец № 7 не се подава. В декларация образец № 7 се вписват:
  1. имената по документ за самоличност, единният граждански номер/личен номер на чужденец (служебен номер);
  2. началната дата от периода, за който възниква задължението за внасяне на вноски, и избраният осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване.
  (7) Лицата, които заплащат осигурителни вноски по чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване, подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 8 съгласно приложение № 8. В декларацията се вписват имената по документ за самоличност, единният граждански номер/личен номер на чужденец (служебен номер) и сумата на вноските.
  (8) Лицата, които еднократно заплащат сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски за възстановяване на здравноосигурителните права по реда на чл. 40а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване, подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 9 съгласно приложение № 9.
   
  Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г., изм., бр. 110 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г., доп., бр. 100 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.) Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 и ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване и/или по чл. 40, ал. 1, т. 2, ал. 5 и чл. 40а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване могат да заявят кои задължения за задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и/или здравноосигурителни вноски погасяват, като подадат заявление съгласно приложение № 10.
   
  Чл. 3. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм. изцяло, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:
  1. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения - за всеки календарен месец:
  а) до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните, включително и при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа; при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок - до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението;
  б) до 25-о число на месеца, следващ месеца на начисляването или изплащането на допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът; в сроковете за внасяне на осигурителните вноски по чл. 7, ал. 12, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.
  2. от самоосигуряващите се лица:
  а) до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за тях;
  б) до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване, когато със съгласието на самоосигуряващото се лице участват в упражняваната от него трудова дейност;
  3. от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работещи без трудови правоотношения - до 25-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението;
  4. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2013 г.) от изпращащото ведомство, компетентния български държавен орган, посредника за лицата по чл. 16, 17 и 17а от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица - до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните;

  5. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) от лицата по т. 1 и 2 само след издадени задължителни предписания от контролните органи на Националния осигурителен институт, когато декларацията се подава след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнася, и не съдържа данни за осигурителен стаж, зачетен по реда на чл. 9, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, данни само за здравно осигуряване, или данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
  6. (нова - ДВ, бр. 100 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.; изм., бр. 4 от 2015 г., в сила от 01.01.2015 г.) когато поради смърт на самоосигуряващо се лице декларация образец № 1 за месеца, предхождащ месеца на смъртта, не е подадена в срока по т. 2, буква „а", наследникът или упълномощен представител на наследниците може да подаде декларацията в срок до края на шестия месец, следващ месеца на смъртта; декларацията се подава на хартиен или електронен носител заедно с протокол, подписан от наследника или упълномощения представител на наследниците, в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация към датата на смъртта на самоосигуряващото се лице.
  (2) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Декларация образец № 3 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите до 10 дни след края на месеца, за който се отнасят данните:
  1. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)
  2. от училищата за лицата над 18-годишна възраст, които учат редовно до завършване на средното образование;
  3. от висшите училища за лицата по чл. 40, ал. 3, т. 2 и 3 от Закона за здравното осигуряване;
  4. от Агенцията за социално подпомагане за лицата, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи и целеви помощи за отопление, и за родителите, осиновителите или съпрузите, които полагат грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ;
  5. от специализираните институции за социални услуги за настанените при тях лица;
  6. от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към министъра на правосъдието за лишените от свобода и задържаните под стража;
  7. от Агенцията за бежанците за лицата по чл. 40, ал. 3, т. 7 от Закона за здравното осигуряване;
  8. (нова - ДВ, бр. 5 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) от общините за предоставените от тях социални услуги - резидентен тип за лицата по чл. 40, ал. 3, т. 5 от Закона за здравното осигуряване.
  (3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.; доп., бр. 68 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:
  1. (изм. -ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите" - едновременно с подаване на декларация образец № 1;
  2. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) от самоосигуряващите се лица-еднократно до 30 април за:
  а) дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година;
  б) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) задължителните осигурителни вноски върху осигурителен доход, формиран по реда на чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване, от получени доходи за извършена дейност през минали години, различни от предходната.
  3. (нова - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) от лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване - еднократно до 30 април за внесените осигурителни вноски за предходната календарна година.
  4. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) от работодателите:
  а) за данъка по чл. 42 ЗДДФЛ - в срок от 1-о до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ;
  б) за данъка по чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ - в срок до 25 февруари на следващата година.
  (4) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм., бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Декларация образец № 7 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване.
  (5) (Нова - бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Декларация образец № 8 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите преди заплащане на осигурителните вноски по чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване.
  (6) (Нова - бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Декларация образец № 9 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите преди внасяне на вноските за здравно осигуряване.
  (7) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм. изцяло, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.; доп., бр. 68 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.; предишна ал. 5, изм., бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Декларации образец № 1 и образец № 6 за членовете на осигурителните каси се подават от касата в съответните срокове по ал. 1 и 3.
  (8) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 5, отм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.; предишна ал. 6, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)
  (9) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.; предишна ал. 6 , бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.; предишна ал. 7, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 60 от 2015 г., в сила от 07.08.2015 г.) За лицата, осигурени на повече от едно основание по чл. 4 КСО, се подават декларации обр. №1 и в случаите, в които на едно от основанията осигурителните вноски са внесени върху максималния месечен осигурителен доход.
  (10) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Алинея 9 не се прилага за лицата, които са осигурени на основание чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за пълен месец върху максималния месечен размер на осигурителния доход и са:
  1. получили възнаграждение за работа без трудово правоотношение за същия месец или;
  2. самоосигуряващи се лица, упражняващи трудова дейност, и са избрали да се осигуряват само за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт.
  (11) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.; предишна ал. 8, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; предишна ал. 10 - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от
  01.01.2014 г.) Националният осигурителен институт подава данни за лицата, които са:
  1. пенсионери от държавното обществено осигуряване;
  2. получаващи парични обезщетения за безработица;
  3. получаващи обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  (12) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм. изцяло, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.; предишна ал. 9, изм., бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; предишна ал. 11, изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Данните за лицата по ал. 11, т. 1 се подават с декларация образец № 3, а данните по ал. 11, т. 2 и 3 - с декларация образец № 1, в срок:
  1. до 20-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят тези данни;
  2. до 20-о число на месеца, следващ този на издаване на разпореждането за отпускане на пенсия или съответното обезщетение.
  (13) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.; предишна ал. 10, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; предишна ал. 12, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 4 от 2015 г., в сила от 01.01.2015 г.) При неизпълнено в срок влязло в сила задължително предписание по чл. 108, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване за заличаване на данни, подадени с декларация образец № 1 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал.
  3, т. 5 и 6 от Кодекса за социално осигуряване, Националният осигурителен институт заличава същите данни, като подава декларация образец № 1 на електронен носител по реда на наредбата.
  (14) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.; предишна ал. 11, бр. 103 от
  2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; предишна ал. 13, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Националният осигурителен институт заличава или коригира данни, подадени с декларация образец № 1 от самоосигуряващи се лица или осигурители с прекратена дейност, след извършена проверка от контролните органи на Националния осигурителен институт, когато се установят несъответствия между документите, събрани по реда на чл. 5, ал. 10, и данните по чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване.
  (15) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Националният осигурителен институт подава данни с декларация образец № 1 за лицата, на които са изплатени гарантирани вземания, и декларация образец № 6 за дължимите осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване, здравно осигуряване и данъка върху доходите за тези лица.
  (16) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Националният осигурителен институт подава данни в Националната агенция за приходите за издадените по чл. 108, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване и влезли в сила задължителни предписания, когато предписанията са за подаване на данни по чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване, включително и след срока по чл. 6, ал. 1, т. 4. Данните се подават по електронен път в тридневен срок от влизане в сила на предписанието, по ред, определен с инструкция по чл. 23 от Закона за Националната агенция за приходите.
  (17) (Нова – ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Пенсионноосигурителните дружества подават в Националната агенция за приходите декларация образец № 3 с данни за пенсионерите от професионален пенсионен фонд, които получават срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране, в следните срокове:
  1. до 20-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните;
  2. до 20-о число на месеца, следващ месеца на сключване на пенсионния договор по чл. 169а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, с данните за периода от придобиване правото на професионална пенсия за ранно пенсиониране.
   
  Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Заявлението по чл. 2а се подава в териториална дирекция на Националната агенция за приходите на хартиен носител преди внасяне на сумите, с които се погасяват задълженията.
   
  Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; доп., бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.; доп., бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Самоосигуряващите се лица по свое желание могат да подадат еднократно декларация образец № 1 за всяка календарна година в случай, че са избрали да се осигуряват само във фонд "Пенсии" за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт. При попълване на декларацията в т. "12. Вид осигурен" се вписва код 22.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Декларацията по ал. 1 се подава до 25 февруари за всяка календарна година с данните за януари, в случай че осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от първи януари.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; доп., бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.; отм., бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.).
  (4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм., бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) При започване или възобновяване на трудова дейност декларация образец № 1 се подава до 25-о число на месеца, следващ първия пълен календарен месец в осигуряване.
  (5) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; отм., бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)
  (6) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.; отм., бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.).
  (7) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.; отм., бр. 45 от 2013 г.).
  (8) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; предишна ал. 7, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.; доп., бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм., бр. 103 от
  2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; отм., бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.).
  (9) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.; доп., бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; отм., бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.).
   
  Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм., бр. 45 от 2013 г.; изм., бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 и ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване и чл. 17 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица внесли авансово осигурителни вноски за здравно осигуряване; фонд "Пенсии"; фонд "Пенсии" и универсален пенсионен фонд за определени от тях периоди през календарната година, могат да подават данни за осигуряването с декларация образец №5.
  (2) Декларацията се подава само за пълни календарни месеци с еднакъв месечен осигурителен доход.
  (3) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Декларацията се подава до 25-о число на месеца, следващ първия месец от периода, за който са внесени осигурителните вноски.

  Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Декларациите по наредбата се подават чрез попълване на утвърдените образци съгласно указанията за попълването им, както следва:
  1. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.; доп., бр. 5 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм., бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) декларация образец № 1 се подава на хартиен носител, на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя; в случаите по чл. 3, ал. 1, т. 5 и/или когато задълженията за задължителни осигурителни вноски, вноски за фонд
  „Гарантирани вземания на работниците и служителите" и данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица са установени от органите по приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, декларация образец № 1 се подава на електронен или хартиен носител;
  2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) декларация образец № 3 се подава на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя;
  3. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г., в сила от 07.08.2015 г.) декларация образец № 5 се подава на хартиен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя;
  4. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 60 от 2015 г., в сила от 07.08.2015 г.) декларация образец № 6 се подава на хартиен носител, на електронен носител и хартиен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя; в случаите, когато се подава декларация образец № 6 във връзка с издадени задължителни предписания от контролните органи на Националния осигурителен институт за подаване на декларации образец № 1 след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнася, декларацията се подава на хартиен носител или електронен носител и хартиен носител;
  5. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) декларация образец № 7 се подава на хартиен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя;
  6. (нова - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) декларации образец № 8 и 9 се подават на хартиен носител.
  (2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм., бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Работодателите и осигурителите, клоновете и поделенията, които:
  1. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) имат месечно повече от две осигурени лица, подават декларации образец № 1 само на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя;
  2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 5 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм., бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) имат месечно повече от 10 осигурени лица, подават декларации образец № 1, 3 и 6 само по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.
  (3) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Декларации образец № 1 и № 6 за членовете на осигурителни каси се подават по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя. В случаите по чл. 3, ал. 1, т. 5 и/или когато задълженията за задължителни осигурителни вноски, вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите" и данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица са установени от органите по приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, съответните декларации се подават на електронен или хартиен носител.
  (4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Редът, условията и видовете декларации, които могат да се подават чрез персонален идентификационен код, се определят със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Заповедта се публикува на интернет страницата на Националната агенция за приходите.
  (5) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.; предишна ал. 3 - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; предишна ал. 4, бр. 100 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) За декларациите, подавани на електронен носител или по електронен път, се използват структура и формат, утвърдени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.
  (6) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; предишна ал. 4 - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; предишна ал. 5, бр. 100 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Предоставените програмни продукти работят върху лицензирани версии на операционната среда. Националната агенция за приходите не носи отговорност за работата на програмния продукт, ако той се стартира върху нелицензирани операционни системи.
  (7) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.; предишна ал. 5 - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; предишна ал. 6, бр. 100 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Декларациите по ал. 1, точки от 1 до 4 на хартиен или електронен носител се подават с протокол съгласно приложение № 5, подписан и подпечатан от задълженото лице по тази наредба или негов представител, а за самоосигуряващите се лица - подписан от лицето. Когато се подава електронен носител, върху него ясно и четливо се означава ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца. Достоверността на информацията, подадена с електронен носител, се доказва с подписа и печата върху протокола. Протоколът се подава в два екземпляра, единият от които остава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
   
  Чл. 6а. (Нов – ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) (1) Работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси или самоосигуряващите се лица могат да коригират подадените данни с декларации по чл. 2, ал. 1, като подават декларация с коректните данни и попълнен код за корекция. С код за корекция не се коригират данните:
  1. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г., в сила от 07.08.2015 г.; изм., бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) в декларации образец № 1 и № 3 - месец и година, код на задълженото лице, единният граждански номер, личен номер/личен номер на чужденец (служебен номер) на лицето, за което се подава декларацията, и код за вид осигурен;
  2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) в декларация образец № 5 - периодът, за който се отнасят данните; код на задълженото лице, единният граждански номер, личен номер, личен номер на чужденец (служебен номер) на лицето, за което се подава декларацията, и код за вид осигурен.
  (2) Работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси или самоосигуряващите се лица могат да заличават подадените данни с декларация по ал. 1, като подават декларация с попълнен код за заличаване.
  (3) Подава се декларация с попълнен код за заличаване, след което се подава нова декларация с коректни данни, когато данните по ал. 1, т. 1 и 2 са некоректно подадени.
  (4) След приемането на някоя от декларациите по ал. 1 може да се подаде само съответната декларация с попълнен код за корекция или код за заличаване.

  (5) Декларации по ал. 1 не се подават за коригиране и заличаване на данни след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности.
  (6) (Отм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.).
  (7) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) При прекъсване или при прекратяване на трудовата дейност декларация образец № 1 за лицата по чл. 4, ал. 1 се подава с код „Корекция" и данни за последния месец, през който лицето е подлежало на осигуряване - в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните.
  (8) Декларация образец № 6 за лицата по чл. 3, ал. 3, т. 1 - 4 се подава с код за корекция, когато се намалява размерът на декларирано задължение. В този случай освен коригираните се попълват и всички останали данни от съответната колона на подадената преди това декларация. Не се коригират данните за месец и година, код или наименование на задълженото лице, код за вид плащане и дата на изплащане/начисляване.
  (9) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Декларация образец № 6, подадена от лицата по чл. 3, ал. 3, т. 1 или от осигурителна каса, може да се коригира до края на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията. След този срок декларации се подават на хартиен носител или на електронен носител и хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите.
  (10) Когато се коригира декларирано задължение по чл. 2, ал. 2, т. 2, се подават и декларации образец № 1, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4.
  (11) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Декларация образец № 6, подадена от лицата по чл. 3, ал. 3, т. 2, 3 и 4, може да се коригира до изтичане на срока за подаването й. След този срок декларации се подават на хартиен носител или на електронен носител и хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите.
  (12) Когато подадените декларации образец № 1 за коригиране на данни водят до увеличаване на изчислените осигурителни вноски и/или вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите", лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 или осигурителната каса подават едновременно и декларация образец № 6 за увеличаване размера на декларираното задължение, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4.
  (13) Когато подадените декларации образец № 1 за коригиране/заличаване на данни водят до намаляване на изчислените осигурителни вноски и/или вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите", лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 или осигурителната каса подават едновременно и декларация образец № 6 с попълнен код за корекция, с която намаляват размера на декларираното задължение, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4.
  (14) Алинея 13 не се прилага, когато коригирането на данни за осигурителен доход, брутно трудово възнаграждение и размерите на осигурителните вноски, вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите" и данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица с декларация/и образец № 1 е във връзка с установени задължения за същите вноски от органите по приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
   
  Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) В случаите, когато задължено лице по тази наредба е упълномощило лице, което притежава електронен подпис, да изпраща декларации от негово име, подава заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Заявлението се подава в 3-дневен срок от упълномощаването в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) При оттегляне на упълномощаването задълженото лице по тази наредба не по-късно от 3 дни преди датата на оттеглянето подава заявлението по ал. 1 в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
  (3) Заявление по ал. 1 не се подава от членовете на осигурителни каси.
   
  Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; доп., бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Не се приемат декларации и/или заявления, които не съдържат ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, ЕГН, личен номер, личен номер на чужденец (служебен номер) на осигуреното лице, месеца, за който се отнасят данните, подпис и печат. Не се приемат и декларациите или заявленията с некоректно попълнени данни.
  (2) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; доп., бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Не се приемат декларация/и образец № 1 и образец № 6, подадени от лицата по чл. 3, ал. 3, т. 1 и ал. 15 или от осигурителна каса, когато не е изпълнено условието на чл. 2, ал. 4.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 83 от 2010 г., в сила от 22.10.2010 г.; предишна ал. 2 - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Задълженото лице по тази наредба в 7-дневен срок от датата, на която е отказано приемане на декларации след попълването на необходимите данни ги изпраща отново в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
  (4) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Не се приемат декларация/и образец № 1 и № 5 в случаите по чл. 3, ал. 16, когато не са постъпили в Националната агенция за приходите данни, предоставени от Националния осигурителен институт за влязло в сила задължително предписание.
   
  Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2010 г., в сила от 22.10.2010 г.) Електронен носител, който се получи в териториална дирекция на Националната агенция за приходите повреден, нечетим или е с вируси, се връща на лицето, което го е подало. В 7-дневен срок от получаването на електронния носител задълженото лице по тази наредба е длъжно да изпрати годен и с коректно попълнена информация електронен носител за негова сметка.
   
  Чл. 10. Електронният носител се връща след приемането на информацията.
   
  Чл. 11. Задължените лица по тази наредба са длъжни да запознават осигурените лица със съдържанието на предоставената за тях информация, когато лицата отправят искане за това.
   
  Чл. 12. Всяко осигурено лице може да провери в Интернет страницата на Националния осигурителен институт осигурителния си статус с издадения му от Националния осигурителен институт персонален идентификационен код (ПИК).
   
  Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.; отм., бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.).
   
  Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.; доп., бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Декларациите и заявленията, подавани по реда на тази наредба, се съхраняват и унищожават съгласно инструкцията, издадена от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите на основание чл. 79, ал. 2 от ДОПК.
   
  Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Контролът за спазване на наредбата се осъществява от Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности.
  (2) (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.).
   
  Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.).
   
  Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.).
   
  ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 1. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Декларации образец № 1, 3 и 5 за минали периоди се подават с утвърдените образци за съответния период, а декларация образец № 6 се подава с утвърдения образец за 2013 г.
   
  § 2. По смисъла на тази наредба:
  1. (изм. изцяло - ДВ, бр. 5 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) „Осигурител" е всяко физическо лице, юридическо лице или неперсонифицирано дружество, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица, и посредника, който внася осигурителни вноски за лицата по чл. 4, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване.
  2. "Самоосигуряващо се лице" е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка.
  3. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.; изм., бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) "Задължено лице" е работодател, осигурител, клон, поделение, осигурителна каса, самоосигуряващо се лице, лице по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване и/или лице, което внася осигурителни вноски по реда на чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване.
   
  § 2а. (Нов – ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) (1) Изчислените задължителни осигурителни вноски и/или вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите" от декларация образец № 1 се определят, както следва:
  1. от осигурителния доход в т. 19 от декларацията и размерите на осигурителните вноски, поотделно за осигурителя и осигуреното лице, за фонд „Пенсии" в т. 20 от декларацията;
  2. от осигурителния доход в т. 21 от декларацията и размерите на осигурителните вноски в т. 22 от декларацията, поотделно за осигурителя и осигуреното лице, за фондовете на държавното обществено осигуряване, без размера на вноската за фонд „Трудова злополука и професионална болест";
  3. от осигурителния доход в т. 21 от декларацията и размера на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест" на държавното обществено осигуряване в т. 22.2 от декларацията;

  4. от осигурителния доход в т. 21 от декларацията и размера на осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд в т. 23 от декларацията;
  5. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., в сила от 20.02.2015 г.) от сумата на осигурителния доход в т. 19 и 21 от декларацията и размерите на осигурителните вноски, поотделно за осигурителя и осигуреното лице, за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд, и/или за фонд „Пенсии" в размера за универсален пенсионен фонд в т. 26 от декларацията;
  6. (доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.)от сумата на осигурителния доход в т. 19 и т. 21 от декларацията и размера на осигурителната вноска за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд, и/или за фонд „Пенсии" в размера за професионален пенсионен фонд в т. 25 от декларацията;
  7. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2015 г., в сила от 01.01.2015 г.) от сумата на осигурителния доход в т. 17 от декларацията и размера на осигурителната вноска за здравно осигуряване в т. 18 от декларацията;
  8. от сумата на осигурителния доход в т. 19 и т. 21 от декларацията и размерите на осигурителната вноска, поотделно за осигурителя и осигуреното лице, за здравно осигуряване в т. 22.1 от декларацията;
  9. от осигурителния доход в т. 27 от декларацията и размера на осигурителната вноска за здравно осигуряване в т. 28 от декларацията;
  10. от брутното трудово възнаграждение в т. 29 от декларацията и размера на вноската за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите" в т. 30 от декларацията.
  (2) Всяка от определените по реда на ал. 1, т. 1 - 10 осигурителни вноски и вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите", за сметка на осигурителя/работодателя и за сметка на осигуреното лице, се закръгляват поотделно, по реда на чл. 2а от Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите", приета с Постановление № 291 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.; последно изм. бр. 5 от 2013 г.).
  (3) За изпълнение на равенството по чл. 2, ал. 4 закръглените по реда на ал. 2 вноски от всяка декларация образец № 1 се сумират по вида на задълженията, така както са декларирани в декларация образец № 6 за:
  1. държавното обществено осигуряване;
  2. Учителския пенсионен фонд;
  3. допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд;
  4. допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд;
  5. здравно осигуряване;
  6. фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите".
   
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ (Загл. изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

  § 3. (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 8 от 2008 г., в сила
  от 01.01.2008 г.; изм., бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм., бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Наредбата се издава на основание чл. 5, ал. 6 и чл. 9а, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, чл. 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и чл. 39, ал. 1, чл. 40, ал. 5, т. 2, чл. 40а, ал. 4 и чл. 41, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване.
   
  § 3а. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; отм., бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.).
   
  § 3б. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; отм., бр. 5 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.).
   
  § 3в. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.; изм., бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) В декларация образец № 1 от приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 работните дни, за които осигурителят изплаща възнаграждение на основание § 22о от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, се попълват в т. 16А, а възнаграждението се включва в дохода, който се попълва в т. 21 от декларацията.
   
  § 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2006 г. 
   
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (ДВ, бр. 8 от 2008 г., в сила от 1.01.2008 г.)
   
  § 5. От 1 януари 2008 г. за подаване на данни с приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от тази наредба се прилага НКИД - 2003 г.
  .......................................................................
   
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г.)
   
  § 10. От 1 януари 2009 г. за подаване на данни с приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се прилага КИД - 2008.
  .......................................................................
   
  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (ДВ, бр. 83 от 2010 г., в сила от 22.10.2010 г.)
   
  § 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на § 2, който влиза в сила от 31 юли 2010 г.
  .......................................................................
   
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.)
   
  § 6. В декларация образец № 1 от приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 за периода 1 януари - 31 декември 2011 г. не се попълват т. 12.4 и 30.
  ........................................................................
   
  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (ДВ, бр. 55 от 2011 г., в сила от 19.07.2011 г.)
   
  § 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на § 2, т. 1, буква "б", която влиза в сила от 1 август 2011 г.
  .......................................................................
   
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (ДВ, бр. 5 от 2012 г., в сила от 1.01.2012 г.)
   
  § 7. В декларация образец № 1 от приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 за периода 1 януари - 31 декември 2012 г. не се попълват т. 12.4 и 30.
  ........................................................................
   
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г.)
   
  § 21. В декларация образец № 1 от приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 за периода 1 януари - 31 декември 2013 г. не се попълват т. 12.4 и 30.
   
  § 22. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2013 г.
  .......................................................................
   
  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (ДВ, бр. 45 от 2013 г.)
   
  § 8. Параграфи 5 и 7 влизат в сила от 1 май 2013 г.
  .......................................................................
   
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм., бр. 110 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.)
   
  § 17. Член 2, ал. 4 и 5, чл. 3, ал. 3, т. 1, ал. 7 и 10, чл. 6а, ал. 10, 12, 13 и 14 и чл. 8, ал. 2 се прилагат, когато се подават данни, отнасящи се за период след 31 декември 2013 г.
   
  § 18. (Изм. – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) Работодателите, осигурителите, техните клонове и поделения, осигурителните каси за своите членове – осигурители, подават декларация образец № 6 за дължимите осигурителни вноски и/или вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", отнасяща се за месеци преди януари 2014 г. в срока за подаване на декларация образец № 1.
  .......................................................................
   
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.)
   
  § 8. За удържания до 31 декември 2013 г. включително данък по чл. 42, както и за авансовия данък, дължим до тази дата на основание чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ се прилагат сроковете и редът за подаване и коригиране на декларация образец № 6 до 1 януари 2014 г.
  .......................................................................
   
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (ДВ, бр. 4 от 2015 г., в сила от 1.01.2015 г.)
   
  § 4. Изчислените за 2014 г. осигурителни вноски за здравно осигуряване по смисъла на т. 7 на § 2а от допълнителните разпоредби се определят и от осигурителния доход в т. 17.1 на декларация образец № 1 – 2014 г.
  ....................................................................
   
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (ДВ, бр. 60 от 2015 г., в сила от 7.08.2015 г.)
   
  § 7. (1) Декларации образец № 1 и образец № 5 за лицата по § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица се подават в срок до 31 декември 2016 г.
  (2) След срока по ал. 1 декларациите се подават само след издадени задължителни предписания от контролните органи на Националния осигурителен институт.
  .....................................................................................

   
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 1.01.2016 г.)
   
  § 17. При подаване на декларация образец № 6, приложение № 4 към чл. 2, ал. 2 с попълнен в т. 8 код за вид плащане 1, 2, 3 или 5 за дължими осигурителни вноски върху осигурителен доход, който се отнася за месеци преди 1 януари 2016 г., в т. 18 се попълва дата на изплащане/начисляване.
  .............................................................................................

   
  Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1

  (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. и доп., бр. 8 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм., бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.; попр., бр. 2 от 2010 г.; изм., бр. 11 от 2010 г.; изм. и доп, бр. 83 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.; изм. и доп., бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2011 г., в сила от 19.07.2011 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2011 г., в сила от 01.09.2011 г.; изм. изцяло, бр. 5 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.; изм., бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 45 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г.; изм., бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 100 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.; изм. и доп., бр. 4 от 2015 г., в сила от 01.01.2015 г.; изм., бр. 14 от 2015 г., в сила от 20.02.2015 г.; изм., бр. 60 от 2015 г., в сила от 07.08.2015 г.; изм., бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.)

  Изтеглете приложение 1 тук >>>
   
  Указания за попълване на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице"
  1. Код корекция
  Попълва се буква „К", когато:
  - се подава декларация за коригиране на подадена декларация;
  - са начислени или изплатени възнаграждения за минало време, върху които се дължат вноски за социалното и здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, Учителския пенсионен фонд, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите"; в тези случаи освен коригираните се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация;
  - се коригират данни за облагаемия доход или за начисления от работодателя данък по чл. 42, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
  Попълва се буква „З", когато се подава декларация за заличаване на подадена вече декларация. В тези случаи се попълват т. 1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 6, 7 и 12 от декларацията.
  2. Месец - попълва се в две позиции месецът, за който се отнасят данните.
  3. Година - попълва се в четири позиции годината, за която се отнасят данните.
  4. Код на задълженото лице - попълва се ЕИК по регистър БУЛСТАТ, ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП.
  5. ЕГН/ЛН, ЛНЧ/служебен номер, издаден от НАП - попълва се единният граждански номер на осигуреното лице. За чуждестранните граждани се попълва личният номер, личният номер на чужденец или служебен номер, издаден от НАП (за лицата, които нямат ЕГН, ЛН или ЛНЧ).
  5.1. Код за ЕГН/ЛНЧ, ЛН/служебен номер, издаден от НАП - попълва се:
  0 - ако лицето е с единен граждански номер;
  2 - ако лицето е с личен номер на чужденец, личен номер или служебен номер, издаден от НАП.
  6. Фамилия - попълва се фамилията по документ за самоличност на осигуреното лице.
  7. Инициали - попълват се инициалите на осигуреното лице: първата буква от името и първата буква от презимето.
  12. Вид осигурен - попълва се в две позиции код, както следва:
  - 01 - за работници или служители, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване при един работодател, включително и членове на кооперации, работещи по трудово правоотношение в кооперацията, без обхванатите от следващите кодове;
  - 02 - за работещи при условията на първа категория труд;
  - 03 - за работещи при условията на втора категория труд;
  - 04 - за работещи по допълнителен трудов договор;
  - 05 - за държавни служители по Закона за държавния служител, доброволците по Закона за защита при бедствия;
  - 06 - за военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, резервистите на активна служба по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, офицери и сержанти по Закона за Националната служба за охрана, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за специалните разузнавателни средства и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража;
  - 07 - за следователи по Закона за съдебната власт;
  - 08 - за лицата с учителски осигурителен стаж;
  - 09 - за членове на кооперации, получаващи възнаграждение за работа без трудово правоотношение в кооперацията;
  - 10 - за управителите и прокуристите на търговски дружества и на еднолични търговци и на техните клонове, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества, и лицата, на които е възложено управлението и/или контролът на държавни и общински предприятия по глава девета от Търговския закон, техни поделения или на други юридически лица, създадени със закон;
  - 12 - за самоосигуряващи се;
  - 13 - за регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители;
  - 14 - за работещи без трудови правоотношения;
  - 15 - за лицата, които получават парично обезщетение за безработица;
  - 16 - за лица, работещи при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец;
  - 17 - за служители на Държавна агенция „Разузнаване" и служба „Военна информация" на Министерството на отбраната;
  - 18 - за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 и чл. 4а от Кодекса за социално осигуряване, за които за осигурителен стаж се зачита времето, през което не са работили поради неправилно недопускане или отстраняване от работа или са били без работа поради уволнение, което е признато като незаконно от компетентните органи, или когато са отстранени и впоследствие възстановени на работа по реда, определен в специални закони;
  - 19 - за лица, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване;
  - 20 - за трудоустроени лица, на които за осигурителен стаж се зачита времето, през което не работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от работодателя;
  - 22 - за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация;
  - 24 - за членове на Висшия съдебен съвет и инспектори към инспектората на Висшия съдебен съвет, съдии, прокурори, кандидатите за младши съдии и младши прокурори по Закона за съдебната власт, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители с изключение на военните съдии и прокурори;
  - 25 - за лицата, включени в програми за насърчаване на заетостта, които не се осигуряват за безработица;
  - 26 - за инвалиди, работници и служители, които работят в специализирани предприятия, кооперации и цехове, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания;
  - 27 - за лица, получаващи обезщетение за времето, през което са останали без работа по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование;
  - 28 - за лица, които внасят само здравноосигурителни вноски (вкл. за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 7 от Закона за здравното осигуряване - служителите на Българската православна църква и други признати по нормативноустановен ред вероизповедания, които не получават възнаграждение за извършвана дейност);
  - 29 - за други (попълва се само по изрично указание на НАП);
  - 71 - за членове на избирателни комисии по Изборния кодекс;
  - 72 - за лица, включени в програми за подкрепа на майчинството, които не се осигуряват за безработица;
  - 82 - за лица по чл. 4, ал. 1, т. 8 от Кодекса за социално осигуряване - лица, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, както и за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията, с изключение на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 5 и 7 от Кодекса за социално осигуряване;
  - 83 - за военнослужещи от служба „Военна информация" на Министерството на отбраната и държавни служители на Държавна агенция „Разузнаване";
  - 86 - за лица, работещи в международни органи и организации със съгласието на компетентните държавни органи, които са избрали да се осигуряват за своя сметка за фонд „Пенсии";
  - 87 - за лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
  - 88 - за лица, получаващи обезщетение по чл. 230, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  - 89 - за съпрузите на военнослужещи, участващи в международни операции и мисии, получаващи обезщетение по чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  - 90 - за лицата, получаващи доходи по § 1, т. 26, буква „и" от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за които не се подават данни за държавното обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване (осигурителен доход, осигурителни вноски, дни в осигуряване и др.), но задължително се подава информация за данъка по чл. 42 от закона; за лицата, полагащи труда си на територията на Република България, за които се прилага осигурителното законодателство на друга държава, но се дължи данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и др.; за тези лица се попълват само данните за данъка в полетата на т. 31, 31а, 32 и 33;
  - 91 - за съпругите/съпрузите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба по време на задграничния им мандат;
  - 92 - за морските лица;
  - 93 - за специализантите, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето, приети по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2007 г., бр. 55 от 2008 г., бр. 12 и 72 от 2010 г., бр.
  58 от 2011 г.; попр., бр. 60 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2012 г., бр. 24 от 2013 г.; изм., бр. 73 от 2013 г.; изм. с Решение № 15612 от 2013 г. на ВАС на РБ - бр. 59 от 2014 г.; отм., бр. 7 от 2015 г.), и които продължават обучението си при условията, при които са приети;
  - 94 - за лица, подчинени на законодателството на друга държава съгласно международно споразумение в сферата на социалната сигурност, по което Република България е страна, и за които във връзка с материалния обхват на съответното споразумение се дължат задължителни осигурителни вноски и/или вноски за фонд„Гарантирани вземания на работниците и служителите";
  - 95 - за лицата на длъжност балерина, балетист или танцьор в културни организации;
  - 96 - за лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване;
  - 97 - за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;
  - 98 - за лицата, на които са изплатени гарантирани вземания.
  12.1. Пореден номер на квалификационната група професии за осигурения - попълва се номерът на колоната на квалификационната група професии, в която е определена длъжността на лицето, съгласно закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за съответната година.
  12.2. Код икономическа дейност за осигурения - попълва се 4-значният код по КИД 2008 г. За лицата, наети в спомагателни дейности на работодателя, когато той извършва повече от една икономическа дейност, се попълва „0000".
  12.3. Пореден номер на основна икономическа дейност на осигурителя - попълва се номерът на реда, в който е определена основната икономическа дейност на осигурителя, съгласно закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за съответната година. Бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, които не прилагат минимален осигурителен доход, попълват код „99" за работниците и служителите. Код „99" се попълва и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.
  Забележки:
  1. Точки 12.1, 12.2 и 12.3 се попълват за вид осигурен 01, 02, 03, 04, 08, 10, 16, 18,
  19, 20, 25, 26, 72, 82, 95 и 97.
  2. Точки 12.1, 12.2 и 12.3 се попълват за вид осигурен 94, когато осигурителният доход на лицето се определя по реда на чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.
  13. Код за сумирано изчисляване на работното време - когато в т. 12 е попълнен код за вид осигурен 16, в двете позиции се попълва:
  Позиция 1: от 2 до 6 в съответствие с броя месеци в установения от работодателя период на сумирано изчисляване на работното време.
  Позиция 2: от 1 до 6 според поредността на месеца от периода на сумирано изчисляване на работното време, за който се подават данните.
  Забележка. Когато периодът на сумирано изчисляване на работното време е започнал през 2014 г., т. 13 не се попълва.
  14. Ден, от който осигуряването е възникнало/възобновено - попълва се в две позиции първият календарен ден в осигуряване.
  15. Последен ден в осигуряване - попълва се в две позиции последният календарен ден в осигуряване при всяко прекъсване или прекратяване на осигуряването.
  16. Дни в осигуряване - общо. Позиция 1:
  - ако лицето е осигурявано всички работни дни през месеца - попълва се 0;
  - ако лицето не е осигурявано всички работни дни през месеца - попълва се 1. Позиции 2 и 3:
  - попълва се в две позиции общият брой работни дни в осигуряване. Позиция 4:
  - попълва се законоустановеното работно време за длъжността; лицата с вид осигурен 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 71, 82, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93 и 96 попълват 0.
  Позиция 5:
  - попълва се дневното договорено работно време в часове на осигуреното лице; когато дневното работно време е различно през отделните дни в месеца, се попълва в часове среднодневното работно време; когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час; лицата с вид осигурен 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 71, 82, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93 и 96 попълват 0.
  Забележки:
  1. В позиции 2 и 3 на т. 16 се вписва сборът от дните, отразени в т. 16.1 до 16.4 и т. 16.А.
  2. При сумирано изчисляване на работното време отработените дни с осигурителни вноски, които се попълват в т. 16.1, съответно дните в т. 16.2, 16.3, 16.4 и 16.А, за които са представени болнични листове, се получават, като часовете от тях в съответствие с графика (след превръщането на нощните часове в дневни) се разделят поотделно на дневното договорено работно време, попълнено в позиция 5 на т. 16. При остатък, равен или по-голям от половината на дневното договорено работно време, закръгляването се извършва към по-голямото число. При всеки два остатъка, равни на половината от дневното договорено работно време, единият от тях се закръглява към по-малкото число.
  3. Когато в т. 12 „Вид осигурен" е попълнен код 16 и периодът на сумирано изчисляване на работното време е започнал преди 1 януари 2015 г., за месеците до изтичането му в т. 16 се попълва 20000. След изтичане на периода на сумираното изчисляване на работното време се подава нова декларация, като в т. 1 „Код корекция" се попълва „К". В позиции 1, 2, 3, 4 и 5 на т. 16 се попълват преизчислените работни дни в осигуряване за всеки месец. При подаване на коригиращата декларация в т. 12
  „Вид осигурен" отново се попълва код 16.
  4. Когато в т. 12 „Вид осигурен" е попълнен код 90, т. 16 не се попълва.
  16.1. Отработени и други дни с осигурителни вноски - попълват се в две позиции дните с осигурителни вноски. Такива са: отработените дни в осигуряване, дните в платен отпуск, дните, за които е упражнявана дейност, която е основание за осигуряване, и всички дни с осигурителни вноски на основание чл. 9, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.
  Не се попълват дните положен извънреден труд.
  16.2. Дни във временна неработоспособност и/или дни с право на обезщетение по чл. 53а от Кодекса за социално осигуряване - в две позиции се попълват дните във временна неработоспособност поради болест, гледане на болен член на семейството, бременност и раждане, трудова злополука, професионална болест, санаторно-курортно лечение, карантина с право на обезщетение и дните по чл. 53а от Кодекса за социално осигуряване с право на парично обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст. Не се попълват дните, посочени в т. 16.А.
  16.3. Дни за отглеждане на малко дете - в две позиции се попълват дните за отглеждане на малко дете съгласно чл. 164, 164а, 167, 167а от Кодекса на труда. В тази точка се попълват и дните без право на обезщетение по Кодекса за социално осигуряване: в отпуск за бременност и раждане и/или в отпуск по чл. 164б от Кодекса на труда при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст. Попълва се и за самоосигуряващи се лица и за лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване, които ползват аналогични права.
  16.4. Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж - в две позиции се попълват работните дни в неплатен отпуск за временна неработоспособност, неплатен отпуск до 30 работни дни за една календарна година, който се зачита за осигурителен стаж, и други дни в осигуряване без осигурителни вноски.
  16.А. Дни във временна неработоспособност с възнаграждение от работодателя на основание чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване - попълва се броят на работните дни, за които работодателят е изплатил възнаграждение на основание чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване.
  Забележка. Когато лицето е осигурено на друго основание върху максималния размер на осигурителния доход, дните във временна неработоспособност с възнаграждение от работодателя се попълват в т. 16.4.
  16.7. Отработени часове - общо - попълва се броят на отработените часове през месеца, след превръщане на нощните часове в дневни, вкл. броят изработени часове извънреден труд и броят на часовете за времето на платен отпуск. Когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час. Тази точка не се попълва за лицата с код 09, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 71, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 и 96.
  16.8. Часове положен извънреден труд - попълва се броят на отработените часове извънреден труд, след превръщане на нощните часове в дневни. Когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час. Тази точка не се попълва за лицата с код 09, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 71, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 и 96.
  17. Доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване - попълва се осигурителният доход, определен по реда на чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване за лицата във временна неработоспособност, бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда и отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.
  Попълва се и за самоосигуряващи се лица от Кодекса за социално осигуряване, които ползват аналогични права.
  В тази точка не се включват сумите, изплатени на основание чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване.
  18. Върху сумата в т. 17 - попълва се размерът на здравноосигурителната вноска за сметка на осигуряващия съгласно закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за съответната година.
  19. Сума за социални разходи, върху която се дължат осигурителни вноски - попълва се стойността на средствата и сумите за социални разходи, давани постоянно или периодично, пряко на лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване в пари или в натура, върху които се дължат осигурителни вноски за социално и за здравно осигуряване.
  20. За фонд „Пенсии" върху сумата в т. 19 - попълва се размерът на осигурителната вноска съгласно Кодекса за социално осигуряване за сметка на осигурителя и/или за сметка на осигуреното лице, когато е попълнена т. 19.
  21. Осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски, включително сумата по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, с изключение на сумата по т. 19 - попълва се доходът съгласно чл. 6, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, вкл. сумата по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване. При попълване на данните не се включва сумата по т. 19.
  22. За фондове на ДОО без ТЗПБ върху сумите в т. 21 - попълва се размерът на осигурителната вноска за фондовете на ДОО съгласно Кодекса за социално осигуряване за сметка на осигурителя и/или за сметка на осигуреното лице, без фонд „Трудова злополука и професионална болест".
  22.1. Върху сумите в т. 19 и 21 - попълва се размерът на здравноосигурителната вноска за сметка на осигуряващия и/или за сметка на осигуреното лице съгласно ЗБ на НЗОК за съответната година, когато е попълнена т. 19 и/или т. 21.
  22.2. За фонд ТЗПБ върху сумите в т. 21 - попълва се размерът на осигурителната вноска за сметка на осигурителя/морското лице за фонд „Трудова злополука и професионална болест", определен съгласно Кодекса за социално осигуряване и закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за съответната година.
  23. За Учителския пенсионен фонд върху сумите в т. 21 - попълва се размерът на осигурителната вноска за сметка на осигурителя, която се внася в приход на УПФ. Отнася се само за лицата с учителски осигурителен стаж.
  25. За ППФ или за фонд „Пенсии" в размера за ППФ в/у сумите в т. 19 и 21 - попълва се размерът на вноската за сметка на осигурителя/морското лице съгласно Кодекса за социално осигуряване за професионален пенсионен фонд или за лицата по чл. 4в от Кодекса за социално осигуряване за фонд „Пенсии" с увеличена осигурителна вноска в размера на вноската за професионален пенсионен фонд.
  26. За УПФ или за фондове „Пенсии" в размера за УПФ в/у сумите в т. 19 и 21 - попълва се размерът на вноската съгласно Кодекса за социално осигуряване за сметка на осигурителя и/или за сметка на осигуреното лице за универсален пенсионен фонд или за лицата по чл. 4б, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за фонд „Пенсии", съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69 от КСО" с увеличена осигурителна вноска в размера на вноската за универсален пенсионен фонд.
  27. Доход, върху който се дължат вноски само за здравно осигуряване - попълва се осигурителният доход, върху който се дължат вноски за здравно осигуряване за времето в неплатен отпуск, за времето на отглеждане на дете по чл. 165 и 167а от Кодекса на труда и др.
  28. Върху сумата в т. 27 - попълва се размерът на здравноосигурителната вноска за сметка на осигуряващия или самоосигуряващия се.
  29. Брутно трудово възнаграждение - попълва се сумата на брутното трудово възнаграждение, определено съгласно Кодекса на труда, Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2007 г., колективен трудов договор и други нормативни актове, определящи вида и размерите на работните заплати и допълнителните трудови възнаграждения.
  30. Размер на вноска за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите" - попълва се размерът на осигурителната вноска за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите", определена със закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за съответната година.
  Забележка. Точки 29 и 30 се попълват за лицата, работещи по трудови правоотношения.
  31. Начислен месечен облагаем доход - попълва се трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, начислени за съответния месец, с изключение на доходите, посочени в чл. 24, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Попълва се за лица с попълнен „Вид осигурен" в т. 12 - 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 71, 72, 82, 83, 90, 92, 93, 94, 95, 97 и 98.

  Забележки:
  1. Съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД или физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, попълват полетата на т.
  31, 31а, 32 и 33 за доходи по § 1, т. 26, буква „и" от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, върху които се дължи данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
  2. Полето на т. 31 за лицата с код за вид осигурен 14 се попълва само от акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за доходи по § 1, т. 26, буква „и" от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
  3. Полето на т. 31 за лицата с код за вид осигурен 71 се попълва само за членовете на Централната избирателна комисия.
  4. Полето на т. 31 се попълва за лицата с код за вид осигурен 93, за доходите по § 1, т. 26, буква „к" от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
  31а. Начислен месечен данък - попълва се размерът на начисления от работодателя данък по чл. 42, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Попълва се само за лица, за които е попълнена т. 31.
  32. Лични вноски за допълнително доброволно осигуряване - попълва се размерът на направените през месеца чрез работодателя лични вноски за допълнително доброволно осигуряване - в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Попълва се само за лица, за които е попълнена т. 31.
  33. Лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки „Живот" - попълва се размерът на внесените през месеца за сметка на лицето чрез работодателя лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки „Живот" в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Попълва се само за лица, за които е попълнена т. 31.
  34. Нетно възнаграждение - попълва се сумата на нетното възнаграждение, определена по реда на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г.

  Забележка. Когато в т. 12 „Вид осигурен" е попълнен код 28, се попълват т. 2, 3, 4, 5, 5.1, 6, 7, 14, 15, 27 и 28.

   
  Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1

  (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм., бр. 5 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм., бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 45 от 2013 г.; изм., бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.; доп., бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.)
   
  Изтеглете приложение 2 тук >>> 

  Указания за попълване на Декларация обр. № 3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет"
  1. Код корекция:
  - попълва се буква „К", когато се подава декларация за коригиране на подадена декларация; в този случай освен коригираните се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация;
  - попълва се буква „З", когато се заличава подадена преди това декларация; в този случай се попълват т. 2, 3, 4, 5 и 6 от декларацията.
  2. Месец - попълва се в две позиции месецът, за който се отнасят данните.
  3. Година - попълва се в четири позиции годината, за която се отнасят данните.
  4. Код на задълженото лице - ЕИК по регистър БУЛСТАТ (ЕИК на търговеца) на лицето, клона, поделението, което определя дохода, върху който се дължат здравноосигурителни вноски.
  5. Вид осигурен - попълва се в две позиции кодът на осигурения, както следва:
  - 50 - (доп. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) за пенсионери от държавното обществено осигуряване и от професионален пенсионен фонд;
  - 52 - за социално слабите с право на социално подпомагане, лицата, настанени в специализирани институции за социални услуги, и приетите за обслужване в социални учебно-професионални центрове и центрове за временно настаняване, центрове за настаняване от семеен тип, преходни жилища, защитени жилища, наблюдавани жилища и кризисни центрове;
  - 53 - за студентите - редовно обучение във висши училища до навършване на 26- годишна възраст, и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка, чуждестранните студенти - редовно обучение, до навършване на 26-годишна възраст, и докторантите на редовно обучение, приети във висши училища и научни организации у нас по реда на Постановление на Министерския съвет № 103 от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и Постановление на Министерския съвет № 228 от 1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България; задържаните под стража или лишените от свобода, за лица в производство за предоставяне статут на бежанец или право на убежище;
  - 55 - за родителите, осиновителите или съпрузите, които полагат грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ;
  - 56 - (изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) за лицата от 18- до 22-годишна възраст, които учат редовно - до завършване на средно образование;
  - 57 - за лица, получаващи целеви помощи за отопление по реда на Закона за социално подпомагане;
  - 69 - за други (попълва се по изрично указание на НАП и НЗОК).
  6. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Сл. номер от НАП - попълва се единният граждански номер на осигуреното лице. За чуждестранните граждани се попълва личният номер на чужденеца, личният номер или служебен номер, издаден от НАП (за лицата, които нямат издаден ЕГН, ЛН или ЛНЧ).
  7. Фамилия - попълва се с печатни букви фамилията по документ за самоличност на осигуреното лице.
  8. Инициали - попълват се инициалите на осигуреното лице: първата буква от името и първата буква от презимето.
  9. Ден, от който се внасят вноски - попълва се денят, от който са внесени вноски.
  10. Ден, до който се внасят вноски - попълва се денят, до който са внесени вноски.
  11. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2013 г.) Доход - попълва се сумата на:
  - размера на пенсията или сбора от пенсиите без добавките към тях за лицата с код 50 в т. 5 „Вид осигурен";
  - дохода по чл. 40, ал. 4а от Закона за здравното осигуряване за лицата с код 52, 53, 55,
  56 и 57 в т. 5 „Вид осигурен".
  12. Процент вноска - попълва се процентът на осигурителната вноска, която се определя за всяка календарна година със Закона за бюджета на НЗОК.

   
  Приложение № 3 към чл. 2, ал. 1

  (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; доп., бр. 8 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм., бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 45 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г.; изм., бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 14 от 2015 г., в сила от 20.02.2015 г.; изм., бр. 60 от 2015 г., в сила от 07.08.2015 г.; изм., бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.)
   
  Изтеглете приложение 3 тук >>> 

  Указания за попълване на Декларация обр. № 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски":
  1. Код корекция:
  - попълва се буква „К", когато се подава декларация за коригиране на подадена декларация; в този случай освен коригираните се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация;
  - попълва се буква „З", когато се заличава подадена преди това декларация; в този случай се попълват т. 1, 2, 3, 10, 12, 13 и 14 от декларацията.
  2. Код на задълженото лице - попълва се ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца или служебен номер, издаден от НАП.
  3. ЕГН/ЛН, ЛНЧ/сл. номер от НАП - попълва се единният граждански номер на осигуреното лице, а за чуждестранните граждани се попълва личният номер, личен номер на чужденеца или служебен номер, издаден от НАП (за лицата, които нямат ЕГН, ЛН или ЛНЧ).
  3.1. Код за ЕГН /ЛН, ЛНЧ/ служебен номер, издаден от НАП - попълва се:
  0 - ако лицето е с единен граждански номер;
  2 - ако лицето е с личен номер, личен номер на чужденец или служебен номер, издаден от НАП.
  10. Вид осигурен - попълва се в две позиции код, както следва:
  - 12 - за самоосигуряващите се;
  - 13 - за регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители;
  - 86 - за лицата, работещи в международни органи и организации със съгласието на компетентните държавни органи, които са избрали да се осигуряват за своя сметка за фонд „Пенсии";
  - 91 - за съпругите/съпрузите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба по време на задграничния им мандат.
  11. Код продължаване на осигуряването - попълва се в една позиция:
  - 0 - ако осигуряването продължава от предходен месец;
  - 1 - ако лицето е включено в осигуряването през месеца, за който се подават данните.
  12. година - попълва се годината, за която са внесени вноските.
  13. От: (месец) - попълва се месецът, от който са внесени вноските.
  14. До: (месец) - попълва се последният месец, за който са внесени вноски.
  15. Месечен осигурителен доход, върху който са внесени вноски за социално осигуряване - попълва се избраният месечен осигурителен доход, върху който са внесени вноски за фонд „Пенсии" или за фонд „Пенсии" и универсален пенсионен фонд.
  16. За фонд „Пенсии" - попълва се процентът осигурителна вноска за фонд „Пенсии" съгласно Кодекса за социално осигуряване.
  17. За УПФ или за фонд „Пенсии" в размера за УПФ - попълва се процентът на вноската съгласно КСО за универсален пенсионен фонд или за лицата по чл. 4б КСО за фонд „Пенсии" с увеличена осигурителна вноска в размера на вноската за универсален пенсионен фонд.
  18. Месечен осигурителен доход, върху който са внесени вноски за здравно осигуряване - попълва се избраният месечен осигурителен доход, върху който са внесени вноски за здравно осигуряване.
  19. За здравно осигуряване - попълва се процентът осигурителна вноска, определен съгласно ЗБ на НЗОК за съответната година.
  Служебни данни. В долното ляво поле се попълва датата на подаване на декларацията и се подписва и подпечатва (когато е предвидено да има печат) от самоосигуряващия се.

  Приложение № 4 към чл. 2, ал. 2

  (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; бр. 8 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.; изм., бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 100 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.; изм., бр. 14 от 2015 г., в сила от 20.02.2015 г.; изм., бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.)
   
  Изтеглете приложение 4 тук >>>
   
  Указания за попълване на Декларация обр. № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица" (Загл. изм. - ДВ, бр. 100 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.)

  1. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Код на задълженото лице - работодателите, осигурителите и техните клонове и поделенията попълват ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца или служебен номер, издаден от НАП; самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване попълват ЕГН (ЛН, ЛНЧ) или служебен номер, издаден от НАП.
  2. Наименование на задълженото лице - попълват се наименованието на осигурителя, клонът, поделението, работодателят, а самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване попълват име, презиме и фамилия по документ за самоличност.
  3. Член на осигурителна каса - попълва се в една позиция:
  - 0 - ако осигурителят не е член на осигурителна каса;
  - 1 - ако осигурителят е член на осигурителна каса.
  4. E-mail - попълва се електронен адрес за връзка със задълженото лице.
  5. Телефон - попълва се телефон за връзка със задълженото лице.
  6. GSM - попълва се мобилен телефон за връзка със задълженото лице.

  7. Код корекция - в полета от 7.1 до 7.4 се попълва буква „К" - когато се намалява размерът на декларираните задължения.
  Забележка. При увеличаване размера на декларирано задължение не се подава декларация с код корекция, а се подава нова декларация, в която се попълва само размерът на установената положителна разлика за съответното задължение.
  8. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Вид плащане - в полета от 8.1 до 8.4 се попълват следните кодове за вид плащане:
  а) за доходите, върху които се дължат осигурителни вноски, се попълва код:
  1 - Изплатен аванс за месеца - когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г.
  2 - Начислено и неизплатено или неначислено възнаграждение за месеца (с изключение на декларирани с код 1), когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г.
  3 - Изплатено възнаграждение за месеца (с изключение на декларирани с кодове 1 и 2), когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г.
  4 - За възнаграждения по договори за работа без трудово правоотношение.
  Забележка. Код 4 се попълва и за дължимите осигурителни вноски от българския посредник за лицата по чл. 4, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване и за дължимите здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 7 от Закона за здравното осигуряване, когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г.
  5 - Изплатено, начислено и неизплатено или неначислено възнаграждение за месеца в т. 9, в това число допълнителни доходи от трудова дейност. Забележка. Код 5 се попълва и за:
  - дължимите здравноосигурителни вноски за служителите на Българската православна църква и други признати по нормативно установен ред вероизповедания, които не получават възнаграждение за извършвана дейност;
  - дължимите осигурителни вноски за лицата по чл. 4, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване;
  - дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване.
  6 - Допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о число на месеца, следващ месеца, попълнен в т. 9 (с изключение на декларираните с код 5). Забележка. Код 6 се попълва и за:
  - дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване;
  - дължимите осигурителни вноски върху изплатените гарантирани вземания;
  б) за данъка за доходи от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица се попълва код:
  8 - за удържания по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица , както и за авансовия данък, дължим от работодателя на основание чл. 42, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
  9 - за данъка по чл. 49, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за съответната година.
  9. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Месец и година - попълват се месецът и годината, за които се отнасят вноските. Самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване в декларацията, която подават еднократно, попълват за месец - число 13 и предходната календарна година. За данъка по чл. 42 ЗДДФЛ се попълват месецът и годината, през които данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ.
  За данък, удържан и/или подлежащ на внасяне от работодателя на основание чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ до 31.12.2013 г. се попълва месецът, за който се отнася данъкът. За данъка по чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ се попълва месец 12 и годината, за която се отнася данъкът.
  10. Дължими вноски за ДОО - попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване за всички осигурени лица. Самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване попълват сбора от сумите на дължимите осигурителни вноски за фонд „Пенсии" и фонд „Общо заболяване и майчинство" за предходната календарна година.
  11. Дължими вноски за Учителски пенсионен фонд - попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за Учителски пенсионен фонд за наетите по трудови правоотношения.
  12. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Дължими вноски за ДЗПО в УПФ и/или фонд „Пенсии" за лицата по чл. 4б, ал. 1 КСО - попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за универсален пенсионен фонд за лицата, подлежащи на осигуряване в универсален пенсионен фонд, и/или сумата за фонд „Пенсии" на държавното обществено осигуряване от увеличената осигурителна вноска в размера на вноската за универсален пенсионен фонд за лицата, направили избор по чл. 4б, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.
  13. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Дължими вноски за ДЗПО в ППФ и/или фонд „Пенсии" за лицата по чл. 4в, ал. 1 КСО - попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за професионален пенсионен фонд за лицата, подлежащи на осигуряване в професионален пенсионен фонд, и/или сумата за фонд „Пенсии" на държавното обществено осигуряване от увеличената осигурителна вноска в размера на съответната вноска за професионален пенсионен фонд за лицата, направили избор по чл. 4в, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.
  14. Дължими вноски за здравно осигуряване - попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за здравно осигуряване за всички осигурени лица. Самоосигуряващите се лица попълват сумата на дължимите осигурителни вноски за здравно осигуряване за предходната календарна година.
  15. Дължими вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите" - попълва се сумата на дължимите вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите" за наетите по трудови правоотношения, с изключение на лицата по чл. 7, т. 1 - 3 от Закона за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
  16. (доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Удържан данък по чл. 42 и чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ - попълва се сумата на удържания през съответния месец данък по чл. 42 ЗДДФЛ, както и данъкът, удържан от работодателя по основното трудово правоотношение на основание чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ. Не се включва данъкът по т. 17. (Не се попълва от самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване.)
  17. Авансов данък по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ - попълва се дължимият за внасяне от работодателя данък, когато през съответния месец са направени само частични плащания за този или за друг месец. (Не се попълва от самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване.)
  Забележки:
  1. В поле 16 - данъкът по чл. 42 ЗДДФЛ, удържан от работодателя при окончателното изплащане на облагаемия доход, начислен за съответния месец.
  2. В поле 17 - данъкът по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ, който работодателят внася, когато през съответния месец са направени само частични плащания за този или за друг месец.

  3. В полетата на т. 16 и 17 се попълва и данъкът по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ за доходите на съдружници, член-кооператори и акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери.
  4. Когато в т. 8 е попълнен код 9, т. 10 - 15 и т. 17 не се попълват.
  18. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Дата на изплащане/начисляване - попълва се във формат (дд,мм,гггг) следната дата:
  - 25-о число на месеца, следващ месеца на полагане на труда, когато възнагражденията са неначислени;
  - датата на последния календарен ден от месеца, в който възнагражденията са начислени и/или изплатени;
  - датата, на която са изплатени, съответно начислени възнагражденията за допълнителни доходи от трудова дейност, декларирани с код за вид плащане 6;
  - последният календарен ден от месеца, посочен в т. 9 - за целите на данъка по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, включително в случаите по чл. 42, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
  - датата на последния календарен ден от месеца, в който е изплатено възнаграждението, когато в т. 8 е попълнен код 4 - за възнаграждения по договори за работа без трудово правоотношение, които са изплатени след 31 декември 2014 г.
  (Тази точка не се попълва от самоосигуряващите се лица и от лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване.)

  Забележки:
  За дължимите осигурителни вноски от българския посредник за лицата по чл. 4, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване и за дължимите здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 7 от Закона за здравното осигуряване за дата се попълва 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните. (Когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г., се попълва датата на последния календарен ден от месеца, посочен в т. 9.) 
  Когато в т. 8 е попълнен код 5 за дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване, се попълва 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се полага обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа. Когато в т. 8 е попълнен код 6 за дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 от Кодекса за социално осигуряване, се посочва датата, на която е влязъл в сила актът.
  Когато в т. 8 е попълнен код 6 за дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване, се посочва датата на последния календарен ден от месеца, в който са изплатени обезщетенията за оставане без работа.
  Когато в т. 8 е попълнен код 6 за дължимите осигурителни вноски върху изплатените гарантирани вземания, в т. 18 се попълва датата, на която са изплатени вземанията. Когато в т. 8 е попълнен код 9, се посочва датата на удържане на данъка по чл. 49, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
  В декларацията не се включват сумите, изплатени за дължими осигурителни вноски върху възнаграждения, отнасящи се за период преди 1 януари 2005 г.

   
  Приложение № 5 към чл. 6, ал. 7

  (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 100 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.; изм., бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.)

  Изтеглете приложение 5 тук >>>

  Приложение № 6 към чл. 7

  (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
   
  Приложение № 7 към чл. 2, ал. 6

  (Ново - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм., бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 100 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.; изм., бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.)

   
  Приложение № 8 към чл. 2, ал. 7

  (Ново - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 100 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.; изм., бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.)
   
   Изтеглете приложение 8 тук >>>

  Приложение № 9 към чл. 2, ал. 8

  (Ново - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 100 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.; изм., бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.)
   
  Приложение № 10 към чл. 2a

  (Ново - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.)
   
  Изтеглете приложение 10 тук >>>

  Пълния текст на Наредбата изтеглете тук >>>

  източник: noi.bg


  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x