Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Наредба 60 за изискванията към документите по чл. 122а, ал. 1, т. 6 и 11, по чл. 145, ал. 1, т. 3, 7, 8 и 10 и по чл. 218, ал. 2, т. 3, 7, 8 и 11 от КСО

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 39 от 11 април 2018 г. на Държавен вестник е обнародвана:

  Наредба № 60 от 2 май 2018 г. за изискванията към документите по чл. 122а, ал. 1, т. 6 и 11, по чл. 145, ал. 1, т. 3, 7, 8 и 10 и по чл. 218, ал. 2, т. 3, 7, 8 и 11 от Кодекса за социално осигуряване за издаване на пенсионна лицензия и на разрешение за управление на пенсионен фонд

  Чл. 1. С наредбата се определят изискванията към:
  1. бизнес плана за дейността на пенсионноосигурително дружество по чл. 122а, ал. 1, т. 6 от Кодекса за социално осигуряване (КСО);
  2. данните за информационната система на пенсионноосигурително дружество по чл. 122а, ал. 1, т. 11 от КСО;
  3. актюерските разчети за предлаганите пенсионни схеми от фонд за допълнително пенсионно осигуряване по чл. 145, ал. 1, т. 3 и чл. 218, ал. 2, т. 3 от КСО;
  4. документите за информационната система по чл. 145, ал. 1, т. 7 и чл. 218, ал. 2, т. 7 от КСО;
  5. справката за кадрова обезпеченост на пенсионноосигурително дружество по чл. 145, ал. 1, т. 8 и чл. 218, ал. 2, т. 8 от КСО;
  6. правилата за процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска, свързан с инвестициите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване по чл. 145, ал. 1, т. 10 и чл. 218, ал. 2, т. 11 от КСО.

  Чл. 2. Бизнес планът за дейността на пенсионноосигурително дружество се изготвя за тригодишен период и съдържа информация относно:
  1. дружеството (наименование и общо представяне);
  2. основните цели на дружеството;
  3. фондовете, които дружеството предвижда да учреди;
  4. пазарния дял, който дружеството възнамерява да покрие със своите услуги;
  5. предлаганите пенсионни схеми и продукти;
  6. стратегията на дружеството за привличане на осигурени лица;
  7. необходимите финансови, технически и други ресурси, както и способността на дружеството да осигури тези ресурси;
  8. кадровото обезпечаване на дейността по допълнително пенсионно осигуряване;
  9. инвестиционната политика на дружеството;
  10. рисковете, свързани с дейността на дружеството;
  11. прогнозни данни за тригодишен период за приходите и разходите на дружеството, за броя на лицата, които ще се осигуряват във всеки от предвидените за учредяване фондове за допълнително пенсионно осигуряване и за размера на нетните им активи.

  Чл. 3. (1) Данните за информационната система на пенсионноосигурителното дружество по чл. 1, т. 2 се представят във вид на задание за разработване на информационна система, проект за разработване на информационна система, договор за разработване на информационна система с подробно описан предмет на дейност или описание на готова информационна система.
  (2) Заданието, проектът, договорът или описанието трябва да съответстват на Наредба № 47 от 2012 г. за изискванията към информационните системи на пенсионноосигурителните дружества (ДВ, бр. 57 от 2012 г.) (Наредба № 47 от 2012 г.).

  Чл. 4. (1) Актюерските разчети по чл. 1, т. 3 съдържат:
  1. описание на предлаганите пенсионни схеми, включващо:
  а) видовете пенсии и други плащания от съответната пенсионна схема;
  б) условията за придобиване на право на пенсия и на други плащания от съответната пенсионна схема;
  в) реда и начина за изчисляване на размера на пенсиите и на другите плащания при съответната пенсионна схема;
  2. описание на сметните основи, използвани в актюерските разчети, което включва:
  а) описание на биометричните таблици за смъртност, които се прилагат за определяне на размера на пожизнените пенсии, включващо:
  аа) описание на съвкупността от лица, на база на която са разработени таблиците (данни от наблюдения на национално ниво, на браншово ниво, собствени наблюдения);
  бб) използван инструментариум за тяхното разработване;
  вв) обосновка за избора им и пригодността им за актюерските разчети, като в случай на използване на таблици, разработени от други институции, се посочва тяхното наименование, както и обосновка за целесъобразността от прилагането им;
  б) описание в съответствие с изискванията на буква „а“ на биометричните таблици за смъртност, които се прилагат за определяне на размера на пожизнените пенсии за инвалидност, в случаите, когато се предвижда изплащане на такива пенсии съгласно правилника на съответния фонд и разпоредбите на КСО;
  в) техническия лихвен процент, използван при актюерските разчети, с обосновка за определянето му;
  3. очакван размер и структура (пол, възраст, осигурителни вноски според осигурителя и периодичността) на фонда за допълнително пенсионно осигуряване за период от три години и фактори, които влияят на неговото финансово състояние:
  а) прогнози за бъдещите осигурителни вноски и плащания във фонда в зависимост от броя и структурата на осигурените лица и пенсионерите;
  б) оценка на бъдещите задължения;
  в) анализ на риска при различни изменения на икономически и демографски фактори;
  4. ред и начин за определяне на размера на минималните ликвидни средства на фонда за допълнително пенсионно осигуряване.
  (2) Биометричните таблици за смъртност по ал. 1, т. 2, букви „а“ и „б“ се представят в самостоятелни приложения към актюерските разчети поотделно за всеки фонд, от който се изплаща съответният вид пенсии, и се разработват по единични възрасти, като съдържат:
  1. възраст в навършени години;
  2. ред на преживелите, ред на умрелите, ред на вероятностите за преживяване, ред на вероятностите за умиране;
  3. средна продължителност на предстоящия живот;
  4. дисконтираните и комутативните числа.

  Чл. 5. Документите по чл. 1, т. 4 съдържат описание на:
  1. инсталираното хардуерно оборудване – сървърни системи, работни станции, структурно окабеляване, други технически средства, като пожароизвестителни системи, охранителни системи, електрозахранване, климатични инсталации, непрекъсваеми токозахранващи устройства;
  2. наличния системен и приложен софтуер;
  3. основните функционалности на информационната система и предоставяните от нея електронни услуги;
  4. използваните софтуерни, хардуерни и други технически решения, включително посочените в т. 1 и 2, за обезпечаване на спазването на изискванията на стандарта по чл. 3, ал. 1 от Наредба № 47 от 2012 г.;
  5. официалния имейл адрес за контакти и IP адреса на сървъра, през който се осъществява обменът на официалната кореспонденция на пенсионноосигурителното дружество;
  6. страницата на пенсионноосигурителното дружество в интернет и съответствието ù с изискванията на чл. 12 от Наредба № 47 от 2012 г.;
  7. други планирани действия за развитие на информационната система и обезпечаване на информационната сигурност.

  Чл. 6. Справката за кадрова обезпеченост на пенсионноосигурително дружество съдържа информация относно:
  1. системата за управление;
  2. изградените структурни звена, включително териториални офиси;
  3. брой на персонала, длъжности и квалификация съгласно длъжностното щатно разписание.

  Чл. 7. Правилата за процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска, свързан с инвестициите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване, съдържат:
  1. идентифицираните инвестиционни рискове;
  2. методите за измерване на идентифицираните рискове, включително модели за количествено измерване най-малко на лихвения риск, валутния риск, ценовия риск, кредитния риск, ликвидния риск, концентрационния риск и риска при хеджиращи сделки;
  3. граничните стойности на наблюдаваните и измерваните рискове;
  4. набора от данни за наблюдение на рисковете по т. 1 и прилагането на методите по т. 2 и периодичността на предоставяне на информацията за тях на звеното за управление на риска;
  5. процедурите по идентифициране, измерване, анализ и управление на рисковете, включително:
  а) предвидените действия за избягване на механичното доверяване на кредитни рейтинги;
  б) предприеманите действия при надвишаване на граничните стойности по т. 3 или при констатиране на прекомерна изложеност на риск;
  в) използването на сделки по чл. 179б, ал. 1 от КСО (хеджиращи сделки), включително:
  аа) цели на използването и ниво на хеджиране на инвестиционните рискове;
  бб) рисковете, които ще се хеджират, и рисковете, свързани с хеджиращите сделки;
  вв) видовете сделки и базовите активи на хеджиращите инструменти;
  гг) използваната методология за измерване на риска, свързан с хеджиращите инструменти;
  дд) максималния размер на рисковата експозиция;
  ее) използваните методи за оценка на ефективността на хеджирането и източниците на информация за тази оценка;
  жж) периодичността на изготвяне на анализи за влиянието на хеджиращите сделки върху рисковия профил на портфейла на фонда;
  6. звената или лицата, отговорни за прилагането на предвидените процедури и за упражняването на контрол;
  7. система за документиране на следваните процедури.

  Заключителни разпоредби

  § 1. Наредбата се издава на основание чл. 122а, ал. 5, чл. 145, ал. 4 и чл. 218, ал. 5 от КСО и е приета с Решение № 468-Н от 2 май 2018 г. на Комисията за финансов надзор.

  § 2. Наредбата влиза в сила от 19.11.2018 г.

  Председател: Карина Караиванов

  източник: dv.parliament.bg
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Пенсии  x