Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Наредба 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg
  (Загл. изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 15.08.2016 г.)
   
  Обн. - ДВ, бр. 83 от 13.10.2006 г.; изм., бр. 57 от 27.07.2012 г., в сила от 28.07.2013 г.; изм. и доп., бр. 64 от 21.08.2012 г., в сила от 22.02.2013 г.; изм. и доп., бр. 67 от 12.08.2014 г., в сила от 21.10.2014 г.; изм. и доп., бр. 62 от 09.08.2016 г., в сила от 15.08.2016 г.; изм. и доп., бр. 10 от 30.01.2018 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм., бр. 94 от 13.11.2018 г., в сила от 19.11.2018 г.; изм., бр. 41 от 21.05.2019 г.
   
  Приета с решение № 65-Н от 19.IХ.2006 г. на Комисията за финансов надзор
   
  Раздел I
  Общи положения

   
  Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 15.08.2016 г.) С тази наредба се уреждат:
  1. редът за подаване на заявление за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване;
  2. редът за подаване на заявление за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд;
  3. изискванията към формата и съдържанието на заявленията по т. 1 и 2.
   
  Чл. 2. (Изм. и доп - ДВ, бр. 64 от 2012 г., в сила от 22.02.2013 г.; доп., бр. 62 от 2016 г., в сила от 15.08.2016 г.) При или по повод избор на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване при условията и по реда на тази наредба пенсионноосигурителните дружества, техните акционери, осигурителните посредници или други лица не могат да предоставят, да предлагат или да обещават под каквато и да  е  форма  специални  привилегии,  подаръци,  услуги  или  други  облаги  на подлежащите на осигуряване лица, съответно на лицата, възобновяващи осигуряването си в универсален пенсионен фонд.
   
  Раздел II
  Ред за подаване на заявление за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и изисквания към неговата форма и съдържание
   
  Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 21.10.2014 г.; доп., бр. 62 от 2016 г., в сила от 15.08.2016 г.; изм., бр. 10 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 15.08.2016 г.) Лице, за което първоначално е възникнало задължение за осигуряване в универсален пенсионен фонд, подава в срока по чл. 137, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) заявление по образец съгласно приложение № 1 до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае да участва.
  (2) Лице, за което е възникнало задължение за осигуряване в професионален пенсионен фонд, подава в срока по чл. 140, ал. 3 КСО заявление по образец съгласно приложение № 2 до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае да участва.
  (3) Формулярите на заявления по ал. 1 и 2, наричани по-нататък "заявления за
  участие", се отпечатват от всяко пенсионноосигурително дружество на бяла трислойна химизирана хартия формат А4 с черно мастило, като в долния им ляв ъгъл се поставя поредният номер на екземпляра. На гърба на последния трети екземпляр се отпечатват указания за попълване съгласно приложения № 1 и 2.
  (4) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 21.10.2014 г.; изм., бр. 10 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) Когато заявлението за участие се подава на хартиен носител, подписът на лицето върху първия екземпляр се удостоверява с нотариална заверка. Когато заявлението за участие се съставя като електронен документ с квалифициран електронен подпис, се спазват изискванията по Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ).
   
  Чл. 4. (Изм. и доп - ДВ, бр. 64 от 2012 г., в сила от 22.02.2013 г.; изм., бр. 67 от
  2014 г., в сила от 21.10.2014 г.; изм. и доп., бр. 62 от 2016 г., в сила от 15.08.2016 г.; изм., бр. 10 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) (1) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 64 от 2012 г., в сила от 22.02.2013 г.; изм., бр. 67 от 2014 г., в сила от 21.10.2014 г.; изм., бр. 10 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) Заявлението за участие се подава от лицето в офис на пенсионноосигурителното  дружество,  чрез  осигурителен  посредник или като електронен документ по реда на ЗЕДЕУУ. Пенсионноосигурителното дружество оказва съдействие на лицето при извършване на всички действия, свързани с подаване на заявлението, и му предоставя актуална писмена информация по образец съгласно приложения № 3 и 4.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) Когато заявлението за участие се подава чрез осигурителен посредник, той задължително представя на лицето документ по чл. 123г, ал. 12 КСО, който го легитимира при упражняване на дейността по приемане на заявления за участие и сключване на осигурителни договори от името и за сметка на съответното дружество.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 21.10.2014 г.) Пенсионноосигурителното дружество не приема и връща заявление за участие на хартиен носител, което е без нотариална заверка на подписа, електронно заявление, което не е подписано с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице, както и заявление с непопълнени данни и/или с поправки, когато в резултат на тези непълноти и поправки не може да бъде идентифицирано лицето, подало заявлението, или не могат да бъдат вписани в регистъра данните по чл. 6, ал. 3. Във всеки отделен случай пенсионноосигурителното дружество уведомява лицето за конкретната причина, поради която заявлението му за участие не е прието.
  (4) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2012 г., в сила от 22.02.2013 г.) Лицето, което приема заявлението за участие, му поставя входящ номер и дата и попълва определените за дружеството данни.
  (5) (Предишна ал. 4, изм. изцяло - ДВ, бр. 64 от 2012 г., в сила от 22.02.2013 г.) Когато заявлението за участие е подадено на хартиен носител, служителят на дружеството удостоверява приемането му с име, длъжност и подпис, а осигурителният посредник - с име, служебен номер и подпис, след което връща незабавно втория екземпляр от заявлението на лицето, което го е подало. Първият екземпляр остава за пенсионноосигурителното дружество, а третият се изпраща до 20-о число на текущия месец на Националната агенция за приходите (НАП).
  (6) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2012 г., в сила от 22.02.2013 г.) Когато заявлението за участие е подадено като електронен документ, електронно копие от него, подписано с електронния подпис на дружеството, се изпраща на лицето на посочената в електронния му подпис електронна поща незабавно след получаване на заявлението в ружеството, съответно - на първия работен ден след тази дата при подаването му в извънработно време или в неработен ден, а на НАП се изпраща до 20-о число на текущия месец.
  (7) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г., в сила от 22.02.2013 г.) Националната агенция за приходите проверява записаните данни в заявленията, получени по реда на ал. 5 и 6, и в тримесечен срок:
  1. вписва в електронен регистър лицата, които подлежат на осигуряване във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване;
  2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 15.08.2016 г.) изготвя списък на лицата, за които е установено, че не подлежат на осигуряване във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
  (8) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г., в сила от 22.02.2013 г.; изм., бр.
  62 от 2016 г., в сила от 15.08.2016 г.) Националната агенция за приходите изпраща по електронен път на пенсионноосигурителното дружество в договорен с него срок списъка по ал. 7, т. 2 и едновременно с това връща съответните заявления за участие, на които отбелязва, че са невалидни. Пенсионноосигурителното дружество уведомява лицата, чиито заявления са невалидни, с писмо с обратна разписка или чрез осигурителен посредник - писмено срещу подпис, в седемдневен срок от получаването на заявленията от НАП.
  (9) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г., в сила от 22.02.2013 г.; изм. и доп., бр. 62 от 2016 г., в сила от 15.08.2016 г.) При констатиране на грешки в заявления за участие НАП ги връща на дружеството, до което са подадени, в 15-дневен срок от получаването им по реда на ал. 5 и 6, като му изпраща по електронен път и списък на лицата, подали тези заявления. Пенсионноосигурителното дружество уведомява лицата с върнати заявления и им разяснява начина за отстраняване на констатираните грешки с писмо с обратна разписка или чрез осигурителен посредник - писмено срещу подпис, в седемдневен срок от получаването на заявленията от НАП.
   
  Раздел IIа
  (Нов - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 15.08.2016 г.) Ред за подаване на заявление за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд
   
  Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 15.08.2016 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм., бр. 41 от 2019 г.) (1) Лице, което желае да възобнови осигуряването си в универсален пенсионен фонд при условията на чл. 124а, ал. 1 и 2 КСО, подава заявление по образец съгласно приложение № 5 до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който иска да участва.
  (2) Формулярите на заявления по ал. 1, наричани по-нататък „заявления за възобновяване на осигуряването", се отпечатват от всяко пенсионноосигурително дружество на бяла двуслойна химизирана хартия формат А4 с черно мастило, като в долния им ляв ъгъл се поставя поредният номер на екземпляра. На гърба на втория екземпляр се отпечатват указания за попълване съгласно приложение № 5.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) Когато заявлението за участие се подава на хартиен носител, подписът на лицето върху първия екземпляр се удостоверява с нотариална заверка. Когато заявлението за възобновяване на осигуряването се съставя като електронен документ с квалифициран електронен подпис, се спазват изискванията по ЗЕДЕУУ.
  (4) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) Заявлението за възобновяване  на   осигуряването   се  подава   от   лицето   в   офис   на пенсионноосигурителното  дружество  чрез  осигурителен  посредник  или  като електронен документ по реда на ЗЕДЕУУ. Пенсионноосигурителното дружество оказва съдействие на лицето при извършване на всички действия, свързани с подаване на заявлението, и му предоставя актуална писмена информация по образец съгласно приложение № 6. Разпоредбата на чл. 4, ал. 2 се прилага съответно.
  (5) Пенсионноосигурителното дружество не приема и връща заявление за възобновяване на осигуряването на хартиен носител, което е без нотариална заверка на подписа, електронно заявление, което не е подписано с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице, както и заявление с непопълнени данни и/или с поправки, когато в резултат на тези непълноти и поправки не може да бъде идентифицирано лицето, подало заявлението, или не могат да бъдат вписани в регистъра данните по чл. 6, ал. 5. Във всеки отделен случай пенсионноосигурителното дружество уведомява лицето за конкретната причина, поради която заявлението му за възобновяване на осигуряването не е прието.
  (6) Лицето, което приема заявлението за възобновяване на осигуряването, му поставя входящ номер и дата и попълва определените за дружеството данни. Когато заявлението е подадено:
  1. на хартиен носител - служителят на дружеството удостоверява приемането му с име, длъжност и подпис, а осигурителният посредник - с име, служебен номер и подпис, след което връща незабавно втория екземпляр от заявлението на лицето, което го е подало, а първият екземпляр остава за пенсионноосигурителното дружество;
  2. като електронен документ - електронно копие от него, подписано с електронния подпис на дружеството, се изпраща на лицето на посочената в електронния му подпис електронна поща незабавно след получаване на заявлението в дружеството, съответно - на първия работен ден след тази дата при подаването му в извънработно време или в неработен ден.
  (7) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2018 г., в сила от 01.04.2018 г.) Едновременно с подаване на заявлението за възобновяване на осигуряването лицето подписва и осигурителен договор с пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае да участва. Договорът поражда действие от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението по ал. 1, при условие че са изпълнени изискванията на чл. 124а, ал. 1 и 2 КСО.
  (8) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г.) Пенсионноосигурителното дружество предоставя на НАП информация за приетите заявления за възобновяване на осигуряването в срока по чл. 11, ал. 2 от Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация, приета с ПМС № 175 от 2018 г. (ДВ, бр. 70 от 2018 г.) (Наредбата за реда за избор на осигуряване).
  (9) След проверка на получената по ал. 8 информация НАП изпраща на пенсионноосигурителното дружество информация относно заявленията, които са невалидни, в срока по чл. 11, ал. 3 от Наредбата за реда за избор на осигуряване. Пенсионноосигурителното дружество уведомява лицата с невалидни заявления, като посочва и основанието за това, с писмо с обратна разписка или чрез осигурителен посредник - писмено срещу подпис в седемдневен срок след получаване на информацията от НАП.
  (10) Прехвърлянето на средствата за лицата с валидни заявления се извършва от НАП в срока по чл. 11, ал. 5 от Наредбата за реда за избор на осигуряване.
   
  Раздел IIб
  (Нов - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 15.08.2016 г.) Други задължения
   
  Чл. 5. (Отм. и нов - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 15.08.2016 г.) Лицата са длъжни да уведомяват пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който се осигуряват, за всяка промяна в личните данни, записани в подаденото от тях заявление за участие, съответно - заявление за възобновяване на осигуряването, като прилагат и копия от документите, удостоверяващи съответните обстоятелства.
   
  Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 21.10.2014 г.; отм. и нов, бр. 62 от 2016 г., в сила от 15.08.2016 г.; отм., бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г. ).
   
  Чл.  5б.  (Нов  -  ДВ,  бр.  62  от  2016  г.,  в  сила  от  15.08.2016  г.) Пенсионноосигурителното дружество упражнява контрол върху дейността на своите служители и осигурителни посредници за спазване на изискванията на тази наредба. Службата за вътрешен контрол на дружеството уведомява неговите управителни органи за всяко констатирано нарушение на наредбата.
   
  Раздел III Регистри
   
  Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2012 г., в сила от 28.07.2013 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2012 г., в сила от 22.02.2013 г.; доп., бр. 67 от 2014 г., в сила от 21.10.2014 г.; изм. и доп., бр. 62 от 2016 г., в сила от 15.08.2016 г.) (1) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 64 от 2012 г., в сила от 22.02.2013 г.) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно да води електронен регистър на подадените заявления за участие. Дружеството води за всеки управляван от него фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване само по един регистър на заявленията за участие, осигуряващ уникален входящ номер на всяко заявление.
  (2) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 15.08.2016 г.) Пенсионноосигурителното дружество, управляващо универсален пенсионен фонд, е длъжно да води електронен регистър на подадените заявления за възобновяване на осигуряването, осигуряващ уникален входящ номер на всяко заявление.
  (3) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 64 от 2012 г., в сила от 22.02.2013 г.; предишна ал. 2, изм., бр. 62 от 2016 г., в сила от 15.08.2016 г.) Вписването на заявленията по ал. 1 и 2 в електронните регистри се извършва в срок до три работни дни от деня на подаване на съответното заявление.
  (4) (Предишна ал. 3, изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 15.08.2016 г.) Всеки регистър по ал. 1 съдържа следните данни:
  1. (изм. изцяло - ДВ, бр. 64 от 2012 г., в сила от 22.02.2013 г.) входящ номер и дата на подаване на заявлението в дружеството;
  2. (изм. изцяло - ДВ, бр. 64 от 2012 г., в сила от 22.02.2013 г.) дата на вписване на заявлението в регистъра;
  3. начин на подаване-на хартиен носител или като електронен документ;
  4. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 15.08.2016 г.) имената по документ за самоличност на лицето, подало заявлението, ЕГН и номер на личната му карта (аналогични данни за чуждестранно лице);
  5. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 15.08.2016 г.; изм., бр. 62 от 2016 г., в сила от 15.08.2016 г.) имената по документ за самоличност и ЕГН (аналогични данни за чуждестранно лице) на осигурителния посредник, съответно - на упълномощеното лице от осигурителен посредник - юридическо лице - в случаите, когато съответното заявление е подадено чрез посредничеството му;
  6. дата, на която третият екземпляр на заявлението е изпратен в НАП;
  7. (нова - ДВ, бр. 67 от 2014 г.; изм., бр. 62 от 2016 г., в сила от 15.08.2016 г.) дата на нотариалната заверка на заявлението за участие и данни за лицето, което я е извършило (име, номер, район на действие и населено място);
  8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 21.10.2014 г.) номер и дата на осигурителния договор, сключен с лицето;
  9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 21.10.2014 г.) забележки по вписани обстоятелства.
  (5) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 15.08.2016 г.) Регистърът по ал.2 съдържа съответните данни по ал. 4, т. 1 - 5, т. 7 и т. 9, както и:
  1. дата,  на  която  пенсионноосигурителното  дружество  е  подало  в  НАП информация за приетото заявление за възобновяване на осигуряването;
  2. информация за валидността на заявлението и датата, на която тя е предоставена от НАП;
  3. дата на писменото уведомление от пенсионноосигурителното дружество по чл. 4а, ал. 9, изр. второ;
  4. номер и дата на сключения с лицето осигурителен договор и датата, на която той поражда действие.
  (6) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2012 г., в сила от 28.07.2013 г.; предишна ал. 4, бр. 62 от 2016 г., в сила от 15.08.2016 г.) Електронните регистри се водят от определени с писмена заповед служители в съответствие с наредбата по чл. 123ж, ал. 1 КСО
   
  Раздел IV
  Административнонаказателна отговорност
   
  Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г., в сила от 22.02.2013 г.) (1) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 64 от 2012 г., в сила от 22.02.2013 г.) Който извърши или допусне извършване на нарушение на тази наредба, се наказва съгласно чл. 351 КСО.
  (2) Нарушенията на разпоредбите по наредбата се установяват с актове, съставени  от  длъжностни  лица,  упълномощени  от  заместник-председателя  на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор".
  (3) Наказателните постановления се издават от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор", или от упълномощено от него длъжностно лице.
  (4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
   
  Преходни и заключителни разпоредби
   
  § 1. В срок до 20.ХII.2006 г. пенсионноосигурителните дружества привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба и представят за одобрение правилниците за организацията и дейността на управляваните от тях фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване в Комисията за финансов надзор.
   
  § 2. Член 4, ал. 5-7 се прилагат и за заявленията за участие, подадени преди влизането в сила на тази наредба.
   
  § 3. Образците на заявленията за участие, утвърдени от управителя на Националния осигурителен институт с Инструкция № 14 от 2000 г. за реда за подаване на заявление за участие в професионален пенсионен фонд и Инструкция № 3 от 2001 г. за реда за подаване на заявление за участие в универсален пенсионен фонд, както и заявленията за участие, утвърдени от Комисията за финансов надзор с решение № 343-З от 17.V.2006 г., се приемат и регистрират в НАП до 20.ХII.2006 г.
   
  § 4. (Доп. - ДВ, бр. 10 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) Наредбата се издава на основание чл. 124а, ал. 5, чл. 137, ал. 3 и чл. 140, ал. 3 КСО и е приета с решение № 65-Н от 19.IХ.2006 г. на Комисията за финансов надзор.
   
  § 5. Комисията за финансов надзор дава указания по прилагането на наредбата. Председател: Ап. Апостолов
   
  Преходни и заключителни разпоредби към НАРЕДБА № 47 от 11.07.2012 г. за изискванията към информационните системи на пенсионноосигурителните дружества
  (ДВ, бр. 57 от 27.07.2012 г., в сила от 28.07.2013 г.)
   
  § 2. В чл. 6, ал. 4 от Наредба № 33 от 2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДВ, бр. 83 от 2006 г.) думите „изискванията за създаване и поддръжка на информационна система на пенсионноосигурително дружество, утвърдени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор" се заменят с „наредбата по чл. 123ж, ал. 1 КСО".
   
  Преходни и заключителни разпоредби към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДВ, бр. 64 от 21.08.2012 г., в сила от 22.02.2013 г.)
   
  § 9. (В сила от 21.08.2012 г.) Пенсионноосигурителните дружества съобразяват правилниците за организацията и дейността на управляваните от тях фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване с тази наредба и ги представят за одобрение в Комисията за финансов надзор в срок до влизането є в сила.
   
  Преходни и заключителни разпоредби към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДВ, бр. 67 от 12.08.2014 г., в сила от 21.10.2014 г.)
   
  § 7. (В сила от 12.08.2014 г.) Пенсионноосигурителните дружества съобразяват правилниците за организацията и дейността на управляваните от тях фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване с тази наредба и ги представят за одобрение в Комисията за финансов надзор в срок до 21 октомври 2014 г.
   
  Преходни и заключителни разпоредби към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДВ, бр. 62 от 09.08.2016 г., в сила от 15.08.2016 г.)
   
  § 15. Пенсионноосигурителните дружества съобразяват дейността си и правилниците за организацията и дейността на управляваните от тях фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване с тази наредба и представят правилниците за одобрение в Комисията за финансов надзор в едномесечен срок от обнародването є в „Държавен вестник".
   
  § 16. До 20.12.2016 г. могат да се използват и образците на заявления за участие съгласно приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 и приложение № 2 към чл. 3, ал. 2, действащи до влизане в сила на тази наредба.

  Приложенията към наредбата вижте тук >>>

  източник: noi.bg

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x