Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 84 от 20 октомври 2017 г. на Държавен вестник е обнародвано:
   
  Постановление № 225 от 13 октомври 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, приет с Постановление № 131 на Министерския съвет от 2003 г.
  (обн., ДВ, бр. 58 от 2003 г.; изм. и доп.,  бр. 82 и 84 от 2004 г.; Решение № 2368 на Върховния административен съд от 2005 г. – бр. 26 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2005 г., бр. 42 от  2006 г., бр. 60 от 2008 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 26 от 2012 г., бр. 87 от 2013 г. и бр. 62 от 2016 г.)

  МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
  ПОСТАНОВИ:

  § 1. В чл. 6, ал. 2 се създава т. 5:
  „5. набира, обработва и предоставя на Агенцията по заетостта информация за потребностите на работодателите от работна сила в областта.“

  § 2. Създава се чл. 7а:
  „Чл. 7а. (1) Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта изпраща два пъти в годината – до края на януари и на юли, писмо до председателите на комисиите по заетостта към областните съвети за развитие и дирекциите „Бюро по труда“ с указания за сроковете и реда за набиране и обработване на информация за потребностите на работодателите от работна сила в областта.
  (2) Областният управител по предложение на Комисията по заетостта издава заповед за сформиране на работна група, в която се включват представители на институциите по чл. 9, ал. 5, т. 1, 2, 4 и 5 ЗНЗ.
  (3) Работната група организира, координира и провежда набирането на информация от работодатели от областта и внася информацията за обсъждане в Комисията по заетостта.
  (4) Информацията се изпраща от председателя на Комисията по заетостта в централното управление на Агенцията по заетостта в срока, определен в писмото по ал. 1.
  (5) Агенцията по заетостта обобщава информацията, получена от комисята по заетостта за потребностите на работодателите от работна сила и я изпраща на министъра на труда и социалната политика в двуседмичен срок от нейното получаване.“

  § 3. В чл. 13, ал. 3 се създава т. 10:
  „10. наименование и адрес на работодателя (органа по назначаване) в случаите, при които работодателят извършва подбора на кандидатите за работа или тяхното назначаване се извършва чрез провеждане на конкурс по Закона за държавния служител.“

  § 4. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 3 се отменя;
  б) точка 7 се отменя.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Регистрираните търсещи работа лица са длъжни в срок 7 работни дни от настъпилата промяна в което и да е от декларираните обстоятелства да уведомят дирекция „Бюро по труда“ независимо от адреса на регистрацията им.“
  3. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Търсещите работа лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или получаващи професионална пенсия за ранно пенсиониране по чл. 168 от Кодекса за социално осигуряване, пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване или пенсия за старост в друга държава, уведомяват дирекция „Бюро по труда“ в срок 7 работни дни от получаването на документ за отпускане на пенсия.“
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в изречение първо от нея след думите „по ал. 3“ се добавя „и 4“.
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея:
  а) точка 1 се отменя;
  б) в т. 2 думите „чл. 20, ал. 4, т. 1 – 5, 7 и 8 ЗНЗ“ се заменят с „чл. 20, ал. 4, т. 1, 2, 4, 5, 7 и 8 ЗНЗ“.
  6. Алинея 7 се отменя.
  7. Досегашната ал. 6 става ал. 8.

  § 5. В чл. 15 ал. 6 и 7 се изменят така:
  „(6) Планът за действие включва препоръките на трудовия посредник, действията и сроковете за изпълнение на съответните препоръки. До 18-ия месец от регистрацията с продължително безработното лице се подписва споразумение за интеграция в заетост.
  (7) В регистрационната карта на безработното лице се вписват препоръките от плана за действие и сроковете за тяхното изпълнение.“

  § 6. Член 20 се изменя така:
  „Чл. 20. (1) Посредническите услуги по заетостта по чл. 26, т. 1, 2 и 5 ЗНЗ се организират и предоставят от дирекциите „Бюро по труда“ независимо от адреса на регистрация на търсещите работа лица.
  (2) Посредническите услуги по чл. 26, т. 3 и 4 ЗНЗ се организират и предоставят от дирекция „Бюро по труда“, в която са регистрирани търсещите работа лица.
  (3) Посредническите услуги по заетостта по чл. 26 ЗНЗ се организират и предоставят от дирекциите „Бюро по труда“ без ограничение по отношение на адреса на работодателите.“

  § 7. Член 26 се изменя така:
  „Чл. 26. До края на октомври на текущата година министерствата и Агенцията по заетостта представят на министъра на труда и социалната политика предложения за включване в Националния план за действие по заетостта за следващата година на програми за заетост и обучение.“

  § 8. В чл. 27 ал. 2 се изменя така:
  „(2) След изтичането на първите три месеца от финансовата година изпълнителният директор на Агенцията по заетостта може да преразпределя средствата от едни региони към други в рамките на една програма или мярка въз основа на предложенията на дирекциите „Регионална служба по заетостта“.“

  § 9. В чл. 28б се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 1 се отменя.
  2. В ал. 2 думите „предприятия в затруднение и“ се заличават.

  § 10. В чл. 28в ал. 7 се изменя така:
  „(7) Минималната помощ се натрупва с държавна помощ, отпусната за същите допустими разходи, или с държавна помощ за същата мярка за финансиране на риска, ако чрез това натрупване не се надвишава най-високият приложим интензитет на помощта или размер на помощта, определен в конкретните обстоятелства за всеки отделен случай с регламент за групово освобождаване или с решение, приети от Комисията.“

  § 11. В чл. 29 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2:
  а) точка 2 се отменя;
  б) точка 13 се отменя.
  2. В ал. 3 думите „декларацията по ал. 2, т. 5“ се заменят с „декларациите по ал. 2“.

  § 12. В чл. 34, ал. 3, т. 2, буква „а“ думите „за срок не по-малък от 6 месеца и уведомление по чл. 62, ал. 3 КТ“ се заличават.

  § 13. Създава се чл. 34а:
  „Чл. 34a. (1) Средства по чл. 42, ал. 3 ЗНЗ могат да ползват лица, регистрирани като безработни в поделенията на Агенцията по заетостта, включително младежи от специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип, завършили образованието си, когато отговарят едновременно на следните условия:
  1. насочени са от дирекция „Бюро по труда“ за наемане на работа в населено място, отстоящо на повече от 50 км от населеното място по настоящ адрес;
  2. сменят настоящия/постоянния си адрес в населеното място по месторабота в срока по чл. 99, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация;
  3. не притежават жилищен имот в населеното място, в което са насочени за наемане на работа – за лицата, които ще ползват средства за наем на жилище;
  4. не са прехвърляли собственост върху жилищен имот в населеното място, в което са насочени за наемане на работа, през предходната календарна година – за лицата, които ще ползват средства за наем на жилище.
  (2) Безработното лице подава заявление за ползване на средствата по чл. 42, ал. 3 ЗНЗ в дирекция „Бюро по труда“, на чиято територия е работното място, за което е одобрено.
  (3) Лицето декларира обстоятелствата по ал. 1, т. 2, 3 и 4 с писмена декларация, като за верността им носи наказателна отговорност.
  (4) Договорът по чл. 30б, ал. 1, т. 1 ЗНЗ се сключва в едномесечен срок от подаването на заявлението по ал. 2.
  (5) Средствата по чл. 42, ал. 3 ЗНЗ се изплащат въз основа на сключения договор по ал. 4, към който в определен от страните срок се прилагат:
  1. сключен трудов договор;
  2. документи за направени разходи.
  (6) Средствата се изплащат в месеца, следващ този, за който се отнасят, след представяне на документи за направени разходи за детска ясла, детска градина, ползване на интернет или наем на жилище в населеното място по месторабота.
  (7) Изплащането на средствата се преустановява при прекратяване на сключения трудов договор.“

  § 14. В чл. 35 думите „на адрес, посочен при регистрацията на безработното лице“ се заменят с „по банкова сметка, посочена от безработното лице“.

  § 15. Член 36 се изменя така:
  „Чл. 36. При прекратяване на трудовото правоотношение по инициатива на лицето в рамките на срока по сключения договор по чл. 30б, ал. 1, т. 1 ЗНЗ то възстановява получените средства по чл. 34, ал. 2, т. 1 и чл. 34а с изключение на случаите по чл. 325, ал. 1, т. 8 и чл. 327, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.“

  § 16. В чл. 37, ал. 2 думите „чл. 328, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 и 11“ се заменят с „чл. 328, ал. 1, т. 1 – 4, 6, 8 и 11“.

  § 17. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3:
  а) основният текст се изменя така:
  „(3) Работодателят ползва насърчителни мерки за заетост и обучение по чл. 17, ал. 2, т. 3 ЗНЗ с изключение на мерките по чл. 36, ал. 2, чл. 46а, чл. 55 и чл. 55д ЗНЗ при следния ред:“;
  б) в т. 5 се създава буква „д“:
  „д) осигурено трудово възнаграждение над минималния осигурителен доход за съответната длъжност и икономическа дейност;“.
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Насърчителните мерки по чл. 36, ал. 2, чл. 46а, чл. 55 и чл. 55д ЗНЗ се ползват от работодателите при следния ред:
  1. дирекция „Бюро по труда“ публикува информация на информационното табло и на интернет страницата на Агенцията по заетостта за финансовите средства по насърчителните мерки, за които може да сключва договори с работодатели;
  2. работодателят подава заявка за свободно работно място и ползване на средствата по т. 1 по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, и документи за обстоятелствата по чл. 50, ал. 1;
  3. заявките, подадени от работодатели, които отговарят на условията по чл. 50, ал. 1, се одобряват по реда на постъпването им до изчерпване на средствата по т. 1;
  4. в срок 7 работни дни от подаването на заявката дирекция „Бюро по труда“ уведомява одобрените работодатели;
  5. в срока по т. 4 одобрените работодатели се обявяват на информационното табло на дирекция „Бюро по труда“;
  6. дирекция „Бюро по труда“ сключва договори в рамките на средствата по т. 1 с одобрените работодатели в срок до 30 дни от подаването на заявката.“

  § 18. Създава се чл. 50а:
  „Чл. 50а. (1) Дирекция „Бюро по труда“ публикува актуална информация на информационното табло и на интернет страницата на Агенцията по заетостта за неусвоените финансови средства по насърчителни мерки, за които може да сключва договори с работодатели.
  (2) Работодателите могат да ползват насърчителните мерки по реда на чл. 50, ал. 4, т. 2, 4, 5 и 6.
  (3) Заявките, подадени от работодатели, които отговарят на условията по чл. 50, ал. 1, се одобряват по реда на постъпването им до изчерпване на средствата по ал. 1.“

  § 19. В чл. 69 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „транспорт и квартира“ се заменят с „транспортни и квартирни разходи“.
  2. В ал. 4 думите „за квартира и транспорт“ се заменят със „за квартирни или транспортни разходи“.

  § 20. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 12:
  „12. „Споразумение за интеграция в заетост“ е писмен документ – част от плана за действие, който включва предложения на дирекция „Бюро по труда“ към продължително безработно лице за ползване на конкретни посреднически услуги и за насочване към услуги, предоставяни от други институции, с цел преодоляване на индивидуални пречки за интеграция на пазара на труда и който определя отговорности на продължително безработното лице, свързани с процеса на търсене и наемане на работа.“

  Министър-председател:  Бойко Борисов
  Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков

  източник: dv.parliament.bg 

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Заетост  x