Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 29 от 07 април 2017 г. на Държавен вестник е обнародвана:

  Постановление № 63 от 30 март 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2002 г.
  (обн., ДВ, бр. 19 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2002 г., бр. 19 от 2004 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 13 от 2009 г., бр. 67 от 2009 г.; Решение № 9757 на Върховния административен съд от 2009 г. – бр. 88 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от 2011 г., бр. 16 от 2012 г., бр. 33 от 2013 г., бр. 17 и 55 от 2014 г., бр. 20 от 2015 г. и бр. 17 от 2016 г.)
  МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

  § 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Паричните обезщетения за безработица по чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) се отпускат въз основа на заявление по образец съгласно приложение № 1, към което се прилагат документи, удостоверяващи осигурителен стаж, зачетен на основание международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна, и акт за прекратяване на правоотношението – за справка.“
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Заявлението по ал. 1 се подава лично от лицето в избрано от него териториално поделение на Националния осигурителен институт или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на подателя.“
  3. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Заявлението по ал. 3 се подава лично от лицето в избрано от него териториално поделение на Националния осигурителен институт.“
  4. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7 и се изменят така:
  „(6) При прието заявление с нередовни или липсващи документи териториалното поделение на НОИ уведомява лицето в 7-дневен срок от приемането на заявлението, като му дава необходимите указания за отстраняване на нередностите. Уведомяването се извършва чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочен точен адрес или по електронен път на посочен електронен адрес. Уведомяването може да се извърши и по телефона, което се удостоверява с подпис на извършилото го длъжностно лице.
  (7) При невъзможност за уведомяване по реда на ал. 6 уведомяването се извършва по реда на чл. 110, ал. 4 КСО.“
  5. Досегашната ал. 7 става ал. 8.

  § 2. В чл. 2, ал. 1 думите „документите по чл. 1, ал. 1, т. 3 или ал. 3, т. 2 – 4“ се заменят с „и приложените към него документи“.

  § 3. В чл. 5 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Разпореждането по ал. 1 се връчва на лицето лично срещу подпис чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочен точен адрес или по електронен път по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за електронното управление на посочен електронен адрес.“

  § 4. В чл. 7 се правят следните изменения:
  1. В ал. 4 думите „ал. 6“ се заличават.
  2. В ал. 5 думата „недобросъвестно“ се заменя с „неоснователно“.

  § 5. В чл. 8 ал. 2 се правят следните изменения:
  1. Точка 1 се отменя.
  2. Точка 2 се изменя така:
  „2. зачетено за осигурителен стаж след 31 декември 2001 г., по време на който лицата са били осигурени за безработица;“.

  § 6. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 се изменя така:

  „Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1

   
  Вх. № ............./20 ..... г.              ДО
                                                     ДИРЕКТОРА НА
                                                     ТЕРИТОРИАЛНОТО
                                                     ПОДЕЛЕНИЕ НА
                                                     НАЦИОНАЛНИЯ
                                                     ОСИГУРИТЕЛЕН
                                                     ИНСТИТУТ
                                                     ГР. ………………………….
  З А Я В Л Е Н И Е
  за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а КСО
  От .....................................................................................................................................................................,
                               (име, презиме и фамилия на лицето)
  ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер .......................................................................................................................,
  адрес за кореспонденция ...........................………......................................................…..............................,
                                                                          (град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
  телефон, мобилен телефон, електронен адрес …………….................…………..........................................
  ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
  Моля да ми бъде отпуснато парично обезщетение за безработица.
  ДЕКЛАРИРАМ следните обстоятелства:
  1. Правоотношението ми с ..................….........................................................................................................
                                                                           (наименование на осигурителя, ЕИК)
  ........................................................... е прекратено считано от ..................................................…………...........
                                                                                (дд/мм/гггг)
  на основание чл. ........., ал. ………., т. ...….. от ............................................................................................
                                                     (посочва се основанието от акта за прекратяване на правоотношението)
  2. Имам завършена образователно-квалификационна степен ......................................................... в областта на ..................................................... науки.
  Към датата на прекратяване на правоотношението:
  3. Не упражнявам трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване по Кодекса за социално осигуряване или по законодателството на друга държава.
  4. Не съм придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава.
  5. Не получавам пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168 КСО.
  Към датата на подаване на настоящото заявление:
  6. Имам регистрация като безработно лице в Агенцията по заетостта.
  7. Не получавам/получил съм парично обезщетение за временна неработоспособност или за бременност и раждане след прекратяване на осигуряването за
  периода от .................................                   до …........……..…
                          (дд/мм/гггг)                                (дд/мм/гггг)
  8. Не получавам/получил съм обезщетение за оставане без работа съгласно нормативен акт за периода
  от ...............................               до …................……
           (дд/мм/гггг)                               (дд/мм/гггг)
  9. Не получавам/получил съм парично обезщетение за безработица в ......................................................................................
                                                                                                                                                    (посочва се държавата)
  за периода от .......................               до .............................
                                 (дд/мм/гггг)                          (дд/мм/гггг)
  10. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е: IBAN ...................………………………………….,
  BIC …………………………, при банка ……....................…………………………………………
  Забележка. Ненужното се зачертава. Попълват се съответните данни.
  ПРИЛАГАМ следните документи:
  1. Документ за самоличност (за справка).
  2. Акт за прекратяване на правоотношението (за справка).
  3. Документ/и, удостоверяващ/и осигурителен стаж, зачетен на основание международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна.
  4. Други ........................................................................................................................................................
  Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.
  ЖЕЛАЯ документите, издавани от НОИ във връзка с исканото от мен обезщетение, да получавам по един от следните начини:
  1. На гише в Териториалното поделение на НОИ, в което подавам настоящото заявление.
  2. Чрез пощенски/куриерски служби на посочения адрес за кореспонденция.
  3. По електронен път чрез персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП) на посочения електронен адрес.
  Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кой от изброените начини за получаване на документите е избран.
  ИЗВЕСТНО МИ Е, че:
  1. В срок 7 работни дни от настъпването на промяна в декларираните обстоятелства трябва да подам декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на паричното обезщетение за безработица – приложение № 5 към чл. 3 от наредбата. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по чл. 349 от Кодекса за социално осигуряване.
  2. Съгласно чл. 114, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване трябва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
  3. За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
  Дата .............................
  Гр. (с.) .........................       Подпис: ...................“
   

  § 7. В приложение № 3 към чл. 1, ал. 3 се правят следните изменения:
  1. Думите „ЕГН/ЛНЧ“ се заменят с „ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер“.
  2. Думите „електронен адрес в интернет“ се заменят с „електронен адрес“.
  3. Думите „(наименование на осигурителя, адрес и ЕИК)“ се заменят с „(наименование на осигурителя, ЕИК)“.

  § 8. В приложение № 5 към чл. 3 се правят следните изменения:
  1. Думите „ЕГН/ЛНЧ“ се заменят с „ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер“.
  2. Думите „електронен адрес в интернет“ се заменят с „електронен адрес“.
  3. Думите „(наименование на осигурителя, адрес и ЕИК)“ се заменят с „(наименование на осигурителя, ЕИК)“.

  § 9. В приложение № 6 към чл. 15, ал. 1 навсякъде думите „ЕГН/ЛНЧ“ се заменят с „ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер“ и думите „електронен адрес в интернет“ се заменят с „електронен адрес“.

  Заключителна разпоредба

  § 10. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2017 г. с изключение на § 1, 3 и 6, които влизат в сила от 1 юли 2017 г.

  Министър-председател:  Огнян Герджиков
  За главен секретар на Министерския съвет:  Росен Кожухаров
   
  източник: dv.parliament.bg 

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x