Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Изменение и допълнение на Наредба 8121з-776 от 2016 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време на държавните служители в МВР

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 99 от 13 декември 2016 г. на Държавен вестник е обнародвана:
   
  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-776 от 2016 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 60 от 2016 г.)

  § 1. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) При бедствия и други извънредни ситуации се разрешава полагането на извънреден труд до 25 часа на тримесечен период и до 100 часа годишно над ограниченията по чл. 187, ал. 7 ЗМВР.“

  § 2. В чл. 14 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите „и служителите, на които работното време е организирано на 24-часови работни смени“ се заличават.
  2. В ал. 3 думата „едномесечния“ се заменя с „тримесечния“.

  § 3. В чл. 16, ал. 3 след думите „законоустановените дейности“ се поставя запетая и се добавя „а за държавните служители, изпълняващи експертно-криминалистическа дейност, не се прилагат ал. 1 и 2 по отношение времето на разположение“.

  § 4. В чл. 18, ал. 3 думата „едномесечен“ се заменя с „тримесечен“.

  § 5. Член 20а се изменя така:
  „Чл. 20а. (1) Държавните служители от МВР имат право да откажат полагането на извънреден труд в случаите, когато е достигнат някой от лимитите в чл. 8.
  (2) По изключение се разрешава полагане на извънреден труд над ограниченията по чл. 187, ал. 7 ЗМВР само след изрично писмено съгласие на държавния служител за всеки конкретен случай и при спазване на чл. 187, ал. 8 ЗМВР.
  (3) Съгласието по ал. 2 се прави в писмена форма и се регистрира в деловодството на съответната структура по установения за това в МВР ред, но не по-късно от началото на неговото полагане.
  (4) Недаване на съгласие по ал. 2 не е основание за търсене на дисциплинарна отговорност спрямо държавния служител.“

  § 6. В чл. 21, ал. 2 думата „едномесечен“ се заменя с „тримесечен“.

  § 7. В чл. 23, ал. 2 думите „месеца на полагане на труда“ се заменят с „отчетния период“.

  § 8. В чл. 24, ал. 2 думата „месеца“ се заменя със „съответния отчетен период“.

  § 9. В чл. 25, ал. 1 думите „месеца на полагане на труда“ се заменят с „отчетния период“.

  § 10. В член 26 ал. 2 се изменя така:
  „(2) При ползване на отпуск, независимо от продължителността и вида му, нормата за отчетния период се намалява, като от броя на работните дни за отчетния период се извади броят на работните дни, в които е ползван отпуск, и полученият резултат се умножи по цифрата 8.“

  § 11. Създава се чл. 31а:
  „Чл. 31а. (1) Положеният труд при условията на чл. 187а, ал. 1 и 2 ЗМВР се компенсира като труд извън редовното работно време и се отчита отделно с протокол (приложение № 7).
  (2) Протоколът по ал. 1 се изготвя от служителя по чл. 25, ал. 1 и се утвърждава от ръководителя по чл. 11 или от оправомощено от него длъжностно лице с ръководни функции до десето число на месеца, следващ отчетния период на полагане на труда.
  (3) Екземпляр от утвърдения протокол се предоставя на съответното финансово звено и на звеното „Човешки ресурси“.“

  § 12. В чл. 32, ал. 2 на края на изречението се поставя запетая и се добавя „с изключение на случаите по чл. 187а, ал. 1 и 2 ЗМВР.“

  § 13. В чл. 33, ал. 1 думите „месеца, в който е положен трудът“ се заменят с „отчетния период“.

  § 14. В § 1 от допълнителните разпоредби точка 9 се отменя.

  § 15. В § 3 от заключителните разпоредби след думите „във връзка с ал. 8“ се поставя запетая и се добавя „чл. 187а, ал. 4“.

  § 16. В наименованието на протокола в приложение № 1 към чл. 18, ал. 3 и чл. 23, ал. 1 думите „за месец .................. 20 .... г.“ се заменят със „за периода от ……….. 20…. г. до ………. 20…. г.“.

  § 17. В приложение № 3 към чл. 24, ал. 2 и чл. 26, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В наименованието на протокола думите „за месец .................. 20 .... г.“ се заменят със „за периода от ……….. 20…. г. до ………. 20…. г.“.
  2. В колона № 5 преди думите „начален и краен“ се добавя „Дата,“.

  § 18. Създава се приложение № 7 към чл. 31а, ал. 1:


  „Приложение № 7 към чл. 31а, ал.1
   

  .....................................................................................................................................................................
                    (наименование на основната структура)
  .....................................................................................................................................................................
                   (наименование на съответната структура)
   

   

  Рег. № ........................
  Екз. № ......
  УТВЪРЖДАВАМ:
  ............................... 20.... г.
  ........................................
   
  ........................................
   
  (име, длъжност, подпис и печат)

   

   
  ПРОТОКОЛ
  за отчитане на положен труд извън редовното работно време при условията на чл. 31а, ал. 1 за периода от ……….. 20…. г. до ………. 20…. г.

   

  № 
  Име, презиме, фамилия на служителя
  ЕГН
  № и дата на заповедта
  Дата на
  полагане
  на труда
  Начален
  и краен
  час на
  полагане
  на труда
  Брой
  отработени
  часове извън редовното
  работно време
  Брой часове за компенсиране със:
  възнаграждение
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
                 
                 
                 

   

   

   

  ....................../.....................
  ИЗГОТВИЛ:
  .............................20.........г.
  ....................................
  гр. .....................................
  ....................................
   
  (име, длъжност, подпис и печат)

   

   
  Отп. в 3 екз.:
  Екз. 1 – КД
  Екз. 2 – ФО
  Екз. 3 – ЧР“.


  Заключителна разпоредба

  § 19. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
   
  Министър: Румяна Бъчварова

  източник: dv.parliament.bg
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x